Symposionreeks: symposionboekjes van symposia van Stichting Rozenkruis, uitgegeven door Rozekruis Pers

DOWNLOAD DE BROCHURE OVER DE SYMPOSIONREEKS (PDF)

In 1998 begon het De School van het Rozenkruis met een nieuw initiatief: symposion-dagen voor leden en belangstellenden op het conferentiecentrum Renova. De symposia stonden en staan vaak in het teken van een thema of een inspirerende figuur uit de geschiedenis – oud of recent – van de Gnosis. Maar ook moderne denkers komen aan bod; denkers die op hun eigentijdse manier de weg van innerlijke bevrijding onderzoeken en in praktijk brengen.

In de loop van de tijd is dat initiatief overgenomen door Stichting Rozenkruis en uitgebreid naar een groot aantal locaties in Nederland. In de Symposionreeks zijn de teksten van de symposia opgenomen. Als één van de hoogtepunten wordt het symposion Geroepen door het Wereldhart gezien, waarin voor het eerst in de geschiedenis zeven verschillende esoterische verenigingen elkaar vonden in een gezamenlijke krachtenbundeling aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Hun streven was en is de samenleving zo veel als mogelijk te verbinden met het Licht dat het innerlijk verlicht en het hart beweegt.

Zo zijn er in de loop der jaren meer dan veertig bundels verschenen, die een indrukwekkende inzage geven in de spirituele bewogenheid van de eerste twee decennia van deze eeuw. Elke bundel getuigt van de toewijding en de diepgang waarmee de talrijke sprekers hun inzicht hebben uitgedragen.

1. Jakob BoehmeSymposionreeks 1

Spirituele vernieuwing gaat altijd centraal uit van het hart, en is het resultaat van Kennis, Liefde, Daad. Zo ook in de zeventiende eeuw. Voor het ‘hart’ moeten wij bij Jakob Boehme (fakkeldrager van het Rozenkruis 7) zijn. Boehme ontving zijn inspiratie en kennis door het schouwen in de diepten van de Geest, die hem de ‘natuur der dingen’ verklaarde. Hij zag de innerlijke noodzaak van al het bestaande; hij begreep hoe de alomvattende goddelijke natuur en de aardse wereld, die hij de ‘wereld van de toorn’ noemde, zich tot elkaar verhouden.
Diverse auteurs  | softback | 211 x 135 mm | 66 blz. | € 9,95
bestelnr. 1137 | 9789067322485

2. Baruch SpinozaSymposionreeks 2

In de mens zelf kan een straal van de goddelijke werkelijkheid openbaar worden, leert Spinoza. Daaruit bloeit op de Rede, een reine, geestelijke liefde tot God. De tweevoudige gelaagdheid van de wereld wordt gezien als een kruispunt van wegen, een tweesprong. Een beslissende keuze dringt zich op: het gaan van de horizontale weg met als oplossing de deugd, voortdurend op de vlucht voor het kwaad, of de verticale weg waarop de vrede en de Rede Gods in je afdaalt. En alle levensangst valt weg, lost op.
Diverse auteurs  | softback | 211 x 136 mm | 67 blz. | € 9,95
bestelnr. 1138 | 9789067322492

3. Marsilio Ficino, Symposionreeks 3

Marsilio Ficino vergeleek de filosofie van Plato met de leer en heilsboodschap van Christus en vertaalde Hermes, waarmee hij een cruciale impuls gaf aan de synthese van het christendom en het klassiek-hermetische gedachtengoed. Een synthese die culmineert in een hogere werkzaamheid van het hart – de Liefde: ‘In onze pogingen God te leren kennen, beperken wij Hem tot de omvang en het begrip van onze geest, maar door Hem lief te hebben, breiden we onze geest uit tot de oneindigheid van zijn goddelijke Goedheid’.
Diverse auteurs  | softback | 211 x 136 mm | 56 blz. | € 9,95
bestelnr. 1139 | 9789067322508

4. ParacelsusSymposionreeks 4

Paracelsus (fakkeldrager van het Rozenkruis 1) – ook bekend als Theophastus Bombastus von Hohenheim – was natuurvorser, maar liet de natuur achter zich. Hij was arts, maar liet elke artsenij achter zich. Hij was filosoof, maar liet filosoferen over aan anderen. Hij vond de ene geneesheer, die de innerlijke mens geneest. Zijn universeel geneesmiddel, zie de waarheid, en aanvaard haar, gloeit na als een lichtend spoor in alle landen van Europa. Deze inspirerende figuur was de inspiratie voor een bijzonder symposion.
Diverse auteurs  | softback | 211 x 136 mm | blz. 63 | € 9,95
bestelnr. 1140 | 9789067322515

5. Terug naar de BronSymposionreeks 5

De onvermoede wortels van het huidige spirituele denken komen in deze publicatie aan het daglicht. Langs Hermes’ wegen en via de geheime leer van Philo, de rozenkruisers en een universeel gnostiek christendom blijkt dat de mens nu, meer dan ooit, toe is aan Gnosis,  innerlijk en tegelijkertijd universeel weten. Dus niet: terug naar de bron, maar vooruit naar de bron. We staan niet aan het einde van een wijsheidstraditie, maar nog maar aan het begin ervan.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 134 mm | 68 blz. | € 9,95
bestelnr. 1143 | 9789067322669

6. Giordano BrunoSymposionreeks 6

Giordano Bruno (1548-1600) doorbrak de middeleeuwse idee dat de wereld besloten zou liggen binnen kristallen sferen. Voor Copernicus was de zon nog het middelpunt van het eindige universum. Bruno bewees dat het heelal oneindig moet zijn. Daarmee bevrijdde hij de menselijke geest en de wetenschap uit een enge, bedompte kerker. Hij wilde het grenzeloze heelal en de mens daarin als één levend organisme begrijpen en beschrijven. Hij getuigde van het verband tussen macrokosmos en microkosmos en de taak van de mens daarin, ver voordat anderen dat deden.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 134 mm | 70 blz. | € 9,95
bestelnr. 1144 | 9789067322676

7. Het Rozenkruis en het mysterie van de GraalSymposionreeks 7

‘Wat is de Graal?’ vroeg de jonge Artus. ‘Een schaal, een beker, die het bloed opving van de Gekruisigde!’
‘Is het zoeken naar de Graal dan het menselijke streven naar een hoger, ander leven?’
‘Nee,’ had de wijze geantwoord. ‘Het ís de zin van het leven en het is het enige dat aan het leven inhoud geeft.’
De Graal, een geestelijke brug, laat zien hoe de zoektocht van de mens in Oost en West naar deze zin is neergelegd in tal van graallegenden.
Diverse auteurs  | softback | 215 x 135 mm | blz.55 | € 9,95
bestelnr. 1151 | 9789067322942

8. Terug naar de Bron 2Symposionreeks 8

Een bijdrage om de sprankelende bron van de hermetische oerwijsheid te verbinden met hen die ernaar zoeken. Professor G. Quispel merkte op dat volgens recent onderzoek de leringen van Valentinus zijn terug te voeren tot de Egyptische Mysterie-wijsheid. Professor H. J. Witteveen wees erop dat de hermetische wijsheid de zich vertakkende soefi-stromen diepgaand heeft verrijkt. J. R. Ritman schetste de weg die de oerwijsheid van Hermes Trismegistus door de westerse geschiedenis van de mensheid ging.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 133 mm | 43 blz. | € 9,95
bestelnr. 1154 | 9789067322959

9. Robert FluddSymposionreeks 9

De alchemie van Robert Fludd (fakkeldrager van het Rozenkruis 6) is de alchemie van het bewustzijn. Eerst de verdieping van het aardse bewustzijn en vervolgens een overstijgen van dat bewustzijn dat uitmondt in een geestelijk bewustzijn. De mens, als sterveling, komt voort uit de aarde en kan niet anders dan sympathiseren met de aarde. De Mens, als goddelijke vlam, komt voort uit de Schepper en kan niet anders dan sympathiseren met zijn Oorsprong.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 136 mm | 71 blz. | € 9,95
bestelnr. 1155 | 9789067323024

10. De Bronnen van het innerlijke ChristendomSymposionreeks 10

Een symposion over Valentinus en zijn verhandeling over de opstanding en de paradoxen van het Thomas-evangelie. ‘De verlossing heeft dus betrekking op onze geest, en vindt niet plaats tussen mensen – de één wel en de ander niet – nee, het gaat dwars door een mens heen — zijn lichaam niet, zijn geest wel. Dat is vanaf de grondlegging van de schepping zo beschikt, omdat het lichaam, dat tot deze wereld behoort, een illusie is en met haar zal vergaan.’
Diverse auteurs  | softback | 214 x 135 mm | 67 blz. | € 9,95
bestelnr. 1162 | 9789067323048

11. 400 jaar Rozenkruis, De taal van AquariusSymposionreeks 11

400 jaar geleden deden de klassieke Rozenkruisers een oproep tot een totale bewustzijnsomwenteling. Momenteel bevindt de mensheid zich aan het prille begin van een groot kosmisch gebeuren. Nieuwe energieën worden door de drie mysterieplaneten Uranus, Neptunus en Pluto over de mensheid uitgestort. Aquarius betekent voor de spirituele zoeker een grootse nieuwe mogelijkheid om het innerlijke veranderingsproces door te voeren, met als bekroning de transfiguratie van ziel en geest.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 135 mm | 55 blz. | € 9,95
bestelnr. 1159 | 9789067323093

12. De Alkmaarder Cornelis DrebbelSymposionreeks 12

God is kenbaar in zijn Schepping. God werkt onafgebroken in de schepping, in de mens en in de kosmos. De mens kan God eerbiedigen, navolgen en verwerkelijken in zijn eigen leven. Van een sterfelijke God wordt hij een onsterfelijke mens. Dat is wat Cornelis Drebbel voor ogen stond. In deze bundel is bovendien opgenomen De Wonder-vondt (1607), met daarin de eerste Nederlandse vertaling van het Corpus Hermeticum.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 135 mm | 128 blz. | € 9,95
bestelnr. 1167 | 9789067323161

13. Mani, de gave van het LichtSymposionreeks 13

Mani, kunstenaar zonder weerga, schilder, ongeëvenaard dichter, getalenteerd musicus en opmerkelijk medicus, toonde de eenheid aan die de verschillende religies verbond. Hij onderwees de christenen het universele christendom, ontsluierde aan de magiërs van Iran de betekenis van Zoroaster, en verklaarde de boeddhisten Boeddha en diens weg van de beëindiging van alle oorzaken van het lijden. Gedurende meer dan duizend jaar verlichtte Mani’s kerk der rechtvaardigen miljoenen zielen.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 137 mm | 77 blz. | € 12,50
bestelnr. 1168 | 9789067323130

14. Karl von EckartshausenSymposionreeks 14

Voor Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12) was niet de verlichting zoals wij die als een historische periode kennen het doel, maar lag dat in het streven naar de innerlijke verlichting: ‘In het wonderbaarlijke gebouw dat de mens is, staat de ziel in het midden. Zij bezit de mogelijkheid, óf de wereld van de geest, het binnenste van God te betreden, dan wel de wereld van het lichaam, de uiterlijke wereld. Zoekt de mens binding met de geest, dan wordt hij de goddelijke magiër.’
Diverse auteurs  | softback | 211 x 132 mm | 76 blz. | € 12,50
bestelnr. 1170 | 9789067323277

15. Het verborgen woord in Islam-Christendom-Jodendom – Symposionreeks 15

Het verborgen woord  in deze drie wijsheidstromingen is áltijd actueel; het is de rechtstreekse  openbaring  van het goddelijke, en het klinkt bijzonder krachtig in de boodschappers, de stichters van de grote religies die innerlijke bevrijding naderbij  probeerden te brengen.
– Islam betekent ‘vrede’. Vrede met de hoogste waarheid.
Jezus wordt gezien als het zuivere zielenaspect, de ziel die de mens ‘redt’,  aan wie de zuivere kennis is gegeven.
– De kabbala leert dat bewustzijnsgroei, dus zielengroei tijd, instructie en verinnerlijking vergt, een werk, dat heel het leven in beslag neemt.
Symposionreeks 15  | Diverse auteurs  | softback | 214 x 135 mm | 48 blz.
€ 12,50 | bestelnr. 1174 | 9789067323307

16. Jan Amos ComeniusSymposionreeks 16

De eerste voordracht van dit Comenius-symposion is biografisch, behandelt het leven van Jan Amos Comenius (Komensky, fakkeldrager van het Rozenkruis 9) en geeft een globaal overzicht van zijn filosofie. In de tweede voordracht gaat het over de pedagogie volgens Comenius, over de school als opvoedingsinstituut en het onderwijs dat gegeven moet worden. Comenius had zeer eigen adviezen en regels voor de inrichting van het onderwijs voor alle leeftijdsgroepen. De laatste voordracht handelt over het College van Licht, waarin wijze mannen, met kennis van het Licht plaats zouden moeten nemen om de wereld te besturen.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 134 mm | 65 blz. | € 12,50
bestelnr. 1178 | 9789067323321

17. Mozart’s ZauberflöteSymposionreeks 17

Alchemie, Rozenkruis en Die Zauberflöte zijn thema’s die verwant zijn. Vaak worden slechts twee thema’s gecombineerd. Tjeu van den Berk brengt ze alle drie met elkaar in verband. Maarten Meström laat zien dat Mozart ons inspireren kan om geloof in het goede en het hogere met kunst en rede te combineren. Maarten Zweers stelt dat eens de wijsheid, voor iedereen toegankelijk, zal terugkeren, op het moment dat er een eind zal komen aan de Europese cultuur.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 135 mm | 66 blz. | € 12,50
bestelnr. 1179 | 9789067323345

BESTEL HET BOEKJE MOZART’S ZAUBERFLÖTE

18 De Wijsheid van HermesSymposionreeks 18

Diepzinnige teksten over de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid en hoe die op drievoudige wijze met elkaar samenhangen: God, de kosmos en de mens. God is het begin en einde van alle werkelijkheid. Hij omvat alles. De kosmos komt voort uit God en Hij omsluit hem. De mens komt voort uit de kosmos en maakt daar onlosmakelijk deel van uit. De hermetische wijsheid van Hermes Trismegistus: een voorbereiding op de stilte van de volheid.
Diverse auteurs  | softback | 224 x 134 mm | 77 blz. | € 12,50
bestelnr. 1181 | 9789067323383

19. Gustav MeyrinkSymposionreeks 19

Meyrinks leven is exemplarisch; het is slechts uiterst zelden dat een zoeker langs alle paden van het esoterische levensveld trekt om uiteindelijk als vinder te eindigen. Scherpzinnig ontleedt Gustav Meyrink de bedrijvigheid aan gene zijde. Hij heeft een weg gebaand voor alle werkelijke zoekers, die veel tijd en leed kan besparen. In de huidige tijdsfase is het menig zoeker gegeven – mede dankzij de werkzaamheid van de atmosferische verandering die de schrijver voorvoelde – praktisch te mogen beginnen waar Meyrink eindigt.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 135 mm | 64 blz. | € 12,50
bestelnr. 1186 | 9789067323413

20. Mozart- rozenkruisers en vrijmetselarijSymposionreeks 20

Dit symposionboekje zoekt en vindt antwoord op de vraag: Hoe werkte de impuls van het Rozenkruis door in de loges van Wenen aan het bewogen einde van de achttiende eeuw? De auteurs verbinden ons rechtstreeks met Mozarts fascinerende ideeënwereld, bezield door de idealen van rozenkruisers en vrijmetselaars. Wolfgang Amadeus (1756-1791) zag en ervaarde zichzelf als een van hen.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 135 mm | 96 blz. | € 12,50
bestelnr. 1188 | 9789067323482

21. Het onzegbare in het werk van ShakespeareSymposionreeks 21

Shakespeare’s teksten en spelen zijn zo vol drama en wijsheid, dat zij uit één impuls lijken te komen, uit één bron van mysteriën. Mysterievol is ook de man die achter de naam Shakespeare schuilging. Was hij een eenvoudig acteur uit Stratford-upon-Avon of een vertrouweling aan het hof van koningin Elizabeth I? Drie fascinerende voordrachten ontvouwden de diepgang en het onbenoembare mysterie in het werk van deze grootste van alle Engelse schrijver-dichters.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 134 mm | 52 blz. | € 12,50
bestelnr. 1197 | 9789067323895

22. Geroepen door het WereldhartSymposionreeks 22

Op 23 mei 2009 deden zeven sprekers op het conferentie-centrum Renova in Bilthoven een oproep aan de samenleving om de diepgaande veranderingen in onze tijd met intuïtie, zingeving en dialoog tegemoet te treden en te ondersteunen. De Wereldziel, waarover Plato reeds sprak, die onze aarde in levend contact houdt met de eeuwige geest, is dezelfde die ook de menselijke ziel verlicht. Het is de mens gegeven haar als een werkelijkheid in zichzelf te ervaren – en eruit te leven.
Diverse auteurs  | hardback | 220 x 140 mm | 80 blz. | € 12,50
bestelnr. 1192 | 9789067323543

23. Stemmen van de StilteSymposionreeks 23

In dit symposion van november 2009 werden twee voordrachten gewijd aan George Mead en het boek Zegezangen van Hermes’ Gnosis met opnieuw vertaalde teksten van Mead. Mead maakte begin vorige eeuw een Westerse wijsheidsschat, die meer dan vijftien eeuwen door de gevestigde theologie was vergeten of verdrongen, weer beschikbaar voor het grote publiek. Hij hoopte dat de inhoud van die bronnen ‘hen die tot nu niets gehoord hebben over de Gnosis, de weg moge wijzen naar een hoger leven.’
Diverse auteurs  | softback | 212 x 134 mm | 56 blz. | € 12,50
bestelnr. 1196 | 9789067323710

24. De dans van het alSymposionreeks 24

Dit symposion is het eerste symposion van een reeks speciale symposia in een cyclus van zeven jaar, die ‘de grote wijsheidsstromingen, hun bronnen en hun actuele betekenis in het licht van een veranderende samenleving’ centraal zullen stellen. Een bijzondere dag, waarin diep werd ingegaan op de essentie en de deels mythische uitdrukkingsvormen van de christelijk-hermetische gnosis. Professor Van den Broek maakte duidelijk dat deze teksten geschreven zijn om de spiritualiteit van de lezer te voeden. Peter Huijs ging in op ‘De dans van Jezus en zijn leerlingen’.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 134 mm | 48 blz. | € 12,50
bestelnr. 1200 | 9789067323901

25. De wijsheidsschool van het levenSymposionreeks 25

Aan de hand van Het boek van Mirdad van Mikhail Naimy wijdt dit Renova-symposion zich aan de zoektocht naar het antwoord op het raadsel dat in het boek van Mirdad wordt gesteld: ‘Hoe kan de mens van God verschillen? Is God niet verhuld in de mens? Is hij geen drie-eenheid van bewustzijn, woord en inzicht?’ De voordrachten werden ondersteund door fragmenten uit Het boek van Mirdad, maar ook uit andere teksten van Kabir en Roemi.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 134 mm | 48 blz. | € 12,50
bestelnr. 1203 | 9789067323932

26. Brahma, Vishnoe, ShivaSymposionreeks 26

Deze bundel bevat de inhoud van het tweede van de zeven Renova-symposia, waarin ‘de grote wijsheidsstromingen’ centraal staan. De teksten richten zich op de wijsheid van India, op de bakermat van het oeroude Vedische weten van geest, ziel en lichaam, of van Atman, Boeddhi en Manas. India is in alles doordrenkt van het lied van de schepper, of dit nu als Brahma, Vishnoe, Shiva of als Boeddha wordt benaderd en weergegeven.
Diverse auteurs  | softback | 215 x 135 mm | 62 blz. | € 12,50
bestelnr. 1206 | 9789067324014
https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789067324014/brahma-vishnoe-shiva-de-herschepping.html

27. Licht en tegenlichtSymposionreeks 27

Er bestaat een spirituele atmosfeer, die gerichte denkers, schrijvers en helden van alle tijden steeds omgeeft en waaruit zij vol geestvervoering hebben geput. In het symposion in het najaar van van 2011 in conferentiecentrum Renova gehouden, stonden twee van hen centraal: Etty Hillesum en Walt Whitman. Twee figuren die zich voor honderd procent hebben ingezet voor hun medemens. En juist in die praktijk van dienende liefde bewijst zich het geestelijke perspectief: geen droombeeld, maar stralende, het leven transformerende werkelijkheid.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 134 mm | 54 blz. | € 12,50
bestelnr. 1208 | 9789067324083

28 – Alle verandering komt tot rust in BoeddhaSymposionreeks 28

Dit is het derde symposion (juni 2012) in de zevendelige reeks over de bronnen van de grote wijsheidsstromingen en hun tegenwoordige betekenis. Boeddha is de ontsteker van het Licht, Dharma is de leer, de gids, Sangha (broederschap) is het voertuig dat alles in beweging zet. De lezingen gebundeld in dit boekje behandelden de volgende onderwerpen: Boeddha, geest van het universum; Dharma, de bevrijdende leer van de wijsheid voorbij alle wijsheid; Sangha, de drie juwelen van het Pad.
Diverse auteurs  | softback | 216 x 137 mm | 56 blz. | € 12,50
bestelnr. 1214 | 9789067324229

29. Op vleugels van vuurSymposionreeks 29

De pioniers van een nieuwe samenleving stonden centraal op het Renova-symposion in het najaar van 2012. Pioniers die zich lieten inspireren door de essenties van de Oosterse én Westerse wijsheid. Zij herkenden Spinoza’s gedachtegoed en omarmden het, zónder daarom vervolgd te worden. Zij stichten genootschappen en zetten zich in voor dat gedachtegoed. Zoals de drie vrienden, Wim Leene (fakkeldrager van het Rozenkruis 20), Jan Leene (fakkeldrager van het Rozenkruis 20)  en Cor Damme die tezamen het Nederlandse Rozenkruisers Genootschap oprichtten.
Diverse auteurs  | softback | 217 x 137 mm | 74 blz. | € 12,50
bestelnr. 1215 | 9789067324243

30. De wijsheid van het grondeloze TaoSymposionreeks 30

Dit boekje is neerslag van het vierde symposion in de zevendelige reeks over de bronnen van de grote wijsheidsstromingen. Het taoïsme is niet alleen voor ons westerlingen wonderlijk en intrigerend. Het onttrekt zich in feite aan ieders begripsvermogen. En toch… velen worden juist getroffen door die totaal andere benadering, die men vroeger afdeed als Oosters, maar waarvan nu wel duidelijk is dat die ieder cultuurgebonden godsbeeld in duigen doet vallen. Lao Zi houdt ons voor: ‘Als wij het Tao van de oudheid, waaruit alles ontsprong, doorgronden, kunnen we over het bestaan van het heden regeren’.
Diverse auteurs  | softback | 216 x 136 mm | 72 blz. | € 12,50
bestelnr. 1218 | 9789067324274

31. De mens als geestelijk wezen, bezien vanuit hermetisch perspectiefSymposionreeks 31

Hermetici zijn op zoek naar kennis, de gnosis, die de sterfelijke mens in harmonie brengt met zijn onsterfelijke ziel. In de 21ste eeuw streven zij ernaar een universeel mensbeeld te omvatten dat ver uitreikt boven onze beperkte eigen verstandelijke grenzen en denkbeelden. In deze bundel aandacht voor de vraag wat ‘De mens als geestelijk wezen’ – zoals de oude Egyptische wijsheid ons dat leert – toen en nu eigenlijk betekent.
Diverse auteurs | tweetalig: NL-Eng | softback | 218 x 137 mm | 110 blz.
€ 12,50 | bestelnr. 1222 | 9789067324373

 
32. Kabbalah, wegwijzer tussen aarde en hemelSymposion 32

Deze bundel bevat de inhoud van het vijfde van de zeven Renova-symposia, waarin ‘de grote wijsheidsstromingen’ centraal staan. In de kabbalah zijn er 10 poorten (Sefirot) die met elkaar verbonden zijn. Zij ontsluiten het bewustzijn voor de verheven ingevingen van de ene Schepper, Ain Sof. Daarbij zijn begeleiders nodig. Zij geven de eeuwenoude joods-christelijke traditie door en helpen de tien Sefirot te openen om zo, voor mens en schepping, de verbinding tussen aarde en hemel te herstellen en het gevallen rijk, de microkosmos, weer op te richten.
Diverse auteurs  | softback | 217 x 136 mm | 72 blz. | € 12,50
bestelnr. 1223 | 9789067324380

33. De klank van de idee, het beeld van de inspiratieSymposionreeks 33

De vier voordrachten gehouden op 22 november 2014 in het conferentie-centrum Renova, stonden geheel in het teken van de vierhonderdste jaardag van het eerste manifest van de Broederschap van het Rozenkruis, de Fama Fraternitatis uit 1614. Met een bijdrage van Bach-kenner Kees van Houten: ‘In zijn hart moet Bach zich in hoge mate bewust zijn geweest van de betrekkelijkheid van alle uiterlijke vormen en regels en voelde hij haarfijn de essentiële kern aan waar het eigenlijk om ging: de persoonlijke verbinding en relatie van de mens met God.’
Diverse auteurs  | softback | 216 x 137 mm | 72 blz. | € 12,50
bestelnr. 1226 | 9789067324427

34. Soefi-meesters van de LiefdeSymposionreeks 34

Dit is het zesde symposion in de zevendelige reeks over de bronnen van de grote wijsheidsstromingen. Wat is er toch zo bijzonder aan de subtiele Perzische lyriek? Is het doordat die de zoektocht van de ziel naar haar geliefde beschrijft, dat het ons als moderne mensen nog steeds raakt? De teksten van het voorjaarssymposion 2015 verdedigen alle met verve de stelling dat Perzische poëzie zo’n kracht heeft, omdat het in essentie draait om de Liefde. En dan vooral de liefde als symbool voor de relatie tussen de mens en het goddelijke. In deze bundel wordt de diepgang van de soefi-lyriek ervaarbaar.
Diverse auteurs  | softback | 217 x 137 mm | 119 blz. | € 12,50
bestelnr. 1228 | 9789067324441

35. De grootsheid van de GeestSymposionreeks 35

De grootsheid van de menselijke geest is al sinds Comenius en Spinoza in de zeventiende eeuw onderwerp van allerlei boeken, gesprekken en ideeën. Ook nu nog wordt door de moderne vrijdenkers nagedacht over dit onderwerp en daarover vertelden de sprekers op dit symposion. Er was aandacht voor de beeldtaal van de Rozenkruisers die in hun boeken in tekeningen lieten zien wat ze opschreven in woorden.
Diverse auteurs  | softback | 215 x 137 mm | 101 blz. | € 12,50
bestelnr. 1232 | 9789067324472

36. Jeroen Bosch, wijsheid-schrijver met beeldenSymposionreeks 36

Jeroen Bosch is in 2016 in allerlei musea en boeken onder de aandacht gebracht, omdat het 500 jaar geleden was dat hij overleed. Ook dit symposion behandelt hem, maar op een andere manier. Bosch’ werk is ook te beschouwen vanuit de filosofie van de rozenkruisers, of als iemand die er misschien wel ‘ketterse’ ideeën op nahield. Kijken naar de schilderijen van Jeroen Bosch is ook kijken naar de zeven zonden, die hij uitbeeldt en Vrouwe Alchimia, die de mens wacht als hij zijn zonden te boven komt.
Diverse auteurs  | softback | 216 x 138 mm | 88 blz. | € 12,50
bestelnr. 1236 | 9789067324519

37. Gnosis in Nederland Symposion 37

Deze bundel bevat de teksten van het symposion dat plaatsvond op 13 februari 2016 in de Stadsbibliotheek van Alkmaar. Al 75 jaar is het Lectorium Rosicrucianum te vinden aan de Oude Gracht in Alkmaar. De Rozenkruisers zijn wellicht niet erg bekend maar door de tijden heen zijn er in een historische stad als Alkmaar steeds mensen samengekomen, die op zoek waren en zijn naar de diepere lagen van het menszijn. Daarom is hun vraag ook de onze: hoe zijn wij verbonden met de aarde, de kosmos en God, of de Ene, het alleen-goede?
Diverse auteurs  | softback | 216 x 138 mm | 50 blz. | € 12,50
bestelnr. 1238 | 9789067324601

38. God is geestigSymposionreeks 38

De 100-jarige geboortedag van Gilles Quispel was aanleiding voor de Bibliotheca Philosophica Hermetica en Stichting Rozenkruis tot het symposium God is Geestig. De titel, een uitspraak van de emeritus hoogleraar, geeft aan hoe hij was: temperamentvol, altijd een kwinkslag, scherp van geest en scherp van pen. Een geboren polemicus die graag de publiciteit zocht. ‘Als Quispel sprak, was het alsof de hemel voor je open ging’, vertelde iemand eens na één van zijn lezingen. In deze bundel brengen promovendi, familie en bewonderaars een saluut aan deze grote figuur.
Diverse auteurs  | softback | 215 x 135 mm | 100 blz. | € 12,50
bestelnr. 1240 | 9789067324557

39. Het hart dat weetSymposionreeks 39

Onze eenentwintigste eeuw en de mensheid die deze eeuw bevolkt, is rijper dan ooit tevoren voor een boodschap van hoop, liefde en zelfverwerkelijking. Het zevende en afsluitende symposion van de serie ‘Wijsheidsstromingen’ – (Universele Gnosis), hier gepubliceerd onder de titel Het hart dat weet, draagt deze universele boodschap opnieuw luid uit, in de hoop dat zij in vele harten en hoofden zal resoneren en op die manier tot nieuwe inzichten en daden zal leiden.
Diverse auteurs  | softback | 215 x 136 mm | 75 blz. | € 12,50

42. Het Schone, het Goede, het WareSymposionreeks 42, 41 en 40

Plato is de filosoof van de Wereld van de Ideeën. Stichting Rozenkruis heeft in 2017 en 2018 drie dagen gewijd aan ‘het schone, het goede, het ware’. Deze drie waarden zijn de belangrijkste Ideeën in de Plato’s wereldbeeld. Ze zijn abstract van aard en slechts door een ander kenvermogen dan dat van de zintuigen te begrijpen. Het kenvermogen, of dat deel van de mens dat daarvoor nodig is, noemt Plato de ziel, die onsterfelijk is. Door haar kan men weten, wat de ziel al weet voordat zij geboren wordt, maar de mens, na zijn geboorte, gewoonlijk weer vergeet. Het goede, het schone en het ware stimuleren de mens om het juiste te doen, die vergeten kennis te hervinden en steeds hoger, abstracter te stijgen in zijn zoektocht naar schoonheid.
Diverse auteurs  | softback | 215 x 136 mm | 170 blz. | € 19,50

43. Mannen op de bres voor de zuivere redeSymposionreeks 43

Coornhert is de eerste ‘vrijdenker des vaderlands’. Met zijn vrije geest vocht hij tegen onderdrukking, vooroordeel, hypocrisie en eigenwaan. Hij trad in 1583 toe tot de Amsterdamse rederijkerskamer D’Egelantier, die als motto voerde in Liefde Bloeyende. D’Egelantier werd de voorloper van de Nederduytsche Academie die hoger onderwijs en geestelijke vorming voor gewone mensen als belangrijkste doel had. Als oprichters van de Academie en als volgende generatie schrijvers verwerkten Samuel Coster, P.C. Hooft en G.A. Bredero, Coornherts filosofie volop in hun toneel- en poëziewerken. Met name de schilder en toneelschrijver Bredero had een open geest en een fijnzinnig gevoel voor de gezuiverde rede. Heel belangrijk is voor hem dat je als mens ‘selveloos en stil’ wordt. Als je zuiver wilt denken, dien je de valse ‘ickigheyt’ van de wereld van je af te schudden en door te dringen tot het inzicht dat je ‘in de eeuwige Logos’ leeft. 
Diverse auteurs  | softback | 215 x 136 mm | 80 blz. | € 12,50

44. Leonardo, geniale alleskunnerSymposionreeks 44

Leonardo da Vinci, een verbazingwekkende uomo universale, had nooit enige opleiding genoten, maar onderzocht en ontdekte alles zelf. Zijn genialiteit blijkt uit ongekende hoeveelheid ervaringen en experimenten die hij uitvoerde, en ieder kunstwerk is een uitdrukking van een lange reeks onderzoekingen. Geen kunstwerk is eigenlijk af, maar een etappe naar een volgend inzicht. Want hij twijfelde, was nieuwsgierig, durfde waar te nemen, gebruikte zijn voorstellingsvermogen en kwam tot verbluffende resultaten. In deze bundel een verslag van de drie voordrachten van het gelijknamig symposion: een plaatsbepaling van Leonardo in zijn tijd, de achtergrond van een volledig nieuwe muzikale compositie over de Da Vinci Principes, en een innerlijke reis, aan de hand van Leonardo’s oeuvre.
Diverse auteurs  | softback | 215 x 136 mm | 104 blz. | € 12,50

45. Leer Jacob Boehme kennenSymposionreeks 45

Bevat voordrachten van onder andere Luc Panhuysen, Peter Huijs, Govert Bonnie Snoek, Ben Huisman, Peter Teunis, Hannie te Grotenhuis. Onze ogen weerspiegelen wat zij waarnemen naar binnen, en daar vormt zich ons bewustzijn. Daar rijzen de beelden in ons op en bouwen een werkelijkheid, een wereld, waarbinnen wij ons bewegen waarbinnen wij denken. Het is het waarnemen door beredeneerd begrip. Een diepere vorm van zien zijn die flitsen van plotseling inzicht. Een vluchtige blik in de diepte der dingen. Jacob Böhme zag achter de dingen, door het zichtbare heen, vanuit het binnenste, als met geestelijke ogen in een andere werkelijkheid.
Diverse auteurs  | softback | 215 x 136 mm | 88 blz. | € 12,50

46. Mysteriën van Egypte, Tempels, Mens en MagieSymposionreeks 46

Vijf voordrachten over het geheim van de Egyptische tempels die, onder veel meer, plaatsen van genezing waren. De graven die de Farao’s bouwden werden ‘het huis van miljoenen jaren’ genoemd – eeuwigheid trotserend. De koning, god en mens tegelijk, liet daarmee zien dat hij in staat was zijn tijd, Egyptes beschaving en de verbinding met de hemel altijd intact te houden. Als hij ‘de eeuwige tijd’ wist te bewaren, bleef de chaos ver en konden alle zonen en dochters van Egypte veilig hun leven leiden en met een gerust hart sterven. Ook toen al verwezen de verhalen over Re, Ma’at, Noet, Osiris en Isis alle naar een legendarische gouden tijd.
Een tijd waarin het geestelijke beeld van de zoon der godheid, Horus, beschermend boven een heel volk zweefde. In dit symposion werd onder andere duidelijk dat er voor al deze mythen ook een voorhistorische oorzaak aan te wijzen is. 

Diverse auteurs  | softback | 215 x 136 mm | 88 blz. | € 12,50