Karl von Eckartshausen: veelzijdig christelijk theosoof – vijf titels van Rozekruis Pers

Karl von Eckartshausen (1752-1803, fakkeldrager van het Rozenkruis 12) is een van die bijzondere mensen, die, wellicht met behulp van anderen maar zeker ook door een niet aflatend eigen zoeken een werkelijk hoger bewustzijn kon verwerkelijken. Daardoor spreekt in al zijn werken een wijsheid, een kennis uit eerste hand, die, over de eeuwen heen, de moderne zoekende mens aanspreekt alsof het gisteren is geschreven. Eckartshausen heeft het dan ook als zijn levensopdracht gevoeld om over het hogere leven dat hij ervaart te berichten, en andere mensen daartoe op te wekken.

Zijn beroepsmatige verplichtingen lieten het toe dat hij zijn christelijk-theosofische en religieuze inzichten de wereld in kon sturen. Als censuurraad en later als archivaris en als geheimraad, eerst bij de Beierse keurvorst Karl Theodor en de laatste vier jaar van zijn leven bij keurvorst Maximilian Joseph IV, had hij intensieve contacten met vooraanstaande juristen, natuurwetenschappers, filosofen en dichter/schrijvers. Voor dat milieu, maar ook voor een groter publiek schreef hij meer dan honderd titels, waaronder toneelspelen, jeugdboeken, boeken over zedenleer en de meest diepzinnige geschriften.

Eckartshausen schreef over de innerlijke kerk, een school en een gemeenschap van mensen die ‘gevoelig zijn voor het licht’ en die deze wijsheidsschool in drie niveaus doorlopen. Het is een school, zo zegt hij, ‘die buiten ruimte en tijd bestaat, maar telkens weer een innerlijk werkende gemeenschap voortbrengt om in de wereld steeds over een organisatie te kunnen beschikken, die de mensen naderbij voert’.

Rozekruis Pers is de uitgever van de onderstaande vijf titels van of over Karl von Eckartshausen.

1. De wolk boven het Heiligdom
Eckartshausen, K. von | softback | 220 x 139 mm | 94 blz. |   13,00 bestelnr. 1058 | 9789067320726

Hoe kwam de mensheid tot haar huidige staat? En hoe kan zij eraan ontkomen? In zes brieven wordt de diagnose gesteld en de therapie gegeven: “De mens van voor de val was de levende tempel Gods, en op het ogenblik dat deze tempel verstoord werd, was door de wijsheid Gods het plan tot wederopbouw […] reeds ontworpen en vingen de geheimenissen aan van […] de ene waarheid. En deze waarheid is de wedergeboorte, de hereniging van de mens met God”.

De Duitse mysticus Karl von Eckartshausen (1752-1803) heeft in zijn verhoudingsgewijs korte leven een bijzonder grote literaire activiteit ontplooid. Van de meer dan honderd titels van zijn hand geldt als de bekendste Gott ist die reinste Liebe, verschenen in 1790, welk werk als een keerpunt in zijn leven kan worden beschouwd. Het is in vele Europese talen vertaald en beleefde in de loop der jaren meer dan zestig drukken.

Als het belangrijkste werk van Karl von Eckartshausen moet echter de serie van zes brieven worden genoemd die hij in het jaar 1802 – dus aan het slot van zijn leven – heeft uitgegeven onder de titel: De wolk boven het heiligdom, of iets waarvan de trotse filosofie van onze eeuw niet heeft durven dromen. De eerste brief gaat over de beperkingen van de natuurlijke rede. Hij schrijft dat absolute waarheid alleen voor de geestelijke mens bestaat. De zesde en laatste brief gaat over geboorte en wedergeboorte.

De uitgave van de Rozekruis Pers is gebaseerd op de oorspronkelijke Duitse uitgave van 1802. De inhoud van het boek zal door elke ernstige zoeker naar waarheid onmiddellijk innerlijk worden herkend.

2. De mysteriën der ware religie
Eckartshausen, K. von | softback | 219 x 138 mm | 176 blz. | 17,00 bestelnr. 1066 | 9789070196950

Dit geschrift – waarschijnlijk ontstaan één of twee jaar voor het heengaan van de auteur in 1803 – is gewijd aan het mysterie van het mens-zijn: de mens is enerzijds een materieel schepsel – “materie” te zien als de vele zichtbare en onzichtbare aggregatietoestanden – en anderzijds een geestelijk wezen, een geestelijk “zijn”. Het belangrijkste mysterie van de religie is de herontdekking van de geest-mens, het wezen, diep binnen in de vorm-mens. Dit wezen, hoewel één met het ondeelbare Zijn, wordt nochtans omsloten door de vergankelijke lichamelijkheid van de uiterlijke mens. Re-ligie is dan de bewuste her-eniging van het ZIJN in de mens met het alomtegenwoordige ZIJN, met God. Dit is een waarachtige wedergeboorte, een renaissance.

In het boek ‘Aufschlüsse zur Magie’ schrijft Eckartshausen: ik weet niet of ik niet een eeuw te vroeg schrijf, omdat ik waarheden zeg die het eenvoudige, zuivere hart zou kunnen beseffen, die echter door de mensen die beweren alles te weten, verworpen worden omdat zij het innerlijk besef missen.’

Misschien dat deze waarheden nu, twee eeuwen later, voldoende zoekende harten vinden, om de geestelijke renaissance, waar de gehele wereld op wacht, tot openbaring te brengen. Volgens de innerlijke wetten van het Licht is het zoeken naar de waarheid niet te stuiten en het vinden van de waarheid evenmin.

3. De magische krachten van de natuur
Eckartshausen, K. von | softback | 219 x 139 mm | 78 blz. | 14,00 bestelnr. 1067 | 9789067320948

“In ons innerlijk liggen alle krachten, want daar is God in zijn drievoudigheid. Ontwikkelt zich deze drievoudigheid in ons hart, dan ontwikkelt zich met haar: macht, wijsheid, liefde. Wij kunnen niet anders meer willen dan wat goed, waar en schoon is. Aan deze wil moet alles gehoorzamen: het is Gods wil”.

Ziehier de kwintessens van dit boek. Met een inleiding over Von Eckartshausen door Prof. Antoine Faivre, verbonden aan de Sorbonne, Parijs. Von Eckartshausen zet in dit boek onder andere uiteen hoe de microkosmos tot haar huidige gedaante is gekomen:

“De eerste mens Adam had een prachtig lichtkleed ontvangen, van geconcentreerde licht- en elementenkrachten, ten tijde dat de elementen nog niet door de paradijsvloek uiteengereten waren tot afzonderlijke delen, doch één krachtelement vormden. Door de val heeft de mens dit lichtkleed verloren. Het grove, tastbare is naar voren gekomen. Het lichtwezen echter heeft zich in ons binnenste teruggetrokken als een kleine lichtvonk, een zaadkorrel, en deze kleine lichtvonk hoopt eenmaal weer het volledige lichtkleed te bezitten, wanneer door het louterende vuur der goddelijke alchemie de omkering tot stand is gekomen.”

4. Enkele woorden uit het binnenste
Eckartshausen, K. von | hardback | 156 x 114 mm | 94 blz. |   11,50 bestelnr. 1107 | 9789067321136

Treffende beschrijving van de vele zwakheden die de mens ongelukkig kunnen maken, met daarbij de mogelijkheden om deze te overwinnen. Het tweede geschrift bevat “een woord van troost voor hen die wachten”. Twee parels van grote waarde in één klein boekje (11×15 cm). De beide teksten van Karl von Eckartshausen, ‘Enkele woorden uit het binnenste’ en ‘De vervolmaking van de mens’ – die in deze uitgave zijn samengevoegd – werden na de eerste Duitse uitgave in 1797 niet meer herdrukt (behalve een Russische editie in 1803).

In de eerste tekst beschrijft de auteur niet alleen heel treffende de vele zwakten waardoor de mens ongelukkig wordt, maar laat ook de mogelijkheden zien om ze te overwinnen. Het grote mededogen met zijn medemens, dat in de werken van Eckartshausen doorklinkt, komt ook in de tweede tekst tot uitdrukking, waarin hij een “woord van troost voor hen die wachten” heeft verwerkt.

5. Karl von Eckartshausen, Symposionreeks 14
Diverse auteurs | softback | 211 x 132 mm | 76 blz. | 11,95 bestelnr. 1170 | 9789067323277

Voor Eckartshausen was niet de verlichting zoals wij die als een historische periode kennen het doel, maar lag dat in het streven naar de innerlijke verlichting: ‘In het wonderbaarlijke gebouw dat de mens is, staat de ziel in het midden. Zij bezit de mogelijkheid, óf de wereld van de geest, het binnenste van God te betreden, dan wel de wereld van het lichaam, de uiterlijke wereld. Zoekt de mens binding met de geest, dan wordt hij de goddelijke magiër.’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *