Het harmonische hart – hoofdstuk 8 uit ‘De stem van het rozenhart, woorden uit de tempel’

BESTEL DE STEM VAN HET ROZENHART, WOORDEN UIT DE TEMPEL

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis organiseerde op woensdag 17 maart 2021 het webinar met bezinning en gesprek met de titel In het midden zijn alle beelden. Iedere geestelijke ontwikkeling begint in het hart. In het hart, letterlijk en figuurlijk het centrum van je wezen, kan de geest ‘ontvonken’, kunnen geestelijke krachten binnenkomen. Het hart is, als het ware, de poort waardoor geestelijke energie in het bloed kan stromen. Energie die de beelden van een nieuw menszijn – als kracht en inspiratie – in zich meedragen. In de Chinese wijsheid van de Daodejing, omschrijft Lao Zi het in strofe 21 zo: In het midden zijn alle beelden. Het onderstaande hoofdstuk 8 uit het boek De stem van het rozenhart, woorden uit de tempel kon dienen als voorbereiding voor het webinar.

‘Het hart’ met een kleine letter noemen wij het stoffelijke hart; ‘het Hart’, met een hoofdletter het harmonische hart. Het  stoffelijke hart, om daar mee te beginnen, verricht een aantal ongelofelijke prestaties in de complexiteit die wij ‘lichaam’ noemen:

 • het hart is de sterkste spier van het lichaam; Het is de enige spier die niet veroudert, mits hij niet door ziekte wordt aangetast;
 • het klopt zo’n 100.000 maal per dag – dat is 40 miljoen keer per jaar;
 • het is zo krachtig dat het zo’n 7,5 liter bloed per minuut door het lichaam stuwt met een kracht die water 2 meter de lucht in zou spuiten;
 • elk van de miljarden hartcellen klopt altijd in eendracht samen met alle andere hartcellen;
 • het hart is elektromagnetisch gezien 5.000 maal krachtiger dan het brein.

Dat het hart niet alleen belangrijk is als bloedpomp, als spier, geven talrijke gedachtes weer die de werking van het hart als onderwerp hebben:

 • we zijn het hartgrondig met iemand eens of oneens;
 • een kind is hartveroverend en een goede daad hartverwarmend;
 • hartstochten drijven ons voort;
 • wij nemen goede raad ‘ter harte’. 

En zo zijn er nog wel een paar te noemen.

Deze gezegdes hebben een reële achtergrond. Het hart heeft een zeer speciale, zeer krachtige, elektromagnetische energie met specifieke uitwerkingen. Dat was bij de ingewijden en grote leraren van alle tijden natuurlijk al lang bekend. Zij gaven hun leerlingen dan ook door, dat het hart redenen heeft die de rede niet kent.

Ook de wetenschap heeft langzamerhand een aantal eigenschappen van het hart ontdekt die ver uitgaan boven die van een gewone onwillekeurige spier:

 • een aantal hartcellen van verschillende oorsprong en met een verschillend ritme die naast elkaar worden gelegd zonder elkaar te raken, gaan snel eendrachtig in hetzelfde ritme kloppen;
 • het hart vraagt op neuro-hormonale wijze het brein voortdurend om gegevens uit de omgeving, om de energie van het lichaam op de beste manier te kunnen organiseren;
 • en misschien wel het belangrijkste: de bovenste boezemkamers van het hart produceren een hormoon dat elk belangrijk orgaan in het lichaam en óók het brein, diepgaand beïnvloedt. Dit neuro-hormoon ANF beïnvloedt rechtstreeks de hypothalamus die onze emoties regelt) en de pinealis (of pijnappelklier), de thalamus en de hypofyse, die centraal staan in de hormoonhuishouding van het hele lichaam. 

Kortom, het hart speelt een veel centralere rol in onze lichaams- en geestelijke processen dan wij vaak denken:

 • het is het krachtigste orgaan en de centrale en voornaamste organiserende kracht in het lichaam;
 • het is de grootste opwekker van elektromagnetische energie, die het als centraal organiserend principe doorstuurt naar andere delen en organen;
 • het reageert heel vaak onafhankelijk van het brein op de buitenwereld.

Tot zover wat basisinformatie over de fenomenale presaties van ons hart, met een kleine h. Reden genoeg om wat dieper in te gaan op de achterliggende essenties van het hart met een hoofdletter H. Dat wat de ingewijden noemen het hogere hart, het harmonische hart of het heilige hart. In essentie is dat hart een heiligdom.

Wat is een heiligdom? Een heiligdom is een toegangspoort waardoor hogere energie, lichtkracht binnenstroomt die uitwerking heeft in ons wezen. Wat is die lichtkracht? Zij is te zien als licht, kennis, informatie, levensglans, bezieling, schoonheid. Zij laat ons een pad zien, dat we kunnen bewandelen. Lichtkracht is kracht, geeft kracht, geeft de mogelijkheid om het pad te gaan. Lichtkracht is in wezen energie- levensenergie. 

Geest, ziel en lichaam zijn manifestaties van die energie op verschilende levensniveaus. Daarom is het advies je te onthouden van negatieve gedachten en emoties – ze verlagen de energie in het stelsel. Het pad van terugkeer is als zodanig een jacobsladder met sporten van steeds hogere energie-eisen.

Waar komt de energie van het hart vandaan? Eens ontstaan uit de oerbron van het leven, bereikt de energie ons nu primair uit de astrale sfeer van het natuurlijke leven via ons astrale lichaam. In een hart dat gericht is op het alledaagse leven hebben de astrale stormen van begeerte vrij baan. Via de beïnvloedingsstroom van hart naar hoofd wakkert deze energie onze gedachten aan, daarna ons wilsvermogen en tot slot mondt dat uit in wat we doen. 

Veel invloeden, impulsen en energieën komen in het hart bijeen. Van boven, via het gedachteapparaat in het hoofd en van onderen, via het wils- en levenscentrum in de zonnevlecht. Zij mengen zich in het hart tot één fundamentele gemoedstoestand. De omlaag getransformeerde energie bindt zich aan het bloed dat door het hart stroomt, alsmede de zenuwenergie, en stijgt op naar het hoofd, het brein en de organen. En via ons gedachte-apparaat worden we weer aangezet tot handelingen, Want denken is doen. 

De mens moet dus volgen wat er in zijn hart als synthese, als gemoedstoestand ontstaat. Als er dus een levensverandering gewenst wordt, in bevrijdende zin, dan zal die in het hart en met het hart moeten beginnen. 

Het hart wordt wel het heiligdom van de liefde genoemd maar dat is het, vanuit het standpunt van de gnosis gezien, bij lange na niet meer. Als er gevoelens van liefde zijn, zijn die gericht op het eigene. Zodra iets tegen het eigen systeem, tegen eigen cirkel, ingaat is er afstand – oordeel – veroordeling – stijd. Daarom zei Jean-Paul Sartre: ‘De hel? Dat zijn de anderen.’

Toch kan dé liefde met een hoofdletter, wel in ons hart gevonden worden en zich vrijmaken. Het begin daartoe – en dat is tevens het hoogste waartoe een mens in staat is – is het heilbegeren. Je zou kunnen zeggen: de liefde voor die liefde, ook al is dit heilbegeren in het begin een vragen van het zelf voor het zelf, een vragen om vernieuwing, om bevrijding, om een uitweg uit de put. 

In die grenstoestand van werkelijk diep verlangen kan de kosmische elektriciteit, zoals J. van Rijckenborgh dat noemt, ons aanraken in het hartheiligdom. In dat wonderlijke deel, achter of diep in het stoffelijke hart, noemen we de godsvonk of geestvonk, of de heer van de grot, of het juweel van de lotus. Oorspronkelijk was dat middelpunt de energiecentrale en informatiedrager van de krachtlijnenstructuur, die de microkosmos vorm en leven gaf, maar door onze val in de wereld van de materie heeft die krachtlijnenstructuur zich teruggetrokken en ligt nu als idee, als potentieel, opgeslagen in de godsvonk, zoals de idee van de plant opgeslagen ligt in het zaad, wachtend op goede omstandigheden tot ontkieming en groei. 

Pymander zegt in het Corpus Hermeticum:

‘Daar waar het hart is, is het leven.
Richt het hart op het Licht en ken het’.

Als dat licht woning kan maken in het hartheiligdom, dan moet de lagere begeertenatuur verdwijnen. Dan wordt de ik-drift volkomen uitgeblust. En in de vrijgekomen plaats kan dan de oorspronkelijke menselijke gestalte, het oertype van de goddelijke mens, zich weer ontvouwen, ontwikkelen. Eerst als een ziel, als een krachtlijnenstructuur en daarna, als die krachtlijnenstructuur voldoende stevigheid en continuïteit heeft verkregen, als geest. Want wie zo het hart weer tot zijn dienst heeft gewijd, zal zeker ook het hoofd kunnen ontsluiten. 

Dan verandert het hoofd van een continue emissie van gedachten, als een radio-uitzending, tot een hoofdheiligdom, waarin kennis verandert in wijsheid en denken in bewustzijn. Dan is er een volstrekte eenwording en samenwerking van hoofd en hart en onstaat er ook een heel andere mentaliteit en een geheel andere beleving met betrekking tot de wereld en onze plaats en arbeid daarin.

Tot nu toe hebben we het vooral gehad over het ‘wat’ – wat de verschillende aanzichten van dit proces zijn. De belangrijkste vraag die nu voor ons ligt, is het ‘hoe’ – hoe bereiken we die andere realiteit en beleving? Is die oplossing er, en hoe bereik ik die?

‘Ga ertoe over al wat van deze natuur is noch lief te hebben, noch te haten. Ga staan in de ongehechtheid. Ga staan in de objectiviteit ten opzichte van al het verschijnende. Doe wat uw plicht is in het leven, doe wat correct is, doch ook niet meer dan dat. Wat zal dan het gevolg zijn? 

Dat de begeertekrachten van deze natuur, de astrale krachten van het gewone levensveld, hoe langer hoe minder factoren worden in het hartheiligdom. Wanneer u nu in de ongehechtheid gaat staan, consequent en volhardend, stelt u de drie hogere beginselen van het hart in staat op krachtige, stimulerende wijze de vier lagere levensbeginselen te beïnvloedenen komt u tot een geheel andere levensstaat. 

Als u iets in deze wereld liefheeft, dan trekt u het aan. Als u iets haat, stoot u het af. Voor beide processen hebt u de aardse atrale energieën nodig. Zo houdt u het vuur van de dood in de aura van het hart in stand. Dan blijven de hartstochten.’

De Egyptische Oergnosis deel 3, J. van Rijckenborgh 

Want het is zo dat die astrale stromen zich weer omzetten in etherische krachten en daar werkt ons zintuiglijk apparaat weer op. De oude Chinese Gnosis spreekt in verband met het pad van bevrijding van ‘de teruglopende beweging’, het proces waarin de hogere energieën procesmatig de lagere energieën gaan vervangen. We kunnen uiteindelijk zeggen dat het hele proces tot bevrijding wordt ingezet door slechts twee bewegingen – een innerlijke en een uiterlijke.

Het diepe innerlijke verlangen, het ziele-heimwee, naar bevrijding. De uiterlijk beoefende neutraliteit ten aanzien van al het beweeg in deze wereld.

Grotere en kleinere levensmoeilijkheden blijven, want de gewone natuur blijft haar gang gaan, maar staande in dit proces kunnen we er anders tegenover staan. Het is of het ons niet meer zo raakt, aangrijpt en beïnvloedt. Er komt meer rust en evenwicht in ons leven. Er ontstaat innerlijke ruimte, er komt een innerlijke stilte, die toch zeer levend is. Anders gezegd: er is een sleutel, een gnostiek-magische methode, die je vanaf dit moment, waar je ook bent, kunt toepassen. Het is de methode van het zwaartepunt verleggen van het denken naar het innerlijke doorvoelen, van het hoofd naar het hart. Verstoffelijkte gedachten hebben geen behoefte aan die innerlijke stilte, want die gedachten zijn juist vaak als innerlijke herrie, een radio die altijd stoort. Zij veroorzaken altijd emoties, waardoor gemoedsturbulenties en emoties ons regeren. De mystieken gebruikten daarom deze methode van ‘het zwaartepunt verleggen’ waarbij, zoals ze het wat plechtig verwoorden, ‘het bewustzijn zich ootmoedig en vol overgave inkeert tot het hart’.

Hoe doen we dat dan? In essentie is het zeer simpel – maar niet gemakkelijk. Het komt in feite neer op een juist gebruik van de wil. Niet als een inspanning, maar als logische conclusie van een innerlijk ervaren – als de uitwerking van dat, wat in het hart als waarheid ervaren wordt. Daarom gaat de strevende mens, vanuit dit innerlijk willen, vanuit dit niets-anders-dan-het goede-willen, in tijden

 • dat hij zich meegesleurd voelt;
 • dat hij gedachten heeft die onaangenaam zijn;
 • dat hij emoties heeft die hem overweldigen;
 • dat hij kritiek en oordeel voelt;
 • dat mensen hem onheus bejegenen;

er toe over om zich bewust terug te trekken uit die kolkende gedachten en overstromende emoties en zijn aandacht te richten op zijn hartheiligdom.

Hij gebruikt de sleutel van het zwaartepunt verleggen van het denken met het verstand naar het denken met het hart – naar de overgave aan de stilte en neutraliteit van het hart. Het is het toestaan van iets dat er in beginsel altijd al was: het hogere hart – het harmonische hart.

Het gevolg van zich richten op het hogere hart is dat in ons hart een instroming plaatsvindt van lichtkrachten, van een nieuw vuur van een geheel andere hoedanigheid en vibratie. Een nieuwe hartaura komt dan tot stand en de nieuwe vibratie beïnvloedt, zoals zojuist beschreven, het hoofdheiligdom en daarop gaat het venster van de ziel uiteindelijk open. Oude gedachten en gevoelens wijken en blijken op zeker moment te zijn verdwenen.

Van  het ego moet je hart werken – dít echter is werken van het hart. Het is dieper en hoger en groter dan de persoon, dan het ego. Het is letterlijk ‘wezenlijk’. En daartussen, tussen beide gebieden, tussen de beide vibratietoestanden, sta ik! Er is maar één persoon nodig om de wereld te veranderen, door mijn wereld te veranderen. Dat ben ikzelf.

Als ik, in zelfautoriteit, kies voor de sleutel welke ligt in het verleggen van het zwaartepunt van het hoofd naar het hogere hart, dan klinkt het in je hart:

‘Zie de rijkdom van wat je in diepste wezen bent.
Wat dit leven je kan schenken.
Welke parels je kunt opduiken uit de diepte van je hart.
Laat je hart verlichten door de levende Liefde.’

INHOUDSOPGAVE VAN DE STEM VAN HET ROZENHART, WOORDEN UIT DE TEMPEL

 1. De nacht van de ziel
 2. De letter Y
 3. Schijn en werkelijkheid
 4. Wat is eeuwigheid?
 5. De ware held
 6. Er is een wereld in een wereld
 7. De belofte
 8. Het harmonische hart
 9. Geverfd wordt een rode roos
 10. Nieuw denken
 11. De roep tot vrijheid
 12. Alles wacht op betekenis
 13. Het beleven van een andere tijdsordening
 14. De mens een levend loflied
 15. De rust van het weten
 16. Het werk van de Geestesschool is waar
 17. Leven om het grote werk verder te helpen
 18. De roos is steunpunt, de mens de hefboom
 19. De mens, die alles in één is
 20. Er is in alles een oogopslag
 21. Het uurwerk van de school
 22. Epiloog De brief in het hart

Bron: De stem van het rozenhart, woorden uit de tempel

BESTEL DE STEM VAN HET ROZENHART, WOORDEN UIT DE TEMPEL