27-12 Beschouwing 6

Spirituele Kerst 6: Je magische geschenken

Beschouwing voor 27 december (ochtend)

 

SPIRITUELE KERSTDOWNLOAD ENGLISH EDITION (PDF) – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

BESCHOUWING BIJ spirituele tekst 4

De zon komt op in het oosten. Een zonsopkomst is de belofte van nieuwe mogelijkheden. Waar het grote heimwee nog was als een nevel vol van ongeboren vormen, is de opkomst van de innerlijke zon het begin van een geheel nieuwe ontwikkeling. De pasgeboren nieuwe ziel gaat groeien. Zij laat zich daarbij leiden door een ster, de ster van Bethlehem, de vijfpuntige ster die bekend staat als het pentagram.

Het pentagram is door alle tijden heen het verheven symbool geweest van de wedergeboren mens, de nieuwe mens. Het is eveneens het symbool van het universum en zijn eeuwige wording waarin het Godsplan tot openbaring komt.

Het pentagram is ook de vijfpuntige ster van Bethlehem die na de lichtgeboorte in het hart boven de geboortegrot staat en de wijzen de weg wijst.

De aardse geboorte van Jezus in Bethlehem wordt in de Bijbel beschreven in het Evangelie van Matteüs en het Evangelie van Lukas, waarin wordt verhaald over een groepje mensen dat een licht heeft gezien en daarom naar de pasgeborene gaat om hem te vereren.

Bij Lucas zijn het herders die een boodschap hebben ontvangen van een engel die omstraald werd door ‘de heerlijkheid van de Heer’. En bij Matteüs gaat het om wijzen of magiërs uit het oosten, het gebied van de dageraad, die op weg zijn gegaan omdat zij een bijzondere ster zagen verschijnen.

In het Aquarius Evangelie staat niet alleen het verhaal van de herders maar ook dat van de wijzen, om duidelijk te maken dat het innerlijke christendom, de weg van de innerlijke lichtgeboorte, bestemd is voor iedereen: voor herders en voor wijzen. Dat wil zeggen: voor ongeletterden en voor geleerden, voor armen en voor rijken, voor mensen dichtbij en voor mensen ver weg. Maar vooral dat het een tweevoudige weg is waarop de innerlijke en de uiterlijke mens samen voortgaan.

Maar het zo eenvoudige verhaal over de wijzen uit het oosten vertelt ons nog veel meer.
De eerste zes verzen van hoofdstuk 60 van het oudtestamentische Bijbelboek Jesaja luiden:

“Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volkeren laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.

Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.

Een vloed van kamelen zal je land overspoelen. Jonge kamelen uit Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in grote getale, beladen met wierook en goud”.

Licht, duisternis, koningen, wierook en goud: elementen die terug te vinden zijn in het verhaal over de wijzen uit het Oosten bij Matteüs.

De magische priesters komen uit het Oosten, van gene zijde van de Eufraat (letterlijk: land van grote vruchtbaarheid), van over de rivier. Van ‘over de rivier’ of van ‘over zee’ komen is een gesluierde aanduiding voor ‘komen uit een ander gebied’. Zodra de lichtgeboorte heeft plaatsgevonden en de ster boven de geboortegrot straalt, stromen weer drie geestelijke krachten toe.

“En de een nam goud mede, het symbool van adeldom; en ander mirre, het symbool van heerschappij en macht; de derde nam wierook, symbool  van verstandigheid van de wijze.”

De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
En volgens de legenden waren hun namen Melchior, Balthazar en Kaspar.

Melchior wordt voorgesteld als een blanke grijsaard uit Europa die goud aanbiedt; Balthazar als een donkere Afrikaan uit Ethiopië die mirre schenkt, en Kaspar als een jongeman zonder baard uit Azië die wierook geeft.

Wat voor functie hebben de drie wijzen eigenlijk? Zijn zij koningen? Zijn zij priesters? Of zijn zij misschien magiërs. In het innerlijke christendom worden de personen in de evangeliën vooral gezien als aspecten van onszelf. We zijn veel meer dan we gewoonlijk beseffen, en we zijn ook veel rijker dan we doorgaans denken. Melchior, Balthazar en Kaspar zijn aspecten in onszelf.

Melchior betekent ‘koning van zijn stad’ en symboliseert de koning (arcanum 3 en arcanum 4)  in ons. Dat is het principe in onszelf dat leiding geeft aan ons leven. Balthazar betekent ‘God beschermt’ en symboliseert de priester (arcanum 2 en arcanum 5) in ons. Dat is het principe in onszelf dat de levende verbinding onderhoudt tussen het domein van de persoonlijkheid en het domein van de ziel. Kaspar betekent ‘schatbewaarder’ en symboliseert de magiër (arcanum 1) in ons. Dat is het principe in onszelf dat bouwt en realiseert.

De koning, de priester en de magiër corresponderen met respectievelijk het hoofd, het hart en de handen. En hun attributen zijn kennis, liefde en daad. In de natuurlijke mens zijn de drie innerlijke personen uitsluitend gericht op het domein van de persoonlijkheid. Dat gaat veranderen zodra zij zich in dienst gaan stellen van de nieuwe ziel. Dan worden kennis, liefde en daad gemanifesteerd vanuit een andere dimensie, een ander domein. Zij transformeren dan in goud, mirre en wierook.

Hoofd, hart en handen zijn, als zij geleid worden door de nieuwe ziel, de magische geschenken die ons worden gebracht. Zij verschaffen de mens op het pad alles wat nodig is om te werken vanuit de vurige wens dat elke weg in het leven licht zal mogen zijn, dat elke daad met goedheid mag worden bekroond en dat alles wat leeft door onze bemiddeling zal mogen gedijen.

Dat is de koninklijke kunst van bouw, de magische kunst, de ars magica. Dat is het op basis van gezuiverde levensgerichtheid (Maria) en gezuiverd denken (Jozef) bouwen aan de tempel van de nieuwe ziel (Jezus). Als dat proces zich in jou gaat voltrekken, is jouw individuele pad van grote betekenis voor wereld en mensheid. Dan wordt de profetie van Jesaja in jou werkelijkheid:

“Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volkeren laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.”

BOEK SPIRITUELE KERST

EBOOK SPIRITUELE KERST