De vijfpuntige ster en de zeven maal zeven stralen van de Zevengeest – een gedeelte uit ‘De Egyptische Oergnosis, deel 2’

De zeven stralen stellen ons ten eerste voor het volstrekte leven, ten tweede de volstrekte liefde, ten derde de volstrekte intelligentie, ten vierde de volstrekte harmonie, ten vijfde de volstrekte wijsheid, ten zesde de volstrekte toewijding, en ten zevende volstrekte bevrijdende daad. En aangezien de zeven stralen elkaar bepalen, is het duidelijk dat er zeven maal zeven of negenenveertig aanzichten of stralen zijn, waaraan iedere kandidaat in het nieuwe mysterie zal hebben te voldoen. 

Wie de tempel (van het Gouden Rozenkruis) te Haarlem binnengaat, zal ontdekken, dat deze onafwijsbare idee in de muur, boven de plaats van dienst, wordt aangeduid door de vijfpuntige ster, de ster van Bethlehem, het symbool van de wedergeboren ziel, omringd met de zeven stralen die van het onbeweeglijk koninkrijk uitgaan en de betrokken entiteit voortstuwen tot goddelijkheid. […] Vóór alles wordt van de kandidaat verwacht een grote, diepe eerlijkheid. Hij moet de absolute bereidheid bezitten, mede om het gevaar van verbranding te voorkomen, de voornaamste dood die te sterven is tegemoet te treden: de dood van het ik, het endura. 

Wie de oorzaak van de voornaamste weerstand in het zelf wegneemt, wordt onmiddellijk naar de ziel vernieuwd. En wie naar de ziel vernieuwd is, is terstond ontvankelijk voor de sprake van de Heilige Geest. Deze zal u zeggen, dat u met grote eerlijkheid, en in diepe zuiverheid, de leiding van die Geest zult hebben te aanvaarden. Ook als u de gehele volheid van die Geest nog niet geheel en al kunt verstaan, zult u door eenvoud en zuiverheid van bedoelen, en absolute eerlijkheid, nimmer falen. Zo kunt u, in de openheid en onbevangenheid van een kind, groeien in heiligmaking, op basis van ziele-wedergeboorte.

U staat op een gegeven moment, met uw vernieuwde ziel, in de puurheid van uw kindschap, voor de troon van het heilige zevenlicht. En u knielt voor de eerste straal, die van het volstrekte leven. Wat is het volstrekte leven? Het is het leven van de oorspronkelijke mens, het leven van de ware zielemensheid. Het volsttrekte leven is iets groots, iets heerlijks, iets onmetelijks! Het is uw volstrekte, uw alesomvattende roeping! U bent in uw noodorde-lichaam, in deze natuur des doods geboren om, langs de ervaringsweg van de tegenstellingen tot bewustzijns-ontwaken rijpend, op te stijgen tot die volstrektheid. Alleen op die wijze kunnen wij de Glorie van God openbaar maken.

Daarom dient er in u te zijn (en als uw basis goed is, dan is zij er) een machtige hunkering, een alles overheersende drang, tot waarlijk volstrekt leven, waaraan tenslotte alles, al het verdere dat u heeft en kent, volstrekt ondergeschikt is. Als u zo, in die ene machtige hunkering om het volstrekte leven te bereiken, de eerste straal van de zevengeest nadert, dan is het goed. Dan is er terstond sprake van een positieve instraling van de Heilige Geest. Dan bent u elementair verbonden met het pinkstervuur, met het goede dat alomvattend is.  

Bron: ‘De Egyptische Oergnosis, deel 2’ door J. van Rijckenborgh

LEES HET WOORD VOORAF VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 2

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL  2

BESTEL DE VIER DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS VAN € 90,00 VOOR € 75,00