23-12 Spirituele tekst 2

Spirituele Kerst 2: Jezelf voorbereiden

Spirituele tekst 2 voor 23 december: De geboorte van Johannes (avond ) 2 Aquarius Evangelie 2312

Zacharias en Elizabeth woonden in de heuvels van Juda, in de buurt van Hebron. Zij waren vroom en rechtvaardig en lazen iedere dag in de wet, de profeten en de psalmen, waarin gesproken werd van één die zou komen, én die sterk was om te verlossen; en ze verbeidden de koning. Nu was Zacharias priester en op zijn beurt leidde hij de tempeldienst in Jeruzalem.

Zo geschiedde het dat Zacharias toen hij voor God stond en de wierook op de heilige plaats brandde, dat Gabriël voor hem verscheen. En Zacharias was bevreesd: hij dacht dat een of ander groot ongeluk over de joden zou komen.

Maar Gabriël zei: ‘O, man Gods, vrees niet! Ik breng u en de gehele wereld een boodschap van welbehagen en vrede op aarde. Luister: de vredevorst, de koning die gij verwacht, zal spoedig komen. Uw vrouw zal u een zoon baren over wie de profeet schreef: “Zie, ik zend Elia weer tot u voor de komst van de Heer, en hij zal de heuvels slechten en de dalen vullen en de paden recht maken voor hem die verlossen zal. Vanaf de aanvang van de eeuw heeft uw zoon de naam van Johannes gedragen – God is genadig – zijn naam is Johannes”.

Hij zal geëerd worden voor Gods aangezicht; hij zal geen wijn drinken en vanaf zijn geboorte zal hij vervuld worden met de heilige adem’. En Gabriël stond voor Elizabeth toen ze zich in haar woning in stilte teruggetrokken had en deelde haar alles mee wat hij tot Zacharias in Jeruzalem gezegd had. Toen hij zijn dienstbeurt vervuld had, ging de priester naar huis en hij en Elizabeth verheugden zich.

Vijf maanden gingen voorbij en toen kwam Gabriël tot Maria in haar woning in Nazareth, en zei: ‘Heil u, Maria, heil. Eenmaal gezegend in de naam van God, tweemaal gezegend in de naam van de heilige adem, driemaal gezegend in de naam van de Christus ; want gij zijt waardig bevonden en zult een zoon baren die Immanuël genoemd zal worden. Zijn naam is Jezus, want hij zal zijn volk van hun zonden verlossen’.

Toen Jozef zijn dagtaak verricht had en thuis kwam, vertelde Maria hem alles wat Gabriël tot haar gezegd had, en zij verheugden zich, want zij geloofden dat hij, de man Gods, woorden van waarheid gesproken had.

En Maria ging haastig naar Elizabeth en vertelde haar over de beloften van Gabriël ; en zij verheugden zich samen.  En Maria bleef 90 dagen in het huis van Zacharias en Elizabeth; daarna keerden zij weer terug naar Nazareth.

Bij Zacharias en Elizabeth werd een zoon geboren en Zacharias zei: ‘Boven alles is de naam van God gezegend, want hij heeft de bron van zegeningen voor zijn volk Israël geopend. Zijn geloften zijn waar gemaakt, want hij heeft de woorden die de profeten in oude tijden gesproken hebben, tot werkelijkheid gemaakt’.

En Zacharias keek neer op de zuigeling Johannes en zei: ‘Gij zult de profeet van de alleen-heilige genoemd worden, en gij zult uitgaan voor zijn aangezicht en zult zijn weg voorbereiden. En gij zult aan Israël de boodschap van de redding brengen en gij zult het evangelie van berouw en de uitwisseling van de zonden, prediken.

Let op, want spoedig zal de morgenster uit de Hoge ons bezoeken om voor hen, die in duisternis van de schaduwen van de dood zitten, de weg te verlichten en hij zal onze voeten op de weg van de vrede richten’.

BOEK HET AQUARIUS EVANGELIE

5 gedachten over “23-12 Spirituele tekst 2

 1. Jes Jespers

  Leren is het verzamelen van kennis en dat maakt je geleerd. Je ontwikkelen is je bevrijden uit wat je in de geest in begrenzing geketend houdt. We leven allen in dezelfde realiteit, doch waar we door geketend zijn maakt hoe onze eigen geest die realiteit ziet en ervaart. Zolang we ons nog niet ontdaan hebben van onze ketenen zijn we niet in staat de Realiteit objectief te ervaren. Die ketenen zijn het gedachtengoed waar je je mee vereenzelvigt, wat jij voor waar houdt. Die waarheid van je ego is echter jouw subjectieve waarheid en dat is wat anders dan De Waarheid. Kan het doel niet beschreven worden als de bevrijding van het persoonlijke?

  Reageren
 2. André de Boer

  Daar kan ik me helemaal in vinden Jes. We zijn als de gevangenen in de allegorie van de grot van Plato. Een wat modernere versie daarvan kwam ik onlangs tegen in de vorm van een afbeelding van Rob Gonsalves.

  Het doel kan volgens mij niet beschreven worden als de bevrijding van het persoonlijke, maar wel als de bevrijding van het gehechtheid aan het persoonlijke. Het persoonlijke heeft zeer zeker een belangrijke functie. Op het spirituele pad gaat het in eerste instantie om het ervaren van de beperktheid van het persoonlijke, vervolgens om het contact maken met het bovenpersoonlijke en tenslotte om het volkomen vernieuwen van het persoonlijke door het bovenpersoonlijke.

  Reageren
 3. Jes Jespers

  Andre, toen ik vanochtend wakker werd volgde daarop nagenoeg meteen ook een ontwaken. Dat is voor mij de staat waarvan Meister Eckhart zegt: “een bewust mens is hij die in stilte verblijft”. In die stilte is er naast alerte tegenwoordigheid heldere Aandacht, er is dan geen ‘aandenken’. Leegte wil zich echter altijd vullen en zo ook nu. Als er iets nodig is dat gedaan moet worden dan dient zich dat altijd meteen aan en verdwijnt die gedachte pas als je een besluit hebt genomen, waarna je weer opgeruimd, zonder denken, in de stilte kan verblijven.

  Bij mij kwam echter in die stilte je dementie over ‘mijn’ gedachte dat de geest bevrijd moet worden van het ‘persoonlijke’ in de vorm van een innerlijke conversatie in de geest op. Deze gedachte/conversatie geen aandacht schenken om hem te laten verdwijnen werkte niet, zodat alleen opheldering me weer in die stilte kan doen verblijven.

  De universele geest gaat geen discussies aan, doch volstaat met het aanreiken van inzichten, of openbaart zelfs kennis in samenhang als een zich openende bloem. Daarna is het aan de persoonlijkheid om de aangereikte inzichten of geopenbaarde kennis als geschenken ter vervolmaking van ‘iets dat nog niet af was’ aan te wenden. Bij de verwerking moet elke gedachtengang tegen tegen het Licht gehouden worden om te voorkomen dat deze een ‘zodanige persoonlijke’ inkleuring krijgt’ dat de waarheid tekort gedaan wordt ter meerdere eer en glorie van het ego. Dit laatste bedoel ik met ‘het verwijderen van het persoonlijke’. In samenhang hiermee versta ik onder ‘arm van geest zijn’, de geestelijke staat die Meiserer Eckhart omschreef als “een bewust mens is hij die in stilte verblijft”.

  Mij komt voor dat als je het door jouw gebruikte woord ‘bovenpersoonlijke’ vervangt door ‘universele geest’ er geen misverstaan tussen jou en mij is?

  Reageren
  1. André de Boer

   Jes, in mijn beleving omvat de universele geest alles, dus ook wat ik elders het bovenpersoonlijke noemde. Ik kan me helemaal vinden in jouw bovenstaande gedachtegang.

   Reageren
 4. Carla

  Ja, zo zijn velen op weg om te worden. Wat een rijkdom dat dit plaatsvindt dankzij de innerlijke bewegingen. Geloof, hoop en liefde in de stilte laat mij zijn en brengt mij voort.

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *