29-12 Beschouwing 8

Spirituele Kerst 8: Je opdracht in het leven

Beschouwing voor 29 december (ochtend)

 

SPIRITUELE KERSTDOWNLOAD ENGLISH EDITION (PDF) – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

BESCHOUWING BIJ spirituele tekst 7

De mens is tweevoudig: hij is sterfelijk naar deze aardse natuur en onsterfelijk naar de oorspronkelijke, goddelijke natuur. Het Aquarius Evangelie laat niet na te wijzen op deze tweevoudigheid, zoals in de lessen van de wijzen in Zoan waar zij spreken over de twee ego’s.

Er is in het leven van een mens altijd sprake van een uiterlijke opdracht en een innerlijke opdracht. Een uiterlijke opdracht, gericht aan de sterfelijke mens, kan men aannemen of weigeren. Een innerlijke opdracht, gericht aan het onsterfelijke, het goddelijke in de mens, is echter deel van het Scheppingsplan. Wanneer wij de innerlijke opdracht aannemen en de bereidheid daartoe tonen dan ligt daarin de sleutel tot de vervulling besloten.

Zoals elk Evangelie verhaalt het Aquarius Evangelie van die innerlijke opdracht, van de innerlijke ontwikkeling van de mens. De gezondenen, wijsheidsleraren zoals Elihu en Salomé, hebben de taak de mensheid te blijven herinneren aan die innerlijke opdracht, aan de hoge afkomst en aan de mogelijkheid tot terugkeer naar de oorspronkelijke natuur en daarnaar te leven.

Openbaarders van het Licht

Het Aquarius Evangelie vertelt, na de geboorten van Johannes en van Jezus, over de opdracht die Elisabeth en Maria ontvangen. Zij worden dan onderwezen in de grotten van Zoan (in Egypte), dat wil zeggen in de mysterieschool van Elihu en Salomé. Elisabeth en Maria worden de  ‘uitverkoren moeders’ genoemd van de lang beloofde zonen, de Openbaarders van het Licht.

Elisabeth en Maria krijgen de taak om hun zonen te onderwijzen, om een stevige eerste steen te leggen waarop de Tempel van de Nieuwe, Oorspronkelijke Mens (her)gebouwd moet worden. Zij moeten hun zonen bezielen, in vlam zetten met liefde en gerechtigheid, gericht op het heilige doel van hun opdracht zodat zij te zijner tijd de machtige arbeid die hen wacht, kunnen uitvoeren.

God en de mens waren één. Door gedachten, woorden en daden verbonden met de wereld van ruimte en tijd heeft de mens zich van de oorspronkelijke, goddelijke wereld losgemaakt en zichzelf verlaagd.

God laat echter de wereld, de mens, niet los en zoekt wat verloren is gegaan. Hij wil de oorspronkelijke verbinding tussen God, Kosmos en Mens weer herstellen door de Liefde.
Daarvoor zendt Hij zijn zonen de wereld in om daar het Licht, de Liefde, te openbaren en daardoor de mogelijkheid van terugkeer naar de eenheid bekend te maken.

Johannes krijgt de opdracht om het welslagen van deze opdracht door voortdurende reiniging voor te bereiden. Alleen Reinheid maakt de weg vrij, ruimt blokkades op en maakt de paden recht zodat Jezus de Liefde aan de mensen kan brengen.

Liefde en reinheid

Wat is de kern van deze boodschap? Uitgangspunt is dat geen mens uitsluitend leeft voor zichzelf; ieder levend wezen is door koorden aan ieder ander levend wezen gebonden.

Ieder mens heeft een tweevoudige innerlijke opdracht: een individuele opdracht om het leven te leven in de situatie waarin hij of zij zich bevindt, om van daaruit via levenservaring tot bewustzijn en tot vernieuwing komen. En voorts om zijn innerlijk werk te verrichten en zo mee te helpen aan een verdere spirituele ontwikkeling van wereld en mensheid.

Elke mens heeft zijn idealen en streeft altijd naar de realisatie daarvan. Drie gebieden van menselijk streven tonen dit het duidelijkst: de wetenschap, de kunst en de religie. Elk van deze aandachtsgebieden heeft zijn eigen ideaal: in de wetenschap streeft de mens naar waarheid, in de kunst streeft de mens naar schoonheid, in de religie streeft de mens naar goedheid.

Het ware, het schone en het goede

De gebieden van het ware, het schone en het goede corresponderen met denken, voelen en handelen. Zij worden werkelijkheid met behulp van drie attributen: het hoofd, het hart en de handen.

Maar wanneer we nuchter nagaan wat de mensheid heeft weten te realiseren met zijn streven naar idealen is het opmerkelijk dat de mens er niet aan toekomt om blijvende resultaten te boeken, hooguit voor een moment. Daardoor is onze wereld een wereld van waan gebleken.

Hoe komt  dat, waarom is alles maar tijdelijk, slaat alles om in zijn tegendeel, loopt de mens vast? Omdat onze wereld niet de oorspronkelijke wereld is. Omdat onze strevingen gebaseerd zijn op het lagere ego, zelfs als we menen dat het anders is.

Gaan we te rade bij het Aquarius Evangelie. Hij die zichzelf kent, kent de waan van de wereld; kent de dingen die voorbij gaan; hij die God kent, kent alles wat niet voorbijgaat.

De wijzen van Zoan leren ons daarom: als de mens bevrijd wil worden van de waan van deze wereld, moet hij zijn blik naar binnen richten. Daarom maakt de leraar Elihu een scherp onderscheid tussen de twee ego’s.

Twee ego’s

De zelf geschapen goden en demonen, die geen oren hebben om te horen, noch ogen om te zien, nog een hart voor medegevoel, noch macht om te redden, en die gemaakt zijn van lucht en gekleed met schaduwen en gedachten, wonen in het lagere ego, dat wij kennen als onze ik-gerichte persoonlijkheid.

Elihu roept ons op om dit ik-gerichte ego te leren kennen en te doorgronden en, ons daarvan bewust geworden, onze gedachten, gevoelens en handelingsleven te zuiveren, te reinigen. Wanneer een reine levenshouding door ons wordt nagestreefd zullen zij kunnen verdwijnen door de macht van de liefde.

Johannes is de voorloper. Zijn moeder, Elizabeth, heeft weet van de waan van deze wereld, waarvan zij niets meer verwacht. Haar bewustzijn is gekomen op het punt waarop zij de reiniging daadwerkelijk wil aanvangen, omdat er geen andere uitkomst meer is.

Aan Johannes is de taak opgelegd om deze reiniging daadwerkelijk aan te pakken, te realiseren tot nieuwe levenshouding en aldus de paden recht makend voor wie na hem komt. Wat na de reiniging komt is de liefdekracht van Jezus, geboren uit het meest zuivere dat wij ons maar kunnen voorstellen, Maria.

Zo zien we dat Johannes en Jezus geen figuren zijn buiten onszelf maar aspecten van de innerlijke opdracht die wij allen hebben ontvangen. Wijzelf hebben de opdracht ontvangen openbaarders te worden en te zijn van het Licht. Wanneer dan het Licht van de Jezusfiguur in ons is gerealiseerd, is de weg open naar het ware, het schone en het goede dat geen tegendeel kent en waarlijk goddelijk is.

BOEK SPIRITUELE KERST

EBOOK SPIRITUELE KERST