podcast 1

Mysteriën van de Pistis Sophia

De context verhelderen, podcast 1 van 9

 

GA NAAR HET WEBINAR OP ZONDAG 28 MAART 2021, 15.30 UUR

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE PISTIS SOPHIA

Ik heb het vaak gehoord: waarom zou ik me verdiepen in een oude tekst of een oud boek? Ik heb mijn leven hier en nu te leven, in de eenentwintigste eeuw; daar moet het gebeuren. Een spirituele weg ga ik met de mogelijkheden van de moderne tijd, daar kan een oud boek niet bij helpen. Waarom zoveel moeite doen om iets te begrijpen wat zo ondoorgrondelijk is als de tekst die wij kennen als het Evangelie van de Pistis Sophia?

Omgekeerd zouden we kunnen zeggen: het maakt me niet uit hoeveel moeite het kost om het doel van het leven te vinden en dat vervolgens te verwerkelijken. Ik zal alles aangrijpen wat me kan helpen op mijn weg tot bewustwording. 

Zo zijn er meestal meerdere overtuigingen die ons bewustzijn binnendringen en het bijzondere is: daar gaat het Evangelie van de Pistis Sophia juist over. Er dringen overtuigingen, waarheden en algemeen geaccepteerde zienswijzen onze ziel binnen. Allemaal gevolgen van het mens-zijn in een wereld die onderworpen is aan wetmatigheden die een lange wordingsgeschiedenis kennen. 

Het boek vergroot ze voor ons uit, laat zien hoe krachten onze ziel binnendringen, hoe ze ons ketenen, hoe ze onze wil tot kosmische proporties uit laten groeien, tot een god die we kunnen leren kennen als Authades. Hoe we arrogant worden, vol van geloof in de eigen overtuigingen en voorliefdes. Het is niet altijd een fijne spiegel die ons wordt voorgehouden, die toont waar dit ons brengt tijdens ons leven en vooral na de dood, want al die vuren van begeerte en mentale superioriteit doven niet een-twee-drie uit na het verliezen van het stoflichaam. Het is dus geen overbodige luxe om onze verhouding tot de kosmos en haar wetmatigheden beter te leren kennen. In dat ‘beter leren kennen’ ligt de sleutel tot het begrijpen waarom het Evangelie van de Pistis Sophia juist nu ons tot grote hulp kan zijn.

We zijn kleine radertjes geworden in een machinerie die in de derde en vierde eeuw van onze jaartelling nog als geheel kon worden begrepen en doorschouwd. Toen begon het ‘grote vergeten’, met als gevolg dat de machinerie werd gebruikt voor eigen gewin, voor macht, roem, strategie en succes. De zeer oude Egyptische en Griekse kennis moest plaatsmaken voor de Romeinse manier van leven en kijken naar de dingen. Alles werd meer gericht op de strategie om een groot rijk op aarde te onderhouden en daaraan moest alles ondergeschikt worden; de staatsgodsdienst was voor iedereen hetzelfde en gericht op groei en instandhouding van het leven in het Romeinse rijk. De verlossing vond daarbuiten plaats, na de dood, als oogst voor een juist leven. Dat ‘juiste leven’ werd voorgeschreven.

De mysterieschool die dat zag gebeuren in de vierde eeuw, heeft haar leringen over de kosmos en de plaats die de mens daarin inneemt, veiliggesteld in een mythisch verhaal. Een mythe heeft altijd tot doel om een aspect van de schepping zodanig te beschrijven dat de bewuste luisteraar dat vergeten deel van de schepping opnieuw gaat waarnemen. Het haalt naar boven, wat is vergeten. De mens heeft dan wel de sleutels nodig om de mythen te leren verstaan. Er is moed voor nodig om naar die sleutels op zoek te gaan en ze vervolgens weer te gebruiken om delen van het eigen bewustzijn te openen voor nieuwe werkelijkheden, nieuwe zienswijzen en een verhoogd bewustzijn.

Het Evangelie van de Pistis Sophia is juist in deze tijd een hulp, omdat het het enige complete verhaal is uit de tijd voordat het bewustzijn van de mens als massa echt in de stof begon te verzinken. Aanschouwde hij voorheen de schaduw en de duisternis die hij zelf wierp, door met zijn rug naar het licht te staan, steeds meer werd voor hem de duisternis de werkelijkheid en het licht een vaag geloof, een verschijnsel buiten jezelf. 

De mens van nu ontwaakt uit deze bewustzijnsslaap. Het boek is juist samengesteld voor mensen die zich zeer bewust worden dat het grote ’vergeten’ een einde gaat nemen. Het licht komt terug om weer een plaats te krijgen onder de mensen en in de mensen. Het jaagt de dialoog weer aan die de mensen laat waarnemen vanuit de gebieden voorbij het denken. De oorzaak van wil, gedachte, begeerte en handelingsleven wordt weer gezien. En voorbij het denken openen zich hogere gebieden van bewustzijn die de mens kan betreden. 

Zo kan een boek groepen mensen helpen de eigen innerlijke mogelijkheden te activeren, om zo door te dringen tot de werkelijkheid achter alle chaotische verschijnselen van onze tijd.

Om de lezer te helpen het boek – en daarmee de eigen complexe staat van zijn – te doorgronden, is het in vier delen ingedeeld, in navolging van de meeste onderzoekers. Deze vier delen hebben een eigen wordingsgeschiedenis, zou je kunnen zeggen. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld verschillende schrijvers aan gewerkt hebben. Daarom is er een onderverdeling tussen boek 1 en boek 2. Deze onderverdeling knipt het verhaal over de Pistis Sophia als het ware in tweeën. Dat kan vreemd overkomen, maar dat is dus vanwege het verschil in schrijver en dus in schrijfstijl. Boek 3 is ouder dan boek 1 en 2 en kenmerkt zich door vele herhalingen die als een mantra willen overdragen wat de mens allemaal vergeten is, wat in hem gewekt kan worden door de schepper, de Onuitsprekelijke. Het vierde boek is het oudste deel. Het grijpt terug op vele mythen waar oudere geschriften, zoals de Griekse magische papyri op teruggrijpen.

Duidelijk is dat het geschrift is samengesteld in de vorm waar we het nu in kunnen lezen. Dat is niet willekeurig; dat is bewust gedaan. De eerste drie boeken zijn een dialoog tussen Jezus en zijn discipelen op de Olijfberg. Vanaf deze plaats is Jeruzalem te zien. 

De betekenis van deze setting is van groot belang om de inhoud van de dialoog te leren doorgronden. Tevens wordt duidelijk waarom we kennis van de mythen nodig hebben, want bij het verlaten van het Paradijs bedekte de mens zijn naaktheid met een vijgenblad. De vijg is een vrucht met heel veel pitjes, wat duidt op de afkeer van de eenheid van het werkelijke leven en de wens om de veelheid van de wereld van de tegenstellingen te betreden. De olijf heeft een enkele pit en duidt daarom op terugkeer tot de eenheid. Daar bevindt zich een groep van mensen die willen terugkeren tot dit eenheidsbewustzijn. In hun midden bevindt zich de verlossende geestelijke kracht, Jezus genoemd. Vanuit dit gezamenlijke levensveld is de schatkamer van het licht, Jeruzalem, waar te nemen. Dat is een innerlijke, lichtende wolk boven het hoofd van de mens, voorbij het denken, maar het is ook een gebied van bewustzijn in gezamenlijke openbaring.

En zo vangt de dialoog aan. Zo kan hij nu aanvangen, in de eenentwintigste eeuw, en de verlosser zal zich openbaren.  

Citaat uit hoofdstuk 6: De dialoog op de olijfberg

‘Verheugt u en juicht vanaf dit uur, want ik ben gegaan naar de gebieden waaruit ik gekomen was. Van nu af zal ik openlijk met u spreken van het begin van de waarheid tot aan de voleinding en ik zal met u spreken van aangezicht tot aangezicht, zonder gelijkenis. Van nu af aan zal ik niets voor u verbergen van het mysterie van de hoogte en van het gebied van de waarheid. Want mij is door de Onuitsprekelijke en door het eerste mysterie van alle mysteriën gezag gegeven met u te spreken van het begin tot aan het pleroma, van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Hoor nu, opdat ik u alle dingen vertel. Het geschiedde toen ik op enige afstand van u verwijderd op de Olijfberg zat, dat ik dacht over de ordening van de taak vanwege welke ik gezonden was, dat zij volbracht zou moeten worden….’

LEES MEER OVER DE DRIE AANBEVOLEN BOEKEN OVER DE PISTIS SOPHIA

 

3 gedachten over “podcast 1

 1. Gerty Dijkzeul

  VERGEET NIET WIE JE BENT

  Als de donkere draken komen
  om voor het licht te staan
  vuurspuwend alles verbranden
  en je houvast doen smelten
  ga dan staan in het midden
  van de cirkel en weet VERGEET NIET WIE JE BENT

  Als de sissende slangen kronkelen
  om jouw lucht uit te persen
  wanneer je naar adem snakt
  en dreigt te stikken
  ga dan staan in het
  vierkant van bouw en weet VERGEET NIET WIE JE BENT

  Als de honende honden huilen
  in een oorverdovend geluid
  dat zelfs de stilte
  niet meer stil kan zijn
  laat het over je komen
  zodat jij stil kunt zijn en weet VERGEET NIET WIE JE BENT

  Zo in de luister van de driehoek
  kom je boven drijven
  na verdronken te zijn met
  alles die jij ook was
  opnieuw geboren
  want je weet WAT JE BENT

 2. Leo Klaassen

  Hoy Gerty,

  Tijd niet gezien of gehoord. Hoe gaat het met je. Je gedicht beschrijft mooi hoe het er heden aan toe gaat. De verandering is ingezet, je ziet het gaat met veel geweld. Iedereen is in verwarring. Jaldobath is overal aanwezig. Maar je weet ik ben aangeraakt door de roos en de geur raakt ik niet meer kwijt, wat ik ook doe of wil. Helaas heeft mijn vrouw die bezieling niet. Zij is getroffen door kanker en allerlei andere ongemakken waardoor ik haar volledig moet verzorgen. Maar goed ik zie dat als het lot. Als ik alleen kom te staan keer ik weer terug naar de school. En zien we elkaar weer.

  Groetjes

  Leo Klaassen

 3. Rinse

  De symboliek van de vruchten olijf en vijg zijn prachtig! Inderdaad wanneer je de olijf openbreekt kom je tot het zaad. Het zaad, de pit wat onvergankelijk lijkt door zijn hardheid. Met veel liefde en aandacht kan er wederom een sterke olijf boom uit groeien. Deze bomen zo sterk als ze zijn, vormen wellicht ook een symbool voor de onvergankelijkheid. Vaak hebben ze in hun ouderdom zeer bijzondere vormen, grillig en uniek wat weer duidt dat de veelheid, van verschijningsvormen. Het vele zaad binnenin de vijg is verbonden met de vrucht zelf. Achter de veelheid ligt zo ook weer de eenheid.
  Fijne podcast!

Reacties zijn gesloten.