podcast 7

Mysteriën van de Pistis Sophia

Het astrale vuur beheersen, podcast 7 van 9

 

GA NAAR HET BESLUITENDE WEBINAR OP ZONDAG 28 MAART 2021, 15.30 UUR

 

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE PISTIS SOPHIA

EN ONTVANG HET PROCES VAN TRANSFIGURATIE BIJ UW BESTELLING

Stel er is een ziel opnieuw op het punt gekomen te incarneren. Zij verkeert in een maagdelijke staat, als een onbeschreven blad.

In de visie van het Evangelie van de Pistis Sophia zijn het de werkers van de orde van Melchizedek die deze ziel begeleiden bij dit zeer delicate proces, waarbij de ziel in een lichaam wordt gebracht en zich stap voor stap leert uit te drukken in een lichaam van vlees en bloed.

Op het moment van de incarnatie wordt de ziel verbonden met een informatieveld waarin de essentie van alle voorgaande incarnaties is opgeslagen. De ziel heeft dus een enkel mensenleven de tijd om nieuwe informatie toe te voegen aan de enorme hoeveelheid die er al is. Een kleine variatie op wat al duizenden malen gezien, ervaren en doorleefd is. Het Evangelie van de Pistis Sophia noemt dit informatieveld: de valse geest.

De valse geest zelf is gebonden aan een groter informatieveld dat de lijnen volgt die uitgaan van de krachten der planeten. Zij vormen een sfeer die alle zielen met hun valse geest opnemen in kringlopen van ontwikkeling en verval. Zij sturen het lot van de mens, dat met zijn incarnatie is verbonden. Het Evangelie van de Pistis Sophia noemt dit systeem: de heimarmene, of de sfeer van het lot.

De planeten maken op hun beurt een beweging ten opzichte van de vaste sterren, die ingedeeld is in twaalf hoofdinvloeden. Het zijn de eonen die het bewustzijn van de mens binden aan de wetmatigheden van een leven in de wereld van de vier elementen: vuur, aarde, lucht en water.

En zo zijn wij allen geïncarneerd met een lotsbestemming volgens de wetmatigheden van de heimarmene. We hebben allemaal ons eigen levensverhaal, onze eigen demonen en de vele worstelingen in het spel van aantrekken en afstoten van wat het lot ons brengt. Maar wij hebben ook iets extra: op het moment van incarneren is iets van de mysteriën van het licht verbonden met onze ziel. Daarom leven we in de vermenging, want zowel het licht wil onze ziel door het leven leiden in de vorm van de lichtmens, alsook de valse geest.

Een groot deel van het Evangelie van de Pistis Sophia gaat over het onderscheiden van deze twee invloeden op ons leven: die van de lichtmens in ons, geboren uit een vonk van het pleroma en die van de valse geest en het lot, die ons binden aan de krachten van de archonten.

In het begin van boek vier staat de verlosser met zijn discipelen aan de oceaan. Hij roept vervolgens de vader aan met een gebed. Hierdoor komen de verlosser en de discipelen terecht in een etherisch gebied dat wordt aangeduid als de weg van het midden. De verlosser gaat de discipelen hier bewust maken, onderwijzen over alles wat verbonden is met het collectief onbewuste. De verlosser wordt nu Aberamenthô genoemd en er vindt een scheiding plaats tussen rechts en links. De discipelen leren hierdoor de verschillende invloeden op de ziel te onderscheiden, met name de invloed van de valse geest, die de ziel gebonden wil houden aan het vuur van de lagere astrale gebieden van de aarde.

Als we dit weer innerlijk schouwen in onze eigen ziel, dan neemt het licht ons mee naar ons eigen onbewuste en alle vuren die daar branden.  Vuren die verbonden zijn met het egocentrische buikbewustzijn houden onze ziel gebonden aan de sferen van de aarde die het gevolg zijn van het afgescheiden zijn van het pleroma, de eenheid. Deze sferen worden aangeduid als het vuur van Jaldabaoth, maar ook als de sferen van de amente, de chaos en de buitenste duisternis.

Het informatieveld van de valse geest verleidt de ziel om onvoorzichtig te zijn met de vuren van de onderwereld. Het uitoefenen van invloed, macht, het nemen wat van jou is, het negeren van anderen en opkomen voor je eigen mening zijn volledig geaccepteerd in deze wereld. Er vloeien echter levenssituaties uit voort die bijvoorbeeld wrevel, boosheid, afgunst, lust en haat oproepen.

Deze egocentrische drijfveren laten vervolgens de krachten binnen van de lagere aanzichten van de planeten, die we kunnen leren kennen met hun oude Griekse namen. Alle hebben een eigen, specifieke invloed. Paraplêx wakkert de lust tot vloeken, lasteren en kwaadspreken aan. Ariûth stimuleert de strijdlust en de meest vernietigende gevolgen ervan. Hekate zet de mens aan tot leugen, valse verklaringen en de neiging te bezitten wat hem niet toebehoort. Parhêdron Typhôn wekt de neiging tot geslachtsverkeer, begeerte, overspel en alle gevolgen daarvan. Jachthanabas laat de mens als een pauw met zijn veren pronken, het lichtkleed van de illusie.

En zo raakt de onvoorzichtige ziel tijdens haar leven gebonden aan de lagere astrale vuren, waarvan deze zich niet meer kan losmaken. Dit inzicht in de werking van het astrale vuur en hoe het zielen bindt, is nodig om bewustzijn te verkrijgen van de eigen staat van zijn, om het licht van de duisternis te leren scheiden.

Als een mens sterft, dan gaat zijn ziel over naar de etherische sfeer van het midden. Daar zijn opnieuw de helpers uit de orde van Melchizedek en zijn ontvangers van het licht. Zij kunnen de ziel voor de maagd van het licht brengen, op basis van de mysteriën van het licht die de ziel tijdens haar leven heeft gevonden en verwerkelijkt.

De valse geest echter draagt de ziel over aan de helpers van de vergelding op basis van de astrale vuren waarmee de onvoorzichtige ziel zich heeft ingelaten. Deze helpers nemen de ziel drie dagen mee en laten haar alle vuren zien die er zijn en waar de ziel doorheen moet om uiteindelijk de egocentrische drijfveren te verliezen en gelouterd overgedragen te kunnen worden aan de maagd van het licht – om zich weer voor te bereiden op een nieuwe incarnatie.

En zo blijft de ziel gebonden aan het rad van het lot van de archonten, in een eindeloze reeks incarnaties. Daarom geeft Jezus zijn discipelen aan het begin van boek 3 de raad: ‘Houd niet op te zoeken, bij dag noch bij nacht en rust niet voor u de mysteriën van het rijk van het licht vindt, die u zullen reinigen en tot rein licht zullen maken en u in het lichtrijk zullen voeren.’

Deze raad wordt gevolgd door een lange rij van geboden die Jezus de discipelen vraagt aan alle mensen over te brengen. Geboden in de vorm van:

‘Zeg de mensen: doe afstand van de onbarmhartigheid en eerloosheid, opdat u de mysteriën van het licht waardig bent en van de archonten van de buitenste duisternis gered wordt.

Zeg hun: doe afstand van kamp en van strijd, opdat u de mysteriën van het licht waardig bent en van de ziedende stromen van Jaldabaoth gered wordt.’

Wij kunnen deze raad opvolgen als we de lichtmens volgen op de weg van het midden. Deze zal dan een proces van verandering in onze ziel activeren. De invloed van de planeten gaat veranderen, zij brengen niet langer hun lagere invloeden, maar hun veranderende invloeden die hun kracht putten uit de eeuwigheid.

De sleutel tot deze verandering ligt in onze bereidheid zuiver te leren waarnemen op basis van het licht dat in onze ziel werkzaam is. Er is dan niets meer dat ons blijvend kan binden aan de vuren van de onderwereld.

Citaat uit hoofdstuk 133: De sleutel van de mysteriën

Maria antwoordde en sprak: ‘Zal dan aan alle mensen die op de wereld zijn alles wat voor hen door het lot vastgesteld is, hetzij goed, hetzij kwaad, hetzij zonden, hetzij dood, hetzij leven, in één woord, zal alles wat door de archonten van het lot voor hen bestemd is, hun moeten overkomen?’

De verlosser antwoordde en sprak tot Maria: ‘Voorwaar, ik zeg u: alles wat door het lot voor eenieder bestemd is, hetzij alle goeds, hetzij alle zonden, in één woord, alles wat voor hen bestemd is, komt tot hen.

Daarom nu heb ik de sleutels van de mysteriën van het koninkrijk der hemelen gebracht. Anders zou geen vlees op de wereld gered worden, want zonder mysteriën zal niemand het lichtrijk binnengaan, noch een rechtvaardige, noch een zondaar.

Daarom heb ik dus de sleutels van de mysteriën in de wereld gebracht, opdat ik de zondaren verlos die in mij geloven en naar mij zullen luisteren. Opdat ik hen verlos uit de banden en de zegels van de eonen van de archonten en hen bind aan de zegels en de mantels en de ordeningen van het licht.

Ter wille van de zondaren nu, ben ik neergedaald en heb hun de mysteriën gebracht, opdat ik hen van de eonen van de archonten verlos en hen in de erfdelen van het licht bind, niet alleen de zondaren, maar ook de rechtvaardigen. Opdat ik hun de mysteriën geef en zij in het licht opgenomen worden, want zonder mysteriën kunnen zij niet in het licht worden opgenomen.

Daarom nu heb ik het niet verborgen, maar het duidelijk uitgeroepen. En ik heb de zondaren niet uitgezonderd, maar ik heb het duidelijk verkondigd en aan alle mensen gezegd, zondaren en rechtvaardigen, zeggend: ‘Zoek en u zult vinden, klop en u zal opengedaan worden, want eenieder die in waarheid zoekt, zal vinden en wie klopt, zal worden opengedaan.’ Want ik heb alle mensen gezegd: ‘U moet de mysteriën van het lichtrijk zoeken, die u zullen reinigen en u zullen zuiveren en u in het licht zullen voeren.’

LEES MEER OVER DE DRIE AANBEVOLEN BOEKEN OVER DE PISTIS SOPHIA