Citaten over vuur – spreuken over vlammen

Men beweert dat zonder de ontdekking van het vuur elke vorm van beschaving onmogelijk is. Goed, we hebben vuur. Wanneer begint nu de beschaving?
Guy Bernaert

Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
Bijbel, Matthéüs 3:11

Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Bijbel, Matthéüs 7:19

Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld.
Bijbel, Matthéüs 13:40

En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen.
Bijbel, Handelingen 2:3

Hoe kan er lachen zijn, hoe kan er vreugde zijn, als deze wereld altijd in vuur en vlam staat?
Boeddha

Wie de wereld wil verwarmen moet een groot vuur in zich dragen.
Phil Bosmans

Steek geen vuur aan dat je niet kunt doven.
Chinees spreekwoord

Het vuur dat schijnt gedoofd sluimert vaak onder de sintels.
Pierre Corneille

Uit de vuurproef van een mensenleven en zijn zwarte rook stijgen gevleugelde vlammen op, gezuiverde vlammen, die onder het oog van karma voortzweven en tenslotte het verheven materiaal weven van de drie gewaden van het pad.
De Stem van de Stilte

Waar is uw individualiteit, lanoe, waar de lanoe zelf? Ze is de vonk die verloren is gegaan in het vuur, de druppel in de oceaan, de altijd aanwezige straal die het Al en de eeuwige uitstraling is geworden.
De Stem van de Stilte

De dhyåna-poort is wit en doorschijnend als een albasten vaas; daarin brandt een rustig gouden vuur, de vlam van prajnå, die van atman uitstraalt. U bent die vaas.
De Stem van de Stilte

Het pad dat verder voert wordt door één vuur verlicht – het licht van dapperheid dat brandt in het hart. Hoe meer men durft hoe meer men zal verkrijgen. Hoe banger men is des te meer zal dat licht verbleken – en alleen dat licht kan tot gids dienen.
De Stem van de Stilte

De mens is het dier dat vriendschap heeft gesloten met het vuur.
Henry van Dyke

Het is met onze hartstochten als met vuur en water: het zijn goede dienaars, maar slechte meesters.
Sir Roger lʼEstrange

Genie is het vermogen om zijn eigen vuur aan te steken.
John Foster

Een kind is geen vaas, die de moeder moet vullen, maar een vuur dat zij moet ontsteken.
Herodotus

Wie zijn begeerten wil bevredigen met het bezit van het begeerde, gelijkt op iemand, die vuur met stro wil blussen.
Jakobs

Wie zonder enige aanleiding in toorn voortdurend raasten tiert, voor die schrikken mensen terug als voor vuur dat vonken spat.
Mahabharata

De wijsheid is als een groot vuur – aan geen enkele kant kun je erin.
Nagarjuna

Die het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best.
Nederlands spreekwoord

Vuur aan wal is nog geen baken.
Nederlands spreekwoord

Zoals goud in het vuur wordt beproefd, zo blijkt trouw in tegenspoed.
Ovidius

Zodra de Geest in een mens indaalt, en in wisselwerking treedt met diens gehele existentie, ontwikkelt zich natuurnoodzakelijk een vuur, een vlam en het nieuwe voertuig, het voertuig van de vlam. Zij die dit voertuig dragen, kunnen verdragen, werden dan ook door alle tijden heen aangeduid als de zonen van het Vuur.
Jan van Rijckenborgh

De mens is het enige schepsel dat vuur maakt, dat heeft hem de heerschappij over de wereld geschonken.
Antoine de Rivarol

Tijd is het vuur waarin we branden.
Gene Roddenberry

Vergeefs is men vol edel vuur, als men zich niet helder van zijn doel bewust is.
Uhland

De Geest, de snelste van alle goddelijke gedachtescheppingen. heeft als lichaam ook het snelste van alle elementen: het vuur. Want de Geest, als de Schepper van alle dingen, gebruikt het vuur als werktuig voor zijn scheppingsarbeid.
Hermes Trismegistus, Corpus Hermeticum

Scheidt liefdevol, en met groot inzicht en wijsheid, de aarde van het vuur, het fijngewevene van wat hard, dicht en gestold is.
Hermes Trismegistus, Tabula Smaragdina