Woord vooraf van het boek ‘Tao, Universeel bewustzijn – Teh, Universeele bewustwording’ van E.J. Welz en C. van Dijk

DOWNLOAD 40 VAN DE 192 BLADZIJDEN (PDF)

BESTEL: TAO, UNIVERSEEL BEWUSTZIJN – TEH, UNIVERSEELE BEWUSTWORDING

Een eigenzinnige Tao Teh King, in 1947 direct uit het Chinees vertaald door E.J. Welz en een al even uitzonderlijke berijming van dat geschrift in de jaren 1933-34 door C. van Dijk komen in deze nieuwe uitgave van Rozekruis Pers bijeen. Beide publicaties zijn al geruime tijd niet meer verkrijgbaar. C. van Dijk las vele van de buitenlandse vertalingen uit die tijd (in het Nederlands bestonden op dat moment alleen vertalingen van Henri Borel uit 1898 en van J.A. Blok uit 1910), maar baseerde zich hoofdzakelijk op een Duitse uitgave, ‘Die Bahn und der Rechte Weg’ van Alexander Uhlar. In zijn inleiding vertelt de schrijver zelf hoe zijn werk tot stand kwam.

Als een uitwaaierend boeket geven de vierregelige strofen, steeds volgens het rijmschema a b a b of a b b a, de talrijke aspecten weer van de diepgang van de Laozi, zoals de Tao Teh King meestal wordt aangeduid. De enkele recensie die toentertijd verscheen was niet per se positief over deze nieuwlichterij. Men vond het sterk afwijken van het reguliere godsdienstige bevinden van die tijd, en ook het literaire gehalte werd met een opgetrokken wenkbrauw begroet. Vanwege het onwetenschappelijke gehalte van de publicatie namen sinologen het op hun beurt weer niet erg serieus.

Maar decennialang heeft dit werk tot de verbeelding gesproken van ware studenten en liefhebbers van de Laozi. Hen ging het niet om literatuur, godsdienst of wetenschap, maar om een taal die direct tot het hart sprak. En door de jaren heen is juist dat aspect van Van Dijks wijsheid herkend, en gingen zijn inzichten van hand tot hand, al moesten deze liefhebbers zich behelpen met kopieën van de originele uitgave.

Voor de zoekende mens bieden zijn Paraphrasen inderdaad inzicht en verdieping, en ook de moderne lezer zal zeker momenten van schoonheid en troost kunnen ondergaan. Als je het boek voor het eerst ter hand neemt is de taal misschien wat onwennig, maar al na een enkele bladzijde ben je gewend aan de zeg- en schrijfwijze van het Nederlands van voor de Tweede Wereldoorlog. Voor je het weet word je gegrepen door de cadans van het metrum, waarna de strofen hun werk doen en je op lichte wijze van het ene naar het andere inzicht leiden.

Er waren ook positieve recensies. In het onder andere door hem opgerichte tijdschrift De Nieuwe Gids (jaargang 49, 1934) publiceerde Willem Kloos naar aanleiding van het lezen van de Paraphrasen een biografisch essay. Hij schreef:

‘[Lao Tse] is zoomin als eenig ander wijsgeer, niet overal onmiddellijk te begrijpen voor den eersten den besten zich ‘ontwikkeld’ vindenden mensch […]’
Neen, dit boek – het telt slechts 87 bladzijden – moet woord voor woord worden gelezen en over iedere zinspreuk, die men er aantreft, moet dan dikwijls lang en bedaard worden nagedacht, met van alle tijdelijke moderne vooropstellingen volkomen vrijen geest. Doch doet men dit, is men nog in staat dit te doen, geheel en al onbevangen, dus zich volkomen losgemaakt hebbend van alles wat men aangeleerd of zich gewend heeft om te meenen, dàn kan deze lektuur zeer vruchtbaarmakend heeten voor onze eigene vrije Ziel, omdat men er telkens dingen, want gedachten in zal vinden, die misschien wel eens halfbewust ook uit ons eigen bovenbewust te noemene Diepte zijn opgedoken naar onze hersenen, maar dan onmiddellijk weer door ons werden weggezet omdat men ze vond te ‘vreemd’.

[…] Onder de lezing werd ik gewaar: ‘Ja, zóó heb ik ook altijd diepst-inwendig gevoeld, maar het nooit in abstrakte woorden uitgedrukt, omdat mijn innerlijkste natuur mij van kind reeds er toe gedreven heeft, om alleen datgene te zeggen wat haar, dus mijner Ziel volkomen klaar geworden is. En daarom heb ik deze verzameling uittreksels zijner werken, die de heer C. van Dijk hier heeft bijeengebracht, met genoegen gelezen en raad ik iedereen aan er kennis mee te maken.’

De vertaling van E.J. Welz is ‘eigenzinnig’ genoemd, omdat ze de Chinese karakters eerder omschrijft dan een zo precies mogelijke vertaling weer te geven. Hier is ze tegelijk een steun en plaatsbepaling, zodat de lezer meteen weet bij welk vers in de Laozi hij is, als hij de berijming van Van Dijk leest. De Paraphrasen werden in 1934 en 1935 in twee delen gepubliceerd door de Nederlandsche Keurboekerij in Amsterdam, E.J. Welz’ vertaling van de 81 verzen van Lao Zi verscheen in 1947 bij F. Kroonder in Bussum. In deze uitgave verschijnen beide werken opnieuw, met behoud van de originele spelling.

Rozekruis Pers

Peter Huijs, uitgever

BESTEL: TAO, UNIVERSEEL BEWUSTZIJN – TEH, UNIVERSEELE BEWUSTWORDING

INHOUDSOPGAVE

 1. Schijn en wezen – Eerste Spreuk
 2. Waarde bepaling – Tweede Spreuk
 3. Het ware leiderschap – Derde Spreuk
 4. De harmonie der sferen – Vierde Spreuk
 5. De bron – Vijfde Spreuk
 6. Het scheppingsmysterie – Zesde Spreuk
 7. Groei naar binnen – Zevende Spreuk
 8. Aanpassing – Achtste Spreuk
 9. Matigheid – Negende Spreuk
 10. Zelf-tucht – Tiende Spreuk
 11. Het nut van de stof – Elfde Spreuk
 12. Het juiste inzicht – Twaalfde Spreuk
 13. Van genade en schande – Dertiende Spreuk
 14. Het ontastbare – Veertiende Spreuk
 15. Het verloren ‘weten’ – Vijftiende Spreuk
 16. Het tijdelijke en het eeuwige – Zestiende Spreuk
 17. Dictatorschap – Zeventiende Spreuk
 18. De paradijsvloek – Achttiende Spreuk
 19. De eeuwige begeerte – Negentiende Spreuk
 20. Waarachtige wijsheid – Twintigste Spreuk
 21. De eeuwige vervulling – Een en twintigste Spreuk
 22. Hoogere wiskunde – Twee en twintigste Spreuk
 23. Aandoening van het gemoed – Drie en twintigste Spreuk
 24. Betrekkelijkheid der stof – Vier en twintigste spreuk
 25. Het ordenend principe – Vijf en twintigste Spreuk
 26. Het zinnelijk begeren – Zes en twintigste Spreuk
 27. Misbruik van macht – Zeven en twintigste Spreuk
 28. De innerlijke kracht – Acht en twintigste Spreuk
 29. Oplossing der tegenstellingen – Negen en twintigste Spreuk
 30. Het waarachtig goede – Dertigste Spreuk
 31. Rede en geweld – Een en dertigste Spreuk
 32. Bevruchtend principe – Twee en dertigste Spreuk
 33. Het ware onderscheidingsvermogen – Drie en dertigste Spreuk
 34. Eeuwige cirkelgang – Vier en dertigste Spreuk
 35. De stem der stilte – Vijf en dertigste Spreuk
 36. Beperktheid van onzen gezichtskring – Zes en dertigste Spreuk
 37. In harmonie met het oneindige – Zeven en dertigste Spreuk
 38. Trappen van deugd – Acht en dertigste Spreuk
 39. Het ware zelf – Negen en dertigste Spreuk
 40. Involutie – Veertigste Spreuk
 41. Waarachtige en vergaarde kennis – Een en veertigste Spreuk
 42. Universeele bewustwording – Twee en veertigste Spreuk
 43. Gebondenheid van den wil – Drie en veertigste Spreuk
 44. De toetssteen – Vier en veertigste Spreuk
 45. Relativiteit – Vijf en veertigste Spreuk
 46. De staat als organisme – Zes en veertigste Spreuk
 47. Ken u zelven – Zeven en veertigste Spreuk
 48. Ware ontwikkeling – Acht en veertigste spreuk
 49. Moraal als axioma – Negen en veertigste Spreuk
 50. De mystieke drie-eenheid – Vijftigste Spreuk
 51. Idealisme als realiteit – Een en vijftigste Spreuk
 52. Wet van oorzaak en gevolg – Twee en vijftigste Spreuk
 53. Sociale ethiek – Drie en vijftigste Spreuk
 54. Hiërarchie – Vier en vijftigste Spreuk
 55. Worden en vergaan  – Vijf en vijftigste Spreuk
 56. Woord en zin – Zes en vijftigste Spreuk
 57. Eeuwige wisselwerking – Zeven en vijftigste Spreuk
 58. De grote paradox – Acht en vijftigste Spreuk
 59. Doen en laten – Negen en vijftigste Spreuk
 60. Organische samenhang – Zestigste Spreuk
 61. De groote loutering – Een en zestigste Spreuk
 62. Het onbeschrijflijke – Twee en zestigste Spreuk
 63. De macht van het geringe – Drie en zestigste Spreuk
 64. Voorkomen en genezen – Vier en zestigste Spreuk
 65. Occulte vermogens – Vijf en zestigste Spreuk
 66. Voorwaarde tot bereiken – Zes en zestigste Spreuk
 67. Grondwaarheden van het leven – Zeven en zestigste Spreuk
 68. Stijd der vreedzamen – Acht en zestigste Spreuk
 69. Hoogere strategie – Negen en zestigste Spreuk
 70. De weg der velen – Zeventigste Spreuk
 71. De ziekte der geleerden – Een en zeventigste Spreuk
 72. Vrees is een spookbeeld – Twee en zeventigste Spreuk
 73. Lafheid en moed – Drie en zeventigste Spreuk
 74. Gerechtigheid is nimmer wraak – Vier en zeventigste Spreuk
 75. De massa en de leider – Vijf en zeventigste Spreuk
 76. Het zwakke overwint het sterke – Zes en zeventigste Spreuk
 77. Evenwicht in den cosmos – Zeven en zeventigste Spreuk
 78. Dienen is meester zijn – Acht en zeventigste Spreuk
 79. Het waarachtige Corpus Juris – Negen en zeventigste Spreuk
 80. Hymne aan den vrede – Tachtigste Spreuk
 81. De schoone voleinding – Laatste Spreuk

BESTEL: TAO, UNIVERSEEL BEWUSTZIJN – TEH, UNIVERSEELE BEWUSTWORDING