De laatste strofe uit de Tao Teh King (81) en een berijming van deze spreuk door C. van Dijk: Schoone voleinding

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN TAO EN TEH

Ware woorden zijn niet mooi;
mooie woorden zijn niet waar.
De deugdzame is geen veelprater;
de veelprater is niet deugdzaam.
De wetende behoeft niet geleerd te zijn;
de geleerde is niet noodzakelijk wetend.
De Wijze is geen schraper;
hij wordt rijker naar mate hij mededeelt.
De weg des Hemels is: weldoen zonder bijgedachte;
de weg des Wijzen is: handelen uit gulheid des harten.

DE SCHOONE VOLEINDING – LAATSTE SPREUK – C. VAN DIJK

Ware woorden zijn niet mooi,
Mooie woorden zijn niet waar,
‘t Roofdier doodt – verscheurt zijn prooi
Zonder verder commentaar.

Een waardig mensch zoekt nimmer strijd,
‘n Strijdlustig mensch is nimmer waardig.
In waarde ligt persoonlijkheid
Slechts ‘t Ik-instinct toont zich strijdvaardig.

De waarlijk wijze is niet geleerd,
Geleerd doen is nog geen wijsheid.
De ondervinding slechts stimuleert
De ouderdom – niet de grijsheid.

De waarlijk wijze stapelt niet naar buiten,
Maar graaft naar binnen, naar verborgen schat:
Zijn rijkdom ligt in ‘t geven, in ‘t zich uiten
En zelf verlicht – wordt hij een Licht op ‘t pad.

Wij willen naar Uw groote wijze voorbeeld leven,
Verbonden als atomen die saâm ons Ego zijn.
Wij willen naar bewustzijn van dat Ego streven,
Totdat ‘t atoom erkent: ‘Ik lijd in ‘t Ego pijn.’

Zóó licht de Groote Lamp in ‘t Al-bewuste denken
Als oorzaak in zich zelve. – O Goddelijke kracht,
Wil ons als Uw atoom in Uwe lichtglans drenken,
Breek door de duist’re stof, hef op ons uit den nacht.

BESTEL: TAO, UNIVERSEEL BEWUSTZIJN – TEH, UNIVERSEELE BEWUSTWORDING