Spirituele tekst 8

 

De twaalf waren weer bij elkaar gekomen binnen de kring van de palmbomen en een van hen, Thomas, zei tegen de anderen: ‘Wat is waarheid? Dezelfde dingen doen zich immers aan verschillende mensen op verschillende manieren voor en zijn zelfs voor dezelfde mens op verschillende tijden anders. Wat is dan waarheid?’

En terwijl zij erover spraken verscheen Jezus in hun midden en zei: ‘De ene en eeuwige waarheid is bij God, want geen mens, noch een gemeenschap van mensen, weet wat God weet, die alles in allen is. Aan de mens wordt de waarheid geopenbaard volgens zijn vermogen te ontvangen en te begrijpen.

De ene waarheid heeft veel kanten, de een ziet alleen de ene kant, een ander een andere kant en sommigen zien meer dan anderen, allemaal afhankelijk van hoe het hun wordt gegeven. Kijk eens naar dit kristal: hoe het ene licht zich in twaalf vlakken openbaart, ja in vier maal twaalf, en ieder vlak weerkaatst een straal licht. De een beschouwt een vlak en een ander een ander vlak maar het is toch het ene kristal en het ene licht dat op alle vlakken straalt.

Bedenk ook eens, als iemand een berg beklimt en op een zekere hoogte gekomen is, zegt hij: Daar is de top van de berg, laten wij die beklimmen. Als zij die top bereikt hebben, zien zij een andere die hoger is tot zij een hoogte hebben bereikt vanwaar geen hogere berg meer te zien is, als zij die al kunnen bereiken.

Zo is het met de waarheid. Ik ben de waarheid, de weg en het leven, en ik heb u de waarheid gegeven die ik van boven ontvangen heb. Wat gezien en ontvangen wordt door de een wordt niet gezien en ontvangen door de ander. Wat sommigen waar schijnt te zijn lijkt voor anderen niet waar.

Zij die in het dal zijn zien niet hetzelfde als zij die op de top van de berg zijn. Maar voor ieder is het de waarheid, zoals het afzonderlijke verstand het ziet, net zolang totdat een hogere waarheid wordt geopenbaard. Er zal meer licht gegeven worden aan de ziel die hoger licht ontvangt.

Veroordeelt daarom anderen niet, opdat u niet veroordeeld wordt. Zolang u zich houdt aan de heilige wet van liefde die ik u gegeven heb, zal de waarheid u meer en meer geopenbaard worden. De geest van de waarheid die van boven komt zal u in de hele waarheid binnenleiden, zij het ook na veel omzwervingen, zoals de vurige wolk de kinderen Israels door de woestijn leidde.

Weest trouw aan het Licht dat u bezit, totdat u een hoger Licht gegeven wordt. Zoekt meer Licht en u zult het overvloedig verkrijgen; rust niet totdat u het gevonden hebt.

God geeft u alle waarheid, als een ladder met veel sporten, tot verlossing en vervolmaking van de ziel. De waarheid van nu zult u loslaten voor de hogere waarheid van morgen. Streeft naar de vervolmaking. Wie de heilige wet volgen die ik gegeven heb, zullen hun zielen redden, hoe verschillend zij ook de waarheden die ik gegeven heb mogen uitleggen.

Velen zullen tot mij zeggen: Heer, heer, wij hebben voor uw waarheid geijverd. Dan zal ik tot hen zeggen: Neen, u hebt geijverd zodat anderen uw inzicht delen en geen andere waarheid aanvaarden. Geloof zonder liefde is dood. Liefde is de vervulling van de wet. Hoe kan geloof in wat zij ontvangen hun ten goede komen die het vasthouden in ongerechtigheid?

Zij die liefde bezitten, hebben alles en zonder liefde heeft niets waarde. Laat iedereen in liefde behouden wat zij als waarheid zien, terwijl zij weten dat waar geen liefde is, waarheid een dode letter is en nutteloos.

Er blijven dus over: goedheid, waarheid en schoonheid, maar de belangrijkste hiervan is de goedheid. Als iemand zijn naaste haat en zijn hart tegenover de schepsels van God verhardt, hoe kan hij dan de waarheid als zijn redding aanvaarden, aangezien zijn ogen verblind zijn en zijn hart verhard?

Zoals ik de waarheid ontvangen heb, heb ik haar aan u gegeven. Laat iedereen haar ontvangen overeenkomstig zijn Licht en vermogen tot begrijpen. Vervolgt hen niet, die haar volgens een andere uitleg aanvaarden.

Want waarheid is de kracht van God en zij zal uiteindelijk over alle dwaling zegevieren. De heilige wet echter die ik gegeven heb, is duidelijk, rechtvaardig en goed voor iedereen. Dat allen zich daaraan houden, tot redding van hun zielen.’

Bron: Hoofdstuk 90 van Het evangelie van de heilige twaalven

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN