02-01 Beschouwing 12

Spirituele Kerst 12: De verborgen schatten in je hart

Beschouwing voor 2 januari (ochtend)

KLIK OM ONS WERK BETREFFENDE ONLINE-PROGRAMMA’S TE STEUNEN MET EEN DONATIE

BESCHOUWING BIJ spirituele tekst 11

Je leven in dit nieuwe kalenderjaar ligt als een boek met onbeschreven bladzijden voor je. En op 31 december van dit jaar staat het weer vol met alles wat je dit jaar zult meemaken, ervaren en beleven. Je kunt je leven niet helemaal naar je hand zetten maar je kunt het wel richting geven en tot op zekere hoogte kun je het ook creëren.

Als je zelf geen initiatieven neemt, zal het leven zich aan je voltrekken. Dan ben je een speelbal van krachten buiten jezelf. Als je zelf geen bewuste keuzes en beslissingen neemt, word je geleefd. Dan wordt je levensboek beschreven met een reeks van gebeurtenissen waar je waarschijnlijk weinig vreugde bij zult ervaren. Misschien ga je je dan net zo voelen als de miljarden arme zwoegers in deze wereld over wie in het Aquarius Evangelie staat geschreven:

“In geen enkel gelaat was enig teken van vreugde. Geen enkele uit de gehele groep kon aan iets anders denken dan aan zwoegen. En Jezus sprak tot hen en zei:  ‘Waarom zijt gij zo droef? Hebt gij geen geluk in uw leven?’ Een man antwoordde: ‘Wij kennen nauwelijks de betekenis van dat woord.  Wij zwoegen om te leven en hopen op niets anders dan op zwoegen, en zegenen de dag dat wij het zwoegen kunnen staken en ons nederleggen in de dodenstad van Boeddha.”

Aquarius Evangelie 33 : 2-4

Zulke fatalistische opvattingen komen in het oosten meer voor dan in het westen. In het westen is er over het algemeen een sterkere drang om het heft in eigen hand te nemen en situaties te creëren waarover wordt aangenomen dat die de mens gelukkig maken. Sinds de oudheid zijn daar allerlei filosofieën op gebaseerd.

Opvattingen over het geluk

In de eerste eeuw van de jaartelling, dus in de tijd van Jezus, waren er in Athene twee belangrijke filosofische stromingen waarin men uitgesproken opvattingen had over het geluk. De aanhangers van deze twee stromingen staan bekend als de epicureeërs en de stoïcijnen.

De Griekse filosoof Epicurus (341 – 270 v. Chr) heeft naar verluid driehonderd boeken geschreven: over de liefde, over de muziek, over juist handelen, over het menselijk leven en over de natuur. De Brief aan Menoikeus – bijgenaamd Brief over het Geluk – verraadt meteen de diepste overtuiging van de auteur: het menselijk bestaan draait slechts om geluk.

En hoe word je gelukkig? Epicurus doet een beroep op de alledaagse ervaring. Hij vindt daarin een even mooi als eenvoudig aanknopingspunt: wie erin slaagt zijn natuurlijke behoeften te bevredigen en verre blijft van pijn en ongemak, is een gelukkig mens. Hij was ervan overtuigd dat met de dood alles afgelopen is: er is geen opstanding en er is geen leven na de dood. Zijn boodschap was daarom: leef en geniet en pluk de dag! Het motto van zijn navolgers, de epicureeërs, was: geniet van het leven zolang het kan.

De stoïcijnen waren leerlingen van Zeno (333 -262 v. Chr.). Zij waren veel meer ingetogen en plaatsten het denken boven het gevoel. Zij probeerden te leven in overeenstemming met de natuur door het goede in de mens door middel van de rede te ontwikkelen en te verwerkelijken. De ethiek (leer van goed en kwaad) nam in het stoïcijnse denken een belangrijke plaats in.

Volgens de stoïcijnen vindt de menselijke ziel haar grootste geluk in de deugd. Deugd is de overeenstemming van de menselijke wil met de wetten van het heelal; deugdzaam te zijn is te leven overeenkomstig de natuur. “Waar het op aankomt in het leven is, dat je verstandig leeft, je beheerst, matigheid nastreeft en de deugd beoefent”, zo beweerden ze.

Geluk en innerlijk offer

Bij de jaarwisseling wensen de mensen elkaar een gelukkig nieuwjaar. Is “geluk” eigenlijk wel in overeenstemming met de spiritualiteit van het innerlijk offer van de persoonlijkheid aan de ziel?

De eerste edele waarheid van Boeddha luidt toch dat het lijden universeel is? We weten toch dat alles wat ontstaat ook weer vergaat en dat we alleen groeien als we moeilijkheden overwinnen? En weet het universum niet veel beter wat goed voor ons is dan wijzelf? Hoe zouden we dan kunnen streven naar zoiets ongrijpbaars en breekbaars als geluk? Hoe zouden we elkaar dan geluk kunnen toewensen?

Ja, dat is allemaal waar maar toch kunnen werkelijke spiritualiteit en geluk heel goed hand in hand gaan. Sterker nog: het doel van alle authentieke spiritualiteit is dat alles en iedereen stralend gelukkig wordt! En de mogelijkheid om stralend gelukkig te zijn is in jezelf aanwezig, ja in ieder mens! De mens kan in het nu, dus niet in een ander leven of in een hiernamaals, het grootste geluk ervaren! Het grootste geluk is: de bewuste binding met het oorspronkelijke menselijke leven.

Dat betekent natuurlijk niet dat er nooit meer pijn, verdriet en smart zullen worden ervaren want die zijn onlosmakelijk verbonden met het aardse bestaan. Jezus zegt in het Aquarius Evangelie:

Uw hemel is niet ver weg; en hij is geen uitgemeten en begrensde plek, het is geen land dat ge bereiken moet; het is een staat van bewustzijn. God schiep nooit een hemel voor de mens; Hij schiep nooit een hel; wij zelf zijn de scheppers en wij maken onze eigen hemel en onze eigen hel. Nu moet u ophouden om de hemel in de lucht te zoeken; open alleen de vensters van uw harten en als een stroom van licht zal de hemel komen en een oneindige vreugde in u brengen.

Aquarius Evangelie 33: 8 – 10

Het menselijke hart is veel meer dan een noodzakelijk orgaan dat het bloed door het lichaam pompt. Er is een werkzaamheid op meerdere niveaus die allemaal met elkaar in verbinding staan. Volgens meerdere spirituele tradities omvat het hartcentrum van de mens onder andere:

 • het fysieke of stoffelijke hart dat door zijn etherische tegenhanger wordt belevendigt;
 • het hartchakra: het middelste van een systeem van zeven krachtcentra of chakra’s dat onder meer verband houdt met de interactie met andere mensen, met het recht om te beminnen en bemind te worden, en met de sociale identiteit.
 • de geestelijke onsterfelijke kern in het menselijke stelsel die ook wel wordt aangeduid als goddelijke vonk, oeratoom, geestvonk, lotus, roos of parel.

Het hartcentrum vervult een essentiële rol in de geestelijke ontwikkeling van de mens. Daarom wordt er ook wel gesproken over het “hart-heiligdom”. In de symboliek van de joodse tempel is het hartcentrum het heilige, het bekkencentrum de voorhof en het hoofdcentrum het heilige der heiligen.

Bij de meeste mensen functioneren de drie centra nog niet als heiligdommen. Wanneer een mens de gnostieke spirituele weg gaat, worden de drie genoemde centra gereinigd en vernieuwd zodat zij kunnen gaan functioneren vanuit een dimensie die ruimte en tijd overstijgt.
Dan zijn de drie heiligdommen in de menselijke tempel heel gemaakt of geheiligd.

Reiniging van het hart

Die ontwikkeling begint met het optrekken van het bewustzijn vanuit het buikcentrum (het bekken) in het hartcentrum en de reiniging van het hart. De reiniging van het hart wordt niet alleen symbolisch beschreven in het kerstverhaal maar ook in bijvoorbeeld de gelijkenis die Jezus vertelt aan de arme zwoegers.

Die gelijkenis gaat over een mens die een veld bezat waarvan de bodem hard was en arm. Het veld leverde ondanks zware arbeid niet voldoende eten op en honger kwelde hem. Deze honger is het constante verlangen naar meer diepgang, het zoeken naar een antwoord op die ene grote vraag: “wat is toch de zin van alles, wie kan mij helpen?”

En we zullen ervaren dat, als die vraag werkelijk vanuit het diepst van onze ziel opstijgt, er altijd antwoord komt omdat de ziel een magnetisch vermogen heeft. Daarom komt er in je leven áltijd een moment dat je her-innerd wordt aan je ware Bestaan.

Op een of andere wonderlijke manier komt er dan iets of iemand op je weg waardoor je je ervan bewust wordt dat je meer bent dan een sterfelijk mens dat smacht naar een sprankeltje geluk. Dat jij óók een vonkje van de onsterfelijkheid met je meedraagt en dat dat kleine vonkje de poort naar duurzaam geluk is.

En de gelijkenis vertelt verder:

Een mijnwerker, een lichtboodschapper, die het vermogen heeft onder de oppervlakte van het onvruchtbare veld te kijken, roept de arme man toe:

“Weet je niet, mijn broeder, dat onder de harde rotsige bodem van onze oppervlakkige werkelijkheid, de ware bedoeling van ons mens-zijn verborgen ligt? Onder de rotsige bodem van stoffelijke dingen zijn de schoonste juwelen in overvloed aanwezig. En alle waarden van deze wereld kunnen niet de glans van dat zuivere goud van de geest in schoonheid benaderen. Graaf diep onder in de aarde en je zult die goudmijn, die heilige plaats, vinden!”

In ons glanst ‘de oorsprong’ als een juweel, een lotus, een rozenknop, die diepe vreugde ís. Als we de smaak van die vreugde eenmaal hebben geproefd, dan kunnen alle aardse schatten ons niet meer bekoren.

Jezus zegt: open daartoe zelf de vensters van uw hart. Door het stil worden van het hart en het te doen ingaan in de diepe vrede van Bethlehem, maken wij ons wezen open voor de harmonieuze straling uit de kern van ons hartcentrum. En wanneer we dan zo door die milde, maar toch zeer krachtige straling zijn bezield, dan is de basis gelegd voor een groot vernieuwingsproces in ons stelsel dat leidt tot duurzaam geluk.

We wensen je een gelukkig nieuwjaar!

KLIK OM ONS WERK BETREFFENDE ONLINE-PROGRAMMA’S TE STEUNEN MET EEN DONATIE

BOEK SPIRITUELE KERST

EBOOK SPIRITUELE KERST

2 thoughts on “02-01 Beschouwing 12

 1. Jes Jespers

  Een tekst vol verborgen schatten, maar ´je kan pas iets als een schat ook herkennen als je die al kende´. Al vroeg in de tekst raken we ontspoord door de tekst: ” Je kunt je leven niet helemaal naar je hand zetten maar je kunt het wel richting geven en tot op zekere hoogte kun je het ook creëren.” ´Je leven´ is namelijk niet iets dat je bezit, maar dat je bent, het is de ziel van je bestaan. Niet voor niks zei Christus: “Ik ben de weg de waarheid en het leven”, hij zegt daarmee dat het Goddelijke zich uitdrukt ´als het leven´ en dat hij zich als ´niet afgescheiden van God ziet´, hij in een staat is van ´nondualiteit (niet twee doch 1). Hangend aan het kruis bevestigt hij deze staat van nondualiteit met de woorden: “Vader, niet mijn wil doch uw wil geschiedde”, hij zegt daarmee hetzelfde als wat Rumi zegt met de woorden: “Ik ben het gat in de fluit waardoorheen God ademt”, dat hij zich niet meer in het mensdier herkent doch in de Ziel, en daarmee in een staat van ´woe wei´ van ´niet doen´ en kunnen accepteert wat IS.

  Wij mensen die nog niet de staat van (goddelijke) Zelfrealisatie bereikt hebben en nog leven vanuit de dierlijke mindset zijn nog op zoek naar het geluk. In feite proberen we door ons dierlijke ego te ´zijn´een staat van hemels geluk te creëren en maken daarbij de nodige keren uitglijden waardoor we soms in een hel belanden. In het prachtige citaat uit het Aquarius evangelie wordt beschreven wat er plaatsvind en wat te doen om gelukkig te zijn:

  ‘Uw hemel is niet ver weg; en hij is geen uitgemeten en begrensde plek, het is geen land dat ge bereiken moet; het is een staat van bewustzijn. God schiep nooit een hemel voor de mens; Hij schiep nooit een hel; wij zelf zijn de scheppers en wij maken onze eigen hemel en onze eigen hel. Nu moet u ophouden om de hemel in de lucht te zoeken; open alleen de vensters van uw harten en als een stroom van licht zal de hemel komen en een oneindige vreugde in u brengen.’

  Maar wat houdt dat in dat we de vensters van ons hart moeten openen? Dat betekent dat we niet langer naar het kletsende mensdier met zijn ego in ons moeten luisteren door het niet langer onze aandacht te schenken, doch naar de ziel in ons moeten gaan (leren) luisteren. Als je iets echt goed wil horen dan moet je in de fysieke wereld zo stil zijn dat je een speld kan horen vallen, zo buiten zo binnen, om waar te kunnen horen wat de ziel ons aan inzichten wil vertellen, moeten we ´arm van geest worden´, door een tempel waar het altijd stil is in onze geest te creëren.

  Jan van Rijckenborgh zei over de zaligspreuk van Christus in de Bergrede `Zalig zijn de armen van geest, hen is het koninkrijk der hemelen´en noemde dat ´arm van geest zijn´ de poort en eerste stap naar Zelfrealisatie.

  Mensdieren zoeken dus naar het geluk dat de Goddelijke ziel nooit is kwijtgeraakt. Ik kwam ooit een Chinese spreuk tegen die luidde: “Wil je gelukkig zijn? Wees het dan!”, jaren heb ik erover gedaan te beseffen dat je door in het eeuwig NU tot je jeZelf te komen (bij de ziel die in de stilte in je huist), je vanZelf geluk ervaart in het je bewust zijn dat je het ZIJN bent, dat het leven dat je bent (en niet hebt) het vervoegen is van het werkwoord ZIJN.
  Het inspireerde me het volgende gedicht te schrijven:

  Geboorteviering

  Leven is vervoegen van het werkwoord ZIJN
  JeZelf zijn de bloeiwijze van het menselijke zijn
  Niet langer levend in het donker
  Maar van binnenuit verlicht en blij
  Niet langer gekerkerd in je denken
  In wie jij denkt en gelooft te zijn
  Niet langer aan wat dan ook je identiteit ontlenend
  Maar spontaan, frank en vrij een niemand zijn
  Bevrijd uit die cocon door anderen en jou geweven
  In tegenwoordigheid ontwaakt bij zinnen
  Eenieder en alles op je weg beminnend
  Het paradijs belevend waar het altijd is
  Hier en NU

  Jes Jespers 15-12-2014

  Een goeden thuisreis naar een hemels levend ZIJN toegewenst!

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *