Citaten over de opstanding, aforismen over verrijzenis

De legenden over het leven van onder andere Krishna, Boeddha, Hercules, PythagorasJezus en Apollonius verschillen, maar de hoofdtrekken blijken bij allen gelijkelijk aanwezig te zijn. Zij ondergaan allen verzoekingen, worden vervolgd en heten tenslotte bij het einde van de inwijdingsritus vermoord te zijn: d.w.z. in hun stoffelijke persoonlijkheden, waarvan verondersteld wordt dat zij zich na de geestelijke opstanding of geboorte voor eeuwig losgemaakt hebben.
Helena Petrovna Blavatsky

Pas de paasjubel van de mens in wie de herrezene woning neemt, maakt van het juichen van de natuur – dat op zichzelf niet meer is dan een profetisch hopen – een werkelijke vervulling.
Emil Bock

Laat ieder mens zichzelf als onsterfelijk beschouwen. Laat hem de openbaring van Jezus in zijn opstanding grijpen. Laat hem niet zozeer zeggen ‘Christus is herrezen’, maar ‘Mijn werkelijke ik zal herrijzen’.
Phillips Brooks

De opstanding geeft mijn leven zin en richting en de mogelijkheid steeds weer opnieuw te beginnen, ongeacht de omstandigheden.
Robert Flatt

Christus heeft niet alleen tot ons gesproken door zijn leven, maar ook door zijn dood.
Søren Kierkegaard

Het opstandingsleerstuk is een lichtende idee waarin God niet slechts is: die overwinnaar in Christus die uit de doden oprijst; het beduidt tevens de overwinning van het goddelijk bewustzijn op de natuur.
Wim Leene

De opstanding laat een waarheid zien die lang niet altijd voor alle mensen goed leesbaar is in de natuur. Deze vertelt ons dat het spirituele hoger is dan het materiële en dat in dit universum geest zwaarder telt dan materie.
H.P. Liddon

Onze heer heeft de belofte van de opstanding geschreven, niet allen in boeken, maar in elk blad in de lente.
Martin Luther

De kruisgang Christi is de opstanding van het ziele-levenslichaam en tegelijkertijd het grote feest van het bereiken van het doel van de tempelmens, want de tempel van het natuurgeboren lichaam en de zielenmens wonen in en zijn omsloten door dezelfde microkosmos.
Catharose de Petri

De inwijdingsperiode van Pasen, van de lente-equinox, was de periode waarin een mens – een groot mens – na training en discipline zijn persoonlijkheid achterliet, haar aflegde als een kledingstuk dat verschoten en vuil is en afgedankt wordt. Hij verrees uit het graf van het persoonlijk zelf tot geestelijke onpersoonlijkheid en werd één met zijn eigen innerlijke god of ‘steeg op naar de hemel’, zoals de mystieke uitdrukking luidde; hij werd meer dan mens, omdat hij een god-mens werd.
Gottfried de Purucker

Het deel krijgen aan de opstanding van Christus wil zeggen: ditzelfde heilsfeit in het eigen wezen verwerkelijken.
Jan van Rijckenborgh

Het vreugdevolle nieuws dat hij is herrezen verandert de huidige wereld niet. Voor ons worden nog steeds geplaatst werk, discipline en opoffering. Maar Pasen geeft ons de spirituele kracht om het werk te doen, de discipline te accepteren en het offer te brengen.
Henry Knox Sherill

Het was onontkoombaar dat Jezus gekruisigd zou worden. Het was ook onontkoombaar dat hij weer zou opstaan.
H.R.L. Sheppard

Wij leven en sterven. Christus stierf en leefde.
John Stott

Laat de vreugde van de opstanding ons opheffen van eenzaamheid, zwakheid en wanhoop naar kracht, schoonheid en blijdschap.
Floyd W. Tomkins

Meen niet dat de opstanding een illusie is. Het is geen illusie, maar werkelijkehid. eerder nog zou je moeten volhouden dat de wereld een illusie is, in plaats van de opstanding.
Valentinus

Tweeduizend jaar geleden vond er in het nabije Oosten een gebeurtenis plaats die de wereld permanent heeft veranderd. Door die gebeurtenis werd de geschiedenis in tweeën gedeeld. Steeds als u een datum opschrijft, gebruikt u de opstanding van Jezus Christus als uitgangspunt.
Rick Warren

Leef in het besef dat Christus leeft en dat hij leeft in zijn mensen.
Julien B. Weil