De mysteriën van Krishna, Christus en de Universele Leer

 

Wij kunnen uit de oude overleveringen van de mysteriën lezen over kleine en grote Lichtbrengers. Zij verschenen op het juiste moment in de wereld om de mensheid met haar verduisterde bewustzijn de reddende hand te reiken om haar voor nog verder afglijden te behoeden.

Eén van de grootsten van de goddelijke lichtbrengers was ongetwijfeld Sri Krishna. Oude wijzen hebben vastgesteld dat Sri Krishna ongeveer 5000 jaar geleden heeft geleefd. Omstreeks die tijd moet zijn grootste en onvergankelijke openbaring hebben plaatsgevonden.

Wanneer wij zijn levensgeschiedenis bestuderen in de vele boeken en verhalen die over hem bestaan, dan kan men hem zeer terecht aanduiden als de grootste leraar van de hindoes en tevens als de volledig gelijkwaardige van alle grote wereldleraren.

Alles wat wij over hem lezen komt ons zeer vertrouwd voor, waarschijnlijk omdat de gehele geschiedenis van de Heiland van 5000 jaar geleden gelijkluidend is aan die van Jezus. De overeenkomst is zo frappant, dat de mysteriën van Krishna ons een allesoverweldigend bewijs leveren van de universele taal, die maar een sprake heeft, en van de volkomen gelijk-afgestemde taak van alle grote wereldleraren.

In dit verband dienen wij dan ook zeer terecht te spreken van de universele leer. Die leer is niet oud en niet jong. Die leer was steeds, zoals Jezus zegt, “gisteren en heden dezelfde”. De hopeloze begrensdheid van alle zogenaamde christelijke theologie treedt duidelijk aan het daglicht wanneer wij háár Christus-opvatting vergelijken met het Universele Christusbemoeien.

Wanneer Jezus de Heer tot zijn leerlingen zegt: “Eer Abraham was, ben ik”, dan wordt het woord letterlijk bevestigd, wanneer wij het leven van Krishna bestuderen. De Krishna van 5000 jaar geleden en de Jezus van ongeveer 2000 jaar geleden zijn als manifestatie van God één en dezelfde.

Er wordt ons verhaald dat Krishna, evenals Jezus, uit een maagd werd geboren. Ook Krishna werd geboren in een grot of stal, en zijn geboorte werd, evenals die van Jezus, aangekondigd door een ster. Ook na Krishna’s geboorte werd een kindermoord bevolen om hem van de aarde te doen verdwijnen, en ook hij volbracht wonderbaarlijke genezingen.

Krishna stortte zijn bloed voor de mensheid en wordt, evenals Jezus, afgebeeld, hangende aan een kruis. Ook hij daalde neer in de hel, stond na zijn dood op, en voer ten hemel. De namen Krishna en Christus hebben een en dezelfde strekking! Christus wordt de goede herder genoemd, Krishna de herder.

Ook Krishna werd verzocht door de duivel. Hij beleeft, evenals Jezus, een verheerlijking. Ook hij houdt een bergrede en is een figuur in wonderbaarlijke visvangsten. Zoals Jezus gehuldigd wordt door de publieke vrouw Magdalena, zo kunnen we eveneens een dergelijk geval lezen van Krishna.

Zo zijn er dus talloze overeenkomsten die iedere veronderstelling van een toevallige samenloop naar het rijk van de absurditeiten doet verhuizen. De oppervlakkige gevolgtrekking dat het evangelie gebaseerd is op oudere geschriften, moet door ieder die enige kennis heeft van esoterie volledig worden afgewezen.

Er is door de bestudeerder maar één conclusie te trekken. Door alle tijden heen wordt er tot de mensheid slechts één boodschap overgedragen. En die ene onveranderlijke boodschap verandert slechts van kleur en vorm, idee en vibratie, wanneer mensen, hoewel volkomen te goeder trouw, niet tot het juiste begrip van de dingen kunnen doordringen, zich met de lichtboodschap willen gaan belasten, en deze vol ijver gaan doorgeven.

Eén van de eerste taken van een leerling van een bonafide geestesschool is dat hij zich volstrekt dient los te maken van iedere ras- en volksgodsdienst, van iedere cultuur-godsdienstigheid. De leerling moet niet specifiek oosters of westers gericht zijn! Hij dient te staan in het universele; in de absoluut goddelijke sprake zelf.

Aan zo’n leerling zal het dan ook vergund zijn iedere grote wereldleraar te ontdekken en te verstaan als   “gisteren en heden dezelfde”. Daardoor zal hij nimmer tekort schieten in eerbied en dankbaarheid voor welke wereldleraar dan ook!

Wanneer u zo het christen-zijn kunt beleven, dan weet u zich altijd universalist en nimmer sektarist. Want u krijgt dan openheid voor de grote instroming van goddelijke genade, die deze gevallen aarde omgeeft in een liefdevolle koestering, waarin u de mogelijkheid wordt geboden iets te verstaan van de mysteriën van Krishna, om dan vervolgens deze mysteriën, als die van Christus, innerlijk te beleven.

Het grote universele mysterie vindt haar grondbasis in het feit, dat er een mogelijkheid is voor ieder mensenkind, om zich uit de poel van verschrikking en zonden op te heffen, en weer terug te keren tot het Onbeweeglijk en Onvergankelijk Koninkrijk. Dat is het enige primaire mysterie, de primaire kern, waaromheen alles wentelt!

Wat zou een verzonken mens aan alle goddelijke verhevenheid en majesteit hebben, wanneer er geen mogelijkheid, geen weg was, zich tot dit mysterie op te heffen? Daarom ligt het in ons bedoelen u over dit universele mysterie te spreken, zodat wij dit mysterie met elkaar zullen ontdekken en klaar en helder voor ons zullen zien.

Grote wereldleraren citaat spirituele teksten Jan van Rijckenborgh De Grote OmwentelingWanneer de leerling enige studie maakt van zijn levenssituatie, dan zal hij tot de ontdekking komen, dat hij alleen door middel van een nieuwe astrale kracht gered kan worden. Want door zo’n astrale nieuwe kracht wordt de leerling in staat gesteld zijn denken op te heffen tot het begripsomvatten van het goddelijk doel.

Wanneer het begripsomvatten aanwezig is, komt daarmee het handelingsleven in overeenstemming en dit laatste is weer voorwaarde om de vier heilige spijzen te assimileren die de leerling uiteindelijk voeren tot een totale regeneratie.

Dit is de weg die iedere vrije bouwer dient te gaan om het goddelijke doel te naderen. En het is op deze wijze, dat het reddende astraalfluïde ons door de Universele Broederschap gereikt wordt. En om nu dat reddende astraalfluïde op de juiste wijze onlosmakelijk in onze levenssfeer te brengen, zijn door de eeuwen heen grote wereldleraren onder ons verschenen.

In een goddelijke regelmaat volgden zij elkaar op, om die grote stroom van genade te onderhouden en op de meest volkomen wijze in de “juiste” baan te houden. Laten we het daarom niet zó zien, alsof deze groten van geest alleen kwamen om leringen te brengen, te spreken en te schrijven.

Neen, hun opdracht en hun zending lagen onder meer hierin, om de heilige ethersubstantie intact te houden voor die mens, wiens heilige ernst het was en is, zijn voeten te richten op de weg van de Vrede, om zó de eeuwige deuren van het Nieuwe Leven te vinden.

De reddende astrale kracht van de Universele Broederschap, die steeds weer opnieuw tot ons wordt overgedragen, wordt daarom zeer terecht aangeduid als bloed, als een bloedoffer! Daarom is het ook letterlijk juist, wanneer er wordt gezegd: “Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van al onze zonden”.

Wanneer een leerling uit de diepten van zijn levensworsteling het reddende prana oproept, dan klopt hij aan de deur en hem wordt geantwoord, dat hij de reddende astrale kracht zal ontvangen, wanneer het zeker is dat hij het fluïde van het heil zal beheren als een goede herder, als een goede wijngaardenier.

De reddende Godsstroom, het reddende astraalfluïde, wordt tot op dit uur in het voortdurende offer van de groten onderhouden. Op dat reddende astraalfluïde wordt ook gedoeld in de symbolische Godsrivier van het Nieuwe Jeruzalem.

Met andere woorden: het mysterie van Krishna van 5000 jaar hèr en het mysterie van Christus van 2000 jaar geleden, zal ook het mysterie zijn van de toekomende tijden. Zolang er nog gevallen mensenzielen in de dialectiek ronddolen, zal dit universele mysterie zijn kracht uitstralen.

Bron: De Grote Omwenteling, Jan van Rijckenborgh

1 thought on “De mysteriën van Krishna, Christus en de Universele Leer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *