01-01 Beschouwing 11

Spirituele Kerst 11: Je talenten ontplooien

Beschouwing voor 1 januari (ochtend)

 

BESCHOUWING BIJ spirituele tekst 10

De jaarwisseling, de overgang van oud naar nieuw, wordt in veel culturen en tradities gevierd in gezamenlijkheid met familie of vrienden. Er wordt speciaal voedsel bereid en met behulp van veel vuur en geluid wordt de atmosfeer gereinigd van oude krachten zodat nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden.

De naam van de eerste maand van het kalenderjaar, januari, is afgeleid van Janus, de Romeinse god uit de oudheid. Janus wordt in verband gebracht met verandering, transitie en vooruitgang en is meestal afgebeeld als een hoofd met twee gezichten: een gezicht dat naar links kijkt (symbool voor het verleden) en een gezicht dat naar rechts kijkt (symbool voor de toekomst).

De jaarwisseling is een moment voor een terugblik op het oude jaar om daarvan te leren. En een moment van vooruitblik op het komende jaar om met nieuwe perspectieven en nieuw elan te kunnen leven.

Intentie en gedrag

Velen beginnen het jaar met goede voornemens. In de praktijk komt daar vaak niet zoveel van terecht vanwege de gapende kloof tussen intentie en gedrag. Een intentie is snel en vrij gemakkelijk te veranderen. Je gedrag veranderen vraagt meestal behoorlijk wat inspanning. Maar als bepaalde gewenste gedragingen eenmaal gewoonte zijn geworden, is het niet moeilijk meer om die vol te houden.

Als je gewenste gewoonten gaat integreren in je persoonlijkheid dan zal dat zeker vruchten opleveren. De schrijver Ralph Waldo Emerson (1803-1882) gaf een goed advies om dat te bereiken. Hij schreef:

“Zaai een gedachte en oogst een daad; zaai een daad en oogst een gewoonte; zaai een gewoonte en je oogst een karakter; zaai een karakter en je oogst een bestemming”.

Wij, westerse geïndividualiseerde persoonlijkheden, worden van jongs af aan getraind alles te begrijpen en te beoordelen, alles te beredeneren en onder controle te houden en vooral goed voor onszelf op te komen. Er worden heel wat zaden in ons gezaaid.

Je kunt spreken over een spirituele jaarwisseling wanneer je op een bepaald moment in je leven, op basis van zielebewustzijn dat boven ruimte en tijd uitstijgt, besluit werkelijk leerling van de ziel te zijn. De persoonlijkheid stelt zich in dienst van de ziel, wordt een instrument voor de ziel.

Oud en nieuw

Het “oud en nieuw” is daarom het moeilijkste punt op het spirituele pad. Op dit punt is sprake van bewuste overgave van de persoonlijkheid aan de innerlijke leiding door de ziel. En dat vraagt een volkomen nieuwe houding ten opzichte van jezelf. Want je komt op dit punt aan met alles wat je op dat moment bent, met alles wat er ooit in je gezaaid is. En je weet dat dit alles, dat jijzelf, vanaf dat moment een andere rol in je eigen leven zult gaan spelen.

Op dit punt van overgave aangekomen, kun je alleen nog maar je hoofd buigen voor wat komen gaat en innerlijk stil worden. Het uiterlijke leven gaat door, alle maatschappelijke en sociale plichten worden naar eer en geweten vervuld terwijl diep in je binnenste de innerlijke ontwikkeling zich voltrekt.

Als je iets van de kracht van de nieuwe ziel in jezelf ervaart, kun je de neiging voelen om al je aandacht daarop te richten en dat gevoel als het doel van het pad te aanvaarden. Maar, daarmee zou juist weer die naar binnen gerichte aandacht naar buiten sluipen. Weet je nog, die natuurlijke eigenschap van de persoonlijkheid? De op het hogere leven, naar binnen gerichte aandacht zou daarin weer kunnen doven en oplossen.

Het is een klassieke valkuil op het spirituele pad: de ziel moet krachtiger worden en niet ingekapseld raken door een persoonlijkheid die zichzelf bedwelmt. De ziel kan zich alleen maar kenbaar maken via de persoonlijkheid, in een dynamisch daadleven dat voortvloeit uit liefde en innerlijke kennis. Oftewel, zaai een nieuwe gedachte en oogst een nieuwe daad…

Maar, je kunt alleen maar op de impulsen van de ziel reageren zoals jouw karakter dat toelaat. Jouw reactie zal en mag dus volledig authentiek zijn en heel veel innerlijk werk wordt in onzichtbaarheid verricht. Als mensen op het spirituele pad hun individuele talenten gezamenlijk inzetten, zal ondanks de grote verscheidenheid harmonisch worden samengewerkt vanuit eenheid, vrijheid en liefde.

Eenheid van al het bestaande

In hoofdstuk 28 van het Aquarius Evangelie houdt Jezus, die inmiddels een volwassen man is geworden, een toespraak voor hindoes in Benares in India. Daarin spreekt hij over het belang van het besef van eenheid van al het bestaande. Hij zegt onder andere:

De universele God is Eén; toch is Hij meer dan Eén; alle dingen zijn God; alle dingen zijn één. Door de liefelijke adem van God is alle leven in één verbonden; dus wanneer gij een vezel van een levend ding aanraakt, zendt ge een trilling vanuit het centrum tot in de uiterste grenzen van het leven.

De God over wie ik spreek is overal; hij kan niet omringd worden door muren, noch beperkt worden door welke banden ook. Alle mensen aanbidden God, de Ene; maar alle mensen zien hem niet gelijk.

Het ideaal van de mens is zijn God, en dus, wanneer de mens zich ontplooit, ontplooit zijn God zich ook. De God van de mens van vandaag, is niet de God van morgen. De volkeren van de aarde zien God vanuit verschillende gezichtspunten en daarom lijkt hij niet voor iedereen dezelfde.

Gij zijt, ieder van u, een priester, alleen voor u zelf; en een bloedoffer heeft God niet nodig. Geef dus uw leven in offerende dienst voor alles wat leeft en God is tevreden.

(Aquarius Evangelie, gedeelten uit hoofdstuk 28)

Jezus had zijn hele leven in de tempel van Jeruzalem kunnen blijven om daar te studeren, te onderwijzen, te mediteren en te bidden. Maar dat deed hij niet: het zou in strijd zijn met zijn opdracht voor wereld en mensheid. Om zich te ontplooien, trok hij de wereld in om kennis te maken met de grootste wijzen en denkers en met de vertegenwoordigers van bestaande religies.

Het begrip “wereld” staat symbool voor onze persoonlijkheid en er zijn vele verhalen over Jezus die op zijn reizen kreupelen, lammen, blinden en zieken geneest. Hij discussieert met priesters over de verschrompelde en ontaarde aspecten van hun godsdienst die geen religie in de oorspronkelijke betekenis van het woord meer is.

Opnieuw verbinden

Want religie betekent letterlijk ‘opnieuw verbinden’ en ware religie beoogt dan ook het herstel van de dynamische levende verbinding tussen de mens en het goddelijke. Die levende verbinding is een universeel principe en het zoeken ernaar is van alle tijden en van alle volkeren.

En alleen een intens verlangen naar de herstelde binding met ons ware menselijke leven, kan ons doen besluiten dit als nieuw doel in het leven te stellen. Dit besluit, dit goede voornemen,  luidt de innerlijke “jaarwisseling” in. En vanaf dat moment geven we de Andere-in-ons, het Jezus-principe, de gelegenheid om het blinde, het lamme en het kreupele in onszelf te genezen.

Het Licht-der-wereld, de zich ontplooiende zielekracht, tast dan onze gekristalliseerde religieuze voorstellingen aan en werpt in een “beeldenstorm” alle kreupele beelden omver die ons letterlijk “in het bloed” zitten. Dat loslaten en opnieuw beginnen gaat nogal eens gepaard met knallend vuurwerk in onszelf.

Langzaam wordt duidelijk dat alleen het innerlijke offer van de persoonlijkheid waarachtige gods-dienst is. Alle ooit gezaaide zaden worden één voor één weer opgeraapt, er is immers een heel nieuw zaad ontkiemd. En overal waar de innerlijke Jezus komt, laat deze zijn voetsporen in ons achter. Het innerlijke leven groeit en ontsnapt geleidelijk aan ons begripsvermogen, maar de aanwezigheid ervan wordt steeds sterker gevoeld en doorstraalt hart, hoofd en handen meer en meer.

Nieuwjaarswens

Wat wensen we je toe voor het nieuwe jaar?

Niet dat geen enkele smart over je zal komen,
Niet dat dit jaar rozengeur en maneschijn zal zijn,
Niet dat je nooit een traan zult vergieten,
Niet dat je nooit een steek van pijn zult voelen.
Neen, dat alles wensen we je niet…

Want tranen zuiveren het hart,
Smart adelt het gemoed,
Pijn en nood brengen ons dichter
Bij de Vader-Moeder van
Het kind van Bethlehem in ons
En bieden ons zegenrijke troost.

Onze wens voor jou is:

Dat de kennis van het Licht zich in jou zal openbaren,
Dat je de reddende Liefde zult ervaren
En dat je daardoor wordt aangespoord tot bevrijdende daden.

 

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE TRILOGIE (FREE PDF-DOWNLOADS IN ENGLISH)