05-01 Beschouwing 15

Spirituele Kerst 15: Zeven grondstellingen voor je leven

Beschouwing voor 5 januari (ochtend)

WIJ ZIJN DANKBAAR VOOR UW DONATIES

Rozekruis Pers, Haarlem, IBAN NL11ABNA0560177593

BESCHOUWING BIJ spirituele tekst 14

Als mensheid staan we aan het begin van een nieuw tijdperk met grootse mogelijkheden dat ruim 2100 jaar zal duren: het Aquariustijdperk. Nu kunnen de  diepere spirituele aspecten van de grote lessen die Jezus aan de wereld gaf worden begrepen en gerealiseerd door miljoenen mensen, want de mogelijkheden om te komen tot een verhoogde staat van spiritueel bewustzijn zijn nog nooit zo groot geweest als nu.

We mogen op onze reis door het leven vertrouwen op ons diepste innerlijk en op de wijsheid die de mensheid ter beschikking wordt gesteld. Als we een spirituele weg willen gaan is er echter meer nodig: het doen, het intelligent handelen in overeenstemming met het innerlijk weten en met de verworven inzichten.

Dat is waar het om gaat. Want het menselijke denkvermogen is nog lang niet af, het dient een groots doel! En geloof wil nooit zeggen een stelsel aanhangen, maar de mogelijkheid benutten om de kracht in het hart om te zetten in een bewuste handeling. Hart, hoofd en handen: elke bewuste handeling die voortkomt uit innerlijk weten, of het nu een innerlijke of een uiterlijke handeling is, is een getuigenis.

Als je vanuit een gnostiek spiritueel uitgangspunt een koers voor je leven wilt bepalen, is het zinvol te weten waar je vandaan gekomen bent, waar je nu staat en welke weg je zou kunnen kiezen. De zeven wijzen bepalen zeven grondstellingen die de innerlijke, spirituele weg van het Aquariustijdperk weerspiegelen.

Die zeven grondstellingen of axioma’s zijn opgesteld vanuit de gedachte die door Lao Zi is geformuleerd als: ‘Wie het begin kent van het oorspronkelijke, heeft de draad van Tao in handen’. Ze zijn abstract maar zullen door steeds meer mensen worden begrepen omdat het denken van de mensen gaandeweg steeds minder zal worden bepaald door dat wat door de zintuigen kan worden waargenomen. In hoofdstuk 60 van het Aquarius Evangelie zegt Jezus:

“De geschiedenis van het leven is geconcentreerd in deze onvergankelijke grondstellingen. Zij zijn de zeven heuvelen waarop de heilige stad zal worden gebouwd. Zij zijn de zeven grondstenen waarop de universele kerk zal rusten.
De mens is niet ver genoeg gevorderd in heilig denken om de universele kerk te begrijpen en daarom is het werk dat God mij te doen heeft gegeven niet het bouwen van die kerk.
Ik ben een boetseerder, gezonden om een model te maken van de kerk die komen moet. Een model dat de eeuw zal kunnen begrijpen.
En wanneer de betere eeuw zal komen, zal de universele kerk staan op de zeven grondstellingen en zal volgens het gegeven model gebouwd zijn”.

Aquarius Evangelie, gedeelten uit hoofdstuk 60

Uit het voorwoord van het Aquarius Evangelie is af te leiden dat Jezus met ‘de eeuw’ het Vissentijdperk bedoeld en met ‘de betere eeuw’ het Aquariustijdperk.  Een “eeuw” is hier een 12e deel van een zonnejaar van ruim 26.000 jaar. Elk zonnejaar doorloopt 12 verschillende perioden die op astronomische wijze onder invloed staan van een teken uit de ons bekende zodiak. Het zonnejaar is het gevolg van de kegelvormige tollende beweging van de aardas.

Wanneer we de ideeën waarop de zeven grondstellingen uit het Aquarius Evangelie zijn gebaseerd korter en anders formuleren, en deze verbinden met wat we tot nu toe in de beschouwingen van Spirituele Kerst hebben besproken, wordt hun volgorde en samenhang duidelijk.

 1. De eerste grondstelling : Scheppen begint met denken. Ook de onkenbare God schept door te denken.
 2. De tweede grondstelling : Er is een grandioos goddelijk scheppingsplan dat zich voltrekt volgens bepaalde wetten. Ook de mens maakt daar deel van uit en is geroepen mee te werken aan de uitvoering van dat scheppingsplan. Aanvankelijk is de mens uitsluitend een geestelijk wezen.
 3. De derde grondstelling : De oorspronkelijke geestelijke mens heeft grote begeerten en daalt af tot het domein van de stof, waardoor alle vormen van leven disharmonisch worden en de levende uitwisseling tussen de mens en het hogere goddelijke domein verdwijnt.
 4. De vierde grondstelling : De afgedaalde geestelijke mens degenereert en wordt verbonden met een stoffelijk lichaam en een aardse persoonlijkheid die zich vrijwel automatisch ontwikkelt tot een min of meer volmaakte vorm. Hij groeit zoals een plant groeit en bereikt een grens waarop het mogelijk wordt om tot geestelijk leven op te stijgen.
  De persoonlijkheid gaat op basis van innerlijk verlangen voorbereidingen treffen voor geestelijke bewustwording en vernieuwing. Johannes is geboren, groeit op en gaat de weg bereiden.
 5. De vijfde grondstelling : De nieuwe ziel (Jezus) wordt in de stoffelijke mens geboren en groeit op basis van wil en geloof, naastenliefde en liefde. Via deze nieuwe ziel kan de mens zich weer verbinden met de geest. Geest is niet het denkvermogen, maar heilige adem, de helende kracht.
 6. De zesde grondstelling : De nieuwe ziel groeit en wordt krachtiger. Het innerlijke licht verdrijft de ondeugden uit de persoonlijkheid. Het gehele menselijke stelsel is nu een toebereide tempel waarin de kosmische Christuskracht gaat wonen.
 7. De zevende grondstelling : De Christuskracht zet alle ziele-essenties in de mens om in de heilige adem. Door dit innerlijke alchemische proces, deze transfiguratie, kan de mens zich weer opheffen tot het hoge goddelijke domein waaruit hij is voortgekomen. Persoonlijkheid, ziel en geest vormen dan weer een werkzame en harmonische drie-eenheid. De reis terug naar het geestelijke geboorteland is voltooid.

Volgens de Chinese wijze Meng-ste moesten deze grondstellingen worden geformuleerd. De gewaden van de voorvaderen, zo zegt hij, waren versleten en de mensheid verlangt naar hoger licht omdat een hoger plan van denken is bereikt.

Met gewaden worden hier bedoeld: alle uiterlijke vormen waarin de goddelijke wijsheid tot uitdrukking komt. Heilige geschriften en rituelen zijn als gewaden: ze brengen iets tot uitdrukking van de goddelijke wijsheid maar zij zijn niet de gnosis zelf.

De genoemde zeven grondstellingen tonen een kosmisch beeld dat met het menselijk denkvermogen amper te peilen is. Het beschrijft het grote ontwikkelingsplan voor de schepping waarin altijd de bekende hermetische wet geldt: zo boven, zo beneden en “zo in het groot, zo ook in het klein.”

Daarom bevatten deze abstracte axioma’s bruikbare universele richtlijnen voor de mens die “leerling van de ziel” wil worden. De richtlijnen voor het dagelijkse leven van de mens die zich wil ontwikkelen in de hoogst mogelijke spirituele zin, zijn gebaseerd op Liefde en afgeleid van de zeven grondstellingen uit het Aquarius Evangelie. Zij doen een beroep op hart, hoofd en handen en zij luiden:

 1. Zuiver je denken door het te richten op het hoogste in je, want denken is een scheppende werkzaamheid. Elke schepper is aan zijn schepsel gebonden.
 2. Voeg je in harmonie naar de zeven scheppende, sturende krachten die uitgaan van het Ene. Zij hebben de mensen gevormd en helpen het rijk van de ziel in ons te bouwen. Richt je lamp niet op de verleidelijke krachten van deze wereld.
 3. Sla acht op je begeerten want vaak trekken deze de ziel naar beneden, naar de zintuiglijke wereld waarin de ziel dan verstrikt raakt.
 4. Erken je grootse taak als persoonlijkheid, want jij bent de bodem waarin het zaad van de ware mens zal ontkiemen en zal groeien zoals de plant groeit.
 5. Vertrouw op je innerlijk weten en volg het, want geloof is een kracht die de allesoverwinnende Liefde van de ziel vrij maakt. De ziel wordt door vier strijdrossen naar het absolute licht getrokken; wil en geloof, naastenliefde en liefde.
 6. Aanvaard de zeven toetsen want zij zijn de zeven treden waarlangs de Christus kan afdalen tot in de ziel. De mysteriën van de Liefde bevinden zich in de tombe van je hart. Christus, de universele liefde, woont daar waar ook je hartstochten verblijf houden.
 7. Laat het vernieuwingsproces zichzelf in je voltrekken door je innerlijke weg te gaan,  want  dan worden alle dingen van de zintuigen omgezet in ziel. De ziel bouwt in eenheid, vrijheid en liefde mee aan het Rijk van de Ziel, aan de Universele Kerk die niet door mensenhanden is gemaakt. De heilige, helende adem kan zich dan spreiden in de ziel en de mens weer maken tot het geestelijke wezen dat hij in oorsprong was.

Deze zeven grondslagen zijn de gewaden van de universele gnosis waarmee grootse kosmische processen zich in jou kunnen voltrekken. En ze nodigen je uit tot navolging, vanuit innerlijk begrip.

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE TRILOGIE (FREE PDF-DOWNLOADS IN ENGLISH)