18. Manly Palmer Hall

 

Master of the Mysteries. Zo wordt Manly Palmer Hall terecht gepresenteerd in de biografie over hem die in 2008 is gepubliceerd door Louis Sahagun.  Manly P. Hall is een fenomeen in de geschiedenis van de Westerse esoterie. Niet als academisch onderzoeker, maar als gevierd auteur en leraar. 

Zeventig jaar spant deze Amerikaan zich in om het belang van de mysteriën van toen breed uit te dragen voor een groot publiek van zijn tijd. Zelf is hij ook een mysterie, want hij verzorgt meer dan achtduizend lezingen over de meest uiteenlopende esoterische onderwerpen. Verder schrijft hij zo’n vijftig boeken, honderden essays en duizenden artikelen om bij te dragen aan de innerlijke ontwikkeling van de mensheid. Daarvan zijn slechts enkele titels in het Nederlands uitgegeven. Een deel van het levenswerk van Manly P. Hall is gratis toegankelijk via internet in de vorm van met name Engelstalige documenten, geluidsbestanden en video’s. 

Het succes van Hall voor een groot deel te danken aan zijn meesterwerk dat hij op 27-jarige leeftijd in 1928 zelf uitgeeft, en dat tot op de dag van vandaag een standaardwerk en een bestseller is: ‘The Secret Teachings of all Ages’.  De indrukwekkende ondertitel geeft aan waar het boek over gaat: ‘An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy. Being an Interpretation of the Secret Teachings concealed within Rituals, Allegories, and Mysteries of all Ages.’ Hieruit blijkt al meteen dat Hall universeel is ingesteld, dat hij put uit vele inwijdingswegen die door de eeuwen heen zijn bewandeld en waardoor we ons nu nog steeds kunnen laten inspireren. Hall besluit zijn magnum opus met de volgende dringende oproep: 

‘De herauten van de mysteriën spreken opnieuw en nodigen alle mensen uit binnen te gaan in het Huis van het Licht. De gevestigde orde van het materialisme is mislukt. De valse beschaving die de mens heeft gebouwd, keert zich tegen hem en vernietigt — zoals het monster van Frankenstein — zijn schepper. De religies dwalen doelloos rond in het doolhof van theologische speculatie. De wetenschappen beuken machteloos tegen de barrières van het onbekende. Het pad dat de mens dient te gaan is alleen bekend binnen de transcendentale filosofie. Alleen de rede die verlicht kan het deel van de mens dat begrijpt naar het Licht dragen. Alleen de filosofie kan de mens leren hoe hij goed kan worden geboren, goed kan leven, goed kan sterven en kan worden wedergeboren in volmaaktheid. De filosofen van alle eeuwen nodigen u uit binnen te gaan in de gemeenschap van uitverkorenen die gekozen hebben voor het leven van kennis, deugd en waarde. 

Gedurende zijn hele werkzame leven schrijft en spreekt Hall veel over vrijmetselarij, maar pas in 1954 treedt hij toe tot de vrijmetselaarsloge in San Francisco omdat hij meent via zijn deelgenootschap een grotere toegevoegde waarde te kunnen bieden aan de samenleving. In 1973 wordt hij erkend met de hoogste graad van de zogeheten Schotse Rite: de 33ste graad. Manly Hall wordt echter ook sterk geïnspireerd door het Rozenkruis en schrijft en spreekt ook daar veel over. In 1923 ontwerpt hij een rozenkruis-embleem waarin elementen te herkennen zijn van het hermetische kruis van de Golden Dawn en het kruis met rozen van Max Heindel (fakkeldrager 19). De symboliek daarvan beschrijft hij in één van zijn vele artikelen voor het tijdschrift ‘The All-Seeing Eye’. 

In ‘The Secret Teachings of all Ages’ wijdt Manly Hall enkele hoofdstukken aan de klassieke rozenkruisers uit de zeventiende eeuw. Van de 54 intrigerende, paginagrote kleurenplaten van de illustrator John Augustus Knapp (1853-1938) die in het boek zijn opgenomen, hebben er drie direct betrekking op het Rozenkruis: Christiaan Rozenkruis achter zijn bureau, de ontdekking van de graftombe van Christiaan Rozenkruis en een pelikaan met zeven jongen voor een wit kruis met een rode roos. De visies die Manly Hall beschrijft in ‘The Secret Teachings of All Ages’ hebben duidelijk de signatuur van het Rozenkruis. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de onderstaande citaten uit het boek die aansluiten bij de in hoofdstuk 7 genoemde kenmerken. 

 • Roos. De roos en haar oosterse equivalent, de lotus, staan – zoals alle prachtige bloemen – symbool voor spiritueel ontvouwen en bereiken.
 • Connectie. De verzen van Pythagoras beloven de mens dat wanneer hij uitstijgt boven zijn lagere materiële natuur en zelfbeheersing cultiveert, hij uiteindelijk aanvaard wordt door de goden, zich met hen verenigt en deel krijgt aan de onsterfelijkheid.
 • Regeneratie. De grote mysteriën gaan over spirituele regeneratie en openbaren aan de ingewijden niet alleen de eenvoudigste, maar ook de meest directe en volledige methode om hun hogere natuur te bevrijden van onwetendheid die voortvloeit uit materiële gebondenheid. 
 • Universeel. Zowel de waardigheid van mysteriescholen als hun claim toegang te hebben tot universele wijsheid, worden bevestigd door de meest illustere filosofen uit de oudheid, die persoonlijk werden ingewijd in de diepten van de geheime leer en getuigden van de doeltreffendheid ervan. 
 • Christocentrisch. In de evangelie-verhalen representeert de Christos de volkomen mens die gegaan is door de verschilllende stadia van het ‘wereldmysterie’ – gesymboliseerd door de 33-jaren – en opstijgt naar de hemelse sferen waar hij wordt verenigd met zijn Eeuwige Vader.
 • Innerlijk weten. Een bepaald intuïtief begrip is noodzakelijk om de subtielere betekenissen te begrijpen van oude mysterieleringen die niet adequaat in woorden kunnen worden uitgedrukt.
 • Scholing. Er zijn alle redenen om te geloven dat de zogeheten geheime scholen uit de oudheid takken zijn van een filosofische boom die geworteld is in de hemel en zijn takken op de aarde heeft. 

Velen vragen zich verwonderd af hoe het mogelijk is dat Manly Hall op relatief jonge leeftijd een esoterisch standaardwerk schrijft dat zo omvangrijk, veelzijdig, diepzinnig en aantrekkelijk is. Het is zonder meer een geweldige prestatie, zeker als we bedenken dat hij komt uit een gebroken gezin, de middelbare school vroegtijdig verlaat, geen vreemde talen kent en geen academische achtergrond heeft. Vaak wordt zijn fenomenale geheugen als reden genoemd. Soms wordt aangenomen dat vorige incarnaties in zijn microkosmos ervaringen hebben opgedaan in mysterietradities. Anderen menen dat hij in de zogeheten akasha-kronieken kan lezen en sommigen zeggen dat hij gezegend is met goddelijke genade. 

Al die verklaringen sluiten elkaar natuurlijk niet uit. Zeker is in ieder geval dat Manly Hall heel veel filosofische en esoterische boeken leest, en dat hij in staat is om in een korte tijd essentiële informatie uit boeken op te nemen en te onthouden. Als hij een lezing voorbereidt, verdiept hij zich enorm in allerlei boeken en laat de inhoud diep op zich inwerken. Hij oefent zijn voordrachten niet. Het publiek ziet een lange en dikke man in pak het podium betreden en plaatsnemen op een troon. Vervolgens houdt hij met een gezaghebbende stem een doorwrochte monoloog van zo’n anderhalf uur vol fraaie volzinnen zonder gebruik te maken van aantekeningen of andere geheugensteuntjes. 

Op een soortgelijke manier schrijft Hall ook zijn boeken. Eerst zuigt hij zich als een spons vol met schriftelijke informatie, die hij vervolgens in zichzelf laat doorwerken. Daarna dicteert hij teksten die zijn secretaresse uittypt. Aangezien die teksten bijna allemaal in een keer goed zijn, is er maar heel weinig redigeer- en correctiewerk nodig. 

Hall trouwt met zijn secretaresse Fay Bernice Lee, maar dat loopt uit op een zeer ongelukkig huwelijk, waarschijnlijk mede omdat Manly maar heel weinig thuis is. In 1941 pleegt zijn vrouw suïcide. Later wordt hij verleid door een aanbidster met wie hij in 1950 in het huwelijk treedt: Marie Schweikert Bauer. Op podia is Manly Hall de grote, wijze en zelfverzekerde man, maar thuis wordt hij voortdurend gecommandeerd en bekritiseerd door zijn echtgenote. 

Ook het huwelijk van de ouders van Manly Hall was allesbehalve succesvol. Manly wordt in 1901 geboren in de provincie Ontario in Canada. Zijn ouders leven dan al gescheiden. Als Manly drie jaar is, draagt zijn moeder hem over aan haar moeder. Manly wordt opgevoed door zijn grootmoeder die geregeld van woonplaats verandert. Zijn moeder gaat werken als chiropractor bij de goudvelden in Alaska, en gaat later schriftelijke cursussen volgen van The Rosicrucian Fellowship. 

Manly is zestien jaar als zijn grootmoeder plotseling overlijdt. Dan vertrekt hij naar New York en gaat werken als klerk bij een bank in Wall Street. In New York heeft hij meerdere malen een ontmoeting met de legendarische goochelaar, illusionist en ontsnappingskunstenaar Harry Houdini, voor wie hij een grote bewondering heeft. 

Hij is wat teleurgesteld als hij verneemt dat Houdini niet gelooft in magie en dat de maestro zijn kunsten baseert op trucs. Manly is gefascineerd door het wonderbaarlijke en het spirituele. Als hij verneemt dat zijn moeder verhuisd is naar Santa Monica in Californië, gaat de 19-jarige Manly daar ook naartoe om haar te ontmoeten en om iets te proeven van Los Angeles, dat op dat moment het Mekka is voor nieuwe spiritualiteit. In Californië heeft The Rosicrucian Fellowship zijn gebouwen en hoofdtempel op Mount Ecclesia in Oceanside en het Rosicrucian Parc van AMORC wordt later gevestigd in San Jose, ook in Californië. 

In Los Angeles sluit Manly zich aan bij de progressieve onafhankelijke en esoterisch georiënteerde kerkgemeenschap Church of the People en wordt daar al heel snel voorganger. Daar maakt hij plannen voor het schijven van esoterische publicaties. Zijn eerste boek gaat over mysterietradities en krijgt de titel: The initiates of the flame (pdf) .  Zijn tweede boek — The Lost Keys of Masonry or the legend of Hiram Abiff  — verschijnt een jaar later en groeit uit tot een standaardwerk over de vrijmetselarij. 

Manly is in Los Angeles al snel een veelgevraagde spreker en als hij zijn plannen voor ‘The Secret Teachings of All Ages’ alom bekend maakt, krijgt hij van een rijke oudere dame het aanbod om op haar kosten een wereldreis te maken. Daar gaat hij op in en bezoekt onder andere Europa, Egypte, India, Korea, Taiwan en Japan. Hij krijgt het voor elkaar om al 500 exemplaren van zijn magnifieke grote boek te verkopen voor maar liefst 1000 dollar per stuk voordat het uitkomt. 

Manly Hall is een voorbeeld van de Amerikaanse droom: van krantenjongen tot miljonair. Grote Amerikaanse beroemdheden zijn een fan van hem, onder wie Elvis Presley en de voormalige presidenten Theodore Roosevelt, Harry Truman en Ronald Reagan. Hall houdt van Amerika en is ervan overtuigd dat zijn land een belangrijke opdracht te vervullen heeft in de wereld, zoals ook John Dee (fakkeldrager 2) en Francis Bacon (fakkeldrager 4) dat hebben uitgedragen. Hij is niet vies van geld, maar moet niet veel hebben van de think-and-grow-rich-mentaliteit die voorkomt uit de beweging van The New Thought die populair is in de jaren twintig van de twintigste eeuw. Steeds wijst hij de mensen terug naar authentieke spirituele tradities uit het verleden omdat hij ervan overtuigd is dat daar de sleutels tot het pad van regeneratie te vinden zijn. 

In 1934 richt Hall The Philosophical Research Society (PRS) op in Los Angeles. Dat is een zelfstandige organisatie die vrij is van politieke en kerkelijke controle, en gericht is op een ideële aanpak van menselijke problemen. PRS legt de nadruk op de noodzaak van een integratie van filosofie, religie en wetenschap in een onderwijsprogramma. De privé-bibliotheek van Hall vormt de basis voor de publiek toegankelijke bibliotheek van de PRS, waarin vele zeldzame bronnen, op de terreinen die zijn belangstelling hadden, zijn opgenomen. 

Professor Wouter J. Hanegraaf, hoogleraar geschiedenis van de hermetische filosofie en verwante stromingen aan de Universiteit van Amsterdam schrijft in zijn boek ‘Western Esoterism – A Guide for the Perplexed’ uit 2013 dat hij het Manly P. Hall Archief van de PRS rekent tot één van de beste bibliotheken voor onderzoekers op het gebied van westerse esoterie. De andere twee het Warburg Institute in Londen en de Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam. De door de master of mysteries opgerichte Philosophical Research Society verzorgt sinds 2004 twee erkende master-opleidingen: bewustzijns-studies en transcendentale psychologie. 

Zeven aforismen van Manly Palmer Hall 

 1. Zij wandelen in de duisternis en zoeken licht, zonder zich te realiseren dat het licht zich bevindt in het hart van de duisternis. 
 2. De wijsheid vreest niets, maar buigt steeds nederig naar zijn eigen bron, met zijn diepere inzicht; zij houdt van alle dingen, want zij heeft de schoonheid, de tederheid en de zoetheid gezien die ten grondslag liggen aan het mysterie van het leven.
 3. We kunnen alleen maar ontsnappen aan de wereld door eraan te ontgroeien; de dood kan de mens uit de wereld nemen, maar alleen de wijsheid kan de wereld uit de mens nemen.
 4. Ervaringen zijn de chemicaliën van het leven waarmee de filosoof experimenteert.
 5. De zoektocht naar waarheid is leven; de realisatie van waarheid is verlichting; de toepassing van waarheid is deugd. 
 6. Het esoterische systeem is geheel gebaseerd op het ultieme motief: dienstbaarheid aan de waarheid zelf, een volledige toewijding aan de realiteiten van het bestaan. 
 7. De toestand van de mens in de natuurlijke wereld wordt bepaald door zijn denken.

2 gedachten over “18. Manly Palmer Hall

 1. Jan Groen

  Dank voor deze mooie en beknopte levensbeschrijving van deze bijzondere man. Ik kwam een origineel exemplaar van ‘The Secret Teachings of all Ages’ tegen in de bibliotheek van de Embassy of the Free Mind in Amsterdam en was er meteen helemaal weg van. Bij de PRS in LA kon ik gelukkig een facsimile uitgave aanschaffen. Zeker in deze tijd is de bestudering van de inhoud van dit boek uiterst waardevol.

 2. henno

  manly p hall

  een uiterst wijze westerse goeroe, die prachtige lezingen kan geven. Voor zeker een jaar lang heb ik mezelf ondergedompeld in zijn lezingen op youtube.
  Het gerucht ging, dat hij ook een homoseksueel was en tijdens de relatie met zijn vrouw er escapades met mannen op nahield. Dit vond ik toch vreemd, een man die zo welbespraakt en wijs is, gaat in het geheim seksuele escapades erop nahouden? Klopt natuurlijk niet echt, vreemdgaan is gewoon bedrog en geen kenmerk van integriteit.
  Tevens was het alleen mijn ratio die geraakt werd. Manly p heeft mijn hart nooit weten te raken. De kennis blaast op, maar de liefde bouwt op.

  Uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat de waarheid niet ligt in de wijsheid, maar dat Jezus Christus de waarheid, de weg, en het leven is. God houdt van ons, maar wij zijn alleen tekort gekomen aan Zijn glorie. God heeft zijn Zoon opgeofferd, zodat wij door het geloof gerechtvaardig voor God kunnen worden, en een relatie met hem hebben.

  Ik wens iedereen alle goeds, God is goed, Hij houdt van je en wil een direct relatie met je.
  Hallelujah!

Reacties zijn gesloten.