Wie is Christiaan Rozenkruis, Christian Rosenkreutz of CRC ?

BESTEL ROZENKRUISERS TOEN EN NU

De vraag of Christiaan Rozenkruis (de Nederlandse versie van Christian Rosenkreutz) werkelijk heeft geleefd is vaak gesteld. De geestesschool van het Rozenkruis staat op het standpunt dat Christiaan Rozenkruis een werkelijke persoonlijkheid is, die behoort tot de broederschap van bevrijde zielen en die een bijzondere opdracht heeft in de ontwikkeling van de mensheid.

Hij representeert de christelijke inwijdingsweg voor de zeer geïndividualiseerde rationele westerse mens. Daarom kan hij als een prototype en als een symbool voor deze weg gezien worden. Het is dus niet zo dat mensen een spiritueel ideaal bedachten en dat projecteerden op een verzonnen figuur. Een geestelijke impuls drukte en drukt zich uit in een mens die daardoor het prototype en symbool van deze impuls wordt.

Dat betekent niet dat de incarnatie of de incarnaties van Christiaan Rozenkruis in ruimte en tijd ook deze naam droegen. De geestesschool van het Rozenkruis ziet het niet als haar opgave om te onderzoeken welke concrete persoonlijkheden een incarnatie van Christiaan Rozenkruis geweest zijn of geweest hadden kunnen zijn.

Zij ziet zich als een gemeenschap die de door Christiaan Rozenkruis gewezen weg op basis van de Christusimpuls gaat. Zij beschouwt de 17e eeuwse Rozenkruisers gemeenschap ook als uitdrukking van het Christiaan Rozenkruis-principe – zij het dat deze in één van de toenmalige Rozenkruisers belichaamd was, en dat het door hem belichaamde principe van de weg van inwijding in deze gemeenschap werkzaam werd.

Rond de figuur van Christiaan Rozenkruis (ook wel aangeduid als C.R.C., Christian Rosen Creutz) bevindt zich een geheim. Is hij een schepping van Johann Valentin Andreae (fakkeldrager van het Rozenkruis 8, 1586 – 1654), de schrijver van de drie manifesten van de klassieke Rozenkruisers in de 17e eeuw? Is hij een mythe, een fantasie, een symbool? Daarover is gedurende 400 jaar geschreven, gediscussieerd en gestreden.

Christiaan Rozenkruis is prototype citaat spirituele tekstenIn de geschriften van Johann Valentin Andreae is Christiaan Rozenkruis een prototype van een mens die in de nieuwe tijd de christelijke weg van de transfiguratie gaat en leeft. Steeds streeft hij in de geschriften van Andreae naar volkomenheid en een geestelijke ziel. CRC is een voorbeeld en een oproep tot navolging.

Hij is een ideaal dat ten grondslag lag aan het vurige verlangen van Valentin Andreae naar een waarachtig christelijke broederschap die de wereld en de mensheid kon dienen en veranderen. Hij verpersoonlijkt een ideaal dat optrad in de westelijke en materiële crisis van de periode waarin Andreae leefde, een tijd waarin in meer dan één opzicht een nieuwe ontwikkeling begon door te breken.

Universeel christendom, dat kunnen wij zoeken achter C.R.C. of anders gezegd: achter de representatie van de christelijke mysteriën. Zijn die er dan?  Hanteerden de klassieke rozenkruisers niet reeds de formule: ‘Gezegend hij die de Bijbel bezit; gezegender is hij die hem leest; doch het meest gezegend is hij die hem grondig leert kennen, terwijl hij die hem zowel begrijpt als gehoorzaamd het meest aan God gelijk is’.

Daarom kan men zeggen dat C.R.C. een prototype is, een voorbeeld, zoals Jezus Christus een voorbeeld is en roept om navolging. Een ideaal blijft een onvervulde wens wanneer het niet verwerkelijkt kan worden. C.R.C. is een voorbeeld waarin meerdere aanzichten verenigd zijn.

Hij is een christen, maar hij is het prototype dat vrij is van de letter, vrij van beperkende dogma’s, bekend met en ingeleid in de Gnosis. Dat wil zeggen dat hij leeft uit innerlijk weten en uit openbaring, en de innerlijke stem van zijn hart volgt.

Bron: Rozenkruisers toen en nu, Konrad Dietzfelbinger


BESTEL ROZENKRUISERS TOEN EN NU

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE ROZENKRUISERS