Spirituele tekst 9

Mysteriën van geboorte leven en dood, week 9: Het eeuwige nu ervaren

Spirituele tekst (Bijbel): Openbaring 21 en 22:1-17

(hoofdstuk 9 van het bijbehorende boek)

 

OPENBARING 1OPENBARING 2 EN 3OPENBARING 5 –  OPENBARING 7OPENBARING 10OPENBARING 12OPENBARING 13 – OPENBARING 14 – OPENBARING 17 – OPENBARING 18OPENBARING 19OPENBARING 20OPENBARING 21 EN 22

BESTEL HET BOEK MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.

En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:

Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

En hij die op de troon zat, zei: Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.

Wie overwint, zal alles beërven, en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de  grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het westen.

En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam. En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op: honderdvierenveertig el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is.

En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist. En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.

Ik zag geen tempel in haar, want de Heer, de almachtige God, is haar tempel, en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het lam.

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn.

En de troon van God en van het lam zal daar zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen, en zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heer God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heer, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft.

En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God.

En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te  vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de alfa, en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende Morgenster.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.

BELUISTER OF LEES DE BIJBEHORENDE BESCHOUWING 9

Bron: Bijbel, Herziene Statenvertaling

BESTEL BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE OPENBARING VAN JOHANNES