Lofzang 19

Gebed van Paulus de Apostel
(Nag Hammadi)

 

O, Vader, brenger van het licht;
schenk mij uw licht; schenk mij uw genade.
O, Verlosser, verlos me.
Want als de ruwe steen ben ik uit u voortgekomen.

U bent mijn bewustzijn: wek het in mij op.
U bent mijn schatkamer: open die voor mij.
U bent mijn volheid: ontvang mij
U bent mijn rust: geef mij de volkomenheid die nimmer
aangetast kan worden.

Ik roep U aan, U die is en die was voor alles tot aanzijn kwam,
door de naam van hem die boven iedere naam verheven is,
door Jezus Christus, de heer der heren, de koning der eonen.

Schenk mij uw gaven, die u niemand ooit heeft ontzegd,
door de Zoon des mensen, de Geest,
de trooster van de waarheid.

Geef mij kracht, als ik U erom bid;
geef mij genezing voor mijn lichaam, als ik daarnaar verlang,
door de brenger van de goede boodschap;
en verlos mijn eeuwige lichtziel, en mijn geest,
en openbaar de eerstgeborene van de volheid van de genade
in mijn bewustzijn.

Schenk mij wat geen engelen-oog heeft aanschouwd
en wat geen archonten-oor heeft gehoord
en wat niet is opgekomen in de harten van de mensen
die tot engelen zijn geworden,
omdat ze geschapen zijn naar het beeld van de god
van de sterfelijke ziel,
zoals die vanaf het begin is gevormd;
want ik heb geloof en hoop gekregen.

Schenk mij uw geliefde, uitverkoren en gezegende grootheid,
o eerstgeborene, eerstverwekte, wonder mysterie van uw huis.
Want aan u is de eer en de glorie en de lof en de majesteit,
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen