05-01 Spirituele tekst 15

Spirituele Kerst 15: hoofdstuk 63 en 64 van het Aquarius Evangelie

Spirituele tekst 15 voor 5 januari: Johannes preekt en doopt (avond) 

 

WIJ ZIJN DANKBAAR VOOR UW DONATIES

Rozekruis Pers, Haarlem, IBAN NL11ABNA0560177593

Johannes ging naar Jericho; hij verbleef daar bij Alpheus. Toen het volk hoorde dat hij daar was,  kwamen zij in drommen om hem te horen spreken. Hij sprak tot niemand; maar toen de tijd gekomen was ging hij naar de Jordaan – en tot de menigte zei hij:

Bekeer u en was al uw zonden weg in de bron van reinheid; het koninkrijk is nabij. Kom tot mij en laat u wassen in de wateren van deze stroom, als symbool van de innerlijke reiniging van de ziel. En zie, een menigte mensen daalde neer en werd in de Jordaan gewassen, en een ieder van hen beleed zijn zonden.

DE PREDIKING DOOR JOHANNES DE DOPER DOOR REMBRANDT

Maanden lang, hield Johannes, in alle streken rondom, een pleidooi voor reinheid en gerechtigheid en na vele dagen ging hij weder naar Bethanië en leerde aldaar. In de aanvang kwamen slechts weinig ernstige zoekers, maar langzamerhand kwamen ook de zelfzuchtigen en slechten die geen berouw hadden; zij kwamen omdat de meesten gingen.

En toen Johannes de niet berouwvolle farizeeërs en sadduceeërs tot hem zag komen, zei hij: Gij, addergebroedsel, sta stil. Zijt gij verontrust door de tijding van de komende toorn? Gaat heen en doe de dingen die bewijzen zijn van een oprecht berouw.

Is het voor u genoeg om te zeggen dat ge erfgenamen van Abraham zijt? Ik zeg u, neen. De kinderen van Abraham zijn in het oog van God even zondig wanneer zij verkeerde dingen doen, als elke willekeurige heiden. Denk om de bijl; en elke boom die geen goede vruchten draagt wordt met wortel en tak omgehouwen en in het vuur geworpen.

En toen vroeg het volk: Wat moeten wij doen? En Johannes antwoordde: Aanvaardt de naastenliefde voor de gehele mensheid; besteedt niet alles wat ge bezit aan uw zelfzuchtige zelf. Laat hem die twee mantels heeft één geven aan hem die er geen heeft; geeft een deel van alle voedsel dat ge hebt aan hen die het nodig hebben.

En toen de tollenaars kwamen en vroegen; Wat moeten wij doen? antwoordde Johannes hen: Wees eerlijk in uw werk; verhoog uit eigen belang de schatting niet die gij moet innen; neem niets meer dan wat uw koning vraagt.

En toen de soldaten vroegen: Wat moeten wij doen? antwoordde de wegbereider: Doe niemand geweld aan; eis niets wat verkeerd is en wees tevreden met het soldij wat ge ontvangt.

Onder de joden kwamen er velen die de komst van de Christus verwachtten en zij zagen Johannes voor de Christus aan. Maar Johannes antwoordde op hun vragen: Ik doop met water, als symbool voor de reiniging van de ziel; maar wanneer hij komt, die komende is, voorwaar, hij zal dopen met de heilige geest en met vuur reinigen.

Hij heeft de wan in zijn hand en hij zal de tarwe van het kaf scheiden; het kaf zal hij wegwerpen, maar alle graankorrels verzamelen. Dit is de Christus. Voorwaar, hij komt, en hij zal met u gaan en gij zult hem niet kennen. Hij is de koning; ik ben niet waard de schoenriem van zijn schoenen los te maken.

En Johannes verliet Bethanië en ging weer naar de doorwaadbare plaats van de Jordaan terug.

Het nieuws bereikte Gallilea en Jezus ging met de menigte naar de doorwaadbare plaats van de Jordaan, waar de wegbereider predikte. Toen Jezus de wegbereider zag, zei hij:

Voorwaar, de man Gods. Voorwaar, de grootste van de zieners. Voorwaar, Elia is teruggekomen. Voorwaar, de boodschapper, die God gezonden heeft om de weg te bereiden. Het koninkrijk is nabij.

Toen Johannes Jezus tussen de menigte zag staan, zei hij: Ziedaar, de koning, die komt in de naam van God. En toen Jezus zei tot Johannes: Ik wil in water gewassen worden als symbool voor de reiniging van de ziel; antwoordde Johannes:

Gij hebt geen wassing nodig, want gij zijt rein in denken, woorden en daden. En áls gij gewassen moet worden, dan ben ík niet waardig dit rituaal te verrichten.

En Jezus zei: Ik ben gekomen om een voorbeeld te zijn voor de mensenkinderen, en wat ik hun vraag te doen, dat moet ik ook zelf doen; en alle mensen moeten gewassen worden, als symbool voor de reiniging der ziel. Deze wassing, die wij volvoeren als een rituaal – wij noemen het nu ‘dooprituaal’  –  zal voortaan zo genoemd worden.

Uw werk, profetische wegbereider, is om de weg te bereiden en de verborgen dingen te openbaren. De massa is open voor het levende woord, en ik ben gekomen om door u aan de gehele wereld bekend gemaakt te worden, als de profeet van de drie-enige God, en als de uitverkorene om de Christus aan de mensen te openbaren.

Toen leidde Johannes Jezus naar de rivier bij de doorwaadbare plaats en hij doopte hem in de heilige naam van Hem, die Jezus gezonden had om de Christus aan de mensen te openbaren. En toen zij uit de rivier opstegen, daalde de heilige adem neer in de gedaante van een duif en zette zich op het hoofd van Jezus.

Een stem uit de hemel zei: Dit is de zeer-geliefde zoon van God, de Christus, de geopenbaarde liefde van God.

Johannes hoorde de stem en begreep de boodschap die de stem doorgaf. Jezus ging zijns weegs en Johannes predikte tot de menigte. En allen die hun zonden beleden en zich van hun kwade tot de goede wegen bekeerden, werden door de wegbereider gedoopt, als symbool van de uitwissing van de zonden van de gerechtigheid.

Bron: Aquarius Evangelie, hoofdstukken 63 en 64

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE TRILOGIE (FREE PDF-DOWNLOADS IN ENGLISH)