spirituele tekst 2

Mysteriën van de ziel week 2: Ontstijgen aan de dualiteiten

Spirituele tekst: Vermaning van de ziel (hoofdstuk 3)

 

18 Citaat mysterien en symbolen van de ziel

 

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

De eigenschappen van de stoffelijke wereld zijn nooit constant. Zij zijn steeds onderling met elkaar in strijd en onverenigbaar met elkaar. Wees er daarom voor op uw hoede, o ziel. Wend u af van deze schijn; het zijn de dingen waarmee ge u niet moet verbinden.

Gij, o ziel, zijt enkelvoudig – zij zijn veelvoudig. Gij zijt vrij van bedrog – zij zijn bedrieglijk. Gij zijt waarlijk levend – zij bezitten geen waarlijk leven. Gij zijt zoals ge zijt – zij omkapselen, verhullen, zij zijn illusies, veranderlijk en vergankelijk.

Wees daarom waakzaam, let op uzelf, opdat ge niet door hen tot slaaf wordt gemaakt en afgehouden wordt van uw gestelde doel. Verwaarloos, o ziel, uw werkelijke aard niet, die enkelvoudig, waar en werkelijk is en van hoge waardigheid; en vertrouw niet op de
stoffelijke dingen, die meervoudig, onderling afstotend, bedrieglijk en perfide zijn, opdat ge niet verdwaalt en ondergaat.

Hoe lang nog, o ziel, zullen onbevredigende verlangens naar de zintuiglijke wereld nog vat op u hebben, vluchtend van de ene sensatie naar de andere, van heet naar koud, van koud naar heet, van honger naar verzadiging, van verzadiging naar honger.

Zolang ge afhankelijk zijt van de stoffelijke dingen, is het niet  te bevredigen verlangen ernaar uw lot. Eenmaal in uw bezit, is er de kwelling ze te verliezen. Als ze u ontnomen worden, is de
kwelling voorbij, maar knaagt verdriet en spijt om het verlies.

Leg daarom af, o ziel, wat deze pijn en dit verdriet veroorzaakt. Heb geen spijt dat ge zodoende verdriet, zorg, vrees en pijn ten gevolge van onbevredigende verlangens verlaat. Erger u niet langer dat ge, aldus bevredigd, vrij van angst en blij wordt.

Hij die onbevredigde verlangens verkiest boven rust is een dwaas; een dwaas gaat op dwaalwegen en hij die dwaalwegen volgt, loopt zijn ondergang tegemoet.

De stoffelijke wereld beneden, o ziel, is het verblijf van onbevredigd verlangen, van vrees, ontwaarding en droefenis. Boven is de wereld van de geest, van rust, ontoegankelijk voor angst, getuigende van hoge waardigheid en blijdschap.

Beide werelden hebt ge gezien, in beide werelden hebt ge geleefd, Maak nu een keuze in overeenstemming met uw ervaring. In beide kunt ge wonen, door geen van beide zult ge worden uitgeworpen of verwaarloosd. Maar het is voor een mens onmogelijk tegelijkertijd gekweld te worden door onbevredigende verlangens én in rust te zijn, verheven te zijn, én ontaard, verheugd te zijn én verdrietig. In de mens kunnen de liefde voor deze wereld en de liefde voor een andere wereld niet verenigd worden. Dat is onmogelijk.

Gij zijt, o ziel, geboren uit een bepaalde stam en van die stam zijt ge de tak. Hoe ver de tak ook van de stam verwijderd is, er blijft een verbinding en een overeenkomst tussen stam en tak. Uw voedsel ontvangt ge van de stam. Indien er iets geplaatst wordt tussen de stam en de tak, wordt de verbinding en de voeding verbroken en zal de tak verdorren en sterven.

Overdenk dit, o ziel, en stel in uw wezen vast dat ge bestemd zijt terug te keren tot de schepper. Hij is de stam waaruit ge gegroeid zijt. Leg daarom alle smetten en lasten van de stoffelijke wereld af, zodat alles verdwijnt wat u weerhoudt om tot uw ineigen hoge wezen terug te keren, tot de stam, uw oorsprong.

Indien ge lage en onwaardige daden wilt vermijden, richt dan uw gedachten op de bron waaruit zij ontstaan en verwijder u ervan. Die bron is liefde voor de dingen van deze wereld.

Als ge nobele en goddelijke daden wilt verrichten, richt dan uw gedachten op de wortel waaruit zij ontstaan. Plant deze wortel in uzelf en verzorg hem. Die wortel is: afkeer van de dingen van deze wereld. Indien ge dit doet, laat er dan geen valse schijn bij zijn. Zorg dat ge niet door overdreven voorzichtigheid tot lafheid geleid wordt, waardoor ge de moed en de eer zoudt verliezen en zelfverguizing en zelfvernedering uw deel zouden worden.

Alles wat niet uit de materie gevoed wordt, is de werkelijkheid en deze waarlijk zijnde werkelijkheid is onstoffelijk. Wanneer de werkelijkheid zich met de materie verbindt, zal zij een vorm aannemen die met haar bedoeling in overeenstemming is.

Verwijder u zover mogelijk, o ziel, van de verbrokkeling. Als ge door het leven zelf naar de eenheid, het universele geleid wordt, aanvaard het in vrijheid en berusting. Hierdoor zullen kwellingen, zorg en moeite van u afvallen. Zoals een man, bij het opkomen van de zon, de met veel moeite verworven lamp om te zien in de nacht terzijde zet.

Hoed u voor alles wat laag en onwaardig is. Neem er niets van in uw wezen op, zodat uw karakter zich niet misvormt, waardoor het afstotend zou kunnen werken op uw ware natuur en ge voor uzelf  een hindernis zoudt worden op het pad van terugkeer naar uw ware thuis.

Weet dat de vereerde en verheven Schepper van het universum het edelste van alles is. Verbind u dan met het edele en door één te worden met de bron in uw wezen, komt ge nader tot Hem die u geschapen heeft. Wees ervan overtuigd dat het onedele zich voegt bij het onedele, en het edele bij het edele.

Gij zijt in de wereld der dingen – een wereld die in wording is, en toch zoekt ge er rust. Hoe kan iets in rust zijn in een wereld die in wording is? Zolang een boot op het water drijft, is hij niet stil of in rust. Als hij op een bepaald moment stil is, is het slechts bij toeval. Even later begint het water echter wederom alles op het oppervlak heen en weer te schudden.

De boot komt slechts dan tot rust als hij uit het water aan land getrokken wordt. Dat is de plaats waar hij vandaan komt en die in dichtheid en gewicht gelijk is aan de boot. Dan en niet eerder is hij waarlijk tot rust gekomen. Evenzo kan de ziel, zolang zij nog verbonden is met de deiningen van de stoffelijke wereld, niet stil zijn of maar even tot rust komen. Maar als zij terugkeert tot haar bron en wortel, dan is zij stil en in rust. Dan is zij vrij van ellende, vernedering en dwaling in het land van het vreemdelingschap.

KLIK VOOR DE BESCHOUWING BIJ DEZE TEKST

Vermaning van de ziel Hermes TrismegistusVERMANING VAN DE ZIEL BESTELLEN