podcast 9

Mysteriën van de Pistis Sophia

Dienstbaar zijn aan het licht, podcast 9 van 9 (slot)

 

GA NAAR HET AFSLUITENDE WEBINAR OP ZONDAG 28 MAART 2021, 15.30 UUR

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE PISTIS SOPHIA

EN ONTVANG HET PROCES VAN TRANSFIGURATIE BIJ UW BESTELLING

Het kost tijd en volharding om tot het punt te komen nooit meer te hoeven twijfelen of te vergeten: ‘Ik draag een vonk van het pleroma in mijn hart.’ Die vonk is een beginpunt van de terugkeer tot de onvoorstelbaarheid van het leven in de schoot van de god-moeder, de Pistis Sophia. Die levensbasis heeft ons doen besluiten: ‘Ik verlaat vader en moeder om de verlosser te volgen en een discipel te worden.’

Ons bewustzijn kan zich nu openen voor de schatkamer van het licht en brengt ons voorbij het denken, willen en voelen in de eindeloze chaotische voorstellingen van de wereld. Of verliezen we ons bewustzijn opnieuw? Laten we onze ziel weer alle lichtkracht verliezen, omdat we onvoorzichtig en overmoedig zijn, misschien wel arrogant? 

Als wij in dialoog blijven met de verlosser, dan kan de lichtmens in ons zich tot zijn volle sterkte ontwikkelen. Dan kan de balans doorslaan van een leven vol verwarring en twijfel en af een toe een straaltje licht, naar het dienstbaar zijn aan het licht. 

Dan doet onze plaats in de wereld er niet meer toe. We zijn altijd verbonden met mensen die naar het licht verlangen. Dat is het logische gevolg van het ontwaken van de ziel, in de schoot van de Pistis Sophia. Vanaf dan kunnen wij iets betekenen voor de mensheid en ontvangen we alle licht en kracht van de vele levensgolven die met ons zijn verbonden. 

Als we iets kunnen leren van de mythe van de Pistis Sophia, dan is het wel dat dwars door alle ellende, problemen, gevoelens van verlatenheid, twijfel en pijn er een vertrouwen kan groeien. Het berouw van de Pistis Sophia is de zekerheid dat het licht zal overwinnen. Als de duisternis ons van alle kanten omringt, dan zal ons vertrouwen sterk genoeg zijn om niet op te geven. Want lang voordat de Pistis Sophia zich van de aanwezigheid van de verlosser bewust wordt, verzwakt deze de greep die de archonten op haar hebben.

De lichtmens is al in ons wezen werkzaam, lang voordat onze ziel niet meer twijfelt aan de overwinning van het licht op de duisternis. Daarom is het zeker niet vreemd dat problemen in het dagelijkse leven al onze aandacht opslokken. Dat als we pijnlijke ervaringen moeten doormaken, we ons door het licht verlaten voelen. De eenzaamheid kan ons op wegen brengen die ver af lijken te staan van wat we ooit in ons hart hebben ervaren.

We zijn geboren uit de kracht van de archonten en we weten dat die een krachtige greep op ons hebben via de valse geest. We weten hoe de heimarmene ons lot voltrekt vanaf onze eerste ademtocht. Er ligt veel in ons lot besloten waar we niet aan ontkomen. De intensiteit daarvan loutert onze ziel, of we dit willen of niet.

De oogst van ons leven hangt echter niet af van wat de valse geest ons ingeeft. Die speelt met de programmaatjes die in onze psyche af te spelen zijn. Programmaatjes die steeds eenzelfde uitkomst geven en als we niet uitkijken, gaan we daar een identiteit aan ontlenen: een persoonlijkheid die zijn plaats opeist in de ordening van Adamas de Tiran. Daar komt onze zelfverzekerdheid ten opzichte van veel zaken in het leven vandaan, want daar zijn we iemand, daar worden we beloond.

De oogst van ons leven is wat er tot stand komt uit het pleroma in ons hart. Keren we onze ziel naar het licht van deze innerlijke zon om het te weerkaatsen in de nacht van het aardse leven? Zijn we op dat punt aangekomen dat de lichtziel zijn lichtkleden kan ontvangen uit de schatkamer van het licht? Dan zal de oogst rijk zijn, en ons bevrijden van het rad van het lot van de archonten. Onze ziel zal bij het verlaten van het lichaam voor de maagd van het licht gebracht worden om opgenomen te worden in de lichtheid van het leven in de orde van Sabaoth.

Er is een werk dat in de mysteriescholen van alle tijden wordt uitgevoerd. Het is de opbouw van een structuur die het voor mensen van vlees en bloed mogelijk maakt tijdens het leven ingewijd te worden in de mysteriën van de verlosser. De gemeenschap die het Evangelie van de Pistis Sophia  heeft voortgebracht, getuigt van het bezit van deze structuur en tevens van een diepe kennis van het inwijdingsproces. Naast het Evangelie van de Pistis Sophia heeft deze gemeenschap ons ook de boeken van Jeû nagelaten. Daarin staat beschreven hoe Jeû de schatkamer van het licht emaneert als onmisbaar veld van licht voor het proces van inwijding. In de orde van Jeû komen we tot de dialoog met de verlosser, die ons gaat inwijden in de mysteriën die zich bevinden in het lichtkleed dat hij heeft ontvangen uit de schatkamer van het licht. In ons leven van alle dag, dragen wij het licht met ons mee bij alles wat we doen. Zo kan het licht in de duisternis stralen voor de velen die komen.

Citaat uit hoofdstuk 96: Verlossing door het woord van de Onuitsprekelijke 

Dit is het enige woord van de Onuitsprekelijke. En ik zal u de verklaring van al hun mysteriën en het karakter van elk daarvan en de wijze van hun voltooiing in al hun vormen geven. En ik zal u het mysterie van de Enige, van de Onuitsprekelijke zeggen en al zijn eigenschappen en al zijn vormen en zijn gehele stelsel, waarom het uit het laatste lid van de Onuitsprekelijke is voortgekomen. Want dat mysterie is voor hen allen de openbaring en dat mysterie van de Onuitsprekelijke is bovendien een enkel woord dat ook bestaat in de taal van de Onuitsprekelijke en het is het stelsel van de verklaring van alle woorden die ik tot u gesproken heb. 

En wie het enige woord van dat mysterie ontvangen zal dat ik u nu zeggen zal, en al zijn eigenschappen en al zijn vormen en de wijze waarop het zijn mysterie zal voleindigen, want u bent volmaakt en volkomen volmaakt en u zult de gehele kennis van dat mysterie en zijn gehele stelsel voleinden want u zijn alle mysteriën toevertrouwd, hoor nu, opdat ik u dat mysterie zeggen zal. Dat wil zeggen, wie nu het enige woord van dat mysterie dat ik u gezegd heb, ontvangen zal, wanneer hij uit het lichaam van de materie voortkomt en wanneer de ontvangers van de vergelding komen en hem uit het lichaam van de materie van de archonten verlossen, dan zal zij dadelijk wanneer zij uit het stoflichaam verlost wordt een grote lichtstroom worden te midden van deze ontvangers, en de ontvangers zullen voor het licht van die ziel zeer vrezen en de ontvangers zullen uitgeput raken en neervallen en geheel en al aflaten door de vrees voor het grote licht dat zij gezien hebben. En de ziel die het mysterie van de Onuitsprekelijke ontvangt, zal zich hoog verheffen, zijnde een grote lichtstroom en de ontvangers zullen haar niet kunnen grijpen en niet weten hoe de weg is die zij zal gaan. Want zij wordt een grote lichtstroom en verheft zich hoog, en geen kracht is in staat haar zelfs maar vast te houden, noch in staat haar ook maar te naderen. 

Maar zij doortrekt alle gebieden van de archonten en alle gebieden van de emanaties van het licht en zij geeft in geen enkel gebied antwoord, noch geeft zij rechtvaardigingen, noch geeft zij geheime tekenen, noch zal namelijk enige kracht van de archonten, noch enige kracht van de emanaties van het licht in staat zijn die ziel te naderen, maar alle gebieden van de archonten en alle gebieden van de emanaties van het licht – eenieder looft haar in hun gebieden, terwijl zij vrezen voor het licht van deze stroom dat die ziel omhult totdat zij ze alle doortrekt en gaat naar het gebied van het erfdeel van het mysterie dat zij ontvangen heeft, dat wil zeggen, tot het mysterie van de Enige, van de Onuitsprekelijke. En totdat zij met zijn leden verenigd is, voorwaar, ik zeg u: zij zal in alle gebieden zijn in de korte tijdspanne waarin een mens een pijl afschiet. 

Daarom nu, voorwaar, ik zeg u: iedere mens die dat mysterie van de Onuitsprekelijke ontvangen zal en al zijn eigenschappen en al zijn vormen voleinden zal hij is een mens in de wereld, maar hij steekt hoog boven alle engelen uit en zal deze alle nog meer overtreffen. 

LEES MEER OVER DE DRIE AANBEVOLEN BOEKEN OVER DE PISTIS SOPHIA