Beschouwing 4

Spirituele Pasen 4: De innerlijke tempel reinigen
Beschouwing voor woensdagochtend, gebaseerd op spirituele tekst 3

 

BESTEL SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN

4 de innerlijke tempel reinigen

Het gnostieke pad is de weg die voert tot de opstanding van de innerlijke mens en leidt tot bevrijding van het wiel van geboorte en dood. Als in een mens het verlangen ontvlamt om dat pad te gaan, dan is dat verlangen een teken van het opvlammen van de goddelijke vonk, van het ontwaken van het christusbeginsel in het hart.

Dat verlangen is in de aanvang nog kwetsbaar en onstabiel, en als het innerlijke vlammetje, in het hart van de microkosmos, geen aandacht krijgt dan zal het spoedig doven. Want vanuit het dagelijkse leven komen veel impulsen op de mens af die de aandacht trekken en ons afleiden van dat wat opvlamde. De gnostieke bevrijdende weg kan alleen worden gegaan op basis van een ontwaakte geestvonk. Daarom wordt de leerling van de ziel aangeraden om ‘binnen te gaan in het middelpunt en op te gaan in de geest’.

Spirituele tradities zoals mysteriescholen zijn er om de mens in staat te stellen zijn verlangen naar heelwording levend te houden en hem de geestelijke voeding te verschaffen die nodig is voor de spirituele bewustwording en vernieuwing. Door een voortdurende gerichtheid op het hoge doel, die versterkt wordt in bijeenkomsten, vormen spirituele tradities een brandpunt van geestelijke energieën. Deze krachten vloeien vanuit dat brandpunt uit in een krachtveld waarin de leden van de spirituele traditie kunnen ademen en waardoor de innerlijke mens in hen kan groeien.

Citaten Spirituele Pasen met boek.024

BESTEL SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN

In veel spirituele scholen spelen tempels een essentiële rol. Een tempel is, als het goed is, meer dan een gebouw waar religieuze bijeenkomsten worden gehouden. Een waarachtige tempel is een brandpunt van spirituele kracht, een onzichtbaar reservoir van geestelijke energieën die steeds aangevuld worden en door een volgehouden gerichtheid in kracht toenemen.

Citaten Spirituele Pasen met boek.025

BESTEL SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN

Een tempelgebouw kan alleen maar als werkelijke tempel, dus als spiritueel brandpunt, functioneren als het in alle opzichten rein wordt gehouden. Stoffelijk vuil, lawaai, afbrekende of wondende gedachten en aardse gerichtheden verstoren het uiterst gevoelige tempelveld en verzwakken het, of kunnen er zelfs toe leiden dat het zich geheel terugtrekt.

In dit licht wordt het begrijpelijk wat Jezus bedoelt als hij de veehandelaren en de geldwisselaars, die hij in de tempel van Jeruzalem aantreft, terecht wijst. Veel minder begrijpelijk is echter de wijze waarop Jezus, die wordt beschouwd als de incarnatie van de Universele Liefde, hier tekeer gaat. In hoofdstuk 71 van Het evangelie van de heilige twaalven lezen we:

Het joodse paasfeest was aanstaande en Jezus ging opnieuw van Bethanië naar Jeruzalem. Daar trof hij in de tempel handelaars aan die ossen en schapen en duiven verkochten, en ook zaten er geldwisselaars. Nadat hij van zeven touwen een zweep had gemaakt, joeg hij hen allemaal de tempel uit, bevrijdde de schapen, de ossen en de duiven, verstrooide het geld van de wisselaars en wierp de tafels omver.

Hij zei tegen hen: ‘Haal dit alles weg; maak van het huis van mijn vader geen handelsplaats. Staat er niet geschreven: Mijn huis is een gebedshuis voor alle volken? U hebt er echter een rovershol van gemaakt en het met alle soorten van gruwelen vervuld.’

Hij stond niet toe dat iemand een schaal met bloed door de tempel droeg of dat enig dier gedood werd. Toen herinnerden de leerlingen zich dat er geschreven stond: De ijver voor uw huis heeft mij verteerd.

Het evangelie van de heilige twaalven 71:1-4

Het gedrag dat Jezus hier vertoont is zo in tegenspraak met al het andere dat over hem geschreven is, dat je bijna zou denken dat dit verhaal niet authentiek is. Toch staat het in alle vier evangeliën in de Bijbel. In het verleden is de letterlijke interpretatie van het verhaal over de tempelreiniging door velen aangehaald om gewelddadig en agressief gedrag goed te praten.

Maar als we de innerlijke sleutel toepassen, dan toont zich een heel ander beeld. Het verhaal over de tempelreiniging is namelijk geen historisch verslag. Het verhaal van de tempelreiniging geeft, zuiver spiritueel beschouwd, informatie over de innerlijke weg aan de hand van beelden. De juiste sleutel is in het verhaal zelf te vinden. In hoofdstuk 71 van Het evangelie van de heilige twaalven lezen we verder:

De joden zeiden tegen hem: ‘Wat geeft u ons voor teken door het doen van deze dingen?’
Jezus antwoordde: ‘Ik zeg u nogmaals: vernietig deze tempel en in drie dagen zal ik hem laten herrijzen.’

Toen zeiden de joden: ‘Zesenveertig jaren heeft de bouw van deze tempel geduurd en u wilt hem in drie dagen oprichten?’

Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij later uit de dood was opgestaan, herinnerden de discipelen zich dat hij hun dit gezegd had, en zij geloofden de geschriften en het woord dat Jezus gesproken had.

Het evangelie van de heilige twaalven 71:5-6

Het woord ‘tempel’ wordt hier in zeer bijzondere zin gebruikt. Het verwijst niet alleen naar een gebouw voor religieuze bijeenkomsten maar ook naar de tempel van het lichaam, waarmee niet alleen het stoffelijke lichaam wordt bedoeld maar de gehele menselijke persoonlijkheid. De menselijke persoonlijkheid is een individu dat door middel van een stoffelijk lichaam in deze wereld denkend, voelend en handelend kan optreden.

Adam, de oorspronkelijke, onstoffelijke, goddelijke mens was een tempel van de geest. Door datgene dat ‘de val’ wordt genoemd, trokken de geestelijke krachten zich terug en werd de menselijke tempel ontwijd, krachteloos. In het geschonden microkosmische tempelgebouw woonden gedurende vele eeuwen ontelbare nieuwe persoonlijkheden die er allemaal hun sporen in achter lieten.

Dat gaat zo door tot er ooit een persoonlijkheid komt die ervaringsvol en krachtig genoeg is om op basis van een ontwaakte geestvonk de geschonden tempel, de microkosmos, in zijn ware functie te herstellen. Want de vonk van de geest is het spirituele brandpunt voor geestkracht, de microkosmos is het uitstralende krachtveld.

Dit proces van regeneratie kan zich daarom alleen dan voltrekken wanneer de geestvonk is ontvlamd en wanneer de persoonlijkheid bereid is een tempel van de Geest te worden en tot op het niveau van het stoffelijke lichaam te worden vergeestelijkt. Dit proces wordt transfiguratie genoemd; innerlijke tempelbouw, waarbij het opstandingslichaam tot stand komt.

De mens die zijn innerlijke roeping gaat volgen, zal daarom gereinigd worden van alles wat de instroming van spirituele kracht belemmert. Stap voor stap worden de op het aardse leven gerichte krachten losgebroken om nieuwe ruimte te maken voor spirituele kracht.

Een vloer kan zichzelf niet vegen en daarom worden al die reinigingen voltrokken door het geestelijke licht dat steeds sterker in de tempel van de betrokkene kan indalen. Als het christusprincipe in de mens is ontwaakt en de innerlijke Christus in hem een zekere kracht heeft verkregen, dan worden de zeven stralen in hem werkzaam. Deze stralen van de Zevengeest, gesymboliseerd door de zweep met zeven touwen, verbreken datgene in de mens wat zich niet harmonisch verhoudt tot het goddelijke leven.

De sterker wordende lichtkrachten veroorzaken nogal wat consternatie in het leven van de gnostiek strevende mens. Vermeende zekerheden worden hem als het ware uit handen geslagen. De hebzucht, gesymboliseerd door de kooplieden en de geldwisselaars, wordt uit de innerlijke tempel gedreven.

Ook het schaapachtige kuddegedrag, waarbij zonder nadenken de weg van de meerderheid wordt gevolgd, moet plaats maken voor de zelfautoriteit. Want alleen op basis daarvan kan een mens het eigen leven de juiste richting geven met behulp van het innerlijke kompas. De schapen staan ook symbool voor die krachten in de mens die op zich helpend zijn voor het spirituele pad, maar in onwetendheid nog worden ingezet op het aardse vlak van leven.

En het is de kracht van de os om in gestage tred voort te gaan op een eenmaal ingeslagen weg, maar ook de os is nog in handen van de handelaren van deze aarde: onze bezitsdrang. De lichtkracht laat deze kracht vrij, buigt deze kracht om naar het hogere leven zodat het nieuwe pad met krachtige tred kan worden betreden.

Iedere mens kent wel het verlangen naar romantische liefde, de Venus-liefde. Dit verlangen wordt  gesymboliseerd door de duiven. Maar het menselijke hart is tot veel groter liefde in staat. Het hart is een tempel op zich, de woonplaats voor de Universele Liefde die alles en allen omvat. Als de duiven worden vrijgelaten uit de handen van de kooplieden, verheffen zij het hart tot de universele, alomvattende Liefde. Die universele Liefde is een hogere octaaf van de liefde van Venus en wordt gesymboliseerd door Uranus.

Iedere leerling van de ziel die weet te volharden op het gnostieke pad, maakt wel eens een periode mee waarin zijn leven een complete chaos lijkt omdat bijna alles wat hij onderneemt bij zijn handen afbreekt. Gelukkig is dat tijdelijk en leert hij herkennen dat het afbreken van belemmerende structuren nodig is om de nieuwe innerlijke tempel te bouwen. De rups moet eerst sterven voordat deze een vlinder kan worden. De ware leerling van de ziel laat dat in rust en vertrouwen gebeuren.

Jezus kondigde aan dat hij in drie dagen een nieuwe tempel zou bouwen en de evangeliën vertellen dat hij na drie dagen opstond uit de dood. Ook hier is weer de innerlijke sleutel van toepassing want de drie dagen die worden genoemd, duiden erop dat het proces drievoudig is. En dat komt tot uitdrukking in een bekend motto uit de zeventiende eeuw dat luidt:

Uit God worden wij geboren
In Jezus sterven wij
Door de heilige Geest worden wij wedergeboren

Bron: Spirituele Pasen en Pinksteren

BESTEL SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN

GA NAAR SPIRITUELE TEKST 4 VAN SPIRITUELE PASEN (VOOR WOENSDAGAVOND)

4 gedachten over “Beschouwing 4

 1. Ilse Zijlstra

  De tijden van ontij voorbij

  Waarom zou ik scheep gaan?
  Als antwoord op een roep
  van een nooit vergeten thuis
  Ik leef op een zee van zoeken
  maar weet de haven in mijn hart
  in het land van licht en liefde

  Ik zet koers
  en navigeer op dat
  wat in de sterren staat geschreven
  Van Bethlehem naar Golgotha
  zal Adam schipbreuk leiden
  maar piraten weten zeker
  dat doden niet daadwerkelijk sterven

  Het is tijd om de zeilen op te hijsen
  en met Pasen door de poort te gaan

  Gooi de trossen los
  van de mentale geprogrammeerde structuren
  en licht het anker van oeroude driften
  die overkomelijk blijken te zijn

  Het nieuwe reilen en zeilen
  is in aantocht
  We naderen een rijke atmosfeer
  Ik voel, ik adem opstanding in

  Ik weet
  dat de waarheid niet naakt is geboren
  maar in symbolen is gehuld

  Ik weet
  dat we de bokken nu
  van de schapen scheiden
  en de Os uit de handen
  van de handel bevrijden

  Ik weet
  dat de duif nu hoger vliegt dan ooit
  en de olijftak uit Getsemane
  stevig tussen haar snavel klemt
  en brengt

  Het brood aan boord
  is ongegist
  De beker is gereed gemaakt
  voor de lafenis

  Laat het laatste avondmaal
  deze keer
  de eerste dis zijn
  Discipelen van het hart

  In deze stille week
  voor Pasen
  is rust de meester
  van de beweging

  Het kompas toont
  het levende kruis
  We koersen op
  een nieuwe tijd

 2. Jes Jespers

  De teksten in de Bijbel kunnen op 3 niveaus worden gelezen en verstaan. Letterlijk nemen van de tekst is voor waar aannemen wat er staat. Tussen de regels doorlezen (intelligent) is proberen dat wat bedoeld wordt in de temst te doorgronden (‘als een met water gedoopt ingewijde) een tekst te kunnen bevrijlen en uitleggen. Wat is ontwaken eigenlijk? Als we opgestaan zijn uit onze slaap bevinden we ons in het ‘waakbewustzijn’, ‘ontwaken’ betekent dus ‘wakker worden uit dat waakbewustzijn. In het waakbewustzinn doen we alles op de automatische piloot en doen al dagdromend onze routines. ‘Ontwaken’ is stoppen met dagdromen en gaan waarnemen wat er in onze geest ook in samenhang met de buitenwereld gebeurt. De stenen tempel niet langer aanzien voor de tempel die gereinigd moet worden, maar de geest zien als de tempel waar het om draait. De geest heeft woorden nodig om tot begrijpen te kunnen komen, de ziel, het ‘christusbewustzijn’ in ons is eeuwig en kan dat alleen zijn omdat hij ’tijd en vormeloos’ is, dus niet een fenomeen is van onze fysieke en tijdelijke dinmensie. Woorden zijn vormen die ’tijd nodig hebben’ om overvedragen te worden, behoren dus tot onze wereld. De ziel weet zonder woorden en spreekt tot ons ‘zoals de stilte spreekt’, zonder woorden maar tijdloze inzichten die helder moeten worden in de geest waar alle waarnemingen in worden geprojecteerd. De geest moet dus ontdaan worden van de herrie die het aandacht vragende denken produceert en ook ontdaan moet worden van dufheid, mist in ons hoofd, een heldere geest die tegenwoordig is is nodig om de inzichten die de ziel vanuit het niets, de leegte, aanreikt ook te kunnen ontvangen en verwerkelijken.

 3. Maria Band

  Vorig jaar volgde ik ook dit programma, maar nu komt het beter binnen. Ik merk dat ik stapsgewijs de kennis mag indrinken op mijn eigen tempo. Als ik te snel wil (ego), raak ik in de war. Heel veel is zo anders dan dat mij geleerd is. Dat kan soms angst geven. Dan kruip ik in mijn schulp terug. Toch, ik merk dat vooral hetgeen dat spontaan tot mij komt (zonder de geconditioneerde geest dus) dat dat mij bevrijdt. Als er dan een inzicht is, een opening, lucht, ruimte…dan barst ik nog wel eens in huilen uit. Niets in de wereld kan mij zo diep raken als dat, waar ik geen woorden voor kan vinden. Dat raakt een verlangen in mij waar geen aardse liefde tegenop kan.

Reacties zijn gesloten.