Achtergronden van Het evangelie van de heilige twaalven van Gideon Jasper Ouseley

 

Tegen het einde van de negentiende eeuw publiceerde Gideon Jasper Richard Ouseley (1835-1906) Het evangelie van de heilige twaalven als een feuilleton in de krant The Lindsey & Lincolnshire Star. Een eerste druk verscheen in 1901 in boekvorm en voor zover wij hebben kunnen nagaan verscheen in 1903 een eerste Nederlandse vertaling, uitgegeven in het toenmalige Nederlands-Indië. Deze vertaling is een aantal malen en in verschillende edities verschenen.

In 1965 publiceerde de Rozekruis Pers haar eerste uitgave, waarin deze vertaling enigszins was gemoderniseerd en in 1975 en daarna verschenenvan die uitgave een aantal fotomechanische herdrukken. Al deze edities, ook de Engelse, verschenen steeds zonder de naam van de schrijver, niet in de laatste plaats omdat deze daar zelf op aandrong: ‘Hoewel het mijn arbeid is geweest, is het noch mijn (geestelijk) werk, noch mijn verdienste’, was zijn standpunt.

Ouseley beschouwde Het evangelie van de heilige twaalven duidelijk niet als van hemzelf. Hij had het doorgegeven zoals hij het had ontvangen; er is zelfs een Engelse editie waarin Ouseley niet de schrijver maar de ‘vertaler’ van dit evangelie wordt genoemd.

De reden dat de Rozekruis Pers indertijd (1965) besloot dit evangelie te publiceren, lag niet in de veronderstelling dat het hier het een occult geschrift betrof, langs spiritistische weg verkregen. Het werd uitgegeven vanwege het feit dat nagenoeg iedere bladzijde getuigt van de levenshouding van de Bergrede, die de levenshouding van de zielemens is.

De tekst van ‘Het evangelie van de heilige twaalven’ verwerpt de barbaarse geschriften van het Oude Testament, waarin het offeren van dieren en zelfs van eerstgeborenen als normaal wordt beschouwd en dat door joden en christenen als een door God geïnspireerd boek gezien wordt. De nieuwe christelijke kerk van Jeruzalem wees het volstrekt af; in het oorspronkelijke christendom heeft het Oude Testament nooit de rol gespeeld die het had in het oorspronkelijke judaïsme.

Ouseley legt uit: ‘Het lukte de vroege christelijke (kerk)vaders, die de oorspronkelijke bronnen en informatie vernietigden van de evangeliën die door hen in de Bijbel werden opgenomen, niet om alles te laten verdwijnen. Het is verbazingwekkend te bemerken, naarmate er door nauwgezet onderzoek meer en meer aan het licht komt, hoe de wereld door hen is bedrogen. Deze ‘correctores’ verwijderden uit de evangeliën bepaalde leringen van Jezus die zij niet wilden volgen.

Ouseley was een bescheiden man, erg arm en van onbesproken levenswandel. Hij heeft er geen geheim van gemaakt op welke wijze hij de teksten had geschreven: hij had ze ontvangen, niet in seances of op andere spiritistische wijze, maar ‘in dromen en in visoenen van de nacht’. Het is niet in het Aramees geschreven maar direct in het wat plechtstatige Engels van de negentiende eeuw, en verwijst sterk naar een levenshouding die de Bergrede-levenswijze dicht nadert.

Het feit dat Ouseley de vertaling van het Evangelie ‘uit de geest’ heeft ontvangen wil niet zeggen dat het hierdoor een grotere betekenis heeft dan de vier bekende evangeliën. Voor alle evangeliën geldt immers dat zij niet anders doen dan ‘het verheven drama van de verborgen geestelijke geschiedenis van de mens’ schetsen, dat wil zeggen: van de ziel.

Een voordeel is evenwel dat het onderhavige evangelie is ontsnapt aan de pen van ‘correctores’ maar ook aan die van de vervalsers, waaronder de andere vier ernstig te lijden hebben gehad.

Ouseley schreef: ‘Door involutie en evolutie zal de redding van de wereld plaatsvinden, door het neerdalen van de geest in de stof en het opstijgen van de stof in de geest, door alle tijden heen.’

Ouseley zelf is een voorbeeld van hoe de geest in de stof werkzaam kan zijn. Een ding staat vast: zonder een hogere hulp had hij het evangelie nooit kunnen schrijven, en dat die hulp van verheven oorsprong was, bewijst het resultaat. De laatste regels van het evangelie luiden dan ook: ‘Glorie aan God, door wiens kracht en hulp het is geschreven.’


KLIK HIER OM HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN TE BESTELLEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *