Citaten over reïncarnatie – spreuken over karma

Het christendom verwerpt de idee van de reïncarnatie. Deze misvatting is des te ernstiger, daar het de mensen belet te begrijpen hoe de goddelijke gerechtigheid zich openbaart. Geen wonder als vervolgens alles belachelijk lijkt: als je de diepe reden niet ziet van situaties en gebeurtenissen, worden ze onbegrijpelijk en kom je tot de conclusie dat overal onrecht heerst.
Omraam Mikhaël Aïvanhov

De wet van wedergeboorte is een grote natuurlijke wet op onze planeet. Het is een proces dat onder de wet van evolutie valt. Zij wordt bepaald door de wet van oorzaak en gevolg.
Alice A. Bailey

Reïncarnatie is een proces van progressieve ontwikkeling, dat mensen in staat stelt van de grofste vormen van onnadenkend materialisme over te gaan naar geestelijke volmaking en intelligente perceptie en dat de mens mogelijk maakt een lid te worden van het koninkrijk van God (het zielenrijk).
Alice A. Bailey

Zielen incarneren in groepen, en dat gebeurt cyclisch, met de bedoeling tot juiste verhoudingen met God en de naaste te komen.
Alice A. Bailey

De ziel kent geboorte noch dood. En eenmaal zijnde, houdt zij nooit op te zijn. Ze is ongeboren, eeuwig, immer-zijnd, onsterfelijk en oorspronkelijk. Ze wordt niet gedood wanneer het lichaam wordt gedood.
Bhagavad-gita, II.20

Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich.
Bijbel, Psalm 126:5

Wie onrecht ploegen en moeite zaaien, die maaien het.
Bijbel, Job 4:8

Want wind zaaien zij en storm oogsten zij.
Bijbel, Hosea 8:7

Met de maat waarmee gij meet, zal u gemeten worden.
Bijbel, Marcus 4:24

Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Bijbel, Galaten 6:7

Na dit leven van lijden komt wel een voortbestaan in hemel of hel, maar zelfs de hemelse vreugden zijn voorbijgaand. Dan volgt weer een nieuw bestaan op aarde, dat even vergankelijk, even vluchtig is als al het voorafgaande.
Siddhartha Gautama Boeddha

Je bent wat je diepe, bezielende wens is. Zoals je wens is, zal je wil zijn. Zoals je wil is, zullen je daden zijn. Zoals je daden zijn, zal je lot zijn.
Brihadaranyaka Upanishad

Het is een geheim van de wereld dat alle dingen voortbestaan en niet sterven, maar alleen even uit het gezicht gaan en later terug komen. (…) Niets is dood: de mensen veinzen dat ze dood zijn en ondergaan schertsbegrafenissen en dito lijkredes, en daar staan ze weer gezond en wel voor een raam naar buiten te kijken in een nieuwe en vreemde vermomming.
Ralph Waldo Emerson

Laten we de zaak onder ogen zien: niemand die zijn verstand bij elkaar heeft kan ʻdiep van binnenʼ naar zichzelf kijken zonder aan te nemen dat hij altijd al geleefd heeft en altijd zal blijven voortleven.
Erik Erikson

Ik geloof dat ik, zoals ik mezelf in de wereld zie bestaan, in deze of gene gedaante altijd zal blijven doorbestaan.
Benjamin Franklin

Ik kan niet geloven dat de mensen elkaar onderling altijd vijandig gezind zullen blijven, en aangezien ik in de leer van de wedergeboorte geloof, koester ik de hoop dat ik, zo niet in dit leven, dan toch in een volgend, de hele mensheid als vriend zal kunnen omhelzen. Mahatma Ghandi

De menselijke ziel is als water: uit de hemel komt het, naar de hemel stijgt het en terug naar de aarde moet het weer, in een eeuwige kringloop.
Johann Wolfgang von Goethe

Ik ben er geheel van overtuigd dat de ziel onvergankelijk is en dat haar werking voortduurt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zoals de zon die voor onze aardse ogen ʻs avonds schijnt onder te gaan, maar in werkelijkheid nooit ondergaat en onafgebroken voortgaat zijn licht te verspreiden.
Johann Wolfgang von Goethe

Onze vrienden zijn allemaal zielen die we in vroegere levens al gekend hebben. Zo raken we tot elkaar aangetrokken. Dat gevoel heb ik met vrienden. Het doet er niet toe of ik ze nog maar één dag ken. Ik ga niet zitten wachten tot ik ze twee jaar ken, want we moeten elkaar al eerder hebben gekend, weet je wel.
George Harrison

De leer van de zielsverhuizing dient ertoe om de mens een aannemelijke verklaring voor de werking van de kosmos te geven. Alleen overijld te werk gaande denkers zullen haar verwerpen op grond van de gedachte dat alles er absurd zou door worden.
Thomas Huxley

Ook in mijn vorige leven geloofde ik al niet in reïncarnatie.
Fons Jansen

Ik kon me heel goed indenken dat ik in vroegere eeuwen geleefd zou kunnen hebben en toen met vragen opgescheept werd die ik niet beantwoorden kon. En dat ik wedergeboren moest worden, omdat ik de opdracht die me gegeven was nog niet voltooid had.
Carl Gustav Jung

De tocht van de ziel naar de aarde waar zij incarneren, is lang en vermoeiend. Daarom zijn er onderweg rustplaatsen. De gestorvenen, op weg naar ʻbovenʼ, gaan ook een lange en vermoeiende weg en rusten uit bij dezelfde pleisterplaatsen. Afdalende zielen horen verhalen van opstijgende zielen en denken later dat het hun eigen herinneringen zijn aan een eerder leven.
Inayat Khan

Bevrijding is niet voor enkelen, voor uitverkorenen weggelegd, maar voor iedereen die ophoudt met het scheppen van karma.
Jiddu Krishnamurti

Het doet er niet zoveel toe of je in God gelooft of niet, of je in Boeddha gelooft of niet, of je in reïncarnatie gelooft of niet. Je dient een goed leven te leiden.
Dalai Lama

De weg waarlangs de mensheid tot haar volmaaktheid komt, moet eerst ieder afzonderlijk de één eerder, de ander later) hebben afgelegd. – ʻIn één en hetzelfde leven hebben afgelegd? Kan hij in één enkel leven een zinnelijke jood en een geestelijke christen zijn geweest? Kan hij in één enkel leven beide achter zich hebben gelaten?ʼ Dat zeker niet! – Maar waarom zou niet iedereen meer dan één keer in deze wereld geleefd kunnen hebben?
 Gotthold Efraim Lessing

Boontje komt om zijn loontje.
Nederlands gezegde

Wie goed doet, goed ontmoet.
Nederlands gezegde

Wie hier de volmaaktheid niet bereikt, bereikt haar misschien aan gene zijde of moet de aardse levensweg nogmaals afleggen. Zou er daarginds niet ook een dood bestaan, waarvan het resultaat de geboorte op aarde zou zijn?
Novalis

Zeg nooit tegen iemand die in reïncarnatie gelooft: ʻJe leeft maar één keer.ʼ
Jan J. Pieterse

Wanneer de strijd ten laatste voorbij is, en Samadhi bereikt, dan verdwijnt de ʻikheidʼ, met alles wat er bijhoort. Maar het is moeilijk Samadhi te bereiken! Onze ikheid is zo volhardend! Om deze reden alleen moet men nogmaals en nogmaals geboren worden.
Ramakrishna

Zolang zelfzucht bestaat, is noch het hoogste Weten, noch Verlossing mogelijk en is er geen stilstand in geboren worden en sterven.
Ramakrishna

De wet van karma grijpt u en bindt u zolang u haar werking ten opzichte van uzelf oproept. Zij moet u evenwel loslaten, indien u zich redelijk-zedelijk onder de wet van de schuldvergeving plaatst, mits dit een daad is van fundamentele levensomkering.
Jan van Rijckenborgh

Pas als de mens geleerd heeft zijn hemelse lichaam te bouwen, en als hij in die bouw vorderingen heeft gemaakt, komt voor hem eens het moment, dat hij van het wiel verlost wordt. Zijn sterven is dán een opstanding in het hemelse koninkrijk.
Jan van Rijckenborgh

Karma is van groot belang, maar van groter belang is de keuze. Karma is slechts de voorwaarde tot keus.
Helene Roerich

De reïncarnatie is begonnen in de Lemurische tijd en zal in het begin van het zesde aardetijdperk ook weer ophouden. Het is slechts een bepaalde tijd in de aarde-evolutie, waarin de mens reïncarneert.
Rudolf Steiner

Het is een grote, geweldige gedachte te weten dat -wat men ook doet- niets tevergeefs is, dat alles zijn uitwerking in de toekomst heeft. Zo werkt de wet van karma niet deprimerend, maar vervult ze ons integendeel met de schoonste gedachten van hoop.
Rudolf Steiner

Zoals we in ons huidige leven duizenden dromen dromen, is dit leven er slechts een van vele duizenden waarin we terecht zijn gekomen uit een ander, werkelijker leven (…) en keren dan na de dood terug. Ons huidige leven is slechts een van de dromen van dat werkelijker leven, en zo gaat het eindeloos door, tot het allerlaatste, het zeer werkelijke leven – het leven van God.
Leo Tolstoi

De theosofen praten over ʻjongeʼ en ʻoudeʼ egoʼs. De ʻoudenʼ zijn de egoʼs met de meeste incarnaties, en zij maken de meeste kans om over te gaan naar een volgende transmutatie. Op dit punt wordt het onderwerp ʻkarmaʼ natuurlijk onmisbaar en eigenlijk een onontkoombaar element.
Marten Toonder

Ik verzamel nu alles over reïncarnatie. Dat kost veel geld, maar je leeft tenslotte maar éénmaal.
Urbanus

Over reïncarnatie moet je niet te veel nadenken, dat moet je gewoon doen.
Toon Verhoeven

Slechts het vermoeden van een zielsverhuizing wees mij het punt, waarlangs alles naar de verlossing leidt.
Richard Wagner

En wat het leven betreft, ik denk dat het de erfenis van vele doden is. (Zonder twijfel ben ikzelf al tienduizenden maal gestorven)… En geloof dat ik weer op aarde zal komen over vijfduizend jaar. Geboorten brachten ons rijkdom en verscheidenheid. En andere geboorten brachten ons rijkdom en verscheidenheid.
Walt Whitman

Ik weet dat ik onsterfelijk ben. Ik weet dat mijn baan niet met een passer te beschrijven is. Of ik nu vandaag mezelf wordt, of over duizend of tienmiljoen jaar. Ik kan het blijmoedig nu aanvaarden, maar even blijmoedig kan ik wachten …
Walt Whitman