Spirituele tekst 6

Spirituele Pinksteren 6: De hemelvaart van Christus
Spirituele tekst voor hemelvaartsdag of voor de vrijdagavond voor Pinksteren

 

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN

Nadat Jezus zich na zijn opstanding in levenden lijve aan zijn discipelen vertoond had bleef hij negentig dagen bij hen. Hij onderwees hun en sprak tegen hen over het koninkrijk van God.

Toen hij alles wat hij moest doen gedaan had, leidde hij de twaalf met Maria Magdalena, Jozef, zijn vader, Maria, zijn moeder, en de andere vrouwen naar Bethanië, naar de Olijfberg, de plaats die hij hun had aangeduid.

Toen zij hem in hun midden zagen staan, aanbaden zij hem, maar enkelen twijfelden. Jezus zei tegen hen: ‘Ziet, ik heb u uit de mensen gekozen en heb u de wet gegeven en het woord van de waarheid. Ik heb u als het licht van de wereld samengebracht en als een stad die niet verborgen kan worden.

De tijd komt echter dat de aarde in duisternis zal zijn, en diepe duisternis over de mensen zal komen. Dan zullen de vijanden van waarheid en gerechtigheid in mijn naam regeren en zij zullen een werelds koninkrijk van deze wereld maken. Zij zullen de volken onderdrukken en ervoor zorgdragen dat de vijand lasterlijke dingen beweert.

De meningen van de mensen zullen in de plaats van mijn leringen gesteld worden en in mijn naam zal onderwezen worden wat ik nooit heb onderwezen, en zij zullen in hun tradities veel vertroebelen van wat ik hun geleerd heb.

Maar weest welgemoed, want de tijd zal komen dat de waarheid die zij verborgen hadden geopenbaard zal worden. Dan zal het Licht schijnen en de duisternis voorbij gaan. Het ware koninkrijk zal dan gesticht worden dat in de wereld, maar niet ván de wereld zal zijn.

Ook zal het woord van gerechtigheid en liefde uitstromen van het middelpunt, ja, van de heilige stad op de berg Sion. Die berg ligt in het land van Egypte en zal gekend worden als een altaar tot getuigenis van de Heer.

Nu ga ik naar mijn Vader-Moeder en uw Vader-Moeder, naar mijn God en uw God. U echter, wacht te Jeruzalem en blijft in gebed en na zeven dagen zult u kracht uit de hoge ontvangen en de belofte van de Heilige Geest zal u aanraken en u zult van Jeruzalem naar alle stammen van Israël en naar de verste delen van de aarde gaan.’

Na dit gezegd te hebben hief hij zijn zuivere en heilige handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende ging hij van hen weg en een wolk, stralend als de zon nam hem op en hij verdween uit hun gezicht. Toen hij opsteeg hielden sommigen hem bij de voeten vast en anderen wierpen zich ter aarde en aanbaden hem.

Terwijl zij naar de hemel staarden, stonden er plotseling twee mannen bij hen in witte gewaden die zeiden: ‘Mannen van Israël, wat staart u naar de hemel; deze zelfde Jezus die in een wolk van u weggenomen is zal op dezelfde manier in een wolk terugkomen; en zoals u hem naar de hemel hebt zien gaan zal hij op de aarde terugkomen.’

Toen keerden zij van de Olijfberg naar Jeruzalem terug, wat een sabbatreis is. Bij hun terugkomst misten zij Maria Magdalena en zij zochten haar maar vonden haar niet. Sommigen discipelen zeiden: ‘De meester heeft haar meegenomen’, zij verwonderden zich en waren vol ontzag.

Het was midden in de zomer toen Jezus naar de hemel voer en hij was nog geen vijftig jaar oud; het was immers noodzakelijk dat zeven maal zeven jaren in zijn leven vervuld zouden zijn.

Ja, dat hij door het doorlijden van alle ervaringen vervolmaakt mocht zijn en een voorbeeld voor allen, voor ouders en kinderen, voor gehuwden en ongehuwden, voor jong en oud, ja, voor alle leeftijden en toestanden van sterfelijk leven.

Bron: Hoofdstuk 95 van Het evangelie van de heilige twaalven

BELUISTER OF LEES DE BIJBEHORENDE BESCHOUWING

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN