Het Maria Magdalena Mysterie – Jacob Slavenburg over de vouw die Jezus lief had – apostel boven de apostelen

 

COLLEGE MARIA MAGDALENACOLLEGE HERMES TRISMEGISTUSCOLLEGE DANTE

BESTEL HET MARIA MAGDALENA MYSTERIE

Maria Magdalena was geen prostituee. Integendeel, ze was een ingewijde, een ‘vrouw die het Al kent’, zoals de onlangs gevonden evangeliën over haar verhalen. Ze onderwees als apostola apostolorum (apostel der apostelen) de mannelijke apostelen, haar broeders. En ze was de geliefde van Jezus. Veel is er over haar geromantiseerd. In de Bijbel is ze bijkans weggeschreven en de kerkelijke traditie maakte haar tot zondares. Recentelijk ontdekte bronnen geven echter een totaal ander beeld. 

Cultuurhistoricus Jacob Slavenburg voert de lezer op meeslepende wijze mee op zijn zoektocht naar de ware Maria Magdalena. In Het Maria Magdalena Mysterie laat hij zien dat Maria Magdalena niet de eerste vrouw is die in de geschiedenis van het jodendom en christendom is ‘weggeschreven’. Door veel religies is ‘het vrouwelijke’ lange tijd als bedreigend gezien, verdacht gemaakt en weggedrukt. Een eerherstel van Maria Magdalena opent de weg naar een integraler mensbeeld en een groeiend besef van gelijkwaardigheid van vrouw en man.

INLEIDING

In dit boek staat Maria Magdalena centraal. De vondst van de Nag Hammadi-geschriften heeft een aantal nieuwe feiten aan het licht gebracht die het beeld op deze bijzondere vrouw geheel heb­ ben veranderd. De Magdaleense was geen hoer, zoals de traditie overleverde. Zij was een uiterst begaafde leerlinge van Jezus. Zij ‘vertaalde’ Jezus’ woorden voor de andere, mannelijke, leerlin­gen. Daar werd ze in de geschiedenis voor geprezen en verguisd. Haar beeld werd, deels uit onkunde, deels uit ideologische over­wegingen, door mannelijke kerkvaders en theologen zo schel ge­kleurd dat er weinig oorspronkelijks overbleef: geen Maria Mag­dalena, maar een mythe. 

In de titel De vrouw die Jezus liefhad liggen vele betekenissen ver­ scholen. Centraal in het boek staat Maria Magdalena, een vrouw die Jezus zeer liefhad. Niet alleen had zij Jezus lief, Jezus had ook haar lief. Volgens de onlangs ontdekte nieuwe bronnen was de liefde wederzijds en beminde Jezus haar zeer. 

Jezus had ook ‘de’ vrouw lief. Dwars tegen het cultuurpatroon van zijn tijd in stelde hij de vrouw en het vrouwelijke volkomen gelijkwaardig aan de man en het mannelijke. Hij onderkende als geen ander de twee polen van het ene, de mens als beeltenis van God. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Niet in de tijd waar­ in hij leefde. Niet in latere eeuwen, waarin juist dit aspect werd genegeerd. 

Maria uit Magdala belichaamt het vrouwelijke aspect. Bijna ie­dere religie kent naast mannelijke goden ook vrouwelijke. Zelfs in monotheïstische godsdiensten zijn oude beelden bewaard van mannelijke godheden met naast zich een vrouwelijke partner. Deze ‘godinnen’ raakten in patriarchale structuren steeds meer uit beeld. Asjera als echtgenote van de oudtestamentische God; So­phia als paargenote van de Schepper, Maria Magdalena als gelief­de van Jezus.

Deze vrouwengestalten hebben niet alleen waarde als geliefde van… Zij hebben ieder een verdragende betekenis. Dat is juist dat­gene waar de ‘patriarchen’ zo bang voor waren en waarom zij dit hebben trachten te onderdrukken. Met ogenschijnlijk succes. Wat onderdrukt is komt boven. Denk aan een bal die onder water wordt geduwd. Bij afnemende druk springt hij naar boven. Dat gebeurt in deze tijd. Daarom ook kon dit boek geschreven worden.

Jacob Slavenburg

OPGENOMEN CITAAT UIT DE DA VINCI CODE VAN DAN BROWN

Onzeker baande Sophie zich een weg naar het schilderij en bekeek ze de dertien gestaltes: Jezus Christus in het midden, zes discipelen links van Hem en zes rechts. ‘Het zijn allemaal mannen’ bevestigde ze.
‘O?’ zei Teabing. ‘En degene die op de ereplaats zit dan, aan de rechterhand van de Heer?’
Sophie keek aandachtig naar het figuurtje dat rechts van Jezus zat. Toen ze het gezicht en het lichaam van deze gestalte bestudeerde, sloeg er een golf van verbazing door haar heen. Het figuurtje had golvend rood haar, smalle, gevouwen handen en een zweem van borsten. Dat was onmiskenbaar… een vrouw…
‘Wie is ze?’ vroeg Sophie.
‘Dat m’n lieve kind,’ antwoordde Teabing, ‘is Maria Magdalena.’

BESTEL HET MARIA MAGDALENA MYSTERIE

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

Een bruiloft
Jezus’ bruiloft
Hervonden evangeliën
Thomas
Jezus’ geliefde vrouw

Eeen joodse man uit Nazareth
Joodse christenen
Doop in de Jordaan
Geen bleke halfgod
Mythen
Wars van uiterlijk vertoon

De vrouw die Jezus liefhad
Gelijkwaardigheid
Vele vrouwen

Maria Magdalena, een hype
Magdala
Een gouden legende
Wonderen
Courtisane
Een dorp in de Pyreneeën
Een albasten kruik
In vuur en vlam

Verhalenvertellers
De evangelieschrijvers
De verloedering
Poort van de duivel
Een zalvende vrouw
Twee Maria’s?
Lazarus
Inwijding
Efeze

Een Wereldontdekking
Een spectaculaire vondst
Gnosis
Hemelse mysteriën
Apostel der apostelen
Een levende geest
Het evangelie van Maria Magdalena
Tekst

Zeven demonen
Zonde bestaat niet
Hemelreizen
De planeten
Individuatie
Mysterie

Wijsheid
Sophia
Godin
Grote Moeder
Artemis
Matriarchaat
Amputatie

Openbaring
Leven
Nagedachtenis

Noten
Geraadpleegde literatuur

Bron: ‘Het Maria Magdalena Mysterie – de vrouw die Jezus lief had’

BESTEL HET MARIA MAGDALENA MYSTERIE

LEES MEER OVER BOEKEN VAN JACOB SLAVENBURG OVER HET VROEGE CHRISTENDOM