Citaten over de Bijbel, oneliners over de Heilige Schrift

Hieronder volgt een verzameling aforismen, citaten, oneliners en spreuken over de Bijbel. Ze zijn geschikt om zelf te overdenken of te bespreken in bijvoorbeeld verdiepingskringen en gesprekskringen.

Plaats nooit een punt waar God een komma heeft geplaatst: God spreekt nog steeds.
Gracie Allen

Het is fout om de Bijbel te gebruiken om een discussie te beëindigen, de Bijbel biedt juist mogelijkheden om een gesprek te beginnen.
William Sloane Coffin

Iedere keer als een christen de heilige schrift leest, is het van het grootste belang er aandacht aan te schenken dat hij hetgeen hij erin vindt, niet beschouwt als iets dat buiten hem staat en hem niet aangaat, maar als iets dat zijn persoon betreft, die hij als in een spiegel ziet.
Jan Amos Comenius

Het meest aan ons gelijk zijn zij die de Bijbel maken tot richtsnoer van hun leven, tot het hoogste van hun streven naar kennis en tot een beknopte samenvatting van de gehele wereld.
Confessio Fraternitatis R.C. (1615)

Van de oorsprong van de wereld af, is de mens geen groter, bewonderenswaardiger en heilzamer werk geschonken dan de Heilige Boeken. Gezegend is hij die ze bezit; gezegender is hij die ze leest; het meest gezegend is hij die ze grondig leert kennen; terwijl het meest aan God gelijk is, die ze begrijpt en dient.
Confessio Fraternitatis R.C. (1615)

De Bijbel toont de manier om naar de hemel te gaan, niet de manier waarop de hemelen gaan. 
Galileo Galilei

Jullie christenen houden ze bezig met een geschrift dat voldoende dynamiet bevat om de beschaving op te blazen, de wereld op zijn kop te zetten en vrede te brengen in een planeet vol strijd. Maar jullie behandelen het alsof het niet meer is dan een stukje literatuur. 
Mahatma Gandhi

De Bijbel, dat is het meest vertaald, meest gelezen boek ter wereld. En wat voor boek? Het bemoedigt, spreekt tegen en wijst een weg. Tenminste, dat is het voor mij.
Jacobine Geel

De Bijbel wordt mooier naarmate we deze beter gaan begrijpen. 
Johann Wolfgang von Goethe

De christelijke Bijbel is een symbolisch boek, geen letterlijk boek. Degene die de christenen Jezus noemen was in feite een symbool voor de zon. Aanbidders van de zon in de oudheid geloofden dat de zon stierf tijdens het winter-solstitium en drie dagen later wordt herboren aan het begin van een nieuwe cyclus25 december.
David Icke

De Bijbel is voor mij een goddelijk boek gebleven – maar in de zin dat alle grote boeken goddelijk zijn die de mens leren juist te leven.
Joseph Joubert

Wanneer je Gods Woord leest, moet je voordurend tegen jezelf zeggen: ‘Het spreekt tot mij en over mij’.
Søren Kierkegaard

Wie had gelijk? Christus schreef in het zand, maar Mozes beitelde zijn wet in steen. De zwakken nemen steeds het woord ter hand, de sterken leven bij de geest alleen.
Gerard Klinkenberg

De man met één boek is het gevaarlijkst. Dan bedoel ik natuurlijk de Bijbel, de Koran, Mein Kampf. Je moet wel weten wat er leeft in de wereld.
Gerrit Komrij

Soms is de Bijbel in handen van de ene man slechter dan een whiskyfles in de handen van een andere.
Harper Lee

Als de wereld uitgetheologiseerd is en de kerkdeuren van het nu zijn dichtgevallen, als het humanisme is doodgelopen in zichzelf, als de mens staat met dezelfde lege handen als tweeduizend jaar geleden, in vertwijfeling en dodelijk beangst, dan zullen in de wereld kleine scharen van broeders en zusters uittrekken om de mens terug te voeren naar de Bijbel als een esoterisch wijsheidselement van grote kracht, niet slechts voor het Westen, maar voor de gehele wereld.
Zwier Willem Leene

De Bijbel is gegeven door de heren van het lot, die ieder dat geven, wat voor hun ontwikkeling nodig is. 
Zwier Willem Leene

Zie de Bijbel niet zoals onze theologische wereld deze voorstelt, zie niet dat uiterlijke gewaad; zie de Bijbel zoals u hem in de toekomst zult moeten leren zien, als een esoterisch geschrift, als een compact stuk oerwijsheid dat u wellicht thuis hebt. 
Zwier Willem Leene

Lees de Bijbel, Mein Kampf, Duivelsverzen, Das Kapital, Het Wetboek, Rode Peper en denk ook zelf. 
Loesje

God schrijft het Evangelie niet alleen in de Bijbel, maar ook in de bomen, de bloemen, de wolken en in de sterren. 
Maarten Luther

De Bijbel is ons niet gegeven voor onze informatie, maar voor onze transformatie.
Dwight Lyman Moody

Van de honderd mensen zal er één de Bijbel lezen, de andere 99 zullen de christen lezen.
Dwight Lyman Moody

We zullen iets meer van den Bijbel begrijpen, zodra de muffe theologie opzij gezet is. Er is zoveel schoons in dat boek!
Multatuli

Fundamentalisme houdt in: de Bijbel conservatief en letterlijk lezen en zeggen ‘De Bijbel is het woord van God en we moeten het volgen’. 
Elaine Pagels

Uw Bijbel, die u misschien zeer goed kent, staat vol met talloze gnostiek-magische aanduidingen, aanroepingen en bepalingen, die zich alle richten tot ons, opdat wij ze verstaan mochten en eruit leren zouden. 
Catharose de Petri

Je kan over de menselijke natuur meer leren door de Bijbel te lezen dan door in New York te leven.
William Lyon Phelps

De Bijbel is het mooiste voorbeeld van het gegeven dat het geheel meer is dan de som van de delen.
Michael Philips

Het heilige boek van de levende God lijdt vandaag de dag meer door zijn voorstanders dan door zijn tegenstanders. 
Leonard Ravenhill

Of u de Bijbel exoterisch of esoterisch leest, u komt onder de diepe bekoring van deze geweldige magie; gewaad en wezen zijn tot een volschone eenheid gegroeid en u moet deze dingen kennen, deze dingen weten, om tot de christelijke mysteriën te kunnen toetreden.
Jan van Rijckenborgh

Een diepgaande kennis van de Bijbel is meer waard dan een universitaire opleiding.
Theodore Roosevelt

U kunt de lamp slechts in haar eigen licht zien; evenzo kunt u de Bijbel alleen uit hemzelf begrijpen.
Friedrich Rückert

De Bijbel is literatuur, geen dogma.
George Santayana

De duivel kan de Bijbel aanhalen om zijn doel te bereiken.
William Shakespeare

De Bijbel en de kerk zijn het grootste struikelblokken geweest in de emancipatie van vrouwen.
Elizabeth Cady Stanton

Niet de gedeelten van de Bijbel die ik niet kan begrijpen zitten me dwars, maar de gedeelten die ik wel begrijp.
Mark Twain

Toen de missionarissen naar Afrika kwamen hadden zij de Bijbel en wij het land. Ze zeiden ‘Laat ons bidden’. We sloten onze ogen. Toen we ze weer openden hadden wij de Bijbel en zij het land.
Desmond Tutu

We lezen de Bijbel niet zoals deze is, maar zoals wij zijn.
Evelyn Uyemura

BESTEL BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING