De Confessio Fraternitatis R.C. samengevat in 15 citaten uit de Belijdenis van de Broederschap van het Rozenkruis

 

De Confessio Fraternitatis of Belijdenis van de Broederschap van het Rozenkruis is door lange volzinnen niet zo toegankelijk, maar de belangrijkste boodschappen zijn verrassend duidelijk en actueel. Dat blijkt duidelijk uit de volgende 15 citaten uit dit tweede manifest van de klassieke rozenkruisers.

Wat voorheen met grote moeite en niet aflatende inspanning tevergeefs werd gezocht, openbaart God nu aan hen die denken, biedt dat aan aan hen die willen en dringt het op aan hen die niet willen.

De wijsbegeerte die de kroon is van alle faculteiten, wetenschappen en kunsten doorvorst hemel en aarde met een voortreffelijke ontleedkunde en brengt genoegzaam tot uitdrukking dat de individuele mens een microkosmos is.

Is het niet heerlijk te allen tijde zo te leven alsof u van het ontstaan van de wereld af had geleefd, en tot het einde van de wereld zou blijven leven?

16 gesluierde taal verhullen aarde vervullen confessio fraternitatis citaat spirituele teksten spreuk

De Fama moest in ieders moedertaal worden uitgegeven, opdat de kennis daarvan niet onrechtmatig onthouden zou worden aan hen, die, al zijn ze ook zeer weinig in de wetenschappen onderricht, God niet heeft willen uitsluiten van het geluk van deze broederschap.

Wat enkelen thans fluisterend uitspreken, en zoveel zij kunnen in gesluierde taal verhullen, zal in de toekomst de aarde vervullen.

Cover Confessio Fraternitatis PDF Belijdenis van de Broederschap van het Rozenkruis spirituele teksten 570KLIK HIER OM DE CONFESSIO TE DOWNLOADEN (PDF, 12 A4)

Voorzeker is hij, aan wie het vergund is de grote karakters van God te schouwen, hun samenhang te verstaan, en zich op basis daarvan op te heffen, reeds één van de onzen, ook al is hij zich daarvan op dit ogenblik nog niet bewust.

Het is nodig dat nu wijken alle dwaling, duisternis en gebondenheid, welke geleidelijk, bij het vorderen van de omwenteling van de grote globe, in de wetenschappen, de werken en de regeringen van de mensen zijn ingeslopen, waardoor deze voor het grootste deel verduisterd zijn.

Aangezien wij erkennen dat vele voortreffelijke geleerden door hun overleggingen veel tot de toekomstige hervorming hebben bijgedragen, matigen wij ons geenszins de roem aan dat óns alleen een zo geweldige taak ten deel zou vallen.

17 stenen en uitvoerders van zijn goddelijk raadsbesluit citaat spirituele teksten spreuk

Uit de geest van Christus, onze verlosser, getuigen wij dat eerder stenen zich zullen aanbieden, dan dat het zou ontbreken aan uitvoerders van zijn goddelijk raadsbesluit.

Binnen korte tijd, die met rasse schreden nadert, zal de tong haar eer ontvangen, zodat ze dat wat ze eens gezien, gehoord en geroken heeft nu eindelijk zal uitspreken, en ze vroeg in de morgen de opgaande zon met geopend hart, ontbloot hoofd en ontschoeide voeten vrolijk en jubelend tegemoet zal gaan.

15 tong uitspreken hoofd hart voeten confessio fraternitatis citaat spirituele teksten spreukHet meest aan ons gelijk zijn zij die de Bijbel maken tot richtsnoer van hun leven, tot het hoogste van hun streven naar kennis en tot een beknopte samenvatting van de gehele wereld.

Van de oorsprong van de wereld af, is de mens geen groter, bewonderenswaardiger en heilzamer werk geschonken dan de Heilige Boeken. Gezegend is hij die ze bezit; gezegender is hij die ze leest; het meest gezegend is hij die ze grondig leert kennen; terwijl het meest aan God gelijk is, die ze begrijpt en dient.

14 Heilige Boeken Bijbel Confessio Fraternitatis citaat spirituele teksten spreuk

Neem uw toevlucht tot ons, die niet uw goud afbedelen, maar u integendeel onmetelijke schatten aanbieden; die het niet op uw goederen gemunt hebben, maar u deelgenoot willen maken van de onze; die u niet voor raadsels plaatsen, maar u uitnodigen tot een eenvoudige en duidelijke uiteenzetting van onze geheimenissen; die niet het verlangen hebben door u opgenomen of ontvangen te worden, maar u roepen tot onze meer dan koninklijke woningen en paleizen.

Meent u dan niet, dat u na het onderzoek van uw gaven, en na het inzicht dat u in de Heilige Schriften bezit, te hebben overdacht, en uit de overweging hoe onvolmaakt en tegenstrijdig alle kunsten zijn, nu eindelijk eens tezamen met ons over hun genezing moet gaan denken? Dat ge uw handen moet gaan aanbieden aan God, die het werk verricht, en u gaan wijden aan de eis van de tijd?

Ofschoon wij de hele wereld kunnen verrijken, onderrichten en van ontelbare kwalen verlichten, worden wij toch aan niemand bekend, zo God dat niet goedkeurt.

Bron: De Belijdenis der Rozenkruisers Broederschap van Jan van Rijckenborgh