Spirituele tekst 2

Spirituele Pasen 2: Het mysterie van geboorte en dood
Spirituele tekst voor maandagavond voor Pasen

 

BESTEL HET BOEK SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN

Toen Jezus met zijn discipelen aan de westzijde van de tempel zat, kwamen er enkele mensen voorbij die een dode op een baar naar de begraafplaats droegen en iemand zei tegen hem: ‘Meester, wanneer een mens sterft, zal hij dan weer leven?’

Hij antwoordde: ‘Ik ben de opstanding en het leven, ik ben het goede, het mooie en het ware. Als een mens in mij gelooft, zal hij niet sterven, maar eeuwig leven. Net als in Adam allen sterven, zullen allen in Christus weer levend worden.

Gezegend zijn de doden, die in mij sterven en die naar mijn voorbeeld volmaakt zijn want zij rusten van hun inspanningen en de resultaten van hun werken gaan met hen mee. Zij hebben het kwade overwonnen en zijn zuilen in de tempel van mijn God geworden. Zij zullen niet meer op weg gaan, want zij rusten in de eeuwige.

Voor hen die het kwade gedaan hebben is er geen rust, maar zij gaan naar buiten en naar binnen en ondergaan gedurende eeuwen verbeteringen tot zij volmaakt geworden zijn.

rusten in het eeuwige spirituele Pasen en Pinksteren.022

Zij die het goede gedaan hebben en volmaaktheid hebben bereikt, komen in eindeloze rust en gaan het eeuwige leven binnen. Zij rusten in het eeuwige. Op hen oefent het herhaalde sterven en geboren worden geen macht meer uit; voor hen wentelt het wiel van het eeuwige niet meer, want zij hebben het middelpunt bereikt waar eeuwige rust heerst en het middelpunt van alle dingen is God.’

Een van de discipelen vroeg hem: ‘Hoe zal een mens het koninkrijk binnengaan?’

Hij antwoordde: ‘Als u wat beneden is niet gelijk maakt aan wat boven is, en het linkse niet gelijk aan het rechtse en wat achter is niet gelijk aan wat voor is, als u niet binnengaat in het middelpunt en opgaat in de geest, zult u het koninkrijk van God niet binnengaan.’

Binnengaan in het middelpunt.021

Ook zei hij: ‘Gelooft niet dat er een mens zonder dwaling is, want zelfs onder de profeten en hen die ingewijd zijn in het wezen van de Christus is het woord van de dwaling aangetroffen. Er zijn echter heel veel dwalingen die door liefde bedekt worden.’

Toen het avond geworden was, ging hij met de twaalf naar Bethanië. Want daar woonden Lazarus en Maria en Martha, die hij liefhad.  Salome kwam bij hem en vroeg: ‘Heer, hoe lang zal de dood regeren?’

Daarop antwoordde hij: ‘Zolang als jullie mensen elkaar lasten opleggen en de vrouwen baren. Ik ben gekomen met het doel om een einde te maken aan de handelwijze van de achtelozen.’

Salome zei tegen hem: ‘Dan heb ik er goed aan gedaan niet te baren.’

De heer antwoordde: ‘Eet van iedere weide die goed is maar eet niet van die welke de bitterheid van de dood in zich heeft.’

En toen Salome vroeg wanneer de dingen waarnaar zij vroeg bekend zouden zijn, zei de heer: ‘Wanneer u het kleed van de vernedering met voeten zult treden en boven begeerte uit zult stijgen; wanneer de twee een zullen zijn en het mannelijke met het vrouwelijke niet meer mannelijk, noch vrouwelijk zullen zijn.’

Weer sprak hij tot een andere leerling die vroeg: ‘Wanneer zullen allen de wet gehoorzamen?’ Daarop antwoordde Jezus: ‘Wanneer de geest van God de hele aarde en het hart van iedere man en vrouw zal vervullen.

Ik zaaide de wet op de aarde en deze schoot wortel en op de gestelde tijd droeg de plant twaalf vruchten, tot voeding voor allen. Ik wierp de wet in het water en deze werd gezuiverd van alle vervuiling van het kwaad.

Ik wierp de wet in het vuur en het goud werd van alle droesem gereinigd. Ik wierp de wet in de lucht en deze werd verlevendigd door de geest van de ene levende, die alle dingen doortrekt en in ieder hart leeft.’

Hij deed veel dergelijke uitspraken voor hen die oren hadden om te horen en een ontvankelijke geest bezaten. Voor de menigte echter waren het duistere uitspraken.

Bron: Hoofdstuk 69 van Het evangelie van de heilige twaalven

GA NAAR BESCHOUWING 3 VAN SPIRITUELE PASEN (VOOR DINSDAGOCHTEND)

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN