Citaten over profetie – spreuken over profeten – aforismen over profeteren

Profeteren houdt in dat een dienaar die volop in het dienende spirituele werk staat innerlijk schouwt wat er in de nabije toekomst nodig is om het bevrijdingswerk efficiënt en effectief uit te voeren, en zich vervolgens samen met anderen inspant met al zijn krachten om de geschouwde situatie concreet te realiseren.
Anoniem

Leer de les dat wanneer je het werk van een profeet moet doen je geen scepter wilt, maar een schoffel. Een profeet is er niet om te stijgen en te regeren, maar om het onkruid te wieden.
St. Bernardus

Een profeet is altijd veel breder geöriënteerd dan zijn volgers, veel liberaler dan zij die zichzelf een etiket opplakken met zijn naam.
Annie Besant

Profeteer nooit; als je juist profeteert zal niemand dat vergeten; en als je juist profeteert zal niemand dat onthouden.
Josh Billings

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.
Bijbel, Joël 2:28

Aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.
Bijbel, 1 Korinthe 12:8-10

Al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik het geloof hebben zodat ik bergen kon verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.
Bijbel, 1 Korinthe 13:2

Veracht de profetieën niet. 
Bijbel, 1 Tessalonicenzen 5:20

De profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.
Bijbel, 2 Petrus 1:21

Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
Bijbel, Openbaring 1:3

Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.
Bijbel, Openbaring 22:7

De beste profeet voor de toekomst is het verleden.
Lord George Byron

Ik vermijd altijd om vooraf te profeteren, want het is een beter beleid om te profeteren nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
Winston Churchill

In ieder mens slaapt een profeet, en wanneer die ontwaakt is er wat meer kwaad in de wereld.
Emil Cioran

Ieder beginsel bevat in zich de kiem van een profetie.
Samuel Taylor Coleridge

De beste profeet is hij, die goed kan gissen.
Euripides

De beste kwalificatie van een profeet is, dat hij een goed geheugen heeft.
Halifax

De dood lijkt veel op een profeet die niet geëerd wordt in zijn eigen land of een dichter die een vreemde is tussen zijn mensen.
Kahlil Gibran

Aanhoudende profetie is een bekende manier om te verzekeren dat een gebeurtenis plaatsvindt.
George Gissing

Elke theorie is een zichzelf vervullende profetie die ervaring ordent in het kader dat ze biedt.
Ruth Hubbard

Het meest verontrustende wat een profeet kan overkomen, is het bewijs van ongelijk. Het volgende meest verontrustende is het bewijs van het gelijk.
Aldous Huxley

Mensen denken dat ik een soort profeet ben, maar ik ben niet iemand die zijn informatie uit de ether ontvangt. aan mij zijn de coördinaten gegeven over hoe dingen werken.
David Icke

Een profeet is iemand die zijn eigen tijd klaar en duidelijk ziet, en daar het grootste deel der mensen blind is, noemt men hem een ziener.
A.M. de Jong

Een valse profeet uit de Bijbel is een dienaar van de duivel die de mensen probeert weg te leiden van de duivel.
Walter Martin

Als slechts de helft van de profetieën van Tesla vervuld wordt, in welke wereld zullen onze kinderen dan leven?
Omaha World Herald

Ik denk dat moderne geneeskunde een profeet is geworden van een leven zonder pijn. Dat is nonsens. Het enige waarvan ik weet dat mensen werkelijk geneest is onvoorwaardelijke liefde.
Elisabeth Kübler-Ross

Wie als zoeker de woestijn in gaat, keert vaak als profeet terug.
Martin Gerhard Reisenberg

De beste kwalificatie voor een profeet is het hebben van een goed geheugen.
George Savile

De schrijver van geschiedenis is een profeet die achterom kijkt.
Friedrich von Schlegel

Profetie of openbaring is zekere kennis van iets die door God aan de mensen is geopenbaard.
Baruch Spinoza

Van een hoogmoedige profeet wijkt de profetie; van een hoogmoedige wijze wijkt de wijsheid.
Talmud

Een profeet moet de juiste vragen stellen waarop mensen hun eigen antwoorden moeten vinden.
Simon Vinkenoog