Citaten over liefde


LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER LIEFDE

De liefde is als een schelp, waarin je de zee van de eeuwigheid hoort ruisen.
Anoniem

De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop.
Gaby van den Berghe

En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
Bijbel, Paulus, 1 Korinthe 13:13

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
Bijbel, 1 Johannes 4:18-19

Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.
Bijbel, Spreuken 10:12

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
Bijbel: 1 Johannes 4:8

Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.
Boeddha

Jij, jijzelf, evenzeer als wie dan ook in het hele universum, verdient jouw liefde en affectie.
Boeddha

Wie zou liefde ondergeschikt aan de wet willen maken? De liefde zelf is de hogere wet.
Boëtius

Er is geen put zo diep, of Gods liefde is nog dieper.
Corrie ten Boom

De liefde begint met zichzelf, slechts als men liefde teveel heeft kan men er van wegschenken, slechts als een kachel helemaal warm was geworden kon zij warmte beginnen af te geven.
Louis Paul Boon

Liefde heb je meer nodig dan geld, liefde is de koopkracht van het geluk.
Phil Bosmans

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden.
Phil Bosmans

Het beste bewijs van liefde is vertrouwen.
Joyce Brothers

Liefde maakt de zwakken sterk en de sterken zwak.
Lord George Byron

De enige echt zalige liefde is die welke tot uiting komt in een geestelijke vooruitgang die met elkaar wordt gerealiseerd.
Pierre Teilhard de Chardin

Als je jezelf beschermt tegen pijn, zorg er dan voor dat je jezelf niet beschermt tegen liefde.
Alan Cohen

De liefde is ongeneeslijk, maar het enige geneesmiddel tegen alle kwalen.
David Cohen

Liefde, mededogen en verdraagzaamheid zijn geen luxeartikelen, maar eerste levensbehoeften.
Dalai Lama (14e)

Hou van de gehele schepping van God, het totaal, van elke zandkorrel die erin besloten ligt. Hou van elk blad, van elke straal van Gods licht. Hou van de dieren, hou van de planten, hou van alles. Als je van alles houdt, zul je het goddelijke mysterie in alle verschijnselen de waarnemen. Als je het eenmaal ervaart, zul je het elke dag beter bevatten. grijpen. En uiteindelijk zul je de hele wereld liefhebben met een allesomvattende liefde.
Fjodor M. Dostojewski

Liefde maakt het gezicht mooi.
Fjodor M. Dostojewski

Hij die uit liefde lijdt, lijdt niet, want alle leed is vergeten.
Meester Eckhart

Het leven moet met liefde en humor worden genomen: liefde om het te begrijpen en humor om het te verdragen.
Carlos Lisa’s

Het is onzin, zegt het verstand. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde.
Erich Fried

Als een mens slechts één ander mens liefheeft en onverschillig is tegenover de rest van zijn medemensen, dan is zijn liefde geen liefde maar een symbiotische binding of een vernieuwd egoïsme.
Erich Fromm

Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie.
Erich Fromm

De liefde eist nimmer rechten op, zij geeft ze altijd. De liefde lijdt immer, koestert nooit wrok, wreekt zichzelf nooit.
Mahatma Gandhi

Liefde is de sterkste kracht die de wereld bezit en toch is het de nederigste die maar denkbaar is.
Mahatma Gandhi

Waar liefde is, is leven.
Mahatma Gandhi

Een alchemist die uit zijn hart de compassie, het respect, het verlangen, het geduld, de spijt, de verrassing en de vergeving weet de extraheren en ze samenvoegt tot een eenheid, schept het atoom dat Liefde genoemd wordt.
Kahlil Gibran

Jij mag je kinderen geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten.
Kahlil Gibran

De liefde geeft ons in een oogwenk wat we met jarenlang ploeteren nauwelijks weten te bereiken.
Johann Wolfgang von Goethe

Plicht: met liefde doen wat men zichzelf oplegt.
Johann Wolfgang von Goethe

Wat ook als waarheid of fabel in duizend boeken aan jou verschijnt, dat alles is een toren van Babel, indien de liefde het niet verenigt.
Johann Wolfgang von Goethe

Het is niet het geloof wat bergen verzet, maar de liefde.
Georges Guilbert

Kinderen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen.
Harold Stacy Hulbert

Liefde is mijn religie, ik zou er voor kunnen sterven.
John Keats

Hij wiens liefde altijd beantwoord werd, kent het werkelijke gevoel van liefde niet.
Inayat Khan

Hoeveel verscheidenheid tussen de godsdiensten er ook mag bestaan, de drijfkracht van allemaal is dezelfde: het menselijk hart ontvankelijk maken en voorbereiden voor de goddelijke liefde.
Inayat Khan

Als men geheel binnengetreden is in het rijk der liefde wordt de wereld (hoe onvolkomen ook) rijk en schoon, want het bestaat uit niets dan gelegenheden lief te hebben.
Sören Kierkegaard

Geen boom draagt vrucht voor zichzelf, geen rivier stroomt om de eigen dorst te lessen. Niets is hier voor zichzelf, alles is hier voor het grote geheel. Als eerbetoon aan Liefde, ook jij…
Astrid Esmeralda Klompstra

Een geest die niet vrij is weet niet wat liefde is – ze weet misschien wat genot is en kent daardoor angst, wat niets met liefde te maken heeft. Liefde kan alleen ontstaan als er werkelijke vrijheid van het verleden in de vorm van kennis is.
Jiddu Krishnamurti

Evenals schoonheid en liefde behoort de waarheid niet tot het gebied van de bezittingen.
Jiddu Krishnamurti

Liefde kan alleen ontstaan bij totale zelfovergave. En alleen liefde kan orde tot stand brengen, een nieuwe cultuur, een nieuwe manier van leven.
Jiddu Krishnamurti

Hartstocht is iets anders dan lust; wie niet weet wat hartstocht is, zal nooit de liefde kennen.
Jiddu Krishnamurti

Alles wat je nodig hebt is liefde.
John Lennon

Wie zichzelf hartstochtelijk bemint mag er zeker van zijn dat de liefde wederzijds is.
Gerd de Ley

Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.
Jan Ligthart

Echte liefde is niet zoet maar hartig.
Loesje

Liefde, schenk mijn hart nog maar eens goed vol.
Loesje

Eenheid in het essentiële, vrijheid in het niet essentiële en liefde in alles.
Rupertus Meldenius

Liefde! Liefde! Dat is de ziel van het genie.
Wolfgang Amadeus Mozart

De liefde is het einddoel van de wereldgeschiedenis, het amen van het universum.
Novalis

Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.
Plato

Zuivere kennis en zuivere liefde zijn één en dezelfde.
Ramakrishna

Er is maar één soort liefde, maar er zijn wel duizend verschillende afdrukken van.
François de la Rochefoucauld

Het is niet je taak om naar liefde te zoeken, maar eerder om alle hindernissen tegen de liefde die je in jezelf hebt opgebouwd op te sporen en ongedaan te maken.
Jalal al-Din Rumi

Het goede leven is geïnspireerd door de liefde en geleid door kennis.
Bertrand Russell

Liefde moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel.
Bertrand Russell

Liefde is onverenigbaar met vrees.
Seneca

Doe maar voorzichtig als je het woord liefde gebruikt.
William Shakespeare

Het is de ware liefde die altijd en eeuwig hetzelfde blijft, of men haar nu alles toestaat of alles onthoudt.
Friedrich von Schiller

De liefde tot het eeuwige vervult het gemoed met louter vreugde en sluit iedere droefheid uit, hetgeen zeer begerenswaard is en met alle kracht dient te worden nagestreefd.
Baruch Spinoza

De toestand van geluk door hoogste inzicht die gepaard gaat aan liefde jegens het eeuwige en oneindige Zijn is geen beloning die de mens gewordt omdat hij zijn passies heeft weten te bedwingen, doch de mens is juist in staat zijn passies te bedwingen doordat hij dit geluk en dit inzicht heeft bereikt.
Baruch Spinoza

Goed en kwaad, liefde en vijandschap, het lelijke en het schone ontspringen uit één grond.
Baruch Spinoza

Liefde is blijheid bij de voorstelling van een uitwendige oorzaak.
Baruch Spinoza

Door wetenschap bereikt men veel, doch slechts de liefde voert tot volmaaktheid.
Rabindranath Tagore

Ontsteek de lamp van de liefde met je leven!
Rabindranath Tagore

Tracht niet altijd uw leer te prediken maar geef uzelf in liefde.
Rabindranath Tagore

Liefde is het enige goud.
Alfred Lord Tennyson

Het is met de wijsheid als met de liefde: wie ze verkoopt, heeft ze niet en wie ze heeft, verkoopt ze niet.
Julien de Valckenaere

Alleen liefde brengt ons begrip.
Richard Wagner

Alleen de liefde overwint, alleen de liefde behoudt. Wanneer de hemel een mens wil behoeden vervult hij diens hart met liefde.
Lao Zi