Citaten van Hazrat Inayat Khan, soefi-wijsheid

BESTEL GAYAN VADAN NIRTAN

Alleen wanneer de mens leert te dienen en zijn plicht te doen, zonder een gedachte aan waardering, alleen dan zal hij bereiken.

Als men hier op aarde geleerd heeft hoe vreugde en geluk te scheppen voor onszelf en voor anderen, dan zullen die vreugde en dat geluk ons omgeven in de andere wereld.

Barmhartigheid is verruimen van het hart.

Beginselen moeten ons leven leiden, niet beperken.

Breng u theorieën in praktijk voordat u ze aankondigt.

Datgene wat verkregen wordt kan de waarheid niet zijn. De waarheid moet ontdekt worden.

De dichtheid van geest is stof; de fijnheid van stof is geest.

De gedachte heeft zijn geboorte en dood evenals een leven wezen, en het leven van een gedachte is onvergetelijk veel langer dan dat van een levend wezen in het fysieke lichaam.

De houding om alles met een glimlach te bezien is het teken van een heilige ziel.

De knappe mens weet het best hoe hij een leugen moet vertellen, de wijze hoe die te vermijden.

De koele ongevoelige mens is nooit wijs en de waarlijk warmvoelende mens is nooit dwaas, want liefde komt van wijsheid en wijsheid komt van liefde.

De meeste ongelovigen hebben een erg nauwe horizon; ze zijn als vogels in een bedekte kooi, die niet weten dat daarbuiten iets bestaat.

De mens die tracht te bewijzen dan zijn geloof beter is dan dat van een ander, verstaat de zin van de godsdienst niet.

De mens kan alleen werkelijk gelukkig zijn wanneer hij zijn ziel verbindt met de sferen van de hemel.

Degene die zich van de uitwerking van zijn daden op zich zelf bewust wordt, begint kijk op het leven te krijgen.

Degene die zichzelf oordeelt leert rechtvaardigheid, niet degene die zich bezighoudt met anderen te oordelen.

De mens wil altijd dingen weten die hij niet behoeft te weten. Dit stamt uit zijn kindsheid; kinderen breken dingen om te weten wat er in zit.

De rede is de meester van de ongelovige en de dienstknecht van de gelovige.

De verstandsmens hoont niets zo bitter als de edelmoedigheid waartoe hij zichzelf niet in staat weet.

Door geluk te scheppen vervullen wij ons levensdoel.

BESTEL GAYAN VADAN NIRTAN

Eén deugd kan opwegen tegen duizend ondeugden.

Een gemeen mens beledigen is als een steen werpen in een modderpoel: men bespat alleen zichzelf.

Een teerhartig zondaar is beter dan een heilige in vroomheid verhard.

Een te ver gedreven deugd kan zonde worden.

Een waarheid die vrede en harmonie verstoort is erger dan een leugen.

Een wereldlijk verlies wordt vaak tot een geestelijk gewin.

Er kan geen beter teken van geestelijke ontwikkeling zijn dan beheersing van toorn en hartstocht. Als men deze kan beheersen, kan met het leven beheersen.

Er zijn vele feiten, maar slechts één Waarheid. De feiten kunnen onder woorden gebracht worden, de Waarheid niet.

Geduldig verdragen is de snelste verdediging.

Geen daad ter wereld kan als zonde of deugd worden bestempeld; het is haar verhouding tot een bepaalde ziel, die haar tot zonde of deugd maakt.

Geloof in de menselijke ziel is de brug tot geloof in God.

Geluk voor onszelf en voor anderen te scheppen is de gehele filosofie van religie.

God schiep de mens en de mens schiep goed en kwaad.

Het hart van de mens, dat niet getroffen wordt door de lieflijke glimlach van het kind, is nog in slaap.

Het intellect moet onze gehoorzame dienaar zijn; wanneer het onze meester is, wordt het leven moeilijk.

Het is gemakkelijk een leraar, maar moeilijk een leerling te worden.

Het leven zelf wordt een heilige schrift voor de ziel, die ontvlamd is.

Het levensplan van ieder mens is van te voren geschetst, en het licht van het doel waarvoor hij geboren is, is reeds in zijn ziel ontstoken.

Het verlangen van de ziel is de wens van God.

Het verstand is de zetel van het intellect en het hart de troon van wijsheid.

Het ware ik wordt geboren uit de as van het onware.

Het wezen van geestelijkheid en mystiek is de bereidheid onze medemens te dienen.

Hoe groter iemand is in geestelijke ontwikkeling, hoe bescheidener hij wordt.

Hoe meer wij tot de werkelijkheid naderen, hoe dichter wij tot de éénheid komen.

Hoe verder men komt op het geestelijk pad, hoemeer men zal moeten leren toch aan het levensspel deel te nemen.

Hoeveel verscheidenheid tussen de godsdiensten er ook mag bestaan, de drijfkracht van allemaal is dezelfde: het menselijk hart ontvankelijk maken en voorbereiden voor de goddelijke liefde.

Iemand die geen fantasie heeft staat op de aarde hij heeft geen vleugels;hij kan niet vliegen.

Illusie is de bedekking van de dingen, werkelijkheid is de diepte van de dingen.

In het hart dat gelukkig is, ontspringt een fontein, die water van omhoog uitstort en mettertijd bloemen en vruchten voortbrengt.

Mislukking in het leven maakt niet uit; het grootste ongeluk is stil te staan.

Niets is zo oud als de waarheid en niets is zo nieuw.

Op de dag dat u zich ervan bewust wordt, dat u niet weet, zult u beginnen te weten.

Op het ogenblik dat iemand uitrijst boven zijn denkvermogen en ontwaakt in het licht van de ziel, wordt hij geestelijk.

Ondanks al zijn begrenzing is er een wonderbaarlijke kracht verborgen in de ziel van de mens. Datgene wat de mens hulpeloos maakt is onwetendheid van zijn vrije wil. Vrije wil is de basis van het gehele leven.

Onwetendheid over het zelf brengt de vrees voor de dood. Hoe meer men het ware zelf leert kennen, hoe minder men de dood vreest.

Wanneer eenmaal het innerlijk zintuig de muren om zich heen heeft afgebroken, ademt het de vrijheid en het geluk, die het eigendom van de ziel zijn en die de ziel dan bereikt.

Schoonheid is Gods wens die in de zichtbare wereld in vervulling gaat.

Schoonheid vindt haar voltooiing in eenvoud.

Schoonheid wordt geschapen uit verscheidenheid.

Volmaaktheid vergeeft en begrensdheid oordeelt.

Voor alles is nodig op dit ogenblik vrede te sluiten met de wereld buiten ons, teneinde ons voor te bereiden op de strijd die binnen in ons gestreden moet worden.

Voor een ziel die klaarwakker is, komt de oordeelsdag niet na de dood. Voor die ziel is iedere dag een oordeelsdag.

Waarheid is een goddelijk erfdeel, dat in de diepte van ieder mensenhart is te vinden.

Wanneer eenmaal het innerlijk zintuig de muren om zich heen heeft afgebroken,
ademt het de vrijheid en het geluk, die het eigendom van de ziel zijn.

Wanneer u de weg van de heiligen wilt gaan, leer dan eerst vergeven.

Wees niet verbaasd als u aan het einde van de vallei der zonden de deugd vindt staan.

Wees spaarzaam met uw woorden, wanneer u wenst dat zij macht zullen hebben.

Wetenschap wordt geboren uit het zaad van de intuïtie, die de rede bevrucht heeft.

Wie in staat is zijn evenwicht te bewaren, zonder geërgerd te worden, zonder verstoord te worden, bereikt dat meesterschap dat men nodig heeft in de evolutie van het leven.

Wij helpen God ons te vergeven door onszelf te vergeven.

Wij moeten niet alleen een principe in acht nemen, maar wij moeten onze eigen idealen raadplegen in alles wat wij doen.

Wijsheid is als de horizon, hoe meer ge haar nadert, des te verder wijkt zij terug.

Zeer weinig mensen kunnen een gedachte vasthouden, maar velen worden door een gedachte vastgehouden.

Ziekte is niets dan disharmonie, en het geheim van gezondheid schuilt in harmonie.

Zorg komt voort uit vrees en vrees komt voort uit de wolken van onwetendheid.

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN INAYAT KHAN