Jan van Rijckenborgh over de waarheid in de Egyptische Oer-Gnosis deel 4

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 4

De waarheid kan en zal ook u bereiken door mensenhoofden en mensenharten en menselijk handelingsleven. Wanneer u er zich voor gereed maakt! Zoals van de hiërarchie van de leugen een straling en een arbeid tot misleiding uitgaat, zo gaat ook van de Hiërarchie van de Waarheid een straling uit, evenals een arbeid.

Allen die zich openmaken voor de astrale volheid zullen haar ontvangen. De waarheid komt niet uitsluitend tot u door middel van woorden en geschriften. Neen, de waarheid is reeds sedert lang een astrale waarde, door mensen geconcentreerd, en door mensen aan mensen ter beschikking gesteld. De eeuwen zijn daar om dat te bewijzen.

De historie maakt gewag van vele koning-priesterlijke mensen die ons de waarheid brachten in woord, daad en kracht. Wilt u daarvan een enkel voorbeeld? Denk dan aan Mozes. Hij was een der oudste menselijke boodschappers der waarheid die de historie ons bekend maakt. Hij kwam, let daarop, uit Egypte. Denk ook aan de latere rij van profeten, en denk vooral aan Jezus de Heer, een Godszoon, uit mensen geboren.

De eeuwen hebben hun boodschappen aan de mensheid vervaagd. De vijand heeft de inhoud daarvan in vele opzichten verknoeid. Smartelijk en misdadig! Voorzeker! Doch… volkomen nutteloos! Want de waarheid leeft. Zij is in en door alle eeuwen. Steeds zullen haar verkondigers opstaan, en nieuwe oogsten verzamelen en in de schuren bergen.

Bron: De Egyptische Oergnosis,  deel 4 van Jan van Rijckenborgh

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 4