Citaten over filosofie en filosofen – aforismen over wijsbegeerte en wijsgeren

Filosofie is niets meer dan een afwezigheid van wijsheid.
Dante Alighieri

Een beetje filosofie leidt tot atheïsme, maar grote hoeveelheden brengen ons terug naar God.
Francis Bacon

Filosofie wanneer oppervlakkig bestudeerd, wekt twijfel op, wanneer grondig onderzocht, verjaagt het.
Francis Bacon

Muziek is een hogere openbaring dan alle wijsheid en filosofie.
Ludwig von Beethoven

Er zijn samenlevingen die geen wetenschap, geen kunst en geen filosofie hebben. Maar er zijn nooit samenlevingen zonder religie geweest.
Henri-Louis Bergson

De filosofie van de ene generatie is het gezond verstand van de volgende generatie.
Gebhard Leberecht von Blücher

Het gaat bij filosofie om het denken over het denken, het hoogst bereikbare is dat we minder bevooroordeeld zijn als we ons losweken van dingen die we doorgaans klakkeloos aanvaarden.
Desanne van Brederode

Alleen geloven in wat mogelijk is, is geen geloof, maar eerder filosofie.
Sir Thomas Browne

Een roman is nooit iets anders dan een filosofie in beelden.
Albert Camus

Weinig filosofie leidt tot een minachten van geleerdheid, veel tot een waarderen ervan.
Nicolas Chamfort

Een man zonder enige ervaring met de wijsbegeerte zal altijd anderen aansprakelijk stellen voor zijn tegenslagen, een beginnend filosoof zichzelf, een volleerd wijsgeer echter geen van beide.
Epictetus

Het hoogste goed is praktisch verstand. Daarom is praktisch verstand zelfs waardevoller dan de filosofie. Uit dit verstand vloeien de andere deugden van nature voort, en het leert ons dat het niet mogelijk is om aangenaam te leven zonder verstandig en goed en rechtvaardig te leven, en evenmin om verstandig en goed en rechtvaardig te leven zonder aangenaam te leven. De deugden horen immers van nature bij het aangename leven en het aangename leven is met de deugden onlosmakelijk verbonden.
Epicurus

“Vrijheid van angst” zou een samenvatting van de hele filosofie van de mensenrechten kunnen zijn.
Dag Hammarskjöld

De moed tot de waarheid is de eerste voorwaarde voor de studie der filosofie.
G.W.F. Hegel

Vanaf het moment dat een religie hulp zoekt van de filosofie, is haar ondergang onvermijdelijk.
Heinrich Heine

Alles wat filosofen doen, is het voortbrengen van nog meer filosofie.
Willem Frederik Hermans

Vrije tijd is de moeder van de filosofie.
Thomas Hobbes

Er komt een moment dat protesteren alleen niet langer genoeg is: na filosofie is actie nodig.
Victor Hugo

Wees filosoof, maar, te midden van al je filosofie, blijf mens.
David Hume

Niemand kan troost vinden bij religie of filosofie tenzij hij er eerst mee geworsteld heeft.
Aldous Huxley

Verkeerde redenen zoeken voor wat men gelooft op grond van andere verkeerde redenen, dat is filosofie.
Aldous Huxley

Filosofie is een innerlijk leven. Een filosofisch leven is een verzameld leven. Door ware filosofie wordt de ziel stil, eindelijk eerbiedig.
Friedrich Heinrich Jacobi

Onze dominee is tegen alle begeerte, behalve de wijsbegeerte.
Fons Jansen

Wat allemaal filosofie heet, moet niet met de filosofie zelf verward worden.
Karl Jaspers

Filosofie is tenslotte niet veel anders dan beroepsmatig twijfelen aan waarheden als koeien.
Freek de Jonge

Geluk voor onszelf en voor anderen te scheppen is de gehele filosofie van religie.
Inayat Khan

De methode om met behulp van de twijfel tot de filosofie te komen is even doeltreffend als een soldaat te bevelen op zijn buik te gaan liggen om hem zo rechtop te doen staan.
Sören Kierkegaard

Filosofie doet met elke stap die ze zet een huid af; daar kruipen de domme volgelingen in.
Sören Kierkegaard

Filosofie der wetenschap zonder geschiedenis der wetenschap is zinloos; geschiedenis der wetenschap zonder filosofie der wetenschap is blind.
Imre Lakatos

Het aforisme is bij uitstek de artistieke vorm van de filosofie.
Ferry Luc

Echte filosofie is leren de wereld opnieuw te zien, en in die zin kan een historisch verhaal de wereld met evenveel diepte interpreteren als een filosofische verhandeling.
Maurice Merleau-Ponty

Filosofie is geen hersenschim: ze is de algebra van de geschiedenis.
Maurice Merleau-Ponty

Mijn hele filosofie heeft betrekking op het doen, niet op het praten.
Therese May

Bidden is in de godsdienst wat denken is in de filosofie.
Novalis

De poëzie is het echt, absoluut reële. Dit is de kern van mijn filosofie. Hoe meer dichterlijk, hoe meer waar.
Novalis

De filosofie is eigenlijk heimwee, een drang om overal thuis te zijn.
Novalis

Als niet ofwel filosofen heersen in de steden of degenen, die wij nu vorsten en heersers noemen, zich serieus in de filosofie verdiepen, zullen er voortdurend rampen over de steden komen.
Plato

De hoogste taak van de filosofie en theologie bestaat uit drie vragen: Wat is God? Wat ben ik? Hoe zullen deze twee één worden?
Johann Michael Sailer

Woorden zijn nodig voor wetenschap en filosofie, maar voor Zen zijn ze een hindernis.
Daisetz Teitaro Suzuki

Het is eenvoudiger 10 boeken met filosofie te vullen dan één principe in praktijk te brengen.
Leo Tolstoj

Bijgeloof zet de hele wereld in vlamman; de filosofie dooft ze.
Voltaire

Poëzie is filosofie in bloei.
William Winter

De filosofie is een kruistocht tegen de begoocheling waarmee de taal ons denken in haar ban houdt.
Ludwig Wittgenstein