Deel 4 van De Egyptische Oergnosis: woord vooraf en inhoudsopgave

DOWNLOAD THE EGYPTIAN ARCH GNOSIS PART 4 (FREE PDF)

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 4

Deel 4 van De Egyptische Oergnosis door Jan van Rijckenborgh bevat boek 13 t/m 17 van het Corpus Hermeticum, die de resultaten op het pad van bevrijding beschrijven: Hoe het hart kan veranderen en vrijgemaakt kan worden. Hoe het stil worden voor God werkt als een suprême geneesmiddel. Hoe ieder die de weg van de ziel gaat, verbonden is met ieder ander. En hoe dit proces nieuwe, onsterfelijke vermogens ontsluit. Wie in waarheid zoeken, zullen de roep die hen vanuit de hermetische wijsheid tegemoet klinkt, verstaan en volgen.

WOORD VOORAF

Met diepe vreugde en innige dankbaarheid doen wij hierbij het vierde en laatste deel van De Egyptische Oergnosis en haar roep in het eeuwige nu het licht zien. Met deze uitgave beogen wij, overeenkomstig de taak en roeping van de Jong-Gnostieke Broederschap van het Gouden Rozenkruis, de verlossingsboodschap aller tijden, vervat in haar universele gedaante, wederom aan de zoekende mensheid te verkondigen en te verklaren, teneinde de ene concrete weg, die tot de vervulling van ’s mensen ware levensbestemming voert, weer bewust en zichtbaar te maken.

In deze tijd van het einde, waarin alle oude zekerheden wankelen en wegvallen, zien tallozen hunkerend uit naar het ene licht, dat immer in de duisternis schijnt, maar door de duisternis niet gegrepen kan worden. Voor al deze zoekers klinkt ‘vanuit Egypteland’ opnieuw de roep der liefde-wijsheid van Hem, die niet laat varen de werken zijner handen. Wie Hem in waarheid zoeken, zullen de roep, die hun vanuit de hermetische wijsheid tegemoet klinkt, verstaan, en weten wat hun te doen staat.

Dat zij zich dan nog tijdig tot die roep zullen wenden! De oogstlieden dezer tijden zijn gereed: dat velen zich nog spoedig tot de oogst mogen voegen!

Jan van Rijckenborgh

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

 1. Dertiende Boek: HermesTrismegistos tot Tat: Over het algemene gemoed
 2. Het hart en de gemoedsgesteldheid, De drie kandelaren – De gemoedsgesteldheid – Zalig zijn de reinen van hart – De strijd des harten – De verharding des harten
 3. De verandering van de gemoedsgesteldheid, Het doel van de zieleworsteling – De positieve rede – De zelfaantasting des harten – Een gevaar op het pad
 4. Het natuurgeboren bewustzijn, De mens als diersoort – Het kama-manasisch bewustzijn – Het onderbewustzijn
 5. Ga heen en zondig niet meer, De pinealis en haar werking – Acupunctuur – De alchemische bruiloft
 6. De Heiligende Geest, De verharding des harten – Het evenwicht van de gemoedsgesteldheid – De zenuwether, de boze salniter en de pinealis – De gevolgen van kunstmatige rust – De Heiligende Geest
 7. De genezing door de heiligende Zevengeest, Redeloze wezens en het gemoed – Het rozenhart en het gemoed – De zielvernietigende eigenschappen der natuurgeboorte – De glans van de ziel – Waarom hebt u een lichaamsgestalte? – Tweeërlei gemoedsgesteldheid – De noodzaak van heilbegeren – De indaling van de geest
 8. De tweevoudige panacee, De chakra‘s – Het etherische dubbel – De twee die drie moeten worden – Een nieuwe ademhaling van de pinealis – Transfiguratie – Geen zieleschool, doch Geestesschool – De wet als tuchtmeester – Drie orden van stralingen – De noodzakelijke levenshouding
 9. De eniggeboren Zoon Gods, De oorspronkelijke ziel, de innerlijke Christus – De wording van de menselijke levensgeest – Deze is mijn geliefde zoon – De Vader en ik zijn een – Nieuwe levenshouding – De verlossingswetenschap, geopenbaard door de Broederschap van het Rozenkruis – De enige schuldvergeving – Al waren uw zonden als scharlaken zo rood
 10. Passie, Het begrip ‘‘pathos’’ – Het hart en de kernstraling – De inbraak in het hart
 11. Het gemoed en het woord, Twee onsterfelijke vermogens – Het strottenhoofd-chakra en de spraak – Vijf minuten onbezonnen denken – In den beginne was het woord – Het occulte misbruik van de spraak
 12. De vrijmaking des harten, De bewogenheid des harten – Stil worden voor God – De vrede van Bethlehem: het vrijmaken van het hart – De binnenkomst in de hof van Jozef van Arimathéa
 13. De twee onsterfelijke vermogens, De kernstraling van de monade – Kristallisatie en dood en de scheiding der geslachten – De gerichtheid van de leerling
 14. De innerlijke wet, Er is geen dood – Ideatie en belichaming – De bezoldiging der zonde – De wet van binnen
 15. Het zwaard des geestes, De ontwikkelingsgang der Rozenkruisers – Er is geen dood – De nadirgang – Het spel der wisselingen – Heden, indien gij de stem hoort, verhard uw hart niet
 16. Het woord dat in den beginne was, De drie hoofdaanzichten van het proces der monade – De verborgen omgang met God – De ingang van de monadische kundalini ^Het verdwijnen van het ik – De drie chakra’s van het hoofd – Het schild van de Graalridder en het zwaard van de Heilige Graal – Dromen, tekenen, voorspellingen, vogels, ingewanden, eiken – Het grote Pinksterwonder
 17. Tekenen,voorspellingen,vogels, ingewanden, eiken, Bomen – De tempel van Salomo – De vogelsymboliek – Mijn ziel was ontroerd tot in het ingewand
 18. Veertiende Boek: De geheime rede op de berg betreffende de wedergeboorte en de belofte van stilzwijgendheid
 19. De matrix der wedergeboorte, Het geheimenis der wedergeboorte – De wijzen dezer wereld – Het zaad der wijsheid – Hoe transfiguratie tot ontwikkeling komt
 20. Het zaad der stilte, Het beeld van de nieuwe voertuiglijkheid – Het soma psychikon – Zijn er nog andere lichamen? – De materie der stilte en de materie der Sophia – De kernwetenschap en haar dwaling – De ontstoffelijking van de mensheid
 21. De gnostieke bewustwording, Dit alles heb ik, levende, mij tot een graf gemaakt – De natuurgeboorte en de Sophia – De idee der ontstijging – De twaalf tuchtmeesters of fundamentele ondeugden – Het uitdrijven van de tuchtmeesters – De tien deugden of krachten
 22. In de wereld, maar niet van de wereld, De verborgen rede – De twaalf ondeugden verklaard – De taak van de natuurgestalte – De geheime lofzang
 23. Vijftiende Boek: Hermes Trismegistus tot Asklepius: Over het juiste denken
 24. De derde natuur, De innerlijke graden – De tijdelijke derde natuur – Heb God lief bovenal en uw naaste gelijk uzelf – De strijdloosheid – Een werkzaamheid van de kracht Gods – De eenwording van Asklepios en Tat
 25. De eenwording van Tat, Asklepios en Hermes, In Jesu morimur – Gemoedsaandoeningen – De scheppingsorganismen
 26. De zes aanzichten van Gods werkzaamheid, Hoe de Godheid schept – Het woord van het klassieke Rozenkruis
 27. Zestiende Boek: Hermes tot Ammon: Over de ziel
 28. De ziel ís, Khoem – Ammon – Ammon, de verborgen mens – Inzicht, geloof, levenshouding – Het grote plan
 29. Kracht en beweging, Het nimmer eindigende scheppingsproces – De offergang van de ziel – Levensdrift en begeren – Wilsdrift en gevoelsdrift
 30. De sleutel tot het oplossen van alle problemen, Twee levens in de mikrokosmos – De redeloze mens
 31. Zeventiende Boek: Hermes tot Tat: Over de Waarheid
 32. De waarheid wint altijd, De werkwijzen van de waarheid – De strijd in de hemel
 33. Hermes, de driemaal grote, De zestien rassen – De fundamentele onwaarheid – De weg van de waarheid
 34. De waarheid leeft, De drievoudige arbeid van de Universele Keten

Woordverklaring

Bron: ‘De Egyptische Oergnosis, deel 4’ door J. van Rijckenborgh

DOWNLOAD THE EGYPTIAN ARCH GNOSIS PART 4 (FREE PDF)

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 4

BESTEL DE VIER DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS