Webinar 3 van 5 Rozenkruis en Gnosis – De innerlijke roep en opdracht van de mens – Mens en microkosmos

DOWNLOAD SYLLABUS ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (korte versie, pdf, 28 A4)

De bovenstaande video is een opname van het derde van vijf webinars ‘Rozenkruis en Gnosis’ dat gehouden is op dinsdagavond 13 oktober 2020. De volgende webinars werden gehouden op 10 november (webinar 4) en 24 november (webinar 5) 2020. De opnamen van webinar 1 en webinar 2 zijn ook online beschikbaar. Hieronder volgen de teksten die horen bij de derde verkenning (pdf, De innerlijke roep en opdracht van de mensen de vierde verkenning (pdf, Mens en microkosmos).

VERKENNING 3: DE INNERLIJKE ROEP EN OPDRACHT VAN DE MENS

 • Wat drijft de mens tot zoeken naar levensvervulling?
 • Wat is de gnostieke betekenis van de symbolen punt, driehoek, vierkant en cirkel?
 • Wat is de gnostieke opdracht van de mens?

In het boek De Chinese Gnosis komt de volgende vraag naar voren: hoe komt de mens tot zelfkennis, opdat verlichting zijn deel wordt? J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri antwoorden hierop:

Om deze vraag te kunnen stellen moet de mens een zekere ervaring rijk zijn. Want aan de hand daarvan woelen in het mensenhart vragen naar boven als: Wat is het doel van mijn leven? Wat is in feite de mens? Waartoe is hij bestemd?
Als deze vragen uit het diepste diep van je wezen omhoogdrijven, dan komt vanzelf de neiging tot onderzoek. Een neiging die gevoeld wordt als een levensnoodzakelijkheid, als een zijn of niet zijn.
(De Chinese Gnosis, hoofdstuk 33-1)

In dit citaat worden een aantal vragen geformuleerd: Wat is het doel van mijn leven? Wat is in feite de mens? Waartoe is de mens bestemd?

Punt, cirkel, driehoek en vierkant

Deze complexe vragen willen we beantwoorden aan de hand van het belangrijkste symbool van de School van het Gouden Rozenkruis, namelijk punt, cirkel, driehoek en vierkant. Een symbool is uitdrukking van begrippen en betekenissen en deze kun je op verschillende niveaus benaderen. We willen proberen de gnostieke inhoud van dit symbool te begrijpen.

De punt, ook wel aangeduid als begin- of keerpunt, symboliseert de altijd aanwezige en alles doordringende geest. Uit de geest, de bron van al het leven, is al wat bestaat voortgekomen. Alles wat wij doen op basis van de cirkel, de driehoek en het vierkant, vindt zijn oorsprong in de geest en is altijd verbonden met die geest.

De cirkel duidt op de eeuwige volheid die mens en wereld omvat. Van deze volheid gaat een ononderbroken roep uit naar ons mensen, zodat we ons weer bewust kunnen worden van onze oorsprong en huidige tweevoudigheid.

De driehoek verwijst naar een drievoudige universele stralingskracht. Dit zijn de kracht van de liefde, die verlossing van de onsterfelijke ziel uit de stoffelijke wereld mogelijk maakt. De kracht van de kennis, die als licht het plan openbaart. Ten derde de kracht van de daad, die het mogelijk maakt onze voet te zetten op de weg naar ware vrijheid.

Het vierkant, ook wel vierkant van bouw genoemd, staat voor de basis waarop, met behulp van universele krachten, kan worden gebouwd en gewerkt aan de wedergeboorte van de onsterfelijke mens.

Meebewegen

Vanuit het bewustzijn dat we ik of ego noemen, benaderen we alles in het leven. Wij stellen hierbij onszelf centraal. Wij zien onszelf als middelpunt en zoeken openlijk of meer verborgen bevestiging en bestendiging van dat zelf.

Wij nemen onszelf niet waar van buitenaf, maar kijken van binnenuit naar buiten. Daarom zijn wij ook voornamelijk op dat buiten gericht, omdat we alles beleven via onze zintuigen.

Het aardse leven is geordend volgens de wetten van ruimte en tijd. Alles is steeds in beweging. Deze voortdurende verandering is ook zo bedoeld, want stilstand betekent kristallisatie. Willen we ons ontwikkelen en vernieuwen, dan dienen we de beweging te accepteren en ook leren om mee te bewegen. Als we ons aan het oude willen vasthouden, dan merken we vroeg of laat dat dit onmogelijk is. Als we dit gaan inzien zijn we klaar voor een volgende fase. Dan wordt in ons door het heilsverlangen een nieuwe mogelijkheid geboren.

Verlangen

Als we verlangen is het net alsof het mysterie ons uitdaagt. We willen verder kijken dan de wolken, hoger dan de sterren en voorbij het gegeven van leven en dood.

Uit het hart welt het verlangen op als een innerlijk weten dat levensvervulling en blijvend geluk mogelijk zijn. Als een pre-herinnering, zou je kunnen zeggen, als iets dat innerlijk herkend wordt.

Het inzicht groeit dat wat we zoeken niet in ons huidige, ik-gerichte leven gevonden kan worden. Dit inzicht vormt het begin van een vernieuwd bewustzijn.

Naar gnosis verlangen we en door gnosis worden we uit onze onwetendheid gered. Dan voelen we ons geroepen en zijn we ons ook bewust van de consequenties, namelijk dat we dienstbaar dienen te zijn aan de latente geestvonk.Dat is de werkelijke bedoeling van godsdienst: dienstbaar zijn aan de geestvonk in het hart.

Jarenlang werd van al wat niet zichtbaar is het bestaan ontkend. Bovennatuurlijke verschijnselen werden als fantasie of als onwerkelijk afgedaan. Daar lijkt nu verandering in te komen. Er ontstaat meer openheid die de vooroordelen voor het mysterieuze wegneemt.

Zelfkennis lijkt de enige oplossing. Het leren kennen van het onbekende ‘andere’ dat we in onszelf vermoeden. Onzichtbaar voor onze ogen, niet hoorbaar met onze oren maar toch waarneembaar.

In onze steeds sneller evoluerende tijd is de mogelijkheid om tot dit onbekende door te dringen groter dan ooit. Dan staan we voor de ultieme vraag naar onze oorsprong en naar de zin van ons leven.

VERKENNING 4: DE MENS EN MICROKOSMOS

 • Waarom wordt de mens een microkosmos genoemd?
 • Bestaat reïncarnatie?
 • Evolueert het menselijke bewustzijn automatisch?

Op de aarde komt ons persoonlijkheidsleven tot ontwikkeling, maar ook niet meer dan dat. En dat leven stelt, zoals wij uit ervaring weten, een voortdurende verandering, een komen én een gaan, in alle aanzichten van het aardse bestaan.

Maar nu is er tegelijkertijd ook een ander leven dat ons aanraakt. Dat andere leven is ons zeer nabij. Het is om ons en in ons. Het is een leven dat niet uit de aarde te verklaren is. Wij spreken van de microkosmos met de daarin aanwezige geestkern.

De microkosmos komt tot ons vanuit het goddelijke zonnelichaam, de persoonlijkheid komt uit de aarde. Er zijn dus in feite twee levenstoestanden, die zich op een zeker moment met elkaar verbinden; een leven vanuit de aarde, en een leven vanuit het goddelijke zonnelichaam.
(J. van RijckenborghReveil!, 2e dr., blz. 34)

We willen nu graag onderzoeken hoe de persoonlijkheid is opgenomen in een groter stelsel, in een microkosmos of kleine wereld.

Leven binnen een microkosmos

We kunnen ons de microkosmos voorstellen als een bolvormig, magnetisch systeem met de geestvonk als kern. Om die kern bevindt zich de viervoudige persoonlijkheid. De mens bestaat uit:

 • een stoffelijk lichaam,
 • een ether of levenslichaam, waardoor het stoffelijk lichaam functioneert,
 • een astraal of begeerte lichaam, waardoor we verlangen en voelen en<
 • een mentaal lichaam, waardoor we denken.

Rondom deze viervoudige persoonlijkheid bevindt zich een ademveld. Een mens leeft dus binnen zijn eigenademveld, zijn eigen sfeer. Dit ademveld bepaalt de eigenheid van een mens en het onderscheidt hem van anderen. Alle krachten die het ademveld binnenkomen, worden in overeenstemming met de kwaliteit van het ademveld opgenomen of afgewezen. Het ademveld wordt omsloten door de aurische sfeer van de microkosmos. Deze wordt ook wel – in overeenstemming met de kosmos – het uitspansel of firmament genoemd.

Wedergeboorte

De microkosmos en zijn geestkern zijn onsterfelijk. Als een mens sterft, wordt de microkosmos ontledigd, om daarna via een geboorte weer een nieuwe persoonlijkheid, een nieuwe ziel, op te nemen. Als een mens sterft blijven het stoffelijke lichaam en een deel van het etherlichaam achter in de zichtbare wereld. De ijlere aanzichten van een mens (astraal en mentaal) gaan naar het onzichtbare gebied van de dialectische natuurorde en vervluchtigen daar na enige tijd. Dan pas is de microkosmos helemaal ontledigd.

De ervaringen die tijdens het leven opgedaan zijn, worden opgetekend in de microkosmos. Dit gebeurt in een deel van het aurische wezen, dat de lipika wordt genoemd, wat schrijver betekent. De lipika functioneert als het geheugen van de microkosmos, waardoor lessen niet steeds opnieuw geleerd hoeven te worden. Een volgende incarnatie wordt voorbereid op basis van dit geheugen van het aurische wezen. Elk mens krijgt zo een uniek en geschikt uitgangspunt voor zijn leven.

Karma en de weg terug

De processen die leiden tot een nieuwe incarnatie, vinden in het onzichtbare gebied van de dialectiek plaats, in detegenhanger van de ons bekende stofsfeer, in de zogenaamde spiegel- of reflectiesfeer. Alles wat zich afspeelt in de zichtbare wereld, zowel stoffelijk als in gevoel, denken en handelen, heeft zijn reflectie in die onzichtbare wereld.

Het leven in onze natuur is gebonden aan wetten. We kennen de wet van oorzaak en gevolg, van actie en reactie. Deze wet wordt ook wel karma genoemd. Door karma worden we als natuurmensen geplaatst voor de consequenties van ons handelen. Ook blijft hierdoor de cirkelgang van het dialectische leven in stand.

Het aurische wezen, waarin het karma verankerd ligt, bevat dus de som van alle ervaringen van de vele incarnaties in de microkosmos. Door deze som van ervaringen en door de ervaringen in het huidige leven, kan het bewustzijn groeien. Op een gegeven moment gaan we door al die ervaringen heen beseffen dat iets essentieels aan ons levenontbreekt. We lopen vast in het uiterlijke en veranderlijke leven. Dit vastlopen in het leven is noodzakelijk om tot bewustwording te komen en het is ook de basis voor het herstel van de binding met de geest. Het plan voor dit herstel ligt als een machtig perspectief in het hart van een mens besloten.

Wie zich bezighoudt met het mysterie van geest en stof zet een stap naar de innerlijke omkering, door vanuit de stof zich weer te verbinden, te voeden met de geest. Te zoeken naar de verlichting. Licht als de voedingsbron om dat wat voor de stoffelijke mens nog niet zichtbaar is, in hem tot openbaring te brengen. Want waaruit is leven? Uit licht. Wat is licht? Trilling, vibratie. Waar komt die vibratie vandaan? Uit de geest.

 • WEBINAR 1: ‘Introductie’
 • WEBINAR 2: ‘De verbinding tussen Rozenkruis en Gnosis’ en ‘Een onsterfelijk beginsel’
 • WEBINAR 3: ‘De innerlijke roep en opdracht van de mens’ en ‘ Mens en microkosmos’
 • WEBINAR 4: ‘Een geopend hart’ en ‘Nieuw denken’
 • WEBINAR 5: ‘Realisatie in de praktijk’ en ‘Het pad van transfiguratie’