De zeven genezende zielestromen – een gedeelte uit ‘Zeven stemmen spreken’ van Catharose de Petri

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN VAN € 10,50 VOOR € 7,50

EN/OF ANDERE IN PRIJS VERLAAGDE BOEKEN

EN ONTVANG GRATIS EEN NIEUWE ROEP BIJ UW BESTELLING

Catharose de Petri schreef ‘Zeven stemmen spreken’ voor leerlingen van de School van het Rozenkruis. Iedere mens die het pad van bevrijding wil gaan zal dienen te leren op de juiste wijze op de zeven stralen te reageren. Dit boekje bevat vele aanwijzingen die kunnen worden herkend in het Nieuwe Testament en die die de kandidaat tot grote zegen kunnen strekken. Hieronder volgt een gedeelte uit hoofdstuk 9 over de zeven genezende ziele-stromen en de inhoudsopgave van ‘Zeven stemmen spreken’.

Een leerling die waarlijk besluit het pad te bewandelen, en geheel en al gericht is om het grote doel te bereiken, zal, het is al vele malen in de School van het Rozenkruis besproken, al zeer spoedig de zaadkorrel van de ziel, de rozenknop, tot openheid voeren. Dientengevolge zal zulk een leerling gevoelig worden voor de genezende stromingen die van het hoogste aanzichten van de geestesschool uitgaan. 

Er zijn zeven genezende zielestromen. Ze zijn er om u allen van dienst te zijn, wanneer er lichamelijke moeilijkheden bij uw gang op het pad tot ontwikkeling zouden komen, onverschillig of deze moeilijkheden zouden voortvloeien uit de spanningen van de disharmonie, dan wel veroorzaakt zouden worden door andere oorzaken. Basis voor de werkzaamheid van de genezende gnostieke stromen is: een aanknopingspunt in de persoonlijkheid van de leerling, dus: een werkzame roos des harten. 

 1. De eerste genezende stoom der mysterieschool schenkt levenskracht; hij heft iedere zwaktetoestand op en sterkt de kandidaat tot zijn taak, mits deze zichzelf niet forceert en van zijn lichaam niet het onredelijke vergt. 
 2. De tweede genezende stroom der mysterieschool regelt de levenskrachtcirculatieprocessen; hiertoe behoren de stofwisseling in het voedselverteringsapparaat, in het lymfatische stelsel, in het zenuwstelsel en verder alle processen die optreden bij het moederschap. 
 3. De derde genezende stoom der mysterieschool richt zich tot het bloed en zijn functies, regelt de leverwerkzaamheid en is van groot belang bij de vernieuwing van de zielestaat.
 4. De vierde genezende stroom van de mysterieschool maakt het lichaam steeds meer geschikt om zich met het brandpunt van de gnostieke zon te verbinden en alle weerstand van de natuur te kunnen verbreken.
 5. De vijfde genezende stroom der mysterieschool richt zich meer speciaal tot het hoofdheiligdom en het slangenvuurstelsel; hij helpt de kandidaat bij het toebereiden van het zielecentrum en de juiste verwerking van de mercuriuskracht in het hoofdheiligdom; tevens richt deze stroom zich tot de ‘stem’ en helpt de leerling het juiste woord te spreken.
 6. De zesde genezende stroom der mysterieschool richt zich tot de roos des harten, en regelt de gevolgen in het bloed, wanneer de leerling het  gnostieke fluïde gaat opnemen.
 7. De zevende gnostieke stroom der mysterieschool richt zich tot de nieuwe creatieve vermogens en de functies van de nieuwe bewustzijnsstaat; op de bedding van de zevende stroom gaat de leerling het zieletehuis binnen.

INHOUD VAN ‘ZEVEN STEMMEN SPREKEN’

Woord vooraf 

 1. Het zevenvoudige bewijs van broeder- en zusterschap
 2. De getuigenis van Jezus is de geest der profetie
 3. De stem van de School en de stem van de ziel
 4. Jesu mihi omnia
 5. Chrestos – de zielegeboorte, Christos – de overwinning van de ziel
 6. De adem des levens
 7. De Trigonum Igneum
 8. De stralingswerkzaamheid van de School der jonge Gnosis
 9. De zeven genezende zielestromen
 10. De levende tempel
 11. De drie universele lichamen
 12. De ene bron van het leven
 13. De astrale levensatmosfeer
 14. Geloof – hoop – liefde
 15. De verborgen omgang met God
 16. Geopenbaarde waarheid
 17. De glutenfactor van de persoonlijkheid
 18. Het lezen van de Rota
 19. Het oprichten van de tafel
 20. De tien sefiroth
 21. Iedere ziel heeft deel aan de opstanding Christi
 22. Het prototype der nieuwe zieleopenbaring

Bron: Zeven stemmen spreken van Catharose de Petri, Rozenserie 3

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN VAN € 10,50 VOOR € 7,50

EN/OF ANDERE IN PRIJS VERLAAGDE BOEKEN

EN ONTVANG GRATIS EEN NIEUWE ROEP BIJ UW BESTELLING

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN VAN € 10,50 VOOR € 7,50

EN/OF ANDERE IN PRIJS VERLAAGDE BOEKEN

EN ONTVANG GRATIS EEN NIEUWE ROEP BIJ UW BESTELLING