Eerste inleiding van de negendelige cursus ‘Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning’

MELD JE AAN VOOR DE NEGEN VERKENNINGEN ‘ROZENKRUIS EN GNOSIS’

Op dinsdagavond 24 september en vrijdagochtend 27 september 2019 start in meerdere plaatsen een serie van negen bijeenkomsten met de titel Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning . 

Bij de verkenningen ‘Rozenkruis en Gnosis’ worden inleidingen gegeven. Het is de bedoeling dat deze teksten (1 of 2 A4) door de deelnemers van tevoren, dus vóór de volgende verkenning, worden gelezen. Deze teksten bevatten geen samenvatting van het onderwerp van die volgende bijeenkomst. Ze zijn bedoeld als een handreiking ter voorbereiding en inspiratie. De inleidingen en de verkenningen raken aan gedachten en vragen die leven bij iedere mens die op zoek is naar de bron die zijn bestaan kan verklaren. Daarover in gesprek gaan is de bedoeling van de verkenningen ‘Rozenkruis en Gnosis’. Aan het einde van elke bijeenkomst ontvangen de deelnemers de syllabustekst van de betreffende verkenning (4 tot 5 A4). De syllabus bestaat uit 58 gedrukte pagina’s in kleur in een ringmap. Hieronder volgt de inleiding ter voorbereiding op de eerste verkenning.

Verlangen naar kennis of Gnosis kan als een bovenaardse stroom een mens in beweging brengen. We voelen ons aangetrokken door iets wat nog onbekend is, iets wat onbegrensd en onmetelijk is. Tegelijkertijd voelen we ons erdoor naar binnen geroepen, naar de verborgen diepten van ons wezen. Is daar een vast punt van waaruit die kennisdrang, die onrust ontstaat? Zo kunnen we een even groot mysterie ín onszelf ontdekken als wat we buiten ons, om ons heen vermoeden. Voor heel veel mensen houdt het hier op. Is dat ook voor ons zo? Of willen wij voortgaan met die zoektocht, omdat we niet anders kunnen, omdat we door de beweging van de stroom van ons diepste verlangen gegrepen zijn? 

Gnosis, zouden we kunnen zeggen, is dat van waaruit dit verlangen ontstaat en ook dat waarop het zich richt. Gnosis is als bron van goddelijke kennis tevens de oerbron van westerse religie en wetenschap. Zij reikt met de wortels tot in het oude Egypte en is opgetekend in de hermetische wijsheid, in de geschriften van Toth/Hermes. Eén van de bekendste axioma’s uit de Smaragden Tafel luidt: ‘Wat beneden is, is gelijk aan wat boven is, en wat boven is, is gelijk aan wat beneden is’, kort samengevat als: ‘Zoals in het groot, zo ook in het klein.’

Als we dit inzicht op onszelf betrekken zien we dat er een directe relatie bestaat tussen wereld en mens, tussen God en mens, tussen kosmos en microkosmos. Het grote vindt altijd zijn afspiegeling in het kleine. Zou hierin niet de verklaring te zoeken zijn voor die stroom van verlangen naar ware Gnosis? De stroom die ons in beweging heeft gebracht en meegenomen zowel ver weg als diep in onszelf? Zo komen we onvermijdelijk tot de vragen: Wat speelt zich af in de wereld waarin we leven? Wat ervaren we daarvan in onszelf? Vindt daar een ontwikkeling plaats die ons echt verandert, die ons voorbij onze eigen grenzen voert? Ervaren wij innerlijk een hogere impuls, een prikkeling tot iets nieuws, tot levensvernieuwing? Misschien tot een hogere vorm van leven? Een vernieuwing die niet van buiten maar van binnen uitgaat? Waardoor we van het buiten kunnen doordringen tot wat binnen is? 

Dat is de weg die Hermes met ons wil gaan. Zijn uitgangspunt is daarbij de waardering van de ontzagwekkende schoonheid van de kosmos. Daar wil hij de fundamentele wetten van begrijpen. Om zo de geest van God te leren kennen. Om zo uiteindelijk uit te komen bij de bronnen van zijn eigen bestaan. De hermetische filosofie plaatst de mens in het hart van Gods schepping. Hermes verklaart dat ‘de mens een wonder is’ die voor het wonder van het Al niet onderdoet. En in die geest begrijpt hij niet alleen het universum, maar leert hij zelfs God, Gnosis en ook zichzelf kennen. Heel direct en van binnenuit weet hij: ‘Ik ben niet alleen een sterfelijk lichaam dat leeft en sterft. Ik ben ook een onsterfelijke ziel die zelfs een god kan zijn als ik uit die diepe bron van Gnosis word wedergeboren.’ Zoals alles ooit uit deze oerbron is ontstaan en de schepping een aanvang heeft genomen. Dit wordt beschreven in een mysterieus visioen waarover we kunnen lezen in boek 1 van het Corpus Hermeticum. Er is een explosie van licht en energie die langzaam afkoelt en verandert in de zwarte schoot van het wereldruim, waarin zonnen en planeten en tenslotte ook wijzelf worden geboren. Deze geboorte, zoals elke geboorte, gaat vergezeld van pijn. Hermes beschrijft een onbeschrijfelijke weeklacht, een rauwe schreeuw van pijn, die uit de woelige diepte komt. 

Kinderen worden met een kreet geboren, in pijn om het verlies van de vertrouwde omgeving die verlaten moet worden. En om volwassen te worden moeten ze later ook het warme ouderlijke nest, de zorg, de troost en het begrip van de ouders achterlaten. En staan we nu niet weer voor een geboortemoment? Aan de rand van het onbekende, het in onszelf nog niet gekende? Wachtend op geboorte, op ontwikkeling? Is dat niet waar de bovenaardse stroom ons heenvoert? De wedergeboorte van de spirituele mens in ons. Waar vinden wij het ‘woord’ dat orde schept in onze chaos, waardoor de innerlijke mens kan opstaan? Aanvankelijk door die leer te zoeken waarin Gnosis de woorden verlicht, omdat zij getuigen ván die Gnosis. Gnosis, de kennis die noodzakelijk is om tot een innerlijke vernieuwing te komen. Om van onwetendheid te komen tot de verlichtende staat van een in de mens zelf verkregen vermogen tot kennis, als een gids die de weg wijst. Uit onze chaos van nog niet begrijpen zien wij uit naar Gnosis, naar de bron van kennis waaruit nieuw en helder inzicht kan ontstaan. Over onszelf, onze mogelijkheden nu in dit leven waar wij volop in staan. Wat gebeurt er in mij, in ons, in wat voor ontwikkeling staan wij? Dit willen wij met elkaar verkennen in de bijeenkomsten. 

LEES MEER OVER DE NEGENDELIGE CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS

BESTEL ‘MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *