Tagarchief: Rozenkruis en gnosis

Webinar 2 van 5 en de tweede inleiding van de cursus ‘Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning’

KLIK HIER OM NAAR HET WEBINAR TE GAAN OP DINSDAG 13 OKTOBER 20.00 UUR

De bovenstaande video is een opname van het tweede van vijf webinars ‘Rozenkruis en Gnosis’ dat gehouden is op dinsdagavond 29 september 2020. De volgende webinars zullen worden gehouden op dinsdag 20.00 uur op 13 oktober, 10 november en 24 november 2020. De opname van het eerste webinar van 15 september kan nog worden bekeken. Hieronder volgt de tekst die hoort bij de tweede verkenning met de titel ‘Een onsterfelijk beginsel in de mens’.

Van alle schepselen in de natuur is alleen de mens tweevoudig, zo stelt Pymander vast. Enerzijds is daar in het menselijke stelsel de zaadkorrel der onsterfelijkheid, de geestvonk, ook wel aangeduid als de roos van het hart; anderzijds is daar het sterfelijke menswezen, de natuurgestalte.

(J. van RijckenborghDe Egyptische Oergnosis, deel I, 3e dr., hfst. VIII, blz. 69/70)

Pymander heet het eerste hoofdstuk van het Corpus Hermeticum, een wijsheidsboek uit de oudheid. In dit boek vinden we een tweegesprek tussen Hermes Trismegistus en een mysterieus wezen, dat zich Pymander of gids noemt.

Niet alleen bij Hermes, maar in veel geschriften in de universele wijsheidsleer wordt verwezen naar twee natuurorden of levensvelden. Een stoffelijk levensveld, de aardse natuur, ook wel dialectiek genoemd, waarin alles wat ontstaat ook weer vergaat en die door tegenstellingen wordt gekenmerkt. Daarnaast bestaat er een goddelijk levensveld, de godsnatuur; hierin is eenheid en eeuwige wording.

Men kan van beide natuurorden zeggen dat er een goddelijke wet heerst, hoewel de wet van de dialectiek een lagere is dan die van het goddelijke levensveld. De aardse natuur is het levensveld waar alles tijdelijk is en aan voortdurende verandering onderworpen. De goddelijke natuur is de bron van alles wat eeuwigheidswaarde heeft. Zij is onkenbaar en niet in woorden uit tedrukken. Als we er toch woorden aan willen geven, dan zouden we het liefdelicht en kracht kunnen noemen.

De twee levensvelden zijn van elkaar gescheiden, niet door plaats of tijd, maar door een verschil in vibratie. Een verschil, zo groot, dat het niet zonder meer te overbruggen is. De universele wijsheidsleer, zoals deze nu wordt uitgedragen door de School van het Gouden Rozenkruis, gaat ervan uit dat de mens behoort tot beide naturen, tot zowel de godsnatuur, het goddelijke levensveld, als tot de aardse, stoffelijke natuur, de dialectiek.

Pymander zegt: ‘Van alle schepselen in de natuur is alleen de mens tweevoudig’. In het menselijke stelsel (microkosmos) is een zaadkorrel van het onsterfelijke, de geestvonk, aanwezig. Tegelijk leeft er ook een sterfelijke mens in met zijn natuurgestalte.

Wij zijn als sterfelijke mensen verbonden met deze vergankelijke, aardse natuur. Maar naar de geestkern zijn we verbonden met de onvergankelijke natuur. Want een mens is meer dan alleen zijn lichaam, meer dan vlees en bloed.Hij is onderdeel van een groter stelsel, een microkosmos of kleine wereld. De uitspraak: God schiep de mens (microkosmos) naar zijn beeld en gelijkenis, vindt hierin zijn oorsprong.

Nu kan er in een mensenleven een moment aanbreken, waarop er zóveel verlangd en nagestreefd is binnen deze stoffelijke natuur, dat de vraag naar boven komt: wat is de werkelijke zin van mijn leven?

De rozenknop

De kern van het menselijke stelsel is verbonden met zijn goddelijke oorsprong. Deze kern wordt ook symbolisch rozenknop genoemd. Een knop is het nog maar, maar met de belofte van ontwikkeling, van bloeien. We zijn oorspronkelijk uit het goddelijke geboren. We zijn echter verbroken geraakt van onze oorsprong en ons er ook niet meer bewust van. De rozenknop in ons is latent en slapend geworden en de mens kan door zijn ik-gerichtheid het goddelijke niet meer waarnemen.

Als de rozenknop aangeraakt wordt door het licht, kan er een nieuw verlangen ontstaan. Dit gebeurt op het moment dat ons oude ego-streven op een dood punt is aangeland en we gaan beseffen dat we niet meer weten hoe verder te gaan. De natuurlijke eigenschappen van ons ego, zoals eerzucht, verlangen naar macht, ik-centraliteit en dergelijke, worden steeds meer gezien als belemmeringen in plaats van als hulp op de weg naar levensvervulling.

Het leven in deze tweevoudigheid, zowel aards als in de kern ook goddelijk, is ons geschonken met als doel om de geestvonk te wekken en om weer oorspronkelijke, mensen te worden. Het leven is daarom ook een leerschool voor ons, zodat we langzaamaan gaan beseffen dat alleen het goddelijke ons kan bevrijden en het ware geluk kan schenken.

In het hart ontstaat dan ruimte en stilte, waardoor we de stem uit het andere levensveld kunnen vernemen. Een levensveld waarvan Jezus in de Bijbel zegt:

‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.’

Zoek niet buiten u wat binnen in u is. Ons leven is een geschenk, het is ons gegeven. Wat leven in de kern is kunnen wij niet vatten. Als een vuur brandt het in ons, wij voelen dat onophoudelijk in ons. De liefde en het respect, de warmte die het leven ons verschaft, schenken ons de vreugde van het leven.

Maak niet de fout wat binnen is te zoeken met wat buiten is, met uiterlijke ogen te kijken naar wat binnen is. Want wanneer wij bijvoorbeeld alleen met onze stoffelijke ogen naar de wereld kijken is God nergens te zien.

Hoe kan het oog waardoor gekeken wordt zichzelf zien, zegt de mysticus. Als we zien met innerlijk of spiritueel begrip is God plotseling overal.

DOWNLOAD SYLLABUS ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (korte versie, pdf, 28 A4)

Webinar 1 van 5 en de eerste inleiding van de cursus ‘Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning’

DOWNLOAD SYLLABUS ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (korte versie, pdf, 28 A4)

De bovenstaande video is een opname van het eerste van vijf webinars ‘Rozenkruis en Gnosis’ dat gehouden is op dinsdagavond 15 september 2020. De volgende webinars zullen worden gehouden op dinsdag 20.00 uur op 29 september, 13 oktober, 10 november en 24 november.

GA NAAR DE PAGINA MET INFO OVER DE WEBINARS

De onderwerpen worden ook besproken in de negendelige cursus Rozenkruis en Gnosis in 15 plaatsen. De eerste verkenning heeft de titel De verbinding tussen Rozenkruis en Gnosis en wordt gehouden op dinsdagavond 22 september, dinsdagmiddag 22 september en vrijdagochtend 25 september 2020. Inschrijven en deelnemen is nog mogelijk. Deelnemers ontvangen aan het Lees verder

Cursus Rozenkruis en Gnosis 2020 – serie van 9 bijeenkomsten van het Gouden Rozenkruis in 12 plaatsen

DOWNLOAD SYLLABUS ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (korte versie, pdf, 28 A4)

GRATIS WEBINARS ‘ROZENKRUIS EN GNOSIS’ OP DINSDAGAVOND 20.00 – 21.00 UUR
29 SEPTEMBER, 13 OKTOBER, 10 NOVEMBER, 24 NOVEMBER
GA NAAR HET LIVE WEBINAR (ZOOM)

Diep in ons ervaren we een onbestemd weten dat het leven zoals wij dat nu leven niet volledig is. Ergens voelen we aan, intuïtief, dat er een hogere staat van leven mogelijk is. Als een stille roep, als een aanmoediging, klinkt dit weten in ons. Wat nu als we deze roep volgen gaan?

Lees verder

Introductie verkenningen Rozenkruis en Gnosis – serie van 10 bijeenkomsten in 14 plaatsen in Nederland

 

DOWNLOAD FLYER ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (PDF, 2 A4)

Op dinsdagavond 15 september 2020 20.00 uur start in 14 plaatsen een serie van tien bijeenkomsten met de titel Rozenkruis en Gnosis – Een innerlijke verkenning. In Alkmaar, Eindhoven, Haarlem, Rotterdam en Utrecht wordt ook ochtendcursus gehouden die start op vrijdag 18 september 10.00 uur. De verkenningen hebben niet de intentie om een uitgebreide filosofie van rozenkruisers over te dragen, maar om met elkaar universele kennis, gnosis, te onderzoeken. Gnosis is echter zo veelomvattend, dat er slechts een klein deel aan de orde kan komen. Dat kan echter al voldoende zijn om in jezelf een proces op gang te brengen. Als gevolg van het zoeken, komt er niet alleen een vinden van antwoorden, maar zal er ook een verlangen ontstaan om deze nieuwe inzichten in het eigen leven waar, werkelijk te maken. Hieronder volgt de introductietekst.  Lees verder

Instromen op de tweede verkenning van Rozenkruis en Gnosis 2020: een onsterfelijk beginsel in de mens

 

DOWNLOAD FLYER ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (PDF, 2 A4)

Deelnemen aan de serie van tien bijeenkomsten met de titel Rozenkruis en Gnosis is één van de beste manieren om nader kennis te maken met het gedachtegoed van de School van het Rozenkruis, omdat daar in een relatief kleine groep uitgebreid kan worden uitgewisseld over het belang daarvan in de praktijk van het leven. Als je de introductie en de eerste verkenning gemist hebt, en toch nog graag wilt deelnemen, ben je van harte welkom om in te stromen op de tweede verkenning met Lees verder

Mysteriën van het Rozenkruis: gratis online-programma start op 7 september 2019

In het najaar van 2019 wordt het nieuwe gratis online-programma ‘Mysteriën van het Rozenkruis’ aangeboden op deze website www.spiritueleteksten.nl . Deelnemers ontvangen op negen opeenvolgende zaterdagen in september, oktober en november 2019 een e-mail met links naar spirituele teksten en bijbehorende beschouwingen die ze kunnen lezen en/of beluisteren. 

07–09 De uitnodiging ontvangen
14–09 Juiste beslissingen nemen
21–09 Gewogen worden
28–09 Het oude bewustzijn laten sterven
05–10 Het nieuwe bewustzijn laten groeien
12–10 Transformaties bewerkstelligen
19–10 Poortwachter zijn
26–10 De samenleving bewust maken
02–11 Werken aan algehele heelwording

De eerste zeven spirituele teksten komen uit het inwijdingsgeschrift van de klassieke rozenkruisers dat Lees verder

De duif en de raaf in de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis – een gedeelte uit Rozenkruis en Gnosis

DOWNLOAD FLYER ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (PDF, 2 A4)

Als Christiaan Rozenkruis de uitnodiging aanvaart tot de Alchemische Bruiloft en op weg gaat, komt hij op een gegeven moment op een kruispunt. Hij vraagt zich af welke weg hij moet kiezen. Maar hij besluit eerst zijn middagmaal te gebruiken. Met een witte duif deelt hij zijn brood. Tegelijkertijd komt er een zwarte raaf aanvliegen, die met het brood van de duif aan de haal gaat. Christiaan Rozenkruis springt op en Lees verder

Citaten uit boeken van Rozenkruis Pers, opgenomen in de syllabus van de cursus ‘Rozenkruis en Gnosis’

DOWNLOAD FLYER ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (PDF, 2 A4)

In de syllabus van de serie van negen verkenningen  Rozenkruis en Gnosis (die op dinsdagavond 15 september 2020 van start gaat in 14 plaatsen, en op vrijdagochtend 18 september in Eindhoven, Haarlem, Rotterdam en Utrecht) staan meerdere citaten uit boeken die worden uitgegeven door Rozekruis Pers. Deze zijn hieronder weergegeven. Lees verder

De godsvonk, geestvonk, graankorrel, parel, lotus, roos of rozeknop in het hart van de mens

Volgens vele authentieke spirituele tradities bevindt zich in het middelpunt van het menselijke stelsel een onsterfelijk en goddelijk principe dat slaapt, maar dat kan ontwaken en een proces van bewustwording en vernieuwing in gang kan zetten. Dat principe is voor de zintuigen niet waarneembaar, maar het kan wel worden ervaren en wordt aangeduid met Lees verder