Webinar 5 van 5 Rozenkruis en Gnosis (slot) – ‘realisatie in het hier en nu’ en ‘het pad van transfiguratie’

DOWNLOAD SYLLABUS ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (korte versie, pdf, 28 A4)

De bovenstaande video is een opname van het vijfde van vijf webinars ‘Rozenkruis en Gnosis’ dat gehouden is op dinsdagavond 24 november 2020. Hieronder volgen de bijbehorende teksten. De onderwerpen die werden behandeld zijn: ‘realisatie in het hier en nu’ en ‘het pad van transfiguratie’. De opnamen van webinar 1, webinar 2, webinar 3 en webinar 4 zijn nog online beschikbaar.

VERKENNING 7: REALISATIE IN HET HIER EN NU

 • Wat is nodig voor het proces van heelwording?
 • Welke bevrijdende drievoudige bezieling kan zich in de mens ontvouwen?
 • Welk viervoudig fundament kunnen we gebruiken als richtsnoer in ons leven?

De term nieuwe ziel is al enkele malen gevallen. De groei van een nieuwe, eeuwige ziel is het doel van een leerling van het rozenkruis. Als persoonlijkheid hebben we hierin een  belangrijke rol te vervullen. Enerzijds als mens die zijn plaats in de wereld in neemt, anderzijds als dienaar van de nieuwe ziel, de hogere mens in hem. Dit laatst genoemde proces noemen we heelwording.

Verontrusting

Bij een mens kan op een gegeven moment klaar voor ogen staan dat hij slechts ten dele is, geen volledige oorspronkelijke mens meer. Door dit besef kan een openheid ontstaan waardoor de geestvonk kan gaan reageren op het gnostieke licht. Dit veroorzaakt allereerst verontrusting en zet ons aan tot zoeken. Wie geen voldoening meer vindt in deze wereld, durft een andere richting in te slaan, geleid door die verontrustende gnosiskracht.

Een reactie hierop is het zoeken naar rust en stilte, vanuit een verlangen naar heel-worden. Dit verlangen naar herstel van het oorspronkelijke, noemen wij heilbegeren. We worden door dit verlangen en het daarbij horende streven een ander mens, en onze gedachten en gevoelens krijgen een ander gerichtheid, wat zijn weerslag vindt in ons handelen. De openheid voor de gnosis maakt dat we ontvankelijk zijn voor haar krachten en wekt tevens nieuwe inzichten in ons op. Met deze nieuwe inzichten gaan we aan de slag.

Nieuwe levenshouding

Het groeiende verlangen naar heel-zijn, brengt een proces in ons op gang. Een proces dat door de rozenkruisers het pad van de roos wordt genoemd. Het is een pad dat in het leven zelf gegaan wordt, door gewoon te doen wat er voor ons te doen is als mens in deze wereld. Maar dan wel op zo’n wijze, dat we doen wat gunstig is voor de ontwikkeling van de nieuwe ziel en nalaten wat die ontwikkeling in de weg staat.

Het innerlijke pad vinden we in het symbool van het gouden rozenkuis weergegeven in de punt, de cirkel, de driehoek en het vierkant. In verkenning 3 hebben we hier ook al over gesproken. De punt symboliseert alles doordringende geest.  De cirkel duidt op de eeuwige volheid die mens en wereld omvat, waaruit een  ononderbroken magnetische roep uitgaat naar de mensheid.

De punt is het begin en het keerpunt. De punt en de cirkel zijn samen tevens het symbool van het zonnestelsel en de zon, de microkosmos en de oorspronkelijke mens. Nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk. Als een mens hart en hoofd opent voor deze roep, zal een nieuwe drievoudige bezieling zich ontvouwen, naar denken, voelen en gedrag, anders omschreven als ‘naar hoofd, hart en handen’.

De driehoek verwijst naar een drievoudige universele stralingskracht: De kracht van de liefde, de kracht van de kennis en de kracht van de daad. In de mens vormen deze alomvattende liefde, ware kennis en bevrijdende daad de vurige driehoek, de trigonum igneum, zoals de rozenkruisers uit de 17e eeuw het noemden.

Vierkant van bouw

Het vierkant, ook wel vierkant van bouw genoemd, staat voor de basis, waarop met  behulp van universele krachten kan worden gebouwd aan de wedergeboorte van de onsterfelijke zielemens. Als een mens uit eerdergenoemde drie krachten gaat leven, dan begint hij aan een nieuw levensbouwwerk: het staan op het vierkant van bouw, wat zich uit in:

 1. eenpuntige gerichtheid
 2. strijdloosheid
 3. bewaren van innerlijke harmonie en
 4. leven in en door de Al-eenheid

Eenpuntige gerichtheid is het innerlijke kompas afstemmen op het gekozen levensdoel. Een vanzelfsprekende toewijding, waarin we bereidheid tonen om ruimte te geven aan dit nieuw ontdekte licht.

Strijdloosheid is niet onze natuurlijk grondhouding, want zelfbehoud is het kenmerk van ons leven. Maar zelfhandhaving en nieuwe zielebouw gaan niet samen. Strijdloosheid kan alleen worden toegepast in het licht van de innerlijke ontwikkeling. Daardoor ontstaat een evenwicht, waardoor niet oordelen en strijdloos zijn mogelijk worden.

Het bewaren van innerlijke harmonie houdt in dat we gaan zoeken naar evenwicht. Als het persoonlijk belang centraal staat, dan wordt ons leven beheerst door veranderlijkheid en tegenstellingen, met als negatief resultaat lijden en verdriet. Harmonie in gnostieke zin is daarentegen de harmonie van de nieuwe ziel, verbonden met het goddelijke ontwikkelingsplan.

Al-eenheid

In het leven in en door de Al-eenheid herkent de ene ziel de andere. Als we streven naar een leven in en uit die Al-eenheid, dan ontstaat er werkelijke eenheid. Deze groepseenheid is een stimulans die de nieuw ontwaakte ziel ons breng. Eenheid, in het licht van de gnosis, is kracht, is geestkracht.

Wat heeft de mensheid in deze overgangstijd, dit Watermantijdperk, dan echt nodig? Nu een nieuwe wind waait over de wereld, als een geestes-windvlaag, die de mensheid beroert en voortjaagt met een ongekende kracht, kan de mensheid dan nog ontkomen aan de uitdaging om zich te vernieuwen? Is dat niet het begin van een bewustzijnsverandering: vanuit de enkeling, het zelf, vanuit de ene mens, naar de velen, naar anderen, naar het geheel? Zoals de ziel zich uitstrekt, en alles omvat, in plaats van de persoonlijkheid die alles naar zich toetrekt, en bedekt?

Om je deze ommekeer voor te kunnen stellen, is kennis van het wezen van de ziel nodig. Eenheid zou wel eens de sleutel kunnen zijn die de mens toegang kan verschaffen tot het verkrijgen van een ander bewustzijn.

VERKENNING 8: HET PAD VAN TRANSFIGURATIE

 • Wanneer kan de mens zijn spirituele reis beginnen?
 • Uit welke fasen bestaat een authentieke spirituele weg?
 • Welke hulp ontvangt de mens bij het gaan op het pad van transfiguratie?

De besproken verwerkelijking van de onsterfelijke nieuwe ziel vindt plaats als een geleidelijk innerlijk proces. Het is een proces van zelfverwerkelijking op basis van een nieuwe levenshouding. Hierin wordt de ontwikkeling van denieuwe ziel in ons prioriteit gegeven, dat wil zeggen, doen wat wel, en laten wat niet bevorderlijk is.

De mens is een bewoner van een microkosmos of kleine wereld. In de sterfelijke mens kan de onsterfelijke nieuwe ziel tot ontwikkeling komen. Dit is het begin van een weg tot volledige vernieuwing van een mens naar geest, ziel en lichaam. Deze weg is door alle tijden heen bekend geweest. Ze werd en wordt onderwezen in alle mysteriescholen. Zo kennen we onder andere de christelijke, de Egyptische, de Indische en de Chinese inwijdingsmysteriën. Ook rozenkruisers willen in de praktijk deze inwijdingsweg toepassen.

In de wijsbegeerte van het Rozenkruis neemt de roos, de geestvonk, een belangrijke plaats in. De roos symboliseert het eeuwigheidsbeginsel in ons microkosmische stelsel. Op basis daarvan kan een proces van zielevernieuwing beginnen, een vernieuwing en verandering. Het is een proces dat zowel in het stoffelijke lichaam, als in de meer fijnstoffelijke lichamen plaatsvindt.

Wij kennen de gewone chemische processen in ons lichaam. Uit ons voedsel nemen we diverse stoffen op die zorgen voor onze instandhouding. Door de ademhaling nemen we zuurstof op en dit is zo essentieel voor ons, dat wemaar heel kort zonder adem kunnen leven. Naast voedsel en zuurstof houden we onze levensenergie op peil door meer fijnstoffelijker ethers. Deze ethers zijn net zo belangrijk voor ons als voedsel en ademhalen. Ze onderhouden onze levenskracht en in die zin ook onze bezieling.

Iedereen trekt ethers aan die aansluiten bij de eigen levensinstelling en levensgerichtheid. De mens leeft uit deze energie en straalt die vervolgens ook weer uit. Wat je voedt, dat groeit, zegt de volksmond. Wat geldt voor de microkosmos, geldt ook voor kosmos en macrokosmos. De hele levensatmosfeer bestaat uit ethers en astrale vibraties. Zij vormen één grote samenhang van stralingen van verschillende aard en geladenheid. Astrale krachten zijn lichtvibraties die op de mens inwerken. Een mens neemt naast het de lichtkrachten van zijn directe omgeving, ook die van kosmos en macrokosmos in zich op.

Een mens trekt alleen aan en kan alleen vasthouden wat met hem verwant is. De kosmische en macrokosmische stralingen waarmee hij geen affiniteit heeft, gaan langs hem heen. Zijn eigen ademveld wordt bepaald door levensgerichtheid, door verlangens en gedachten, door karma en haar werking. Dit is bepalend voor wat hij aantrekt, of juist niet. Zo blijft hij net zo lang ingesponnen in zijn eigen web tot zijn bewustzijn verandert door de gnostieke lichtkracht in het hart.

De oorspronkelijke mens

In het boek Elementaire Wijsbegeerte schrijft J. van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) hierover:

In en door de dialectische tempel heen, moeten wij aan een nieuwe tempel bouwen. De aanvangende leek dient, de realiteit van zijn staat inziende en aanvaardende, de oude tempel in een zodanige toestand te brengen dat de krachten van de natuur zo min mogelijk weerstand zullen bieden.
(Elementaire Wijsbegeerte, hoofdstuk 5)

Van de geestvonk die naar zijn wezensaard één is met het vibratieveld van de gnosis, gaat een straling uit. Zij roept ineen mens een herinnering op aan de oorspronkelijke of
hogere mens. Er zijn velen die deze roep in het hartvernemen. Ze worden erdoor verontrust en reageren erop. Ze gaan op zoek naar antwoorden.

Maar er gebeurt meer dan alleen de mentale reactie, want de werkzaamheid van het gnosislicht werkt ook in op het stoffelijke lichaam. Het hart en het bloed worden met lichtkracht geladen. Door dit proces wordt het bewustzijn letterlijk gevoed. Nieuwe ideeën over vrijheid en eenheid ontstaan en we zien een nieuwe, andere werkelijkheid voor ons geestesoog. Dit is het begin van een proces van zieleverandering en van vrijmaking.

Bewustzijnsstaat is levensstaat

De uitspraak bewustzijnsstaat is levensstaat wil niet zeggen, dat wij door een bepaalde bewustzijnsstaat tot een of andere levensstaat kunnen besluiten. Het gaat er meer om waar het bewustzijn door wordt gevoed. Als we door het gnostieke veld worden gevoed, dan is het overgaan tot een nieuwe levenshouding geen moeilijke keuze maar een vanzelfsprekendheid. Ons bewustzijn wordt sterk beïnvloed door onze verlangens. De aard van ons begeerte- of astrale lichaam werkt door in ons denken. In en door het leven heen, worden we ons hiervan bewust. Zo is het leven zelf onze leerschool. Steeds opnieuw worden we voor de vraag geteld: zijn we gericht op het ik of op de ander in ons, op de nieuwe ziel? Dus: uit welk bewustzijn leven we?

In de Bijbel wordt dit proces van bewustwording van de andere in ons geschetst in de mens Johannes de Doper. Johannes is de voorloper, de wegbereider voor de nieuwe ziel, van Jezus. Hij wijdt zijn leven aan zijn herontdekte, nieuwe levensbestemming.

Transfiguratie

Transfiguratie is een proces van verandering van de aardse naar de goddelijke mens. Zoals de aardse mens een sterfelijke ziel heeft en een sterfelijk lichaam, zo heeft de nieuwe mens een onsterfelijke ziel en een onsterfelijk lichaam. De omzetting van de oude mens naar de nieuwe mens is een proces waarbij ook de persoonlijkheid betrokken is. Alleen door toewijding en door het wegcijferen van zijn hele wezen, kan de grootse vernieuwing van geest, ziel en lichaam plaatsvinden. Het belangrijkste is om hier daadwerkelijk een begin mee te maken.

De goddelijke liefdekracht kan een omwending in ons leven veroorzaken. In de Bijbel wordt dit proces symbolisch het bouwen van een nieuwe tempel genoemd.

De roos die bloeit, de ziel die de geest vindt, leeft in het ritme van die geest. Zij ademt in die vibratie. De gedachte, het nieuwe denken, voert terug langs de lijn van het grove ritme vol storing naar het ijle ritme zonder storing. Dat is – in eenvoudige bewoordingen – wat rozenkruisers transfiguratie noemen.

 • WEBINAR 1: ‘Introductie’
 • WEBINAR 2: ‘De verbinding tussen Rozenkruis en Gnosis’ en ‘Een onsterfelijk beginsel’
 • WEBINAR 3: ‘De innerlijke roep en opdracht van de mens’ en ‘ Mens en microkosmos’
 • WEBINAR 4: ‘Een geopend hart’ en ‘Nieuw denken’
 • WEBINAR 5: ‘Realisatie in de praktijk’ en ‘Het pad van transfiguratie’