De éénwording van de drie: geest, ziel en lichaam of koning, koningin en Christiaan Rozenkruis

 

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL 2

Als inleiding wijzen wij u op een merkwaardig woord uit de universele leer:

‘De geest kan niet aanschouwd worden voordat de ziel in de tegenwoordigheid van de oude van dagen staat’.

Wanneer Christiaan Rozenkruis bij de toren aankomt (op de vijfde dag van De Alchemische Bruiloft), wordt hij ontvangen door de oude van dagen. Het gaat hier dus om een nieuw, werkelijk en concreet ontmoeten. Want de oude van dagen is onder andere de kracht van de bevrijding die neerdaalt en zich manifesteert in de microkosmos en daarop binnengaat in het pinealiscentrum van de kandidaat. Het is de kracht, met behulp waarvan de drie tot één worden gemaakt: geest, ziel en lichaam. En aldus is het de aanvang van de verwerkelijking van de ware god-menselijke staat.

Wanneer u zich in dit verband bezint op het derde aanzicht, het lichaam, mag u niet denken aan uw persoonlijkheid in de staat waarin deze zich nu bevindt. Doch dan moet u denken aan de persoonlijkheid of het lichaam zoals zij worden moeten.

De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis heeft betrekking op de wedergeboorte van de koning – de geest – en de koningin – de ziel – ten gevolge waarvan als derde het lichaam, de persoonlijkheid – zich in zijn ware, door God bedoelde, getransfigureerde werkelijkheid zal kunnen openbaren.

Er is dus een drievoudige opgaaf die concreet moet worden:

  1. de geestmanifestatie of de koning,
  2. de zielemanifestatie of de koningin,
  3. en de persoonlijkheidsmanifestatie, Christiaan Rozenkruis.

Wil iets concreet worden, dan moet het van te voren, in abstracto, doch niettemin in aanwezig waarden en mogelijkheden, existeren. Welnu, de drieheid van God in abstracte vorm – dat is: nog ongeopenbaard – is de heilige oude, de zeer oude, ook wel de oude van dagen met zijn helpers genoemd.

Die abstracte drieheid moet dus in de kandidaat concreet worden, als alchemisch bouwmateriaal afdalen, om daarop door de kandidaat zelf in werkelijkheid te worden omgezet. Daar gaat het om!

Laten wij eens uitgaan van de idee, dat u allen rijp geworden kandidaten voor het bruiloftsfeest zou zijn, dus een min of meer levende zielestaat bezit en een tot zwijgen gebrachte ik- of lichaamsstaat. Dan is er ook sprake van een geest-aanraking.

Wat is uw ik-bewustzijn? Het is de samenvoeging van de levenskracht die in al de atomen van uw stelsel aanwezig is. Waar komt die atomische levenskracht vandaan? Toch van de schepper, die in de oersubstantie zijn levensadem heeft ingeblazen! Aldus is ook het ik-bewustzijn in zekere zin uit God geboren.

Doch de levensadem van het atoom is zonder meer, filosofisch gezien, niet volkomen. Die adem moet zich nog samenvoegen met andere goddelijke waarden om het grote Godsplan tot stand te kunnen brengen.

Waaruit stamt uw momentele levende zielestaat? Uw zielekracht is de kernkracht van uw monade, uw microkosmos. Waar komt die kernkracht vandaan? Toch evenzeer van de vader van alle dingen? Ook de ziel is uit God.

Wie roept u voorts tot de nieuwe levensstaat? Wie roept u tot bevrijding? Dat is toch de geest zelf, die u aanraakt tot in uw innerlijkste wezen! Dan weer in de ziel en dan weer in het stil gemaakte ikwezen. Ook het derde aanzicht, de geest, de koningskracht zelf, is dus bij u, om u en in u.

Er is dus in die situatie noch openbaring, noch vervulling, noch herstel mogelijk. Alleen maar voorbereiding. Totdat de grote reis naar het eiland wordt voltrokken. Dan ontmoet de kandidaat, dan wordt hij geconfronteerd met, de zeer oude, waarin de geest, de koningskracht, in onaardse zin verbonden is met de moeder of mare, dat is de ziel of de koningin.

In de zeer oude zijn, in ongescheidenheid, de geest, en de ziel als godskracht aanwezig, waarin de idee, het wezen en het zaad van het door God bedoelde lichaam verborgen liggen. Zodat natuurlijk, natuurwetmatig, een zoonschap zich zal kunnen openbaren.

Het gaat dus om een goddelijke waarde, die een drieheid, een drie-eenheid in zich bevat: vader, moeder en zoon; koning, koningin en Christiaan Rozenkruis, in de christologie door de kerk in haar dogmatiek verwrongen tot vader, zoon en heilige geest.

Die drieheid  is in abstracto het grote goddelijke, eenmakende, oeroude scheppingsplan van God. Het is het oeroude beginsel, in de Kabbalah het heiligende oude of de oude van dagen genoemd.

Wie dus als kandidaat in de gnostieke mysteriën naar het vierkante eiland reist, zal in de toren de torenwachter met zijn helpers ontmoeten. Dat is de goddelijke Drie-eenheid, die de drieheid, de drie beginselen van de kandidaat, tot één komt maken.

De geest daalt in als een machtig vuur. Hij verbindt zich met de gereinigde ziel. Zo worden de koning en de koningin in wedergeboorte tot één gemaakt. En samen verwerkelijken zij het van God bedoelde zoonschap, de volwaardige God-menselijke persoonlijkheid, Christiaan Rozenkruis.

De grote arbeid van de bevrijding, van de volkomen-wording en van de eenmaking, dient onder de leiding van de heilige oude plaats te vinden. Christiaan Rozenkruis heeft zijn God in volstrekte zin gevonden. En de heiligste arbeid waartoe de kandidaat in de gnostieke mysteriën maar met mogelijkheid geroepen kan worden, dient nu in de toren van Olympus te worden voltrokken.

Bron: De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis, deel 2 van Jan van Rijckenborgh

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL 2

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE MANIFESTEN VAN DE ROZENKRUISERS