Deel 2 van De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis door J. van Rijckenborgh – woord vooraf en inhoud

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL  1

DOWNLOAD THE ALCHEMICAL WEDDING OF CHRISTIAN ROSYCROSS 1 (FREE PDF)

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL 2

DOWNLOAD THE ALCHEMICAL WEDDING OF CHRISTIAN ROSYCROSS (FREE PDF)

BEKIJK MEER ILLUSTRATIES VAN JOHFRA OVER DE ALCHEMISCHE BRUILOFT

Deel 2 van De Alchemische Bruiloft is het vervolg op deel 1 en bevat de Nederlandse vertaling van de teksten uit 1616 en beschouwingen van J. van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) die betrekking hebben op de vierde, de vijfde, de zesde en de zevende dag. De zeven principes van het oude bewustzijn, voorgesteld door zeven ‘koninklijke personen’, moeten óndergaan, sterven dus, om ruimte te scheppen voor een nieuw bewustzijn. Pas daarna kan het eigenlijke alchemische omzettingsproces in de verschillende verdiepingen van de ‘toren van Olympus’ (het menselijke slangenvuursysteem), zich voltrekken. Hieronder volgen het woord vooraf en de inhoudsopgave van deel 2.

VOORWOORD

Bij het verschijnen van het tweede deel van De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis, waarmee tevens de drievoudige uitgave van De geheimen der Broederschap van het Rozenkruis wordt voltooid, achten wij het goed er nogmaals op te wijzen dat wij met deze esoterische analyse van het verheven werk van Johann Valentin Andreae (fakkeldrager van het Rozenkruis 8) zeker niet beogen verstandelijke nieuwsgierigheid te bevredigen. 

Geheel in overeenstemming met de geest van de arbeid van Andreae hebben wij geen ander doel voor ogen dan de ene weg ten leven, welke in de Chymische Hochzeit beschreven wordt, voor de waarachtig belangstellende mens duidelijk zichtbaar te maken, zo, dat deze hem tot in zijn diepste wezen zal aanspreken, en zal wekken en voeden wat in hem smacht naar het bevrijdende licht van de levende waarheid.

Men verwachte dus niet een tot in de kleinste details afdalende verklaring van het zeer gesluierde verhaal. Daarvoor zouden trouwens, gesteld al dat het verantwoord ware ze te geven, nog veel meer delen noodzakelijk zijn. De werkelijk serieuze zoeker, de leerling op het pad, zou daarmee echter geenszins gediend zijn en ze bovendien ook niet nodig hebben. Voor hem of haar die waarlijk het pad gaat, ontsluiten zich te juister tijd alle mysteriën. De hulp die hem in deze uitgave wordt gereikt, onthult zo concreet als mogelijk en wenselijk is, zoveel van de ene weg tot heiligmaking en bevrijding, dat hij die dit pad met een geopend harten hoofdheiligdom nadert, het stralende licht, dat ook hem wacht, onveranderlijk door de woorden van de tekst heen zal ontwaren.

Moge de geest, die de bevrijdingsweg der mensheid behoedt en leidt, zeer velen wekken tot het bevrijdende daadleven.

Jan van Rijckenborgh

INHOUDSOPGAVE DEEL 2

Woord vooraf

Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz, anno 1459, deel II

 • Vierde dag 
 • Vijfde dag 
 • Zesde dag 
 • Zevende dag

Esoterische analyse van de Chymische Hochzeit, deel II

 1. De oerbron der mysteriën
 2. De nieuwe gewaden van Christiaan Rozenkruis en de versierselen van het Gulden Vlies
 3. De koninklijke wenteltrap naar de bruiloftszaal
 4. Het levensveld van de Zonnemakrokosmos
 5. De zes koninklijke figuren
 6. Het altaar en de paramenten in de bruiloftszaal
 7. De bewegende beelden
 8. Pages en jonkvrouwen
 9. Het toneelspel in het Zonnehuis (I)
 10. Het toneelspel in het Zonnehuis (II)
 11. Het toneel spel in het Zonnehuis(III)
 12. De onthoofding van de zes koninklijke personen
 13. De zeven schepen en deze zeven vlammen
 14. Vrouwe Venus en haar mysterie
 15. Het altaar bij het graf van Venus
 16. De begrafenis van de ledige doodkisten
 17. De tocht der zeven schepen naar de toren van Olympus
 18. De nimfen en de koninklijke parel
 19. De toren van Olympus
 20. De arbeid in de toren: de eerste verdieping
 21. Ladders, touwen, vleugels
 22. De eerste en de tweede dood
 23. De tweede verdieping
 24. De vrijmaking van het zielegewaad
 25. De opstanding van de nieuwe mens
 26. Christiaan Rozenkruis: prototype der zelfverwerkelijking
 27. De zevende scheppingsdag

Nabeschouwing
Aantekeningen
Woordverklaring

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL  2