Het pad gaan dat tot de oerbron terugvoert – commentaar op het begin van de vierde dag van De Alchemische Bruiloft

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL 2 VAN € 28,50 VOOR € 24,50

De bron waaruit de kandidaten op de vierde dag van De Alchemische Bruiloft mogen putten is de Bron van levend water, die direct verband houdt met de Levende Geest zelf. Nu de zevenarmige kandelaar in het hoofdheiligdom op nieuwe wijze ontstoken is en door de ziele-zevenheid de binding met de Zevengeest tot stand gekomen is, kan die Bron van de Geest rijkelijk vloeien. […]

Christiaan Rozenkruis ondekt dat de inscriptie op een plaat bij de bron de aandacht vestigt op het grote doel en de ware aard van het proces, dat nu een aanvang zal moeten nemen. Op de stenen plaat leest hij onder andere:

Hermes is de oerbron.
Nadat zoveel beschadigingen aan het menselijk geslacht zijn toegebracht,
vloei Ik, naar goddelijk raadsbesluit en bijgestaan door de kunst,
als genezing-brengende artsenij, hier uit’

Hier wordt, wellicht op onverwachte wijze, tot uitdrukking gebracht welke de afkomst is van alle rozenkruiserij en van alle gnostieke bezinning: ‘Hermes is de oerbron’. Alle werkelijke, bevrijdende wijsheid, alle ware religie, stamt van Hermes Trismegistus, de driemaal grote. U zult dan ook verstaan waarom wij in de jonge broederschap van het Gouden Rozenkruis consequent uit die oerbron getuigen, in de geestesschool steeds weer de hermetische boeken bestuderen, ze pogen te reconstrueren en te bevrijden van hun verminking.

Wie was, of beter wie is, Hermes? Hermes is de zich openbarende Geest zelf, de Oerbron, die iedere mens zou willen laven. Doch, zo gaat de inscriptie verder, aan het menselijk geslacht zijn zoveel beschadigingen toegebracht’! Daardoor is de Bron voor de mensheid niet meer te bereiken. De kristalliserende gevolgen van de beschadigingen waren en zijn te ingrijpend. Daarom is er sprake van een goddelijk raadsbesluit! Namelijk aan de mensheid te brengen en aan te bieden een heilbrengende kunst, de koninklijke kunst, met behulp waarvan de Oerbron weer voor allen, die ernaar zoeken en zich erin willen reinigen, toegankelijk kan worden, waardoor het herstel, de genezing, kan worden voltrokken. Zij, die deze ‘zuivere kunst’ beoefenen en toepassen, keren daardoor terug naar de Oerbron.

Die zuivere kunst werd in de dialectische dreven sinds de dageraad van de mensheidshistorie, tot op deze dag toegepast. Daarom kan men zeggen dat de Driebond van het het Licht, van Graal, Kathaar en Kruis met Rozen, de oudste, zuivere religie en mystieke bezinning is, de oudste oorspronkelijke wijsbegeerte vertegenwoordigt en zuiverste werkelijke mensheidsdienst tot ontwikkeling brengt.

Wij zeggen dit niet om ons erop te beroemen dat wij de oudsten zijn, doch om scherp in het daglicht te plaatsen wat zich sedert de dageraad van de mensheidshistorie heeft heeft ingeschoven om het Ene Licht te verduisteren. Men noemt ons in kerkelijke kringen soms een sekte, zoals u weet: een groep van afgewekenen, die uit de kerk zijn voortgekomen. Doch het Rozenkruis, de Driebond van het Licht, was er eindeloos lang eer de kerk er was! In alle tijden waren er boodschappers van het Licht op aarde werkzaam, zoals Boeddha, Lao Zi, Jezus Christus, Zarathoestra enzovoort. Zij getuigden van uit de Oerbron en riepen de mensheid toe dat zij door hun onheilig leven van die oerbron verbroken waren en dus door zelf-reiniging daartoe dienden terug te keren. Zij wezen ook de weg daartoe!

Doch wat hebben de kerken gedaan? Zij gingen níet de weg terug, doch maakten de boodschappers tot hun einddoel, tot hun god. Zij verzamelden hun woorden als heilige taal, zij zagen dáárin  de Oerbron en vervaardigden er een theologie omheen. Wij willen vanzelfsprekend niets afdoen aan het wezen en de glorie van de groten, doch u zult klaar inzien dat theologiseren beslist niet hun bedoeling is: men dient het pad te gaan dat tot de Oerbron terugvoert! En men dient niet stil te staan bij hetgeen men over de Oerbron zegt!!!

Het is zo: de een komt niet met woorden, maar met zijn levensdaad en gáát het pad. De ander praat honderduit over het pad doch zet er geen voetstap op. Al het gepraat over de Oerbron heeft geen enkele zin. Men dient die Bron zelf te naderen, tot die Bron te gáán. En eerst dán is het woord van Jezus de Heer toepasselijk: ‘Wie uit de Oerbron drinkt, zal niet meer dorsten tot in eeuwigheid’ (Johannes 4:14).

Bron: ‘De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis, deel 2’ door J. van Rijckenborgh

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL 2 VAN € 28,50 VOOR € 24,50