Bewustzijnsstaat is levensstaat – hoofdstuk 1 en de inhoudsopgave van ‘De Gnosis in actuele openbaring’

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING

De eerste druk van het boek ‘De Gnosis is actuele openbaring’ verscheen in 1955. Het is samengesteld uit bewerkte toespraken die Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) heeft gehouden voor de toenmalige leerlingen van de School van het Rozenkruis in de tempel van het conferentiecentrum Renova in Bilthoven in 1953 en 1954. Wat hij toen voorzag, is nu voor een belangrijk deel gerealiseerd en voltrekt zich nu. De Gnosis in actuele openbaring is deel 2 van de 6-delige Renova-bibliotheek.

Alle oorspronkelijke religies, ook het oerchristendom, hebben een aanrakings- en ontmoetingsveld tussen de geestelijke en de vergankelijke wereld gebouwd, dat de opgang van daarvoor ontvankelijke mensen in die geestelijke wereld of bovennatuur mogelijk maakt. De Gnosis in actuele openbaring beschrijft hoe in onze tijd binnen de geestesschool van het Gouden Rozenkruis zo’n krachtveld tot stand is gekomen. Het is een levend lichaam, dat bewust wordt onderhouden door gezamenlijke afstemming op de geestelijke wereld en waardoor allen gevoed worden. Hieronder volgt de tekst van het eerste hoofdstuk van het boek.

 1. BEWUSTZIJNSSTAAT IS LEVENSSTAAT

Wij vangen dit eerste hoofdstuk aan met de overdenking van een nieuwe mensheidsperiode, die wij zijn binnengetreden. Een mensheidsperiode die, speciaal tot de leerlingen van de moderne geestesschool en allen die naar hun innerlijke gesteldheid en gerichtheid tot dit leerlingschap geroepen worden, veel te zeggen heeft. Een periode waarvan een ongewoon dwingende, dringende kracht uitgaat; een periode die slechts eenmaal in de loop van talloze generaties voorkomt. En daarom een periode die zoveel aanzichten, consequenties en merkwaardigheden heeft, dat een brede en diepgaande bezinning noodzakelijk is.

Want een deur is achter de mensheid dichtgeslagen. Wij zijn binnengegaan in een totaal nieuwe ruimte, zowel naar de zijde van de mensheid in het algemeen als naar die van de geestesschool in het bijzonder; en ieder van ons heeft zich daarbij aan te passen. Het zou volstrekt zinloos zijn u de werkelijkheid van deze nieuwe periode te suggereren, zodat u zeggen kunt: ‘‘O ja? dat is interessant!’’ Of: ’’U hebt misschien wel gelijk!’’

Nee, wanneer u zo zou zijn, zou u het moeten hebben van theorie. U zou dan wellicht deze theorie overwegen, zoals wij in deze natuur alle theorie overwegen. En u zou dan misschien van tijd tot tijd, als het u uitkomt en u eraan denkt, er eens wat van in praktijk willen brengen. U zult echter wellicht verstaan dat beoefende theorie nimmer praktijk is en nimmer praktijk wordt, in de zin van de gnosis. In de gewone wereld is praktijk altijd toegepaste theorie.

Men leert een poos wat en wanneer het geleerd is brengt men het in toepassing. In ons levensveld gaat het individu van het theoretische in het praktische stadium over. Doch in de zin van de gnosis is praktijk altijd een gevolg van een bewustzijnsstaat. En een bewustzijnsstaat brengt altijd consequenties met zich mee. Immers, een bewustzijnsstaat is een werkelijkheid waaruit men tracht te leven. De levensstaat die zich zo ontwikkelt, waaruit men aldus gaat werken en streven, is dan even werkelijk als de bewustzijnsstaat en heeft niets te maken met toegepaste theorie. Wanneer uw bewustzijn uw aandacht vestigt op een bepaald object en u dit als juist doet zien, kan het zijn dat alle theoretici tegen u zeggen: ‘‘Ga alstublieft die kant niet op!’’ Maar uw bewustzijn plaatst u ervoor en u zet dus uw bewustzijn om in een levensstaat.

Wilt u een voorbeeld? Denk dan aan een theoloog. Aan de universiteit moet de student het hebben van de theorie. Maar in zijn gemeente staat hij straks, zo zegt men, in de theologische praktijk. Nu vragen wij u: Is er op het stuk van het Koninkrijk Gods verschil tussen deze twee toestanden-van-zijn? Door het toepassen van theologische theorieën? Immers niet! De theoloog heeft als mens een bewustzijnsstaat, en déze bepaalt zijn werkelijkheid, levensstaat, en niet de theologie.

Het gaat erom dat u zich de nieuwe periode bewust bent, want alleen een’ bewustzijnsstaat kan een levensstaat worden. Bewustzijnswerkelijkheid schépt levenswerkelijkheid; zij projecteert zich naar binnen en naar buiten.

Wanneer u dan ook, na dit gelezen te hebben, in verwondering zou verkeren, zult u, daar een verwonderd mens een niet of niet-volkomen bewust mens is, slechts op de wijze van de gewone natuur theorie kunnen omzetten in praktijk. En u zou daardoor zeker geen deel hebben, in bevrijdende zin, aan de nieuwe periode. Daarom zeggen wij tot u: Bewustzijnsstaat is levensstaat. De ene werkelijkheid moet zich projecteren in en door de andere. Dan is er evenwicht. Blijft dat evenwicht uit, dan voelt de mens zich altijd doodongelukkig, zeer ontevreden, hevig ongerust. Dat is een natuurwet. 

Denk slechts aan het dier. Wanneer het dier zich bewust wordt van gevaar, zoekt het evenwicht door het gevaar te ontvluchten. Daarom is bewustzijnsstaat tegelijkertijd bloedsstaat. Als u nu met ons bewust bent van de nieuwe periode, zal een vanzelfsprekend innerlijk besluit u drijven tot daad, om dit bewustzijn op de een of andere manier tot uitdrukking te brengen door middel van een levenshouding die ermee in evenwicht is. De moderne geestesschool tracht het streven van haar leerlingenschaar in die zin te coördineren, om het nuttige effect zo groot mogelijk te maken. 

De School wenst haar leerlingen, bij wie bewustzijn van de nieuwe periode verondersteld mag worden, te oriënteren. U zult gevoelen dat dit een geoorloofd en praktisch theoretiseren is. Stel u voor: u bent zich bewust, binnengekomen te zijn in een totaal nieuwe situatie, als bevindt u zich plotseling in een vreemde stad, waarin u de weg niet kent. Nu gaat u uw weg zoeken om met die situatie in evenwicht te komen. Er kan dan niet van louter theorie gesproken worden wanneer een ander, die zich al heeft aangepast en de weg reeds kent, u een helpende, stuwende, oriënterende instructie geeft.

Zo begrijpt u wellicht dat deze bespreking in een bijzonder licht komt te staan, in een licht dat zich geheel aanpast bij de vierde gnosis, de gnosis van de nieuwe levenshouding. Wij hebben besprekingen gekend die er geheel op gericht waren u inzicht bij te brengen, of uw heilbegeren aan te wakkeren, of u tot zelfovergave uit te nodigen. Doch nu gaat het om een directe, zich aanpassende levenshouding, als een noodzakelijk antwoord op een dwingende bewustzijnsstaat.

Het is duidelijk dat ook de eerste gnosis, die van het inzicht, alleen verwerkelijkt kan worden op basis van een door ervaring gerijpt bewustzijn. En ook voor de tweede en derde gnosis, die van heilbegeren en zelfovergave, is voldoende bewustzijnsstaat een eis. Daarom zult u inzien dat, wil onze bespreking werkelijk vruchtdragend zijn, thans een zeer gerichte bewustzijnsstaat voorwaarde is. Door inzicht, heilbegeren en zelfovergave steeds bewuster geworden, realiseren wij ons nu ten scherpste een nieuwe toestand-van-zijn in het eigen wezen, als weerspiegeling van een nieuwe periode om ons heen. Een periode waarop maar één antwoord mogelijk is, namelijk het antwoord van een intelligente, nieuwe, dynamische levenshouding. Wij zullen dit te meer verstaan, wanneer wij ons afvragen wat bewustzijn is.

Bewustzijnsstaat is een elektromagnetische staat. Ons bewustzijn wordt namelijk gevormd door middel van zeven centra, die gevuld zijn met magnetisch fluïde, met astraalfluïde, en die zich bevinden in het hoofdheiligdom, in de zeven hersenholten. Zij worden gevoed door het ademhalingsproces van het magnetische stelsel in ons brein, dat het astraalfluïde aantrekt uit het interkosmische magnetische veld. Uw particuliere bewustzijnsstaat is bijgevolg geheel afhankelijk van de hoedanigheid en de werkingen in het interkosmische magnetische veld om ons heen.

Aldus wordt duidelijk op welke wijze nieuwe periodes tot ontwikkeling komen: veranderingen in ons worden veroorzaakt door veranderingen in het interkosmische veld om ons heen. Zulke veranderingen brengen vrijwel onmiddellijk wijzigingen teweeg in het geopenbaarde leven, en dus ook in ons leven.

Het interkosmische magnetische veld bestaat uit twaalf stromen. Deze twaalf stromen openbaren zich onder andere in ons. Aan deze twaalf stromen ligt een plan ten grondslag, dat zich tijdruimtelijk openbaart. Uit dit alles volgt dat deze twaalf elektromagnetische stromen door andere en sterkere magnetische stromen worden gedirigeerd, en dat er dus vele magnetische stelsels zijn, sterke en zwakkere, die op elkaar inwerken.

Het magnetische veld dat de dialectische natuur tot verwerkelijking roept, ontwikkelt een reeks van periodes, en dus een tijdruimtelijke gang van de mensheid. In deze tijdruimtelijke gang valt er door de mens van deze dialectische natuur niets te besluiten. Hij bezit daartoe geen vrije mogelijkheid. Er wórdt over de mens besloten. De mensheid wordt gedirigeerd. Want: magnetische staat is bewustzijnsstaat en bewustzijnsstaat is levensstaat. Dat wat in het elektromagnetische veld existeert, projecteert zich in ons brein, openbaart zich als bewustzijn; en wat als bewustzijn in ons staat, drijft tot levensopenbaring. Daarom geldt voor ons dat wij naar de natuur volkomen gedirigeerd worden. Wij hebben niets te besluiten. Er wordt óver ons besloten.

De mens is een deel van een magnetisch proces. Ieder mens is een deel van een groots lichaam. Zo kómt er een ontwikkeling en zo gaat er een. Als een uurwerk loopt het organisme. De wijzers gaan naar boven en naar beneden. Dit gehele plan, deze gehele gang, kan derhalve ook vooruit geweten worden, kan tijdruimtelijk in verschillende datums worden vastgesteld. Ook kan dat worden vastgesteld wanneer wij rekening houden met de relativiteit van de tijd. Vierentwintig uren kunnen de ene dag langer of korter duren dan de andere dag, doch het blijven vierentwintig uren. De relativiteit doet derhalve geen afbreuk aan de tijdruimtelijke orde.

Nu zou het nonsens kunnen zijn te zeggen: ‘‘Laten wij nu als leerlingen van de moderne geestesschool krachtens onze bewustzijnsstaat tot deze of die levenshouding besluiten.’’ Immers, zo zagen wij, in een tijdruimtelijke orde valt er niets te besluiten: wij wórden geleefd. Inderdaad, wanneer daarmee alles gezegd was, konden wij de moderne geestesschool wel sluiten. Doch anders wordt het wanneer wij weten dat de tijdruimtelijke orde, met haar gang der mensheid, ook een vatbaarheid voor nog een ander magnetisch veld, namelijk het magnetisch veld van de gnosis. En wanneer wij eenmaal met dat andere veld verbonden zijn, worden wij daardoor geleefd en gaan wij een wetmatige gang in dat andere magnetische veld.

Wij willen u maar duidelijk maken dat, wanneer wij in een bepaald magnetisch veld staan, wij door dat magnetische veld worden gedirigeerd. Wij worden dan als het ware gedwongen te leven in overeenstemming met de wetten van dat magnetische veld. Wanneer wij nu de keuze hebben tussen twee magnetische. openbaringen, is het duidelijk dat wij ons of naar de wetmatige gang van het ene veld, of naar die van het andere veld dienen te richten.

Samenvattend stellen wij dus vast dat er twee magnetische velden zijn, waarvan het ene op de mensheid inwerkt krachtens onze natuurstaat, en het tweede onder zekere voorwaarden. Tijdruimtelijk gezien arbeiden deze twee velden gedurende een zekere tijd langs gelijke lijnen van ontwikkeling. Er komt echter een moment waarop zij uit elkaar wijken, waardoor er twee groepen mensen ontstaan, die ieder tot een ander veld behoren en met die velden totaal worden uitgedreven, zowel naar hun lichaamsgeaardheid als naar hun zeden en hun geestelijke gesteldheid.

Laten wij hier volstaan met te constateren dat zulk een moment in de wereldgeschiedenis nu aangevangen is. De twee magnetische velden die in onze natuurorde existeren drijven sedert een bepaalde datum, die wij reeds gepasseerd zijn, uiteen. Wij zullen dus bepaalde mensengroepen totaal zien veranderen ten opzichte van het gewone dialectische type. De ene groep gaat de gewone gang der mensheid, de andere groep gaat de gang der uitgezonderden, de gang van het nieuwe ras. Bewustzijn bepaalt daarbij de groepsstaat en de persoonlijkheidsstaat.

Behoort u krachtens uw bewustzijnsstaat bij de Geestesschool, oriënteer u dan op dit grote en heerlijke moment in de wereldgeschiedenis en voeg u in nieuwe levenshouding in onze rijen. Dat zal u dan geen moeite kosten, want: bewustzijnsstaat is levensstaat. Als u zich bewust bent van de nieuwe periode is er maar één oplossing voor u: dat uw bewustzijnsstaat zich projecteert in levensstaat. Voeg u dan in nieuwe levenshouding bij ons. Niet uit theorie, doch uit levensnoodzaak.

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING

INHOUDSOPGAVE DE GNOSIS IN ACTELE OPENBARING

DEEL I DE NIEUWE MENSHEIDSPERIODE

I BEWUSTZIJNSSTAAT IS LEVENSSTAAT

 • Een nieuwe mensheidsperiode
 • Wat is bewustzijn?
 • Het interkosmische magnetische veld
 • Twee magnetische velden
 • Twee groepen mensen

II TWEEËRLEI BEDELING – TWEEËRLEI WET 

 • Tweeërlei godsdienst
 • Onder de wet
 • Godsdienstplicht
 • Godsdienstige berusting
 • Het Nieuwe Testament
 • Nieuwe godsdienstigheid
 • De vierde Gnosis: de zelfbevrijdende daad
 • De periode van achtenveertig jaren

III DE NIEUWE LEVENSHOUDING

 • Redelijk-zedelijke aanvaarding
 • Bevrijdend geloof en leven
 • Zalig zijn zij die zich arm weten aan geest
 • Uit het geloof leven

IV DE WEDERGEBOORTE VAN DE ZIEL

 • Zeggen en doen
 • De wet in het eigen hart

V DE NIEUWE WET DES HARTEN

 • De vijfvoudige universele Gnosis
 • Het teken van de Zoon des Mensen
 • De wedergeboorte uit water en geest
 • De scheiding der twee mensentypen
 • De jaren van oogst
 • De vijf aanzichten van transfiguratie
 • De vijfzielefluïden
 • Is er dan toch reïncarnatie?

DEEL II DE WEDERGEBOORTE VAN DE ZIEL

I REDELIJK-ZEDELIJK BEWUSTZIJN

 • Het aanvaarden, belijden en dienen van Christus
 • God laat niet varen de werken zijner handen
 • De heerlijke taak der beelddragers Gods
 • De taak der Geestesschool
 • De zedelijke bewogenheid
 • Het redelijk-zedelijke inzicht
 • De tweevoudige magische bediening
 • De onmisbaarheid van het intermediair der Geestesschool

II HET PROCES: DE ROZENKRUISGANG

 • Drieërlei bewustzijnsstaat
 • De gespleten toestand van de leerling
 • De vijfvoudige universele Gnosis
 • De vijfvoudige universele Gnosis
 • Niet vrede, maar het zwaard
 • Het overbruggingsbewustzijn
 • De klassieke veerman en de overtocht
 • De stuw tot een definitief besluit
 • Het rode Rozenkruis
 • Jezus de Heer en Herodes
 • De omwandeling van Jezus
 • In veiligheid
 • Het Vacuüm van Shamballa, de Loge-omhoog
 • Jezus de Heer, een stralingskracht ten leven

III DE ROEPING VAN DE LEERLING: HEILIGING

 • Uit de eerste Petrusbrief
 • Rust, begrip en blijdschap bij het ervaren van de gnostieke genadestroom

IV DE NIEUWE ZIELEWORDING

 • De tweevoudigheid der Geestesschool
 • De betekenis van de stofsfeer voor de bevrijding van de mens
 • Het onvermogen van de spiegelsfeer
 • De mikrokosmos weer compleet
 • De embryonale vorming van het onsterfelijke zielewezen
 • De twee magnetische polen van de persoonlijkheid
 • De ontwikkeling van een nieuwe basis voor de onsterfelijke zielestaat
 • De drie oorspronkelijke levenskernen
 • In Jezus de Heer ontslapen
 • De opstanding van Jezus de Heer
 • De nieuwe bewustzijnsdoorbraak in het nu
 • De komende ineenvloeiing der twee aanzichten van de Geestes-school

V DE GLORIEVOLLE OPSTANDING

 • Van de tweede dood niet meer te beschadigen
 • Johannes de Doper, de voorloper
 • De noodzaak de wereld te overwinnen
 • De taak der strijdende kerk-op-aarde
 • De glorievolle opstanding
 • Mikrokosmos, kosmos, makrokosmos
 • De verhouding der beide werkvelden
 • De noodzaak van de bewustzijnsdoorbraak
 • Verlichting en heiliging
 • Het nieuwe zielelicht ontstoken
 • Innerlijke zelfwerkzaamheid
 • De opstanding ten derden dage
 • De nieuwe periode

VI DE LOGE-OMHOOG

 • Interkosmische straling
 • Het licht dat in de duisternis straalt
 • De wording van een Vacuüm van Shamballa
 • De schepping van de magnetische bol
 • De nieuwe schakel in de Universele Keten
 • De Heer tegemoet in de lucht
 • De dertiende eoon
 • Zonder mij kunt ge niets doen

DEEL III DE MAGNETISCHE BOL VAN DE TWEEVOUDIGE GEESTESSCHOOL

I HET OVERWINNEN VAN DE WERELD

 • De redelijk-zedelijke aanraking der Geestesschool
 • Het Vacuüm van Shamballa en de Geestesschool op-aarde
 • De begonnen arbeid wordt voortgezet
 • De gang van de rozenkruiser
 • De wereld moet overwonnen worden
 • Het vrijkomen van karma
 • De zevenarmige kandelaar die voor God staat
 • Lotsverbondenheid
 • Kwaliteit en doel moeten overeenstemmen
 • De magnetische bol; noordpool-zuidpool
 • De signatuur van een gnostieke kerk
 • De ontwikkeling van de magnetische bol
 • Waarom voortdurende waakzaamheid geboden is

II DE ROEPING VAN DE BEELDDRAGER GODS

 • De zeven ontwikkelingsfasen van het magnetische lichaam
 • De grote strijd
 • Het noodplan der dialectiek
 • Noodorde is doodsorde, tenzij …
 • Wie zichzelf zal willen verliezen, zal het behouden
 • De roeping van de beelddrager
 • De logica der vervulling
 • Het overwinnen van het kwaad
 • In de kracht van Jezus Christus
 • Beid uw tijd
 • De dood verslonden
 • Zalig zijn de hunkerenden naar de Geest
 • Allen die hem aannemen …
 • De binnenkomst in de bruiloftszaal
 • De noodzaak van de Bergrede-levenshouding
 • De nieuwe hemel-aarde
 • Het wegvallen van de sluiers
 • Jacob en de hemelladder

III UNA SANCTA

 • Shankara, de verhevene
 • Alle wijsheidsleer is één in de Gnosis
 • Het zwaard alleen in de eigen ziel

IV DE WORDING VAN HET LEVENDE LICHAAM DER GEESTESSCHOOL

 • De groepsvorming
 • De ontwikkeling van het gnostieke krachtveld
 • Aantrekking en afstoting: de wieling
 • De zeven openbaringsverschijnselen
 • De zeven kosmische stralingen
 • Het elektromagnetische stralingsveld
 • Voeding en assimilatie
 • De ontwikkeling van het gnostieke stralingsveld
 • Inzicht, heilbegeren, zelfovergave
 • De nieuwe levenshouding: het Bergredeleven
 • Het morgenrood in opgang

V DE NIEUWE LEVENSHOUDING

 • Misdaden en zonden tegenover de Gnosis
 • Het teken van het kindschap der ongehoorzaamheid
 • Het geluk van uitredding en schuldloze verheffing
 • Een werkelijk levensperspectief
 • In groepseenheid

VI VAN KRACHTVELD TOT LICHTVELD

 • De noodzaak en het voorrecht der gnostieke groepseenheid
 • Het zich steeds herhalende heilsoffer
 • Er zij licht en het werd licht
 • De openbaring van het Vacuüm van Shamballa
 • Een belangrijke consequentie
 • De binding met de universele magnetische keten
 • Het hemelschip, de ark
 • In den beginne was het Woord
 • Het nieuwe levensveld
 • De wederkomst Christi
 • Uit het licht is het leven
 • De regenererende werking van het Christuslicht
 • Leef het Bergredeleven

VII DE UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST

 • Werk uws zelfs zaligheid in vreze en beven
 • Het oproepen van de zevenkracht
 • Transmutatie en transfiguratie
 • De mysterieuze naam van God
 • De heilige naam Gods uitspreken
 • De Godsrivier, de golfstroom van goddelijke adem
 • Oersubstantie« le transmutatie
 • De manifestatie van het verheerlijkte lichaam

DEEL IV DE GEBOORTE VAN HET LICHT IN HET MAGNETISCHE LICHAAM VAN DE GEESTESSCHOOL

I DE GRAFTEMPEL VAN C.R.C.

 • De onmisbaarheid van de groepseenheid
 • De geboorte van Jezus Christus in de tijd
 • De noodzaak der volstrekte onthechting aan alles wat van deze wereld is
 • Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld
 • Het openbaringswonder van het licht
 • Waarom een vrije gnostieke werkplaats nodig is
 • De ware vrije metselaar
 • De primaire eis van de toelating tot de School
 • De legende van Hiram Abiff
 • Op het tapijt staan
 • De binnenkomst in de graftempel van C.R.C.
 • De continuïteit van de transfiguristische arbeid
 • De gnostieke integratie
 • De Gnosis
 • De buitenste cirkel rondom het hart van de Gnosis
 • De invloed van het gnostieke magnetische lichaam op de buitenste cirkel

II DE OPGANG TOT DE KERSTNACHT

 • De deur van de graftempel van C.R.C.
 • Het edele, ongeschonden lichaam van C.R.C.
 • De eerste manifestatie van de Trooster
 • De geboorte van het licht
 • Na 120 jaren zal ik opengaan

III DE ZELFOVERGAVE VAN DE IKMENS

 • Transfiguratie: afbraak en opbouw, dood en nieuwleven
 • Deze samenvatting van het universum heb ik, levende, mij tot een graf gemaakt
 • De eerste straal van het zevenlicht
 • Het cerebrospinale zenuwstelsel en de chakra’s
 • Wie door de Gnosis wordt aangegrepen
 • Groepseenheid, mensenliefde en mensendienst
 • Het licht van de vierde kandelaber
 • De uitbanning uit het magnetische lichaam
 • De gevolgen van de Bergrede-levenshouding
 • Wat beoogt de nieuwe levenshouding?
 • De zelfofferande van de ik-mens
 • Kerstfeest: de integratie van de ziel in God
 • Hoe de ziel zich openstelt voor de heiligende Geest
 • De vijf fluïden van de ziel
 • De zelfovergave aan de Gnosis

IV DE ZELFOVERGAVE VAN DE WIL

 • Het magische zieleattribuut
 • De sleutel tot de lichtgeboorte Gods
 • Geen nieuwe wijn in oude lederen zakken
 • De wil ondergeschikt maken aan het eigen bewustzijn

V DE DOOP DES VUURS: DE LICHTGEBOORTE GODS

 • De noodzaak van de onafhankelijkheid van hetbewustzijn
 • Denk- en wilsoverheersingen
 • Gewoontevormingen, gewoontedwang
 • De positieve besluitmacht van het bewustzijn
 • Hoe karma wordt geschapen
 • Het bewustzijn, de zetel van de ziel
 • Het verlangen van de ziel en het antwoord van de Gnosis
 • Het begin van de reiniging des harten
 • Het licht in de torenkamer
 • Authades en Johannes de Voorloper
 • De doop met het water des levens
 • Maak recht de paden des Heren
 • De doem der natuurgreep
 • Werkelijk gedoopte Christenen
 • Gebruik het ontvangen vermogen
 • Als de weg is vrijgemaakt . . .
 • Bethabara, over de Jordaan
 • Johannes ziet Jezus tot zich komen
 • De geboorte van de Christus in de ziel

VI DE REINIGING DES HARTEN

 • De dorheid en onvruchtbaarheid van het hart
 • Reinheid des harten voorwaarde van het leerlingschap
 • De hulp van de roos des harten

VII HET MYSTERIE DER PROGRESSIE

 • Het zoeken der mensheid; de weg der ervaring
 • Het geheim van het welslagen op het pad
 • Hoe de gnostieke zevenkracht wordt vrijgemaakt
 • De mystiek-magische en de wijsgerig-magischegerichtheid
 • De magische betekenis van de samenwerking der seksen
 • Het functioneren van de hypofyse
 • Het binden van de fundamentele stroom der Gnosisaan de groep
 • Voor elkaar, door elkaar, met elkaar: in mensendienst
 • Bewust-meedragend, zich mede verantwoordelijkwetend leerlingschap
 • Het voorkomen van gevaren voor het magnetischelichaam
 • De nieuwe fundamentele gnostieke stroom in de wereld
 • Een nieuwe dag van openbaring wacht ons

VIII DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE

 • De komende ontwikkeling der verkondiging
 • Het vissen van zielen uit de levenszee
 • Het Evangelie verkondigen
 • Geloven en zalig worden

DEEL V DE TRANSFIGURATIE VAN DE ZIEL EN HET LICHAAM

I GELOOF, HOOP, LIEFDE

 • Transfiguratie: gevolg van de uitstorting van de Zevengeest
 • Uitreis en afscheid
 • De klassieke taak van de veerman
 • Hora Est !
 • Het afscheid van de wereld
 • God of Mammon
 • Verlies uzelf
 • Zoek eerst het Koninkrijk
 • Wij zien nu nog in een duistere rede
 • Drie treden te bestijgen
 • Onvoorwaardelijk geloof
 • Het licht van de hoop
 • De liefde, eenwording met de Gnosis

II HET VERGANKELIJKE EN HET ONVERGANKELIJKE ZAAD

 • De tweede stroom van de Heilige Geest
 • In afwachting van de lichtgeboorte
 • Redelijk zien en werkelijk zien
 • Illusie-licht en werkelijk licht
 • De klok in de torenkamer
 • Slijmklier en sekse-organen
 • De occulte weg en zijn gevaren
 • Het kernbeginsel van de zonde
 • Het onvergankelijk zaad van de roos des harten
 • Het huwelijk tussen ziel en rozenhart

III DE WEG TOT DE LICHTGEBOORTE GODS

 • Tweeërleizaad, tweeërlei reinheid
 • De smalle en de brede weg
 • De gevaren van de ikcentraliteit
 • Het derde bewustzijnsvermogen
 • De machteloosheid van het ik
 • Uitzien naar de bergen vanwaar de hulp komen zal
 • Het rechttrekken van de as van het hart
 • De roos aan het levenskruis gehecht
 • De schaduw aan de rechterhand
 • Het nieuwe slangenvuur en de chakra’s
 • De verzoeking in de woestijn
 • De slang der kundalini vernietigd
 • De doorbraak van het licht
 • De verheerlijking op de berg
 • De fase der aanschouwing
 • Licht, niets dan licht

IV HET ENDURA

 • De transfiguratie begint
 • Wandelen in het licht
 • Nieuw bewustzijn, nieuwe zintuigelijke waarneming
 • De binnenkomst in het nieuwe levensveld
 • De nieuwe ziel in het oude tehuis
 • Het endura, de zelfopheffing
 • Het Evangelie der Waarheid
 • De dreiging van het kwade gerucht
 • Wat het endura is
 • De zielewedergeboorte
 • De dood verslonden in de overwinning
 • Wat de ikdoding is
 • De gouden wonderbloem
 • De hemelse woonstede

V DE OPSTANDING UIT HET GRAF

 • Het levenslichaam
 • Zielestaat en etherlichaam
 • Een nieuw krachtlijnenstelsel
 • De vier Christusethers
 • De gezondheid van hen die in de nieuwe zielegeboorte staan
 • Het nieuwe levenslichaam
 • Het verheerlijkte stoflichaam

DEEL VI EKKLESIA PISTIS SOPHIA

Ekklesia Pistis Sophia

WOORDVERKLARING

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING