Woord vooraf en inhoudsopgave van deel 3 van ‘De Egyptische Oergnosis’ door Jan van Rijckenborgh

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 3

De hindernissen op het pad van regeneratie beschrijft Jan van Rijckenborgh de auteur in deel 3 van De Egyptische Oergnosis aan de hand van de boeken 10, 11 en 12 van het Corpus Hermeticum die worden toegeschreven aan Hermes Trismegistus. Hij doordringt de lezer ervan dat een nieuwe levenshouding noodzaak is. Een nieuw verlangen in het hart trekt lichtkracht aan, die het bloed beïnvloedt. Het met lichtkracht geladen bloed verlicht vervolgens ook het hoofd en brengt een nieuw denken teweeg! Die volgehouden nieuwe levenshouding is de poort tot de mysterietempel. Hieronder volgen het woord vooraf en de inhoudsopgave. 

WOORD VOORAF

De mensheidsgang, die voor de aardse mens wederom tot een noodlotsgang geworden is, bewijst opnieuw, te midden van alle onheilige menselijke eigenwilligheid, zijn onaantastbare wetmatigheid: ‘Aan de vruchten kent men de boom‘, ‘Wat u zaait, dat zult u maaien’! Het huidige wereldbeeld, met zijn dreiging en bloedrode haat, zijn beschamende verwording en waanzin-aspecten, spreekt in dit licht een vernietigend oordeel uit, dat het naderende einde van deze dag van openbaring accentueert.

Velen, die dit onderkennen en in hun diepste wezen geschokt zijn door wat het zo hoog geprezen menselijk kunnen heeft voortgebracht, zoeken in de uitzichtloosheid van de dingen al of niet bewust naar een weg, die het groeiende schuldbesef kan verlichten en een mogelijkheid biedt om, naast bevrijdend inzicht, tot een concrete levenshouding te komen die innerlijke verzoening met de ene levensbron schenkt.

Het derde deel van ‘De Egyptische Oergnosis en haar roep in het eeuwige nu’ wijst, boven het zintuiglijke en het lagere verstand uit, op het alleen-goede, dat slechts bij God, in het diepste diep van ’s mensen wezen, te vinden is, en biedt de sleutel aan tot een bevrijdend leven langs de weg van de wedergeboorte van de ziel. Wie waarlijk licht zoekt in de duisternis van de vallende nacht, wordt hier gesteld voor de praktijk van het Christus-woord: ‘Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid’; een praktijk die verklaard wordt door de hermetische wet: ‘Alles ontvangen, alles prijsgeven, en daardoor alles vernieuwen.’

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf
Inhoud

 1. Tiende Boek, Dat het Goede alleen in God en nergens anders te vinden is
 2. Het mysterie van het goede – Het menselijke goed en kwaad – Ook de liefde is alleen in God – Sta in de ongehechtheid
 3. Het pad van zelfovergave, Asklepios, de zoeker, de toekomstige genezer – De academische zee en de tocht naar het eiland Caphar Salama – het land des vredes – De zelfovergave – Groepseenheid: de zielegemeenschap
 4. De ene weg tot bevrijding, De ark van de jonge Gnosis – De weg tot het alleen-goede – Het wezen van de ziel – De geboorte uit hartstocht – Het menselijke goed en zijn tegendeel
 5. De goedheidswaan van het boze, Pessimisten en optimisten – Waarom de mens zo gemakkelijk vergeet – Pessimisten en optimisten – De ongeschiktheid van de zintuiglijke staat om het alleen- goede waar te nemen – Een tweevoudige last – De noodzaak het pad te beleven – De hulp die volop aanwezig is
 6. De boetezang van verlossing – De ongehechtheid – Het zevenvoudige hart
 7. De boetezang van verlossing
 8. Elfde Boek, Over het verstand en de zintuigen – Het verstand en de zintuigen – De natuurgebondenheid van de aardse mens – Het raffinement der verstandelijkheid – Het puur-menselijke – De zelfontmaskering van de natuurdrift
 9. Astrale beïnvloeding, Wat er tijdens de slaap gebeurt – Erfelijke en karmische voorbeschikking – De invloeden van de universele Gnostieke Keten – Hoe de meeste leerlingen tot de Geestesschool komen – Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?
 10. Het zwarte demonisme – De aarde en de wereld – Rede en verstand – Het drama van ons aller leven – Het gevolg van misbruik der astrale krachten – Het zwarte demonisme en het pad van bevrijding
 11. De receptuur van het pad ten leven, Het goddelijke zaad, Het licht schijnt in de duisternis – De wet der zonde – Wie naar het vlees blijft wandelen, zal sterven – De hermetische deugd – De hermetische matigheid – De hermetische godzaligheid
 12. De aarde, geboorteschoot der wereld, Het denken van de mens – De verstoring van de goddelijke orde – Christus, de Planeetgeest – De machtigste hermetische raad
 13. Alles ontvangen, alles prijsgeven, en daardoor alles vernieuwen,  De goddelijke dialectiek van de wereld – De wrekende dialectiek van de aarde
 14. Het ene doel van de mens, Het ritme van de wereldgang – Het bewijs der zonde is de wet – De wetservaringen der Katharen en Bogomielen
 15. Onze levenshouding en de huidige omstandigheden, De werkmethode van de oude Broederschappen – Het gewaad van het land waar wij wonen – De noodzaak van de levende zielestaat – Mercurius, god van kooplieden en dieven – Beroepsuitoefening en de nieuwe levenshouding – Onderwijs en de nieuwe levenshouding
 16. De cirkelgang van de gnostieke lichtkrachten, Zalig zijn zij die hunkeren naar de geest – Het tienvoudige proces van de teruglopende beweging – De vier rozen op de hoed van C.R.C. – De uitstorting van de Heilige Geest
 17. Twaalfde Boek, De sleutel van Hermes Trismegistus
 18. Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid, Het alleen goede – Een troostvolle zekerheid – De twee aanzichten van de fundamentele natuur – Begeren en willen – Het lot van onheilig verlangen – Het wezen van de dood
 19. De Sancta Democratio, De samenhang van het al – Onze voorouders Ouranos en Kronos – Hoe de teruglopende beweging zich voltrekt
 20. Van levende ziel tot levendmakende geest, De binnenkomst in de stilte – Het rijpen voor het vernemen van de stem der stilte – Het proces der vergoddelijking – Hoe de neergang van de ziel binnen de perken van de wetwordt gehouden – Het ontstaan der zielen – Hoe komt een mikrokosmos tot stand? – Keer weder, o zonen van het vuur!
 21. De zeven scheppingsperiodes, Het ontstaan van de tegenstrevende staat – Tijdperken en rondten – De val: het remmen van onze ontwikkelingsgang – Het gevaar van de ontkenning – Het drama van Judas – De straf van de verzondigde ziel
 22. Hij moet wassen, ik moet ondergaan, De verduistering van het verstandelijke hersenbewustzijn –  Terug naar de erkenning – Onze schuld jegens de andere natuurrijken
 23. De mens en het pad, De mensen het godsplan – De ontkenning en haar gevolgen – Het karmische hoger zelf – Een sleutel tot het pad – De noodzaak van stilte – Wat is spreken? – Wat is luisteren?
 24. De zielemens, De scheppingsmacht van het hoofdheiligdom – Spreken en luisteren – Scheppend werkzaam in dienst van de Gnosis – De gevolgen van misbruik der hogere scheppingsfuncties- God laat zich noch uitspreken, noch door het gehoorvernemen
 25. De gevangenschap van de zintuigen, De drang tot reizen – Kunst, wetenschap, religie – Graal, Kathaar en Kruis-met-Rozen – Ontkenning en erkenning
 26. Alle Gnosis is onlichamelijk, Het kenbare en het onkenbare – De godsdienst van Hermes – Het gemoed – Een hoge ingeschapen plicht
 27. De wereld en haar taak, Karma – De schat der Universele Keten – De wolk van getuigen – De planetaire god der mensheid – Het klassieke beeld van de twee hoofden – Het lichaamsbewustzijn van de natuurgeboren mens
 28. Geest en stof, Het natuurbewustzijn – De noodzaak der geestbinding – De roos aan het kruis hechten – Een teruglopende beweging
 29. Het essentiële mysterie van de mens, God, wereld en mens – De tweede dood: de overwinning – De aardse ziel en de roos – De samenwerking van de aardse en de hemelse mens
 30. Het mysterie van het vuur (I), Het onkenbare en het kenbare vuur, De kunst van het goudmaken – Het aardse vuur en het geestelijke vuur – Démasqué – Vuur en water – Het wortelvuur van de geest
 31. Het mysterie van het vuur (II), Aan de vruchten kent men de boom – Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven – Het verrijzen van het geestelijke lichaam – Sta onbeweeglijk vast
 32. Kaïn en Abel, De geestmens en de natuurgeboren mens – De ware mens en de schijnmens – De legende van Kaïn en Abel – Vuurtypen en watertypen – Eden, het land van de hemelse blijdschap
 33. Het klassieke verraad (I), De kinderen Gods – De mogelijkheid tot herschepping van de Abelmens – De steeds herhaalde poging – De broedermoord – De onvernietigbaarheid van de Kerk van de Geest – Het doeleinde van de eonische priesterschap – Het verraad aan de geest – Het concilie van Constantinopel – Het concilie van Chalcedon
 34. Het klassieke verraad (II), De bezwaren tegen de eonische wetenschap – De theologie – Waarheid en leugen – Het ontstaan van de Bijbel – De magie van het verraad – Het rijk van de geest – Wanneer het Kaïnoffer wordt aangenomen – De weg der Godgewijden

Woordverklaring

Bron: ‘De Egyptische Oergnosis, deel 3’ door J. van Rijckenborgh

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 3

BESTEL DE 4 DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS