Spreuken en citaten over compassie of mededogen

compassie citaten en spreuken 500

U moet zo zijn vervuld met het intense verlangen te dienen, dat u voortdurend tracht dienst aan allen rondom u te betonen – niet slechts aan de mensen, maar ook aan dieren en planten. Alcyone

Als we een levensvatbare, vredige wereld willen creëren, dienen we compassie te integreren in de zanderige werkelijkheden van de 21ste eeuw.
Karen Amstrong

Compassie is de sleutel in de islam, het boeddhisme, het jodendom en het christendom. Zij zijn op een diep niveau gelijksoortig.
Karen Amstrong

Compassie is een praktisch verworven vaardigheid, zoals dansen. Je moet het doen en elke dag ijverig oefenen.
Karen Amstrong

Compassie is politiek, het is hard werken en het is dringend. De wereld is niet leefbaar als we onze medemensen niet snel behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Dat moeten we niet doen omdat we zo lief en zachtaardig zijn, maar omdat het nodig is.
Karen Amstrong

Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.
Bijbel, Matteüs 7:12

Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf.
Bijbel, Matteüs 22:39

Hebt uw vijanden lief.
Bijbel, Matteüs 5:44

Het beëindigen van smart betekent het begin van compassie.
Boeddha

Het is moeilijk om compassie te beoefenen wanneer we worstelen met onze authenticiteit of wanneer we ons onwaardig voelen.
Brené Brown

Verlicht leiderschap is spiritueel wanneer we spiritualiteit niet beschouwen als een religieus dogma of ideologie, maar als het domein van gewaarzijn waar we waarden ervaren zoals waarheid, goedheid, schoonheid, liefde en compassie, en tevens intuïtie, creativiteit, inzicht en gerichte aandacht.
Deepak Chopra

Besteed ernstig aandacht aan al het leven dat u omringt. Leer met verstand in de harten van de mensen te zien. Schenk vooral aandacht aan uw eigen hart.  Want door uw eigen hart komt het ene licht dat het leven kan verlichten en het voor uw ogen helder kan maken. Onderzoek de harten van de mensen, opdat u weet wat die wereld is waarin u leeft en waarvan u deel wenst uit te maken.
Mabel Collins

Eerbiedig het leven zoals zij die ernaar verlangen. En wees gelukkig zoals zij die leven voor geluk. Zoek in het hart de wortel van het kwaad en roei het uit. Het draagt zijn vruchten zowel in het hart van de toegewijde leerling als in het hart van de mens die vol begeerten is. Alleen de sterken kunnen het doden.
Mabel Collins

Je mag God liefde noemen, je mag God goedheid noemen. Maar de beste naam voor God is compassie.
Meester Eckhart

Compassie is de sleutel tot het leven buiten de grenzen van je lager zelf.
Debbie Ford

Werkelijke compassie betekent niet alleen de pijn van een ander voelen, maar ook aangespoord worden om die te helpen verlichten.
Daniel Goleman

In Aziatische talen is het woord voor ‘denkgeest’ (mind) gelijk aan het woord voor ‘hart’. Dus als je onder mindfulness niet ook tegelijk heartfulness verstaat, heb je het niet begrepen. Compassie en vriendelijkheid ten aanzien van jezelf zijn daar  intrinsiek mee verweven. Je kunt mindfulness zien als wijze en hartelijke aandacht.
Jon Kabat-Zinn

Als je wilt dat anderen gelukkig zijn, beoefen dan compassie. Als je wilt dat je zelf gelukkig bent, beoefen dan compassie.
Dalai Lama

Wijsheid, compassie en moed zijn de drie universeel erkende morele kwaliteiten van de mens.
Dalai Lama

Laten we onze harten vullen met onze eigen compassie – voor onszelf en voor alle levende wezens.
Tich Nath Hanh  

Liefde compassie zijn noodzakelijkheden, geen luxe. Zonder deze kan de mensheid niet overleven
Dalai Lama

Compassie is geen substituut voor recht.
Rus Limbaugh

Onze menselijke compassie verbindt ons aan elkaar, niet in de vorm van medelijden en betuttelen, maar als menselijke wezens die geleerd hebben om ons gemeenschappelijk lijden om te zetten in hoop voor de toekomst.
Nelson Mandela

Het hele idee van compassie is gebaseerd op het klare besef van de wederzijdse afhankelijkheid van alle levende wezens, die allemaal deel van elkaar uitmaken en bij elkaar betrokken zijn.
Thomas Merton

U moet steeds zo verzadigd zijn dat u in de nood van de behoeftigen kunt voorzien. U moet steeds sterk en standvastig zijn, opdat u de wankelenden en de zwakken kunt schragen. U moet steeds volkomen op de storm voorbereid zijn, opdat u alle daardoor geteisterde zwervers een veilig onderdak kunt bereiden. U moet steeds lichtend zijn, opdat u hen die in het duister verkeren, tot gids zult kunnen dienen.
Mikhail Naïmy

Het gevoel van afgescheidenheid is de oorzaak en de wortel van alle kwaad. Het kweekt de eigenliefde aan: ik wil dit, ik ben dat, het is van mij. En dit gevoel van persoonlijke afgescheidenheid, de waan dat men geheel afgescheiden is, geheel verschilt van alle anderen, verhindert een mens de innerlijke god te worden.
Gottfried de Purucker

Leef om de mensheid van dienst te zijn, want dat is de eerste stap. Als u de zon wilt vinden, laat dan de aarde met haar wolken achter u.
Gottfried de Purucker

Sommige mensen denken dat ze hun eigen welzijn het beste kunnen waarborgen door zichzelf af te zonderen en hard te werken aan hun eigen geluk, zonder oog te hebben voor wat anderen meemaken. Ze gaan er daarbij van uit dat als iedereen dat maar deed, we allemaal een stuk gelukkiger zouden zijn. Maar het resultaat zou exact het tegenovergestelde zijn: in plaats van gelukkig te worden, zouden ze verscheurd worden tussen hoop en angst. Ze zouden zeer ongelukkig worden en ook de levens van de mensen om hen heen verpesten.
Matthieu Ricard

Verdriet kan de tuin zijn van compassie. Als je je hart open houdt door alles heen, kan je pijn je grootste bondgenoot zijn in je zoektocht voor liefde en wijsheid in je leven.
Rumi

Soms is het moeilijk om compassie en liefdevolle vriendelijkheid te zien als de sterktes die zij zijn.
Sharon Salzberg  

Compassie is de basis van moraliteit.
Arthur Schopenhauer

De mens zal geen vrede in zichzelf vinden totdat hij zijn cirkel van compassie uitbreid tot alle levende dingen.
Albert Schweitzer

Het doel van het leven van de mens is te dienen, compassie te tonen en bereid zijn anderen te dienen.
Albert Schweitzer

We zijn allemaal gemaakt voor goedheid, liefde en compassie. Onze levens en en de wereld worden getransformeerd als we leven met deze waarheden.
Desmond Tutu

Ik heb slechts drie dingen te onderwijzen: eenvoud, geduld en compassie. Dit zijn je grootste schatten.
Lao Zi